ASZ ČR: podpory přes investiční opatření se musí dostat k co nejvíce subjektům

Začátkem března bylo zahájeno projednávání prvních návrhů investičních opatření pro letošní rok, mezi nimiž byly i velmi často využívané tituly podporující zpracování zemědělské produkce a investice do zemědělských podniků, které by měly být otevřeny letos v červenci. Asociace po projednání návrhů v rámci pracovních skupin za účasti našich zástupců zaslala k oběma materiálům svoje zásadní připomínky, které do velké míry budou platné nejen pro tyto dva návrhy.

Dvě společné připomínky k oběma materiálům se týkají výše podpory na subjekt. Aktuálně je navržena maximální výše dotace 30 milionů Kč, což je uvedeno i ve Strategickém plánu a při navržené 30% míře financování to znamená velikost projektu až 90 milionů. V rámci letošní modifikace Strategického plánu bude Asociace požadovat, aby tato částka byla stropem pro velikost projektu, protože za prioritu považujeme podporu co největšího počtu spíše menších projektů, což znamená daleko větší přínos pro rozvoj venkova než podpora menšího počtu velkých investičních akcí. Zcela zásadně odmítáme také jakékoliv narušení již stanoveného stropu výše čerpání v rámci PRV pro propojený podnik na úrovni maximálně 150 mil. Kč za programovací období. Po tomto opatření jsme volali již delší dobu v návaznosti na výsledky čerpání v období předcházejícím, kde několik desítek subjektů vyčerpalo obrovský podíl alokace. Žádoucí naopak je, aby bylo podpořeno co nejvíce subjektů s pestrou škálou produkce a různorodými projekty v různých částech republiky.

Společné připomínky jsme i na základě připomínek od našich členů podali také k některým preferenčním kritériím, která nepovažujeme za šťastně nastavená. V souladu s výše uvedenými argumenty k výši podpory navrhujeme zásadně navýšit bodové ohodnocení menších projektů. Naopak odmítáme například udělování preferenčních bodů za využití brownfieldů – toto kritérium se v minulosti svojí složitostí příliš neosvědčilo, a navíc z logiky věci mají možnost jej využít zejména velké podniky, které mají k dispozici staré nefunkční areály. Za nepříliš funkční považujeme také udělení bodů za spolupráci s potravinovými bankami, která je sice chvályhodná, ale pokud se bude prokazovat pouze jednou darovací smlouvou, výsledkem bude, že kritérium splní všichni. Velmi diskutabilní je z mnoha důvodů také preferenční kritérium, které upřednostňuje podniky, jež prokáží díky projektu energetickou úsporu ve výši 20 %. Problematické je nejen prokazování energetickým posudkem za nemalých finančních investic, ale také protichůdnost s faktem, že investice do zahájení nové činnosti – typicky zpracování produkce - vždy znamená navýšení spotřeby energií.

U opatření Investice do zemědělských podniků dále navrhujeme například možnost podpory stavby multifunkčních hal, které by zemědělci mohli využít podle sezóny na různé účely a nemuseli striktně zachovat využití pouze jako sklad produkce, krmiv nebo třeba strojů. Požádali jsme také o zachování podpory pro sklady na zemědělské komodity včetně obilí a olejnin, které byly v návrhu vyřazeny, ačkoliv pro řadu zejména menších farem je možnost skladování vlastní produkce velmi důležité, a přitom si právě zejména tyto farmy dostatečné kapacity zatím nestihly vybudovat. Podpořili jsme také chvályhodnou snahu Antibyrokratické komise o výrazné zjednodušení podmínek výběrových řízení a cenových marketingů, které se často stávaly kamenem úrazu a odrazovaly zemědělce o dotaci vůbec žádat. Nově by měly být investice do 2 milionů bez nutnosti cenového marketingu.

U podpory zpracování jsme požádali o navýšení míry investice u malých a středních podniků z 30 na alespoň 50 %. Pouze třetinovou podporu považujeme za nedostatečně motivační, protože výše investice do zahájení zpracování může být pro menší farmy bez dotace nedosažitelná, a přitom právě tyto subjekty se nutně potřebují na finalizaci zaměřit. Odpovídá to i prioritám vlády na zvyšování soběstačnosti a rozvoj lokálních trhů a potřebu navýšit podporu zpracování potvrdil na jednání i zástupce Evropské komise. U preferenčních kritérií jsme požadovali například snížení bodového ohodnocení značek kvality, certifikace bezpečnosti a také úplné zrušení podpory za export. Tato tři kritéria mají společné to, že je nijak nemohou využít podniky, které zpracování chtějí teprve zahájit. Navíc podpora žadatelů za export produkce do zemí mimo EU je zcela absurdní v době, kdy se neustále mluví o podpoře národní soběstačnosti a lokálního odbytu.

Ing. Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info