Podklad pro srovnání legislativy EU a ČR: obiloviny

Podklad pro proverení (screening) legislativy ES a srovnání s relevantní legislativou CR mimo "Bílou knihu" u komodity OBILOVINY

Spolecná organizace trhu

1. Název:

Narízení Komise c. 392/87 z 9 února 1987 stanovující detailní pravidla pro aplikaci Narízení rady c. 230/87 týkající se volného zásobování charitativních organizací intervencními zásobami obilovin.

Charakteristika:

Narízení definuje (cl. 1) položky na které se vztahuje (pšenicná mouka CN 11.01 a mouka pšenice tvrdé CN 11.02), v príloze I. jsou uvedena množství techto komodit v jednotlivých zemích ES která mohou být charitativním organizacím dodávána. Clánek 2 udává povinnosti intervencní agentury v souvislosti s temito zásobami. V prípade, že zásoby obilovin jsou dostatecné v clenské zemi, intervencní agentury clenských zemí musí specifikovat vhodné sklady. Pokud nejsou zásoby dostatecné, vychází se z kapacit skladu uvedených v príloze II. Clánek 3 udává povinnost vypsání tendru na dodávku a zpracování (mletí) obilovin pro charitativní organizace vcetne dalších podmínek - príloha III. udává minimální požadavky, které musí tendr obsahovat. Clánek 7 zavazuje clenskou zemi ke konci každého týdne k notifikaci množství obilovin odebraných ze skladu na základe tohoto narízení a množství kterým byly charitativní organizace zásobovány predchozí týden.

Upozornení: toto narízení se odvolává na Narízení Rady c. 230/87, které bylo platné pro hospodárský rok 1986/1987 v dusledky velmi špatných klimatických podmínek v ES v tomto roce. Od té doby nebyla casová platnost tohoto narízení obnovena.

Narízení aktualizováno novelami 734/87, 979/87, 1212/87.

2. Název:

Narízení Rady c. 1766/92 z 30.6.1992 o spolecné organizaci trhu s obilím

Charakteristika:

Narízení obecne definuje zásady organizace trhu s obilovinami, definuje komodity které do této organizace spadají (tabulka k cl. 1 - L181/23), stanovuje intervencní ceny a jejich vztah ke kvalite obilovin (cl. 3), doby intervencních nákupu (cl. 4), obecnou povinnost clenských zemí stanovit postupy a podmínky cinnosti intervencních center (cl. 5), možnost udelení výrobní subvence na obilní a bramborový škrob (cl. 7), minimální výkupní ceny pro pestitele prumyslových brambor a kompenzacní platby pro výrobce škrobu (cl. 8), všeobecné predpisy pro udelování dovozních a vývozních licencí (cl. 9), výpocet maximální hodnoty dovozního cla u obilovin ve vztahu k intervencní cene (cl. 10), možnost zavedení dovozní prirážky pri narušení trhu (cl. 11, 14-17), zpusob rozdelování kvót vyplývajících z ostatních dohod ES (cl. 12), zásady pro udelování subvencí a vyhlašování výberových rízení (cl. 13).

V príloze A je uveden seznam celních položek na které se vztahuje toto narízení, v príloze B jsou uvedeny celní položky zpracovaných výrobku na které se vztahuje toto narízení, v príloze C je uvedena korelacní tabulka pro odkazy z neplatného narízení 2727/75 na toto narízení.

Toto Narízení Rady se v nekterých ze zmínených oblastí dále odvolává na podrobnejší predpisy ve forme Narízení Komise.

Text je konsolidován ke dni 31.7.97 a zahrnuje následující novely: 2131/93, 2825/93, 1664/94, 1866/94, 3290/94, 1528/95, 1863/95, 923/96. Text k dispozici v pocítacové verzi.

Intervencní nákupy

1. Název:

Narízení rady c. 2731/75 ze 29. Ríjna 1975 stanovující standardní jakosti pro pšenici, žito, jecmen, kukurici, cirok a pšenici durum.

Charakteristika:

Clánek 1 stanovuje fyzikální a technická kritéria kvality pro pšenici (vzhled, vlhkost, prímesi, necistoty, obsah bílkovin, zeleného index, Hagbergovo pádové císlo, nelepivost testa). Clánek 2 stanovuje parametry standardní jakosti u žita (vzhled, vlhkost, prímesi a necistoty, specifická hmotnost). Clánek 3 stanovuje standardní jakost u jecmene (vzhled, obsah vlhkosti, prímesi a necistoty, specifická hmotnost), clánek 4 stanovuje standardní jakost pro kukurici (vzhled, vlhkost, prímesi a necistoty, clánek 4a stanovuje standardní jakost u ciroku a clánek 5 u pšenice durum. Clánek 6 udává, že metody budou dále podrobne stanoveny (viz. NK 1908/84).

V príloze jsou uvedeny definice, co je myšleno jednotlivými kategoriemi jinými než tzv. základní obilí (zlomky zrn, zrnové necistoty, porostlá zrna, ruzné necistoty, živí škudci). Tzv. standardní jakost má význam pro urcení intervencní ceny, v prípade že tyto parametry nejsou splneny, je zaveden systém cenových srážek (viz. príloha NK 689/92 které uvádí i parametry tzv. minimální kvality, které jsou podmínkou pro intervencní nákup).

Novelizace: 1454/82, 1028/84, 1580/86, 2094/87, 2054/93

2. Název:

Narízení Komise c. 1908/84 ze dne 4. cervence 1984 stanovující standardní metody pro urcování kvality obilovin

Charakteristika:

V clánku 1 je definováno, jakých metod musí být použito pro stanovení jakosti obilovin nabízených do intervence, popis techto metod je uveden v prílohách tohoto narízení. Príloha I. stanovuje postup stanovení obsahu prímesí a necistot, príloha II. udává postup stanovení vlhkosti u vzorku obilovin, príloha III. popisuje stanovení taninu u ciroku (neprekládáno), príloha IV. popisuje metodu stanovení pekarské kvality u pšenice a príloha V. popisuje metodu stanovení stupne sklovitosti u zrna u pšenice durum.

Konsolidace: 2159/84, 2281/86, 2507/87

3. Název:

Narízení Komise c. 689/92 z 19. brezna 1992 stanovující postup a podmínky pro prebírání obilí intervencními agenturami.

Charakteristika:

Narízení stanovuje v clánku 1 minimální hmotnost dodávky pro intervencní nákup na 80 tun, clánek 2 udává požadavky na nákup vcetne minimálních parametru uvedených v príloze I., stanovuje postup v prípade, že se Zelenyho index bude pohybovat mezi 20 a 30 (stanovení strojové zpracovatelnosti dle 1908/84). Clánek 3 stanovuje, co všechno musí obsahovat formulár nabídky obilí do intervence a jak se dále postupuje v prípade dodávky, vcetne odberu vzorku a jak se postupuje ve vedení skladové evidence, do kdy musí být vzorky zanalyzovány, jaké náklady nese nabízející a co jsou další povinnosti intervencní agentury. Clánek 4 stanovuje další podmínky financních závazku a technické podmínky mezi nabízejícím a intervencní agenturou, clánek 4a definuje príplatky a srážky pro jinou vlhkost, specifickou hmotnost, obsah prímesí a necistot, podíl naklícených a skvrnitých zrn a obsah bílkovin než je uvedeno pro standardní jakost. Clánek 5 udává obecné povinnosti nabízejícího subjektu a intervencní organizace, clánek 6 udává možnost prijetí dodatecných postupu a podmínek slucitelných s tímto narízením intervencní agenturou v clenské zemi.

V príloze I. jsou uvedeny minimální kvalitativní parametry, které musí být pro intervencní nákup bezpodmínecne splneny, príloha II. udává cenové srážky pri nesplnení požadavku na obsah vlhkosti, objemové hmotnosti a bílkovin.

Konsolidace: 2486/92, 1715/93, 3134/93, 2105/96, 1395/97, 1396/97, 1502/97

4. Název:

Narízení Komise c. 2131/93 z 28. cervence 1993 stanovující postup a podmínky pro prodej obilí intervencní agenturou.

Charakteristika:

Narízení stanovuje podmínky výberového rízení intervencní agentury, zpusob otevrení tendru, údaje které tendr musí obsahovat, uzavrení tendru a další administrativní podmínky které musí být pri výberovém rízení splneny, povinnosti clenského státu vuci Komisi apod.

Text konsolidován ke dni 31.7.97 a zahrnuje novely 120/94, 2193/96, dostupné v pocítacové verzi.

5. Název:

Narízení Komise c. 2273/93 z 28. cervence 1993 o urcení intervencních center pro obiloviny

Charakteristika:

Narízení stanovuje obecné podmínky intervencních center jako napr. poloha v oblastech kde dochází k nadprodukci obilovin nebo kde je existence dostatecných skladovacích kapacit ci se jedná o místo se zvláštní duležitostí z obchodního hlediska. Skladovací kapacity musí být dostatecne technicky vybaveny s dobrým dopravním spojením. V príloze je uveden jmenný seznam intervencních center v ES (40 stran), seznam byl novelizován NK 2202/94, 3129/94, 1307/95, 2627/95, 2304/96.

Text dostupný v pocítacové verzi.

Kompenzacní platby

1. Název:

Narízení rady c. 1765/92 z 30. cervna 1992 stanovující systém podpor pro pestitele nekterých plodin na orné pude.

Charakteristika:

Narízení stanovuje možnost nároku pestitele na kompenzacní platbu (titul I.) na základe regionálních ploch jednotlivých plodin (príloha I). Jako region muže být i clenská zeme. Clánek 2 specifikuje dva systémy plateb - pro všechny pestitele (všeobecný systém) nebo pro malé pestitele (zjednodušený systém) a stanovuje postihy za prekrocení základních ploch. Clánek 3 stanovuje povinnost clenské zeme stanovit regionální plány vcetne jejich struktury a kritérií pro výpocet prumerných výnosu oblasti. Je uvedena možnost oddelení obilovin a kukurice a ploch pod závlahou a bez závlah. Je stanovena povinnost poskytnutí údaju - plochy a výnosy obilovin, olejnin a bílkovinných plodin clenskou zemí pro jednotlivé regiony za období 1986 - 1991. Clánek 4 uvádí hodnotu kompenzacní platby na tunu obilovin s odkazem na prílohu III., kde je urcena maximální plocha pšenice durum která muže být predmetem dodatecných plateb. Clánek 5 stanovuje postup výpoctu kompenzacní platby u olejnin, clánek 6 u bílkovinných plodin, clánek 6a u lnu. Clánek 7 urcuje procento ploch vyjmuté z produkce, jak má být tato puda využita, jakou podporu je možné na tuto pudu obdržet. Clánek 8 definuje kdo je "malý pestitel" a popisuje zjednodušený systém kompenzací, clánek 9 uvádí na které plochy se platby nevztahují, clánek 10 udává období do kdy musí být platby poskytnuty a co musí pestitel splnit, clánek 11 stanovuje odrudy repky které mohou být predmetem plateb a udává postup u zálohovaných plateb, clánek 12 udává další predpisy obsahující detailní pravidla pro provádení plateb. Titul II. (clánek 14-18) uvádí prechodná opatrení pro aplikaci tohoto narízení (1992-96).

Príloha c. I. uvádí celní položky na které se platby vztahují, príloha c. II. uvádí tradicní oblasti s produkcí pšenice durum, príloha III. maximální plochy pšenice durum u nekterých clenských zemí, príloha IV uvádí plochy pro výpocet maximální garantované plochy u olejnin, príloha V uvádí národní referencní plochy.

Narízení novelizováno: 0364/93, 1552/93, 0231/94, 0232/94, 3116/94, 1460/95, 1664/95, 2800/95, 2989/95, 1575/96, 0922/97, 1422/97, 2309/97

2. Název:

Narízení komise c. 2467/92 z 25 srpna 1992 rozširující seznam plodin na které se vztahuje narízení c. 1765/92.

Charakteristika:

Narízení v clánku 1 doplnuje do seznamu plodin na které je možné nárokovat kompenzacní platbu i sladkou kukurici (sweet corn) - CN 0709 90 60. Soucasne je upresneno, že pod termínem "hrách" jež je uveden v narízení c. 1765/92 (príloha I, cást III.) je myšlen hrách který byl zaset pro úcely sklizne v suchém stavu a v plné skliznové zralosti (full agricultural ripeness).

3. Název:

Narízení Komise c. 2836/93 z 18. ríjna 1993 stanovující detailní pravidla pro aplikaci Narízení Rady c. 1765/92 o regionálních základních plochách.

Charakteristika:

V clánku 1 je stanoven postup výpoctu a posuzování prekrocení základních ploch pro kompenzacní platby a zpusob jak toto prekrocení musí clenská zeme dále rešit vcetne povinnosti informovat o prekrocení základní plochy Komisi. Clánek 2 specifikuje tento postup v prípade, že je v clenské zemi stanovena zvlášt základní plocha pro kukurici. Clánek 3 vysvetluje termíny "národní základní plocha" a "sub-plocha", zpusob posuzování prekrocení základní plochy v prípade Nemecka v souvislosti se zaclenením plochy východního Nemecka a stanovuje jaké informace je clenský stát povinen pravidelne Komisi poskytovat.

Narízení novelizováno: 0904/94, 1503/97

4. Název:

Narízení komise c. 1098/94 z 11. kvetna 1994 stanovující regionální základní plochy pro systém podpory výrobcum urcitých plodin na orné pude a rušící narízení c. 845/93.

Charakteristika:

Narízení ve své príloze stanovuje základní plochy všech plodin a kukurice pro Belgii, Dánsko, Nemecko, Recko, Španelsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Velkou Británii. Puvodní narízení c. 845/93 je zrušeno, nebot nazapocítávalo do celkové základní plochy pestitelské plochy olejného lnu a také nebralo v úvahu nekteré zmeny regionálních plánu.

Novelizováno: 2416/94, 2391/95, 1300/96, 794/97, 2016/97

5. Název:

Narízení Komise c. 762/94 z 6. dubna 1994 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci Narízení Rady c. 1765/92 se vztahem k programu pro pudy vyjmuté z produkce.

Charakteristika:

Narízení stanovuje podrobná pravidla pro aplikaci clánku 2 a 6 narízení c. 1765/92. V clánku 2 je podána definice pojmu "set aside", clánek 3 upravuje minimální rozmerové požadavky na tuto plochu, jak muže ci nemuže být plocha vyjmutá z produkce využita (casová období) a jaké požadavky musí být splneny ve vztahu k životnímu prostredí. Clánek 4 udává podmínky pro klasifikaci jako "rotacní" puda vyjmutá z produkce, clánek 5 upravuje podmínky pro klasifikaci plochy jako "nerotacní" a stanovuje další financní náležitosti související s klasifikací ploch jako vyjmuté z produkce. Clánky 6 a 7 upravují proceduru v prípade, že plochy nesplnují rozmerové požadavky dle clánku 3, clánek 8 spolu s prílohou umožnuje navýšení kompenzace za plochu vyjmutou z produkce pro Portugalsko. Clánek 9 upravuje zpusob stanovování ploch vyjmutých z produkce, clánek 10 se zabývá zmenou vlastnických vztahu k pude vyjmuté z produkce.

Narízení je novelizováno narízeními 2494/94, 0229/95, 1664/95, 2015/95, 2930/95.

6. Název:

Narízení Komise c. 1237/95 z 31. kvetna 1995 stanovující podrobné predpisy pro použití stabilizátoru výnosu pro výpocet kompenzacních plateb dle narízení c. 1765/92.

Charakteristika:

V clánku 1 se narízení odvolává na clánek 3 narízení 1765/92, které umožnuje ohranicit produkcní regiony odlišne od regionální základní plochy. V príloze jsou pro tento prípad uvedeny historické výnosy pro jednotlivé clenské zeme. Clánek 2 ukládá nutnost snížení plochy jež je predmetem plateb a navýšení plochy vyjmuté z produkce v prípade, kdy soucet individuálních ploch které jsou predmetem kompenzacní platby (vcetne plochy vyjmuté z produkce) prekrocí regionální základní plochu (dle cl. 2(6) narízení 1765/92). Plochy olejnin, plochy vyjmuté z produkce po dobu peti let a plochy s produkcí krmné píce jsou plochy považované jako by na ne byla kompenzacní platba provádena na základe prumerného regionálního výnosu obilovin. Clánky 3 a 4 ukládají Komisi povinnost kontrolovat poskytované údaje a stanovovat potrebné korekcní koeficienty.

Novelizace: 796/96, 201/97

7. Název:

Narízení Komise c. 1586/97 z 29. cervence 1997 stanovující podrobná pravidla pro využití pudy vyjmuté z produkce na zajištení materiálu pro zpracování výrobku v rámci Spolecenství urcených ne pro lidskou spotrebu ci výživu zvírat.

Charakteristika:

V kapitole I. clánku 1 je podána definice "žadatele" o kompenzacní platbu, "prvního zpracovatele" a "odberatele" který nakupuje "surovinu" uvedenou v príloze I. a využívá ji na produkci výrobku uvedených v príloze III.

V kapitole II. clánek 2 udává (s odkazem na prílohu I.) co se myslí "surovinou", clánek 3 udává jaké podmínky musí surovina splnovat a co musí splnovat žadatel o tyto platby. Clánek 4 udává, jak musí vypadat smlouva mezi žadatelem a odberatelem, clánek 5 uvádí co všechno musí být uvedeno v žádosti o kompenzacní platbu a jaké údaje musí být poskytnuty o jednotlivých pozemcích, jak postupovat pri zmene konecného využití dodávané produkce a zakládá povinnost pro každou clenskou zemi stanovit reprezentativní výnosy a informovat poverený orgán v clenské zemi o celkovém množství sklizené suroviny a to dle odrud a komu tato produkce byla prodána. Dále je zakotvena i možnost získání kompenzacní platby pred termínem zpracování suroviny a podmínky pro takové poskytnutí platby. Clánek 6 stanovuje podmínky pro predložení smlouvy odberatelem nebo prvním zpracovatelem uzavrené mezi ním a žadatelem o platbu. Poverený orgán musí overit platnost smluv a odberatel ci zpracovatel je povinen s tímto orgánem spolupracovat, jsou uvedeny další povinnosti odberatele a zpracovatele a povereného orgánu. Povinností povereného orgánu je také provést odhad výroby "vedlejších produktu" urcených pro spotrebu v živocišné výrobe ci pro spotrebu clovekem u repky, slunecnice a sóji, je uvedena metodika použití koeficientu (100 kg semene repky ci slunecnice odpovídá 56 kg vedlejších produktu) pro výpocet tohoto odhadu. Clánek 7 upravuje povinnost složení kauce pro odberatele ci zpracovatele. Clánek 8 stanovuje dokdy by melo dojít ke zpracování na konecné výrobky uvedené v príloze III., stanovuje další povinnosti pro zpracovatele a odberatele. Clánek 9 stanovuje, jaké údaje musí zpracovatel a odberatel uchovávat a jak by mely probíhat kontroly zpracovatele ze strany povereného orgánu.

Kapitola III. specifikuje, které suroviny nemusí být predmetem smlouvy mezi žadatelem o platbu a odberatelem - zpracovatelem (jsou uvedeny v príloze II.) a mohou být pestovány na plochách vyjmutých z produkce za predpokladu že se použijí na produkci výrobku uvedených v príloze III.

Kapitola IV., clánek 13 udává možnost pro clenskou zemi vyjmout jakoukoli surovinu zmínenou v príloze I. a/nebo II. z tohoto seznamu za urcitých podmínek. Clánek 14 stanovuje možnost nárokování podpor pro suroviny v príloze I. a II. pestované na pude vyjmuté z produkce s odkazem na narízení 762/94. Clánek 15 upravuje informacní povinnost clenské zeme vuci Komisi.

Zpracované produkty

1. Název:

Narízení Komise c. 1579/74 ze dne 24.6.1974 o postupu pro výpocet dovozní dane na produkty zpracované z obilovin a z rýže a její stanovení dopredu pro takové produkty a pro krmné smesi vyrobené z obilovin.

Charakteristika:

Narízení upravuje stanovení výše dovozní dane (import levy) na zpracované výrobky na bázi obilovin a rýže. Narízení se odvolává na seznam výrobku na které se vztahuje a který je uveden v narízení c. 1052/68. Soucasne je také upraven postup pro stanovení této dovozní dane predem (advance fixing levy). Povinností clenských státu je informovat Komisi o množství zpracovaných produktu na než byly vydány vývozní licence a množství na které byly tyto licence vydány se stanovenou daní dopredu.

Narízení novelizováno: 3103/74, 1997/75, 1740/75

2. Název:

Narízení Komise c. 1223/94 ze dne 30. kvetna 1994 stanovující podrobná pravidla pro použití systému udelování certifikátu na urcité zemedelské výrobky vyvážené jako zboží nezahrnuté do prílohy II. dohody.

Charakteristika:

Narízení specifikuje podrobne udelování certifikátu, které jsou zakotveny v narízení Komise c. 1222/94. V clánku 2 je uvedena definice certifikátu, co všechno certifikát musí obsahovat, clánek 3 udává co musí obsahovat žádost o udelení certifikátu a vlastní certifikát, jak probíhá proces potvrzení certifikátu a stanovení množství subvence, jejíž výše se vztahuje na množství puvodní základní suroviny obsažené ve zpracovaném výrobku. Clánek 4 upravuje dobu platnosti certifikátu (u obilovin /krome pšenice durum/ pet mesícu plus mesíc udelení certfikátu, pri vývozu piva - vztaženo na sladovnický jecmen 11 mesícu). Behem této doby musí tedy vývozce uskutecnit vývoz predepsaného množství základní suroviny ve forme zpracovaného výrobku. Clánek 8 obsahuje informacní povinnosti clenského státu vuci Komisi. Clánek 9 upravuje povinnost složení kauce pred udelením certifikátu (v prípade obilovin ve výši 0.5 ECU/100 kg základního výrobku).

3. Název:

Narízení Komise c. 1518/95 z 29. cervna 1995 stanovující podrobná pravidla pro použití narízení c. 1418/76 a 1766/92 týkající se systému dovozu a vývozu zpracovaných výrobku z obilovin a rýže a upravující narízení 1162/95 které stanovuje podrobná pravidla pro použití systému dovozních z vývozních licencí u obilí a rýže.

Charakteristika:

Narízení v clánku 1 definuje termíny "zpracované produkty", "základní produkty", v clánku 2 je urceno co se bere v úvahu pri stanovení subvence a že subvence musí být stanovena alespon jednou za mesíc, clánek 3 popisuje mechanizmus úpravy výše subvence dle narízení 1162/95 s použitím koeficientu uvedeného v príloze I. tohoto narízení, clánek 4 stanovuje informacní povinnost clenské zeme vuci Bruselu, clánek 5 udává možnost uvalení vývozní dane, clánek 6 stanovuje, že mohou být použity metody analýzy dle postupu uvedeném v clánku 23 narízení 1766/92 a clánku 27 narízení 1418/76.

Uvedena príloha s koeficienty pro jednotlivé celní položky.

Novelizace: 2993/95

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info