Zpráva o činnosti OVSS: Opět držíme vysokou úspěšnost v soudních řízeních

Zefektivnění procesů, snížení chybovosti a udržení vysoké úspěšnosti v soudních řízeních. Takový byl uplynulý rok podle vydané zprávy o činnosti odborů výkonu státní správy (OVSS) Ministerstva životního prostředí. Ty zajišťují komplexní řízení a dohled nad dodržováním environmentálních regulací a povolení. Díky své práci v oblastech jako je ochrana přírody a krajiny, vodních zdrojů nebo nakládání s odpady, OVSS výrazně přispívají k ochraně životního prostředí.

OVSS se zabývají širokým spektrem environmentálních regulací a povolení, včetně zásahů do ochrany přírody, vod, ovzduší, nakládání s odpady nebo oblasti geologických průzkumů. Vedle některých prvoinstančních kompetencí (především na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, v ochraně zemědělského půdního fondu, v lesích národních parků a na úseku státní správy v geologickém průzkumu a ochraně nerostného bohatství) působí jako odvolací orgány vůči rozhodnutím krajských úřadů, správ národních parků nebo Agentury ochrany přírody a krajiny, kontrolují soulad rozhodnutí s právními předpisy a mají pravomoc tato rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit.

Rovněž také rozhodují o návrzích na obnovu řízení a zastupují stát v soudních sporech týkajících se ochrany životního prostředí. V neposlední řadě dozírají, jak ostatní orgány státní správy plní své povinnosti v oblasti životního prostředí.

Nejvíce aktivní jsou v oblasti ochrany přírody a krajiny, včetně související regulace stavebních zásahů, nebo hospodaření v lesích. V tomto segmentu řeší ročně průměrně přes 250 odvolání a kolem 80 prvoinstančních rozhodnutí. Jde zejména o neoprávněné zásahy do pozemku v rozporu s jeho určením (a to včetně výstavby).

Druhá nejpočetnější jsou pak přestupková řízení v oblasti nakládání s odpady. Ročně jich OVSS řeší zhruba 230, v drtivé většině jde o rozhodnutí o odvolání. Jde například o překročení povolené výšky skládky, provoz skládky bez povolení nebo skládkování jiných než povolených druhů odpadů.

Mezi další specializace se řadí posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence, ochrana vod, ovzduší, oblast geologie či ekologické funkce lesa.

Vrchní státní dozor jako klíčový nástroj

Díky vrchnímu státnímu dozoru došlo ke zlepšení kvality a snížení chybovosti ve správních řízeních. Dozor totiž zahrnuje systematické kontroly a hodnocení kvality správních rozhodnutí vydaných nižšími instancemi v resortu životního prostředí. Ke zlepšení také přispělo zvýšení standardizace postupů, pravidelná školení a edukační programy nebo efektivizace a reorganizace vnitřních procesů.

Významný je rovněž dlouhodobý trend vysoké úspěšnosti ve správním soudnictví, což naznačuje, že OVSS kontinuálně zlepšují své postupy a aplikaci právních předpisů. V minulém roce dosáhla úspěšnost ve správním soudnictví u Nejvyššího správního soudu úrovně 78 %, což potvrzuje dlouhodobou vysokou úroveň úspěšnosti, která ukazuje, že většina rozhodnutí OVSS byla správná a v souladu s právními normami.

Úspěšnost u krajských a městských soudů pak byla v roce 2023 nad dlouhodobou úrovní 70 %, což také potvrzuje vysokou kvalitu rozhodovacího procesu OVSS.

Transformace OVSS

V minulém roce jsme také uskutečnili reorganizaci územních pracovišť z devíti na pět a snížili tak počet úřednických míst o 15 % na celkový počet 73. I tento krok vede k efektivnějšímu řízení a lepšímu využití lidských zdrojů, což předkládaná Zpráva dokazuje.

JES! Letošní rok ve znamení integrace správních úkonů

Po nabytí účinnosti nového stavebního zákona od 1. ledna, resp. z části od 1. července 2024, v jehož souvislosti došlo k zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES), dojde i na OVSS k nárůstu agendy. OVSS budou v některých případech JES vydávat jako prvoinstanční orgány, a v případech, kdy bude JES vydáván krajskými úřady, budou příslušné k jeho přezkumu, včetně přezkumu případných fiktivních stanovisek.

JES slučuje několik různých rozhodnutí, závazných stanovisek a vyjádření z oblasti ochrany životního prostředí, které byly dříve vydávány jako samostatné podklady pro povolení stavebních a jiných záměrů z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Součástí JES může být na základě žádosti investora i posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Díky sloučení správních úkonů do jediného závazného stanoviska bude pro investory, veřejnost, ale i správní orgány, proces povolování záměrů jednodušší a přehlednější, čímž by mělo dojít ve spojení s novým stavebním zákonem k jeho zrychlení.

Zpráva o činnosti OVSS MŽP za rok 2023

Veronika Krejčí & Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 058

e-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info