Záchranné balíčky zemědělce nespasí, využijme lépe osvědčené nástroje

Zatímco v souvislosti se současnou situací, jejíž dopady se samozřejmě projeví i v zemědělství, padají často návrhy na neustálé jednorázové záchranné balíčky, které mají potenciál ukrojit ze státního rozpočtu do zemědělského sektoru, ale o jejichž skutečném efektu pro běžné zemědělce lze s úspěchem pochybovat, nabízí se zde velmi jednoduchý a osvědčený mechanismus efektivní pomoci prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V nastavení jeho programů a systému administrace by přitom stačilo udělat pár drobných změn, a pokud by se do jeho rozpočtu přidal byť jen zlomek toho, co nyní např. požaduje Agrární komora na kompenzaci zvýšených cen energií, efekt na zemědělce by mohl být poměrně rychlý zejména po stránce snížení úvěrového zatížení.

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto požádala ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby se zabýval nastavením programů a systému administrace v rámci PGRLF, jehož fungování dobře zná, protože právě zde působil před svým vládním angažmá na postu předsedy představenstva. Přestože PGRLF považujeme za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro podporu menších a středních zemědělských subjektů, opakovaně jsme v minulosti podávali připomínky k jeho fungování - bohužel bez valného výsledku.

ASZ ČR požaduje umožnit žadatelům prostřednictvím programů PGRLF požádat o podporu úroků u všech provozních i investičních komerčních úvěrů včetně již běžících. Obáváme se, že nejrizikovějším prvkem pro cash-flow zemědělců mohou být dlouhodobě běžící úvěry na nákup půdy a investice, respektive povinnost pravidelné úhrady jejich úroků. Dále navrhujeme, aby PGRLF zvážil možnost snížení zátěže zemědělců negativními dopady aktuálního dění formou podpory rozložení splátek úroků v průběhu splácení běžících úvěrů. V době, kdy rostou úrokové sazby, je pro zemědělce toto řešení často výhodnější než přímé snížení jistiny. Navrhujeme také, aby PGRLF nově umožnil a zavedl také možnost realizovat snížení jistiny u již běžících komerčních úvěrů, u nichž poskytuje dotaci ve formě snížení úrokového zatížení.

Pozitivně hodnotíme program Půda a žádáme o co nejvyšší možnou alokaci prostředků do tohoto velmi efektivního, osvědčeného a dobře cíleného programu, který využívají hlavně menší subjekty k navýšení podílu vlastní půdy, což je velmi důležitý strategický posun, který má po všech stránkách hlavní potenciál obecně zlepšit postavení zemědělců a pomoci řešit řadu ekonomických problémů v sektoru. Zároveň si dovolujeme navrhnout, aby bylo v rámci čerpání podpory úroků umožněno průběžné čerpání dotace.

Za velmi demotivující naopak označují zemědělci systém příjmu žádostí, kdy je úspěšnost žadatelů založena na rychlosti, se kterou jsou schopni anebo mají možnost žádost podat. Požadujeme proto, aby programy PGRLF byly otevřené průběžně po celý rok a nebyly vyhlašovány termíny příjmu žádostí, během kterých se vždy velmi rychle naplní kapacita.

Jako zásadní problém a diskriminaci vidíme také zavedení podmínky (např. u programu Provoz), kdy mohou žádat pouze zemědělci, kteří měli v předchozím roce podanou žádost o podporu pojištění. Tuto diskriminační podmínku požadujeme zcela vypustit, protože nijak nesouvisí s deklarovaným účelem programu a zcela jistě vyřadí velkou část zemědělců, kteří například hospodaří převážně na travních porostech nebo pěstují pícniny na orné půdě, a jejichž možnosti pojištění jsou tak v našich podmínkách zcela minimální. Nemalá část zemědělců se též z vlastních historických a ekonomických důvodů či zkušeností zemědělsky nepojišťuje a existuje také skupina zemědělců, kteří o podporu pojištění nežádají, přestože si plodiny či zvířata standardně pojišťují. Tím šetří státní prostředky, za což by byli nyní potrestáni vyřazením z možnosti žádat o podporu. Nelze připustit, aby byly zaváděny takto irrelevantní podmínky s odůvodněním, že se jedná o snížení administrativní zátěže Fondu a žadatelů.

Obecně také nepovažujeme za efektivní, aby PGRLF přímo poskytoval úvěry na investiční akce. Splnění podmínek pro získání úvěrů je podle zkušeností našich členů často daleko náročnější než u komerčních bankovních institucí. Je zbytečné, aby PGRLF suploval tyto osvědčené poskytovatele bankovních úvěrů, a požadujeme bezodkladné ukončení přímého poskytování investičních úvěrů. Jako daleko efektivnější cestu při omezeném rozpočtu PGRLF vidíme garanci úvěrů, podporu úroků a snižování jistiny u komerčních úvěrů, které při nižší vložené investici přinesou do zemědělství daleko více financí na investice.

Ing. Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info