ASZ ČR: systém přímých plateb vyžaduje jasné změny

Asociace soukromého zemědělství zaslala ministrovi zemědělství Markovi Výbornému několik konkrétních připomínek týkajících se Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům. Tyto připomínky byly formulovány v návaznosti na květnové jednání Pracovní skupiny pro přímé platby. V následujícím textu přibližujeme některé podněty a vysvětlujeme jejich význam.

Zásadním a dlouhodobým požadavkem, který v nejnovějším dopise ASZ ČR znovu zdůrazňuje, je bezodkladné zavedení zastropování přímých plateb. To by mělo být doplněno důsledným sledováním propojenosti zemědělských podniků. Tyto kroky jsou zcela zásadní pro řešení mnoha problémů v zemědělském sektoru. Právě pouze zastropování na vhodné úrovni má podle názoru ASZ ČR skutečný potenciál pomoci i středním podnikům. Jde nejen o přímé získání nových prostředků pro tyto podniky, ale také o omezení zájmu supervelkých hráčů tyto podniky skupovat. Argumentaci týkající se těchto opatření předkládá ASZ ČR opakovaně na všech jednáních. Je důležité rovněž připomenout, že zastropování dotací největším podnikům je součástí programového prohlášení současné vlády. ASZ ČR tedy nenavrhuje změny na základě „své agendy“, ale spíše připomíná cíle, které si samotná vláda na začátku svého působení vytyčila. ČR se takovým opatřením stejně nemůže vyhnout, a to s ohledem na evropský požadavek na transparentní zjištění, u koho dotační peníze nakonec skutečně končí.

Nadále ASZ ČR odmítá navrhované přesměrování části současných peněz v rámci ekoplatby na novou zvláštní podporu tzv. udržitelného hospodaření se živinami. Tento model je totiž obrovsky administrativně náročný, nesystémový a pro praxi zbytečný. Ve svém důsledku může naopak přinést intenzifikaci zemědělské produkce, což určitě není smyslem ekoplatby, natož v prémiovém režimu. Na tuto platbu navíc například nemohou dosáhnout ekologičtí zemědělci, kteří nehnojí průmyslovými hnojivy, což jde proti základnímu smyslu ekologických opatření. Zároveň ASZ ČR požaduje podpořit údržbu stávajících i vznik nových krajinných prvků. Toho by mělo být dosaženo započtením maxima možných ploch, včetně přilehlých a vnořených krajinných prvků a také výrazným navýšením váhových koeficientů u takto ekologicky přínosných ploch. Na základě letošních zkušeností je totiž zřejmé, že stávající výše váhových koeficientů je zcela nedostatečná.

ASZ ČR kromě toho také navrhuje, aby nebyl až do konce plánovacího období navyšován povinný podíl neprodukčních ploch u ekoplateb nad 5 %. Efektivním opatřením by naopak bylo takové nastavení, které by umožňovalo, aby zemědělci získali odpovídající ocenění v případě, že budou chtít navyšovat tento podíl, a to i výrazně nad daný limit. ASZ ČR celkově upřednostňuje jasný motivační přístup, a ne dosavadní detailní nastavení, které s sebou nese riziko formálních porušení. Zároveň jsme již vícekrát upozorňovali na potřebu zrušení povinného prokazování produkce na orné půdě v ekologickém zemědělství, které je zde prakticky pouze nic neřešící novou byrokratickou zátěží.

Za zásadní považuje ASZ ČR rovněž úpravu povinného počtu pouze čtyř pěstovaných plodin pro podniky nad 1000 hektarů a řešení na úrovni katastrů. Současné nastavení je velmi benevolentní vůči největším podnikům s několikatisícovou výměrou a naopak je velmi zatěžující pro menší subjekty a zejména nedosahuje požadovaného efektu většího strukturování krajiny. V neposlední řadě ASZ ČR požaduje úplné zrušení podmínky výpočtu udržitelnosti hospodaření s organickou hmotou. K němu totiž chybí jakákoliv uživatelsky přijatelná aplikace v Portálu farmáře a v praxi se tato podmínka ukázala jako zcela nadbytečná administrativní zátěž. ASZ ČR věří, že ministr zemědělství zváží předložené postřehy a vezme je v potaz při dalších krocích. Výše zmíněné návrhy totiž mají potenciál zefektivnit fungování celého agrárního sektoru v Česku, protože představují systémové a koncepční změny, které současné zemědělství tak nutně potřebuje.                        

Mgr. Lukáš Senft, mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info