BRAMBORY duben 1998 - zpráva MZe ČR 2. část - (zkráceno)

Situacní a výhledová zpráva

BRAMBORY

duben 1998

(2.cást)

Vydává Ministerstvo zemedelství Ceské republiky

Reditel odboru strategie a komodit MZe CR Ing. Jirí Dubec

____________________________________________________________________

Odpovedný redaktor

Ing. Petr Hrdý MZe CR

_____________________________________________________________________

OBSAH

Sadbové brambory

Bramborový škrob

Výrobky z brambor

Prílohy: c. 1 - Skliznové plochy, produkce a hektarové výnosy pozdních konzumních

brambor dle okresu a kraju

c. 2 - Celní sazby a celní kvóty vcetne preferencí, které CR poskytuje pri

dovozu brambor a výrobku z nich v roce 1998

c. 3 - Prehled preferencních koncesí, které jsou CR poskytnuty pri vývozu

brambor a výrobku z nich v roce 1998

SADBOVÉ BRAMBORY

Pestování sadbových brambor v CR v roce 1997

V roce 1997 prihlášená množitelská plocha brambor cinila 6 542 ha, což je nejnižší úroven v historii množení brambor v CR. Dalším problémem je také to, že byl zaznamenán nízký podíl základní kategorie, tj. stupnu SE1, SE2 a Elita.

Podle sdelení ÚKZUZ byl celkový stav množitelských porostu prumerný, díky vývoji pocasí porosty vykazovaly vyšší mezerovitost, napadení korenomorkou a bakteriálním cernáním stonku. Po cervnových srážkách bylo zaznamenáno velké rozšírení plísne bramborové. Naproti tomu byl nízký výskyt virových chorob a vektoru. Výsledky polních prehlídek dopadly príznive, výsledky poskliznových zkoušek byly však prumerné, což bylo mimo jiné zpusobeno horší úrovní negativních výberu v množitelských porostech.

Ve spolupráci se Státní rostlinolékarskou správou bylo uskutecneno testování veškeré sadby na puvodce bakteriální kroužkovitosti. Bylo prokázáno zamorení u 10 partií sadby. Ukoncení testu se predpokládá koncem brezna 1998.

V roce 1998 je možno ocekávat, že dojde k nedostatku kvalitní uznané sadby brambor v CR. Je nebezpecí, že nove zjištené výskyty bakteriální kroužkovitosti mohou rozšírit okruh zamorených podniku. Pro zajištení potreby sadbových brambor lze predpokládat zvýšený dovoz sadby.

Množitelské plochy brambor v Ceské republice

Hospodárský Osázená plocha Z toho množení

rok brambor celkem 1) plocha % z celkových

ha ha ploch brambor

1990/91 109 664 20 797 19,0

1991/92 113 858 18 742 16,5

1992/93 110 726 18 138 16,4

1993/94 104 931 11 159 10,6

1994/95 81 718 6 559 8,1

1995/96 83 369 7 847 9,4

1996/97 86 548 8 000 9,2

1997/98 72 625 6 542 9,0

Poznámka 1) Plochy sadby brambor jsou již zapocteny v celkových plochách uvádených CSÚ

Pramen: ÚKZÚZ a VÚB, CSÚ

Dovoz a vývoz sadby brambor

Dovoz sadbových brambor do Ceské republiky

Kalendární rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1. 1 - 20. 3.

Množství v tunách 4 776,4 7 894, 2 13 497,0 6 343,4 1 279,6 1 699,9

Pramen: Celní statistka

V roce 1997 bylo dovezeno o 5 063,8 tun sadbových brambor méne než v roce 1996, tj. snížení o 79,8 %.

Od pocátku roku 1998 do 20. 3. 1998 bylo podle údaju celní statistiky dovezeno 1 699,9 t sadbových brambor, což je vyšší hodnota než za celý predcházející rok. Vzhledem k nedostatku domácí kvalitní sadby brambor lze predpokládat zvýšené dovozy sadbových brambor ze zahranicí.

Vývoz sadbových brambor z Ceské republiky

Kalendární rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1. 1 - 20. 3.

Množství v tunách 1 448,8 890, 9 2 187,1 4 139,0 1 038,9 186,4

Pramen: Celní statistika

V roce 1997 bylo vyvezeno o 3 100,1 t sadbových brambor méne než v roce 1996, tj. snížení o 74,9 %. Ve srovnání s rokem 1995 bylo vyvezeno o 1 148,2 t méne, tj. snížení o 52,5 %.

Od pocátku roku 1998 do 20. 3. 1998 bylo podle celní statistiky vyvezeno 186,4 t sadbových brambor.

BRAMBOROVÝ ŠKROB

Výroba bramborového škrobu v hospodárském roce 1997/98

V hospodárském roce 1997/98 se predpokládá zpracování 110 tis. t prumyslových brambor. Ocekává se, že bude vyrobeno 19,5 tis. t bramborového škrobu. Domácí spotreba bramborového škrobu se ocekává na úrovni 12,3 tis. t. Proto bude nutné velkou cást domácí produkce exportovat.

Rada SFTR odsouhlasila 16. února 1998 podporit subvencovaný vývoz bramborového škrobu a výrobku z nej vyrobených z brambor ze sklizne roku 1997 v hodnote 8 000 t. Na export tohoto množství bramborového škrobu bude poskytnuta subvence 5 500 Kc/t škrobu a výrobku z nej.

Poskytnutí vývozní subvence je vázáno na splnení následujících podmínek:

veškerý bramborový škrob a výrobky z nej budou vyrobeny z brambor vypestovaných v tuzemsku,

príjemce vývozní subvence musí být jen výrobce bramborového škrobu,

zpracovatel nakoupí a zaplatí pestitelum brambory v kvalite a cenové relaci podle následující tabulky:

Pri škrobnatosti Nejméne cenu Pri škrobnatosti Nejméne cenu

v % v Kc/t c. hm. v % v Kc/t c. hm.

14 1 500 21 2 200

15 1 600 22 2 300

16 1 700 23 2 400

17 1 800 24 2 500

18 1 900 25 2 600

19 2 000 26 2 700

20 2 100

Podle informací Ceského škrobárenského svazu nakupovali zpracovatelé v roce 1997 prumyslové brambory od všech dodavatelu v prumeru se škrobnatostí 18,4 % Tato skutecnost spolu s vyššími hektarovými výnosy prumyslových brambor prispela k dosažení historicky nejvyššího výnosu škrobu z 1 ha v CR.

Dovoz a vývoz nativního bramborového škrobu

Dovoz nativního bramborového škrobu do Ceské republiky

Kalendární rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Množství v tunách 6 006 0,04 107,1 881,6 3 710,5 168,5 186,9

Pramen: Celní statistika

Od pocátku roku 1998 do 20. brezna bylo podle údaju celní statistiky do CR dovezeno 32,4 t bramborového škrobu.

Vývoz nativního bramborového škrobu z Ceské republiky

Kalendární rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Množství v tunách 5 819,3 161,2 1 252,7 13 588,9 1 218,3 2 221,8 6 548,0

Pramen: Celní statistika

Od pocátku roku 1998 do 20. brezna bylo podle údaju celní statistiky z CR vyvezeno 544,0 t bramborového škrobu.

Spotreba škrobu v Ceské republice

Bilance výroby a spotreby bramborového škrobu v hospodárských letech

1991/92 - 1997/98 v tis. tun

Rok

Ukazatel 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/981)

Pocátecní zásoba 5,8 2,5 6,0 2,5 0,1 0,3 8,1

Výroba škrobu 21,5 25,1 26,8 7,0 14,0 27,0 19,5

Dovoz 6,0 0,1 0,2 4,4 0,2 0,2 0,2

Celková nabídka 33,3 27,7 33,0 13,9 14,3 27,5 27,8

Domácí spotreba 25,0 21,5 16,5 12,9 11,8 14,0 12,3

Vývoz 5,8 0,2 14,0 0,9 2,2 5,4 8,0

Celková poptávka 30,8 21,7 30,5 13,8 14,0 19,4 20,3

Konecná zásoba 2,5 6,0 2,5 0,1 0,3 8,1 7,5

Poznámka: 1) kvalifikovaný odhad Ceského škrobárenského svazu a MZe

Pramen: CSÚ, MZe CR, Ceský škrobárenský svaz

Cenový vývoj produkce bramborového škrobu

Mesícní vývoj cen prumyslových výrobcu bramborového škrobu v Kc/t

Mesíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250 21 250

1997 21 250 21 250 20 833 20 500 20 167 20 167 19 767 19 767 19 767 19 767 19 600 19 533

1998 19 367 19 167

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen bramborového škrobu v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 43,20 43,54 43,82 43,83 44,40 44,58 44,78 45,18 46,02 46,45 47,10 47,28

1997 47,94 48,01 48,53 49,18 49,78 49,66 50,64 50,81 51,40 51,92 52,09 52,00

1998 52,45 54,44

Pramen: CSÚ

Objem produkce výrobku ze škrobu v roce 1997 v CR v tunách

Výrobek Výroba v tunách

Dextriny celkem 2 284

z toho z bramborového škrobu 1 820

Ostatní modifikované škroby celkem 4 162

z toho z bramborového škrobu 3 050

Látky na bázi škrobu k úprave povrchu celkem 1 507

z toho z bramborového škrobu 644

Glukózový sirup celkem 5 050

z toho z bramborového škrobu 285

Ostatní výrobky (bramborová kaše, smesné výrobky) celkem 9 900

z toho použitý bramborový škrob 1 900

Celkem: 22 903

z toho z bramborového škrobu 7 699

Pramen: Ceský škrobárenský svaz

VÝROBKY Z BRAMBOR

Zpracování konzumních brambor na výrobky z brambor

Výrobky z hlíz brambor vyrobené príslušnou technologií jsou urceny k lidské výžive bud prímo nebo po odpovídající kuchynské úprave.

Dovoz výrobku z brambor v tunách

Název výrobku Položka celního 1996 1997 1998

- Sazebníku I. -II.

Brambory i varené, zmrazené 0710 10 00 883,4 312,2 67,5

Mouka, krupice a prášek z brambor 1105 10 00 238,3 157,4 0,0

Mouka, granule a pelety z brambor 1105 20 00 1 074,7 1380,7 162,4

Brambory varené jinak neupravené, zmrazené 2004 10 10 11 642,4 8 410,7 1 214,7

Bramb. ve forme mouky, krupice, vlocek, zmraz.2004 10 91 11,8 14,8 1,0

Brambory konzervované ne v octe zmrazené 2004 10 99 8 644,7 16 710,8 2 163,2

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 2005 20 10 132,6 105,7 55,8

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené,

též solené nebo ochucené, v hermetických

obalech, vhodné pro okamžitou spotrebu 2005 20 20 1 165,1 1 195,6 73,9

Bramborové výrobky - ostatní 2005 20 80 681,4 822,8 42,4

Pramen: Celní statistika

Vývoz výrobku z brambor v tunách

Název výrobku Položka celního 1996 1 997 1998

sazebníku I. - II.

Brambory i varené, zmrazené 0710 10 00 40,0 21,9 0,0

Mouka, krupice a prášek z brambor 1105 10 00 442,6 517,4 81,9

Mouka, granule a pelety z brambor 1105 20 00 19,5 21,8 51,1

Brambory varené jinak neupravené, zmrazené 2004 10 10 17,4 11,7 0,0

Bramb ve forme mouky, krupice, vlocek, zmraz. 2004 10 91 53,2 0,0 0,0

Brambory konzervované ne v octe zmrazené 2004 10 99 800,8 2 085,2 175,6

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 2005 20 10 94,7 171,2 36,3

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené,

též solené nebo ochucené, v hermetických

obalech, vhodné pro okamžitou spotrebu 2005 20 20 241,0 194,4 36,7

Bramborové výrobky - ostatní 2005 20 80 25,2 0,3 0,0

Prepocty bramborových výrobku na cerstvé brambory

Výrobek pomer výrobku k surovine

Brambory i varené, zmrazené 1 : 1,15

Mouka, krupice a prášek z brambor 1 : 6,5

Mouka, granule a pelety z brambor 1 : 6,5

Brambory varené jinak neupravené, zmrazené 1 : 1,15

Brambory ve forme mouky, krupice, vlocek, zmrazené 1 : 3

Brambory konzervované ne v octe zmrazené 1 : 1,15

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 1 : 6,5

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené,

též solené nebo ochucené, v hermetických obalech,

vhodné pro okamžitou spotrebu 1 : 4,5

Bramborové výrobky - ostatní 1 : 2,2

Pramen: VÚZE

Podle uvedených prepoctu u výrobku z brambor na cerstvé brambory cinil dovoz v roce 1996 celkem 40 520 t, dovoz v roce 1997 predstavuje v prepoctu 47 168 t cerstvých brambor, což predstavuje nárust o 6 648 t. Vývoz v roce 1996 cinil po prepoctu 5 906 t a v roce 1997 predstavuje vývoz po prepoctu na cerstvé brambory 7 930 t, což predstavuje nárust o 2 024 t. Z techto údaju je videt, že v absolutní hodnote roste predevším dovoz výrobku z brambor do CR a zhoršuje se záporné saldo obchodu s výrobky z brambor v prepoctu na cerstvé brambory. Za období leden až únor 1998 bylo dovezeno 3 781 t výrobku z brambor, což predstavuje po prepoctu 5 809 t cerstvých brambor. Vyvezeno bylo 382 t výrobku z brambor, což po prepoctu predstavuje 1 467 t cerstvých brambor.

Mesícní vývoj cen prumyslových výrobcu bramborových hranolku v letech 1996 až 1998 v Kc/t

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 34 428 34 857 34 357 34 357 34 357 34 357 34 357 34 357 34 357 32 257 32 257 2257

1997 32 257 31 357 16 900 16 900 16 900 16 900 16 750 16 750 16 800 16 800 16 800 16800

1998 16 800 19 650

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen mražených bramborových hranolku v letech 1996 až 1998 v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 47,80 46,92 46,32 44,80 43,28 42,46 40,74 40,20 39,43 37,81 36,47 35,46

1997 34,14 32,88 31,59 30,87 29,69 30,22 30,09 30,00 29,76 29,60 29,93 29,68

1998 29,83 31,16

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen smažených bramburku v letech 1996 až 1998 v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 126,90 127,62 128,08 127,76 128,06 128,16 128,78 128,75 128,57 128,61 128,68 129,69

1997 129,41 129,40 130,22 129,27 128,70 128,66 128,77 129,24 127,89 128,84 130,89 31,49

1998 131,91 131,17

Pramen: CSÚ

Mesícní vývoj spotrebitelských cen bramborových knedlíku v prášku v letech 1996 až 1998 v Kc/kg

Mesíc

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1996 54,08 54,13 55,52 56,49 56,98 57,24 57,50 58,15 58,01 58,10 58,41 58,57

1997 58,00 58,04 57,95 58,50 59,12 59,47 59,85 60,23 60,30 61,00 60,26 60,71

1998 61,02 61,65

Pramen: CSÚ

PRÍLOHY

Príloha c. 1:

Skliznové plochy, produkce a hektarové výnosy pozdních konzumních brambor podle okresu a kraju - srovnání roku 1996 a 1997

Okres, kraj Plocha v ha Produkce v t Výnos v t/ ha

1996 1997 1996 1997 1996 1997

Hlavní mesto Praha 839 597 21 097 13 854 25,16 23,23

Benešov 2 629 2 280 61 982 41 791 23,57 18,33

Beroun 166 139 3 301 2 457 19,87 17,64

Kladno 304 236 6 817 4 897 22,43 20,75

Kolín 589 531 15 341 11 044 26,04 20,79

Kutná Hora 672 473 14 996 9 335 22,31 19,74

Melník 944 851 25 984 19 521 27,54 22,94

Mladá Boleslav 804 748 20 134 17 571 25,04 23,49

Nymburk 669 466 15 806 11 949 23,61 25,65

Praha - východ 545 373 12 500 7 056 22,93 18,90

Praha - západ 455 505 10 779 9 495 23,68 18,82

Príbram 1 007 697 27 450 16 110 27,25 23,11

Rakovník 357 312 5 921 6 007 16,59 19,22

Stredoceský kraj 9 142 7 612 221 014 157 232 24,17 20,66

Ceské Budejovice 839 673 14 467 11 342 17,25 16,85

Ceský Krumlov 454 330 8 463 7 064 18,63 21,42

Jindrichuv Hradec 2 389 1 826 48 619 38 920 20,35 21,32

Pelhrimov 4 223 3 299 109 475 78 348 25,92 23,75

Písek 851 714 17 963 13 684 21,10 19,16

Prachatice 436 332 9 055 8 331 20,75 25,10

Strakonice 1 173 880 25 774 19 156 21,98 21,77

Tábor 1 963 1 978 38 650 43 411 19,69 21,95

Jihoceský kraj 12 328 10 032 272 466 220 256 22,10 21,96

Domažlice 596 378 14 447 8 510 24,24 22,51

Cheb 156 110 2 849 2 310 18,21 21,01

Karlovy Vary 406 254 7 779 5 063 19,16 19,93

Klatovy 1 140 941 25 189 19 459 22,09 20,68

Plzen - mesto 54 22 1 288 521 24,07 23,66

Plzen - jih 678 516 14 031 10 860 20,70 21,04

Plzen - sever 639 454 18 926 10 228 29,62 22,52

Rokycany 107 149 2 624 3 086 24,44 20,67

Sokolov 22 21 282 280 12,80 13,14

Tachov 256 202 5 709 3 607 22,31 17,83

Západoceský kraj 4 054 3 048 93 122 63 923 22,97 20,97

Ceská Lípa 136 65 3 209 1 645 23,52 25,13

Decín 25 17 335 252 13,25 14,82

Chomutov 250 247 4 423 4 930 17,72 19,99

Jablonec n. Nisou 73 80 1 419 1 194 19,41 14,97

Liberec 233 245 5 126 4 705 22,02 19,24

Litomerice 837 859 20 080 18 564 23,98 21,62

Louny 723 661 14 092 13 056 19,49 19,75

Most 30 6 950 90 31,67 15,00

Teplice 161 153 2 003 2 316 12,46 15,14

Ústí nad Labem 29 38 486 677 16,73 17,72

Severoceský kraj 2 497 2 370 52 121 47 428 20,87 20,01

Havlíckuv Brod 4 373 3 156 108 182 73 680 24,74 23,35

Hradec Králové 279 222 6 471 5 711 23,17 25,71

Chrudim 614 505 15 796 9 605 25,72 19,02

Jicín 865 837 17 550 17 403 20,29 20,80

Náchod 452 360 11 413 8 199 25,27 22,76

Pardubice 281 309 6 643 5 578 23,66 18,05

Rychnov nad Kn. 757 632 15 625 15 718 20,65 24,89

Semily 698 592 15 383 12 571 22,03 21,23

Svitavy 1 252 917 34 414 17 354 27,49 18,92

Trutnov 350 296 7 200 5 305 20,60 17,91

Ústí nad Orlicí 590 356 15 521 8 364 26,32 23,47

Východoceský kraj 10 510 8 182 254 198 179 488 24,19 21,94

Blansko 656 623 15 928 13 405 24,29 21,51

Brno - mesto 268 265 6 346 6 859 23,66 25,89

Brno - venkov 800 744 19 610 18 970 24,51 25,51

Breclav 281 207 4 787 4 291 17,05 20,75

Zlín 1 184 1 180 15 291 14 786 12,91 12,53

Hodonín 392 390 7 335 7 011 18,70 17,98

Jihlava 1 369 1 047 29 654 21 576 21,65 20,60

Kromeríž 320 324 6 971 6 214 21,80 19,16

Prostejov 673 584 19 602 13 801 29,13 23,62

Trebíc 2 812 2 354 58 239 55 824 20,71 23,72

Uherské Hradište 432 382 8 617 7 041 19,95 18,46

Vyškov 287 256 6 879 5 079 23,99 19,84

Znojmo 813 594 14 899 12 076 18,32 20,35

Ždár nad Sázavou 2 735 2 113 65 508 45 147 23,95 21,36

Jihomoravský kraj 13 022 11 062 279 657 232 079 21,48 20,98

Bruntál 350 310 5 831 4 460 16,66 14,38

Frýdek - Místek 1 089 1 075 18 336 15 177 16,84 14,12

Karviná 302 480 3 314 8 640 10,97 18,00

Nový Jicín 769 386 19 694 4 421 25,63 11,47

Olomouc 1 019 793 25 800 16 412 25,31 20,70

Opava 1 926 1 406 40 714 28 148 21,14 20,02

Ostrava - mesto 163 97 3 151 1 357 19,39 13,99

Prerov 661 416 15 097 7 314 22,85 17,57

Šumperk 507 400 10 063 7 382 19,84 18,43

Vsetín 482 481 7 707 4 337 15,99 9,01

Jeseník 535 459 9 799 7 846 18,33 17,11

Severomor. kraj 7 802 6 303 159 505 105 493 20,44 16,74

Ceská republika 60 194 49 206 1 353 179 1 019 752 22,48 20,72

Pramen: CSÚ

Príloha c. 2:

Celní sazby a celní kvóty vcetne preferencí, které CR poskytuje pri dovozu brambor a výrobku z nich v roce 1998

Brambory sadbové - 0701 10 00

Všeobecná celní sazba 10,0 %

Smluvní celní sazba 3,4 %

EU preference 1,7 % bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 %. bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Brambory k výrobe škrobu - 0701 90 10

Všeobecná celní sazba 166,0 %

Smluvní celní sazba 122,0 %

Celní sazba u smluvní kvóty 50,0 % kvóta 30 907,5 t. vcetne položky 0701 90 90

EU*, preference* 6,0 % v rámci kvóty 15 000 t vcetne položky

0701 90 90

Madarsko, preference 10,0 % kvóta 10 000 t, vcetne položky 0701 90 90

Brambory rané - 0701 90 51

Všeobecná celní sazba 9,0 %

Smluvní celní sazba 0 %

Brambory rané - 0701 90 59

Všeobecná celní sazba 10,0 %

Smluvní celní sazba 9,0 %

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Brambory ostatní - 0701 90 90

Všeobecná celní sazba 166,0 %

Smluvní celní sazba 122 0 %

Celní sazba u smluvní kvóty 50,0 % kvóta 30 907,5 t vcetne položky 0701 90 10

EU*, preference* 6,0 % v rámci kvóty 15 000 t, vcetne položky

0701 90 10

Madarsko, preference 10,0 % kvóta 10 000 t, vcetne položky 0701 90 10

Bulharsko, preference 50,0 % kvóta 500 t

Výrobky z brambor

Brambory varené, mražené bez prímesí - 0710 10 00

Všeobecná celní sazba 9,0 %

Smluvní celní sazba 0,3 %

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Bramborový škrob - 1108 13 00

Všeobecná celní sazba 96,8 %

Smluvní celní sazba 85,6 %

Celní sazba u smluvní kvóty 63,4 %, kvóta 50 t

Mouka, krupice a prášek z brambor 1105 10 00

Všeobecná celní sazba 19,0 %

Smluvní celní sazba 17,0 %

Madarsko, preference 15,0 % bez kvóty

Polsko, preference 15,0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 15,0 % bez kvóty

Vlocky, granule a peleta z brambor 1105 20 00

Všeobecná celní sazba 6,0 %

Smluvní celní sazba 4,7 %

Polsko, preference 5,0 % bez kvóty

Brambory varené, jinak neupravené - 2004 10 10

Všeobecná celní sazba 51,0 %

Smluvní celní sazba 19,7 %

Madarsko, preference 20,0 % bez kvóty

Polsko, preference 5,0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 9,85 % kvóta 80 t, vcetne položek 2004 10 91 - 99

a 2001

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 2004 10 91

Všeobecná celní sazba 51,0 %

Smluvní celní sazba 19,7 %

Madarsko, preference 20,0 % bez kvóty

Polsko, preference 5,0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 9,85 % kvóta 80 t

Brambory ostatní - mražené, vcetne prísad - 2004 10 99

Všeobecná celní sazba 51,0 %

Smluvní celní sazba 19,7 %

Madarsko, preference 20,0 % bez kvóty

Polsko, preference 5,0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 9,85 % kvóta 80 t

Brambory konzervované ve forme mouky, šrotu nebo vlocek - 2005 20 10

Všeobecná celní sazba 53,0 %

Smluvní celní sazba 19,8 %

Madarsko, preference 20,0 % bez kvóty

Polsko, preference 20,0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 20,0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 10,5 % kvóta 100 t, vcetne položek 2205 20 20 a

2205 20 80, dále 2005 10 00, 2005 40 00, 2005 51 00, 2005

59 00,2005 60 00, 2005 80 00, 2005 90, vyjma 2005 90 30 a

2005 90 50)

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené, též solené nebo ochucené,

hermeticky uzavrené, vhodné pro okamžitou spotrebu - 2005 20 20

Všeobecná celní sazba 53,0 %

Smluvní celní sazba 19,8 %

Madarsko, preference 20,0 % bez kvóty

Polsko, preference 20,0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 20,0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 10,5 %

Ostatní konzervované brambory, nemražené - 2005 20 80

Všeobecná celní sazba 53,0 %

Smluvní celní sazba 19,8 %

Madarsko, preference 20,0 % bez kvóty

Polsko, preference 20,0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 20,0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 10,5 %

Dextriny - 3505 10 10

Všeobecná celní sazba 95,0 %

Smluvní celní sazba 85,0 % kvóta 3 211,8 t, vcetne položek 350510 50

a 3505 10 90

EU, preference 0 % bez kvóty

ESVO, preference 0 % b bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 0 % bez kvóty

Lotyšsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Esterifikované a etherifikované škroby - 3505 10 50

Všeobecná celní sazba 63,5 %

Smluvní celní sazba 56,8 %

EU, preference 0 % bez kvóty

ESVO, preference 0 % bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 0 % bez kvóty

Lotyšsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Ostatní modifikované škroby - 3505 10 90

Všeobecná celní sazba 105,5 %

Smluvní celní sazba 94,5 %

EU, preference 0 % bez kvóty

ESVO, preference 0 % b bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 0 % bez kvóty

Lotyšsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Prípravky k úprave povrchu, k apretování na podklade škrobnatých látek, obsahující méne než 55 % takových látek - 3809 10 10

Všeobecná celní sazba 19,0 %

Smluvní celní sazba 4,0 %

EU, preference 0 % bez kvóty

ESVO, preference 0 % bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 0 % bez kvóty

Lotyšsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Izrael, preference 0 % bez kvóty

Prípravky k úprave povrchu, k apretování na podklade škrobnatých látek, obsahující nejméne 55 %, ale méne než 70 % takových látek - 3809 10 50

Všeobecná celní sazba 19,0 %

Smluvní celní sazba 4,0 %

EU, preference 0 % bez kvóty

ESVO, preference 0 % bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 0 % bez kvóty

Lotyšsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Izrael, preference 0 % bez kvóty

Prípravky k úprave povrchu, k apretování na podklade škrobnatých látek, obsahující nejméne 83 % takových látek - 3809 10 90

Všeobecná celní sazba 19,0 %

Smluvní celní sazba 4,0 %

EU, preference 0 % bez kvóty

ESVO, preference 0 % bez kvóty

Polsko, preference 0 % bez kvóty

Madarsko, preference 0 % bez kvóty

Slovinsko, preference 0 % bez kvóty

Rumunsko, preference 0 % bez kvóty

Bulharsko, preference 0 % bez kvóty

Lotyšsko, preference 0 % bez kvóty

Litva, preference 0 % bez kvóty

Estonsko, preference 0 % bez kvóty

Izrael, preference 0 % bez kvóty

Príloha c. 3:

Prehled preferencních koncesí, které jsou poskytnuty CR pri vývozu brambor a výrobku z nich v roce 1998

Brambory sadbové - 0701 10 00

Polsko, preference - 0% - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Bulharsko, preference - 25 % - bez kvóty

Brambory rané - 0701 90 59

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Brambory ostatní - 0701 90 90

Madarsko, preference - 10 %, kvóta 10 000 t, vcetne položky 0701 90 10

Bulharsko, preference - 25 % , kvóta 8 000 t

Slovinsko, preference - 5,0 %, kvóta 250 t

Výrobky z brambor

Brambory varené, mražené bez prímesí - 0710 10 00

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Brambory varené, jinak neupravené - 2004 10 10

Madarsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Polsko, preference - 5,0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 10,0 % , kvóta 80 t, vcetne položek 2004 10 91 a 2004 10 99

Bulharsko, preference - 26 % - bez kvóty

Brambory ve forme mouky, šrotu nebo vlocek 2004 10 91

Madarsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Polsko, preference - 5,0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 10,0 %

Bulharsko, preference - 26,0 % - bez kvóty

Brambory ostatní - mražené, vcetne prísad - 2004 10 99

Madarsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Polsko, preference - 5,0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 10,0 %

Bulharsko, preference - 26,0 %

Brambory konzervované ve forme mouky, šrotu nebo vlocek - 2005 20 10

Madarsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Polsko, preference .- 20,0 % - bez kvóty

Brambory tence krájené, smažené nebo pecené, též solené nebo ochucené, hermeticky

uzavrené, vhodné pro okamžitou spotrebu - 2005 20 20

Madarsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Polsko, preference .- 20,0 % - bez kvóty

Ostatní konzervované brambory, nemražené - 2005 20 80

Madarsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Polsko, preference - 20,0 % - bez kvóty

Dextriny - 3505 10 10

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 0 % - bez kvóty

Rumunsko, preference - 0 % - bez kvóty

Lotyšsko, preference - 0 % - bez kvóty

Estonsko, preference - 0 % - bez kvóty

Esterifikované a etherifikované škroby - 3505 10 50

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 0 % - bez kvóty

Rumunsko, preference - 0 % - bez kvóty

Lotyšsko, preference - 0 % - bez kvóty

Estonsko, preference - 0 % - bez kvóty

Ostatní modifikované škroby - 3505 10 90

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 0 % - bez kvóty

Rumunsko, preference - 0 % - bez kvóty

Lotyšsko, preference - 0 % - bez kvóty

Estonsko, preference - 0 % - bez kvóty

Prípravky k úprave povrchu, k apretování na podklade škrobnatých látek, obsahující méne než 55 % takových látek - 3809 10 10

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 0 % - bez kvóty

Rumunsko, preference - 0 % - bez kvóty

Lotyšsko, preference - 0 % - bez kvóty

Estonsko, preference - 0 % - bez kvóty

Izrael, preference - 0 % - bez kvóty

Prípravky k úprave povrchu, k apretování na podklade škrobnatých látek, obsahující nejméne 55 %, ale méne než 70 % takových látek - 3809 10 50

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 0 % - bez kvóty

Rumunsko, preference - 0 % - bez kvóty

Lotyšsko, preference - 0 % - bez kvóty

Estonsko, preference - 0 % - bez kvóty

Izrael, preference - 0 % - bez kvóty

Prípravky k úprave povrchu, k apretování na podklade škrobnatých látek, obsahující nejméne 83 % takových látek - 3809 10 90

Polsko, preference - 0 % - bez kvóty

Madarsko, preference - 0 % - bez kvóty

Slovinsko, preference - 0 % - bez kvóty

Rumunsko, preference - 0 % - bez kvóty

Lotyšsko, preference - 0 % - bez kvóty

Estonsko, preference - 0 % - bez kvóty

Izrael, preference - 0 % - bez kvóty

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info