Přípravky STUTOX-I,VIKTOR v boji s hrabošem polním

Prípravky STUTOX-I,VIKTOR v boji s hrabošem polním

Na podzim roku 1997 došlo zejména v oblastech jižní Moravy a na Hané k silnému premnožení hraboše polního. Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám hraboš velmi dobre prezimoval a k dalšímu premnožení ve stejných oblastech došlo na jare letošního roku. V soucasné dobe dochází ke kalamitním premnožením již témer na celém území Ceské republiky. Podle odhadu odborníku muže toto premnožení zpusobit ztráty až 200 mil. korun na obilovinách, repce a okopaninách.

Agrochema, družstvo Studenec nabízí k boji s hrabošem polním dva ruzné prípravky , a to klasický akutní rodenticid STUTOX-I a antikoagulant VIKTOR. Každý z techto prípravku má své pro a proti, spolecné pro oba je pak vysoká úcinnost zásahu samozrejme pri dodržení technologických postupu uvedených na etikete prípravku, která je soucástí každé obalové jednotky, tj. soudku s obsahem 10 kg netto prípravku. Vetší balení v pytlích o obsahu 25 kg je možné po dohode odberatele s výrobcem. Jak a kdy a který prípravek používat záleží na mnoha okolnostech, z nichž snad nejpodstatnejší jsou klimatické podmínky.

STUTOX-I obsahuje jako úcinnou látku fosfid zinku a stává se tak akutním rodenticidem. V praxi to znamená, že k úhynu hrabošu dochází vzhledem k jejich potravní aktivite behem nekolika málo hodin po aplikaci prípravku. Uhynulí hraboši, kterí se nacházejí na oštreném pozemku nejsou nebezpecní pro necílové organismy, nebot fosfid zinku obsažený v nástraze se v žaludku hrabošu rozloží na plyn, který unikne mimo mrtvý organizmus. Vzhledem k rychlému pusobení nástrahy STUTOX-I není žádoucí, aby prípravek setrvával na poli delší dobu a proto je konstruován tak, aby se velice rychle rozpadl. To se stává již pusobením malé vlhkosti napr.vecerní ci ranní rosy. Tento fakt je velice významný pro vyloucení náhodných otrav necílových organizmu. Již témer 20 leté používání prípravku STUTOX-I potvrzuje puvodní predpoklady, že pri dodržení návodu k použití, pri správných postupech je riziko náhodných otrav minimální. Prípravek je povolen k velkoplošnému použití ruznými rozmetadly, secími stroji i leteckou aplikací.Doporucená dávka je 5 až 10 kg / 1 ha podle síly výskytu škudce.

Prípravek STUTOX-I je podle vyhlášky 192/88 Sb. zarazen mezi ostatní jedy, proto jeho používání je zprísneno nekterými obecne závaznými pravidly, které jsou rovnež uvedeny na etikete prípravku.

Prípravek VIKTOR obsahuje jako úcinnou látku brodifacoum v koncentraci 10 ppm, tj. 10 mg/1 kg prípravku, na rozdíl od jiných, krátkodobe povolených prípravku s obsahem úcinných látek 50 ppm. Pri použití prípravku VIKTOR, stejne jako ostatních antikoagulantu, dochází k úhynu hrabošu mezi 3 až 10 dnem po aplikaci prípravku. V praxi to znamená, že ješte až do úhynu hraboše, tento konzumuje svou denní potravu dále. Vzhledem k nutnosti delšího setrvání prípravku na pozemku, je prípravek VIKTOR konstruován tak, aby byl v porostech hydrofobní a ve vlhkých podmínkách setrval v porostech minimálne alespon 5 dní. Aby nedošlo k zasažení necílových organismu po dobu setrvání prípravku VIKTOR na pozemku je opatren výstražným zabarvením a obsahuje horké cinidlo odpuzující teplokrevné živocichy. Vzhledem ke svým hydrofobním vlastnostem je prípravek VIKTOR hlavne používán ve vlhkém období v podzimních mesících. Rozhodnutím Ministerstva zemedelství CR ze dne 7.8.1998 je prípravek VIKTOR povolen k hubení hraboše polního do konce roku 1998. Doporucená dávka je 4 až 8 kg na 1 ha podle síly zamorení.

V souvislosti se silným až kalamitním premnožením hraboše polního se v tisku v poslední dobe objevuje rada clánku, z nichž nekteré svérázným zpusobem seznamují zejména zemedelskou verejnost s vlastnostmi jednotlivých prípravku a s jejich možnostmi pri hubení hraboše polního. Doporucujeme všem uživatelum prípravku, aby se se svými dotazy obraceli bud na jednotlivé rostlinolékarské správy na okresech nebo u výrobce Agrochema, družstvo Studenec, kde jim budou podány informace kde a kdy prípravky zajistit, kdy a jak je nejlepší ten který prípravek používat , cenové a dodací podmínky a pod. Informace jsou k dispozici na tel císlech 0509-7926, 0509-620475 nebo na faxových císlech 0509-7919, 0509-620475.

Agrochema, družstvo STUDENEC 675 02 Konešín Ceská republika

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info