Šance pro jihozápad - České podpůrné programy (5. část)

CompAct Bohemia s.r.o.

Klatovy

AgAkcent s.r.o.

Ústalec

Šance pro jihozápad

(kompilace programu, studií a plánu v regionu pro jejich uvedení do života)

(5. cást)

Leden 1999

Motto:

Vytvorili jsme hmotné základy pro lidsky dustojný život a nerozumíme tomu, jak tento život žít. Jsme ve stavu získat celý svet a ztratit naše duše. Zamestnáváme se tolik tím, získat pomocí všech prostredku cas, že už nám nezbývá cas na veci, které za to opravdu stojí.

F.T.Wahlen

Autor: Ing. Ivo Šašek, CSc.

tel.: 0186/202 42

fax: 0186/204 29

CompAct Bohemia, s.r.o.

Ceské podpurné programy

Program obnovy venkova

Program obnovy venkova predpokládá spoluúcast obyvatel venkova, obcanských spolku a sdružení pri obnove své obce v souladu s místními tradicemi a je zameren na hospodárský rozvoj obcí, stavební obnovu obytných a hospodárských objektu, obnovu a výstavbu obcanské vybavenosti, technické infrastruktury a péci o krajinu.

Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova zabezpecuje ministerstvo pro místní rozvoj ze své rozpoctové kapitoly v rámci stanoveného závazného ukazatele, poprípade i z dalších zdroju, napríklad vyclenených prostredku z úcelových vládních fondu nebo fondu Evropské unie.

Žadatelem o podporu muže být obec, jejíž prihláška do Programu obnovy venkova byla již dríve potvrzena územne príslušným okresním úradem. Žádost o dotaci lze podat prostrednictvím územne príslušného okresního úradu zpravidla do 15. února toho roku, kdy má být dotace poskytnuta.

K cemu slouží dotace z programu Obnova venkova

Dotace muže být poskytnuta na:

1. obnovu a údržbu venkovské zástavby a obcanské vybavenosti

· radnice

· školy

· materské školy

· telovýchovná zarízení

· kulturní zarízení

· zdravotnická zarízení

· zarízení sociální péce

· obytné budovy

· hasicské zbrojnice

· požární nádrže

· sakrální stavby

· hrbitovy

· cekárny na zastávkách hromadné dopravy

· drobná architektura

· ostatní

1. komplexní úprava verejných prostranství

2. obnova a zrizování verejné zelene

3. rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a peších stezek, rekonstrukce a výstavba verejného osvetlení

Pro body 1-4 platí, že dotovanou akcí je porizován výlucne majetek obce. Obec nebo její místní cást (sídlo), ve kterém má být akce realizována, má zpracovánu urbanistickou studii nebo územní plán stací v konceptu a pro obec nebo její místní cást, ve které má být akce realizována, byl zpracován a v obecním zastupitelstvu schválen místní program obnovy vesnice.

4. Zpracování urbanistických studií a územních plánu

Dotaci lze poskytnout na zpracování pruzkumu, rozboru a urbanistických studií, prípadne konceptu územních plánu, pokud tato územní dokumentace nebyla porízena po 1.7.1992 (tj. ke dni úcinnosti zákona císlo 262/1992 Sb., kterým se mení a doplnuje zákon císlo 20/1976 Sb.

o územním plánování a stavebním rádu) a práce na ní nebyly v dobe podání žádosti zahájeny.

5. Projekty obcí na vzdelávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

Dotaci lze poskytnout na projekty zamerené na vzdelávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice presahující možnosti i potreby obce, zpravidla regionálního, ale

i celostátního významu (napríklad školy obnovy venkova, pecovatelé - poradci pro více obcí zapojených do Programu obnovy venkova).

6. Dotace na zpracování integrovaných projektu venkovských mikroregionu

Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci projektu, propojujících obnovu obcanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zamestnanosti, podporou malého a stredního nezemedelského podnikání, podporou zemedelského podnikání a pécí o krajinu.

7. Dotace úroku z úveru

Na tento úcel lze poskytnout obci v bežném roce financní dotaci ve výši až 10 procentního úroku z úveru, urceného na realizaci projektu k:

· obnove obcanské vybavenosti

· zabezpecujících komplexní úpravu verejných prostranství

· obnove a zrizování zelene, rybníku a vodotecí

· obnove a rozšírení technické infrastruktury obcí

·

1. Dotace s podporou Programu preshranicní spolupráce Phare CBC

Podporu Phare CBC lze uplatnit na území okresu Breclav, Ceská Lípa, Ceské Budejovice, Ceský Krumlov, Decín, Domažlice, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jindrichuv Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Liberec, Litomerice, Louny, Most, Prachatice, Sokolov, Tachov, Teplice, Ústí nad Labem, Znojmo

V prípadech kofinancovaných z prostredku Phare lze obcím poskytnout z národních prostredku Programu obnovy venkova dotaci i na infrastrukturní akce neuvedené v bodech 1-4 a to zejména na:

· vodovodní sít

· kanalizace a cistírny odpadních vod

· zarízení na likvidaci tuhého komunálního odpadu vcetne skládek

· plynofikaci

· ostatní akce ke zlepšení nebo konverzi topných systému vcetne výstavby zarízení využívajících netradicních zdroju energie a na zateplování

Zájmové sdružování obcí - mikroregiony

Patricný a Váša (1997) uvádejí, že dnes již není pochyb o tom, že venkovské obce mají jasno

o svých zámerech a s nimi spojených problémech, ale na jejich uspokojení, dosažení ci rešení proste samy nestací. V této situaci jim nezbývá než hledat partnery pro uskutecnování obecních zámeru a uspokojování spolecných zájmu obyvatel a k dosažení techto cílu s nimi sdružovat své duševní a fyzické síly, hmotné a financní prostredky. Takovými partnery jsou a vždy budou predevším okolní obce. Spolupráce a partnerství obcí pak muže být završeno vznikem nového subjektu - zájmového sdružení právnických osob. Vážnost a váha zájmového sdružení venkovských obcí musí mít svuj význam i v prípadech, v nichž se nebude jednat o aktivity všech clenských obcí. Zejména malým obcím se tak muže dostat podpory, bez které by k realizaci jejich akcí a aktivit vubec nemohlo dojít. Neprehlédnutelná je

i možnost spolecného využití odborníku ruzných specializací, stejne jako možnost tríbení názoru, zejména v pocátecním období existence sdružení.

Jak vymezit mikroregion

Patricný a Váša (1997) dále uvádejí, že vedle otázky ci názoru proc zakládat zájmové sdružení venkovských obcí jako novou právnickou osobu, se též nabízí otázka, kde tedy v jakém územním útvaru má toto sdružení pusobit a rozvíjet svoji cinnost. Odpoved není príliš složitá - vesmes v území daném jeho prirozenými hranicemi, tj. hrebenem hor nebo vrchoviny, povodím významnejšího vodního toku, dobývacím prostorem težby nerostu, soustavou komunikací, ale též prirozenou hranicí turisticky atraktivní oblasti. Územne sjednocovacím prvkem mohou být nadstandardne chránená území (CHKO, NP) i území

s nadstandardne dotcenými hlavními složkami životního prostredí, napríklad v blízkosti velkých mest, v uhelné pánvi a podobne. samozrejmou podmínkou je ucelenost a prostupnost zájmového území, umožnující celoplošné aktivity obcí bez casto nerešitelných dopravních problému. Obecne to znamená, že za vhodná území pusobnosti zájmového sdružení venkovských obcí považujeme historicky vzniklá a životem desítek generací venkovského obyvatelstva overená spádová území, objektivne existující bez ohledu na administrativní usporádání okresu, prípadne jiných územních celku.

Titíž autori uvádejí, že jednou z reakcí na zpomalení tempa ekonomického rozvoje v Ceské republice a na financní situaci státní správy a samosprávy je snaha o opetovné slucování malých venkovských obcí a tím i snížení celkového poctu obecních úradu. S tímto faktem nelze souhlasit zejména z následujících hledisek:

1. Ekonomická situace malých venkovských obcí je skutecne neutešená a stejne neutešené jsou vyhlídky na její zásadní a rychlé zlepšení. Tento jev je objektivní a nelze jej podcenovat, nebot to bude práve ekonomická situace, která rozhodne o tom, zda malé venkovské obce zajistí pro své obcany trvalou obyvatelnost svého území.

2. Vznik malých venkovských obcí je na druhé strane velmi duležitým a zrejme nedoceneným spolecenským a demokratickým jevem. Je to pocátek opetovného uvedomení príslušnosti cloveka k rodné obci, sousedské sounáležitosti a práva i morální povinnosti spolurozhodovat o živote obce.

Zrušit malou venkovskou obec administrativním rozhodnutím státních orgánu je velice snadné, velice obtížné však bude obnovit jemné predivo vzájemných vztahu mezi obyvateli a jejich obcí. Je bez pochyb, že zmínená pospolitost a sounáležitost se snadneji vytvárí v menších obcích, které se tak mohou stát dobrým príkladem a inspirací pro obnovu dobrých spolecenských vztahu na celém našem venkove. V této souvislosti se nabízí zájmové sdružení venkovských obcí jako jedna z možných cest ze zdánlive bludného kruhu. Spojení sil

a prostredku malých venkovských obcí v zájmovém sdružení právnických osob jim na jedné strane zarucí právní samostatnost, na druhé strane pak usnadní ty akce a aktivity, na které si samostatne nemohou troufnout. Jiste nezanedbatelná bude úspora nákladu na spolecné akce a dost možná i úspora nákladu na výkon samosprávy a prenesené cásti státní správy.

Cinnosti mikroregionu

Jak Patricný a Váša (1997) uvádejí zájmová sdružení obcí budou nejcasteji vykonávat následující druhy cinností:

1. rešení problému nahromadených v predchozích letech, které svým rozsahem

a významem presahují hranice jedné obce

2. uskutecnování zámeru a naplnování zájmu, které výrazneji ovlivní kvalitu života obyvatel clenských obcí, vcetne ekonomické stability jak obcí, tak sdružení jako celku

3. spolecnou ochranu práv a zájmu pri jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, obcanskými iniciativami a podobne

4. spolecný postup pri územním plánování a pri rehabilitaci venkovského rázu obcí.

Konkrétními problémy podle obou autoru mohou být následující okruhy. Jsou razeny

v abecedním poradí, protože priority mohou být v každé oblasti jiné.

· absence partneru pro diskusi o problémech nadobecního charakteru

· analýza stavu složek životního prostredí

· bydlení, bytová výstavba, bytová politika

· doprava osob

· doprava materiálu

· dostupnost orgánu státní správy

· ekonomické aktivity obce

· financování rozvojových programu

· chaty, chalupy prechodná bydlení

· informacní systém obce

· komplexní pozemkové úpravy

· komunikace vcelku, síte polních cest

· krajinotvorba

· kultura života v nejobecnejším pojetí

· lesy a lesní hospodárství

· monitoring stavu složek životního prostredí

· národnostní struktura obyvatel

· nevyhrazené nerosty a jejich využití

· odpady všeho druhu

· ochrana zvlášt významných lokalit

· paliva a energie

· péce o majetek obce

· poštovní služby

· propagace obce

· puda všeobecne

· prekonávání hranic katastru obce

· rekreace obyvatel a návštevníku obce

· revitalizace vodních toku

· rozdíly v ekonomické situaci sousedních obcí

· rozvoj podnikatelského sektoru

· rozpocet obce a obecní rozpoctová pravidla

· remeslné služby pro obyvatelstvo

· sociálne neprizpusobivé skupiny obyvatel

· strategie rozvoje prirozeného spádového území

· školy, školství

· telekomunikacní služby

· úprava vlastnických vztahu, restituce, privatizace

· územní plánování

· územní systémy ekologické stability

· voda pitná

· vodní režim, jeho extrémy

· vliv blízkosti mestských a prumyslových center

· výchova a vzdelávání obyvatel

· vzduch, cistota ovzduší

· zahranicní spolupráce a kontakty

· zamestnanost obyvatel v produktivním veku

· zdravotní stav obyvatel

· zdravotnické služby

· zdroje negativních vlivu na životní prostredí

· zemedelství, produkcní a krajinotvorná funkce

· ztotožnení se obyvatel obce s programem rozvoje prirozeného spádového území

Delení mikroregionu

Zájmová sdružení obcí, presneji mest a obcí, pusobící na území Ceské republiky, je možno podle Patricného a Váši (1997) rozdelit podle trí hledisek:

A. podle clenské struktury

1. sdružení mest

2. sdružení mest a venkovských obcí

3. sdružení venkovských obcí

V prvém bode jde napríklad o sdružení historických mest v rámci seznamu UNESCO (Praha, Ceský Krumlov, Telc, Kutná Hora ap.), ve druhém prípade o sdružení mest a obcí severních Cech nebo Ceského ráje, hájící zájmy pomerne velkého území pri jednání s vládou a orgány státní správy. V posledním prípade jde o sdružení typicky venkovských obcí, rešících a hájících ve svém zájmovém území problémy a zámery bežného denního života venkovských obcí.

B. podle ucelenosti zájmového území

1. sdružení s uceleným zájmovým územím

2. sdružení s rozptýleným zájmovým územím

Podle názoru autoru jde o velmi duležité rozlišovací hledisko. Ucelenost zájmového území totiž casto rozhoduje o tom, zda bude ci nebude možné rešit v rámci sdružení problémy, které nekoncí na hranici katastru clenských obcí, ale prolínají celým spádovým územím.

C. podle hlavního predmetu cinnosti

1. sdružení s politickými zájmy

2. sdružení s ekonomickými zájmy

3. sdružení s ekologickými zájmy

4. sdružení s pestrou paletou zájmu místního charakteru

· V tomto bode již dochází k prolínání prvých dvou hledisek. Nicméne príkladem ad 1 je sdružení nekterých moravských mest, reagujících zhruba pred tremi lety na zahájení diskusí o vyšších územne správních celcích. Príkladem druhého typu je sdružení mest a obcí strední Moravy, hodlající participovat na provozu a hospodárských výsledcích jedné vetve plynovodu v tomto území našeho státu. Ve tretím prípade lze uvést jako príklad již zmínené sdružení mest a obcí na severu Cech. Konecne ve ctvrtém prípade jde o sdružení rešící desítky drobných problému života obyvatel clenských obcí, které nelze specifikovat podle jediného hlediska.

Dotace do zemedelství a lesnictví

Financní podpora státu je v soucasné dobe nedílnou a nezbytnou soucástí zabezpecení životaschopnosti zemedelských subjektu. V ceském právním rádu jsou položeny základy státní podpory zemedelství a zemedelcum. Stát pomoc poskytuje v ruzných formách se zamerením na:

· dotace do zemedelství

· dotace do lesnictví

· podporu aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpore méne príznivých oblastí

· podpurný a garancní rolnický a lesnický fond, a.s.

Zemedelství

Podrobneji se problematikou státních podpor v zemedelství zabývá mimo jiné Štancl (1998). Základy podpory podnikatelských aktivit v zemedelství byly položeny podpurnými programy schválenými Poslaneckou snemovnou Parlamentu Ceské republiky usnesením 17. schuze 3.prosince 1997.

Ministerstvem zemedelství Ceské republiky na základe schválených podpurných programu byly vydány Zásady, kterými byly stanoveny podmínky pro poskytování podpor.

Uvedené podpurné programy jsou zamereny do dále uvedených oblastí:

· obnova vinic, chmelnic, ovocných sadu, úcel podpory - nezbytná obnova vinic, chmelnic, ovocných sadu

· podpora vcelarství, úcel podpory - zabezpecení opylování zemedelských hmyzosnubných plodin v CR

· podpora nepotravinárského využití pudního fondu - pestování lnu, úcel podpory - podpora pestování lnu pro technické využití a jako ekologického prvku pro udržení rázu krajiny

· chov dojných krav, úcel podpory - zajištení zemedelské údržby krajiny a zachování ci vytvorení stálých pracovních príležitostí využitím zemedelských pozemku k produkci krmiv; restrukturalizace stáda zvýšení prumerné užitkovosti dojených krav

· zazverení oblastí postižených záplavami, úcel podpory - záchrana genofondu zvere jako náhrada za znicené populace v oblastech postižených povodnemi

· udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodárských zvírata rostlin, úcel podpory - zabezpecit udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodárských zvírat a ryb

· udržování genetického potenciálu osiv a sadby, úcel podpory - podporit a zabezpecit dostupnost kvalitních odrud osiva sadby

· podpora ozdravování polních a speciálních plodin, úcel podpory - ozdravení polních a speciálních plodin s využitím biologické ochrany a technických izolátu

· nákazový fond, úcel podpory - zmírnení ekonomické újmy, která vznikla chovatelum hospodárských zvírat poškozených prikázanými režimy hospodarení v dusledku plnení prikázaných režimu chovu hospodárských zvírat v ochranných pásmech vyhlášených pri vzplanutí nebezpecných nákaz hospodárských zvírat

· poradenství a informatika, úcel podpory - organizacní, ekonomické a odborné poradenství vcetne informatiky

Žádosti o podporu se podávají na príslušném Územním odboru MZe CR, kde jsou evidovány podle data, hodiny a minuty prijetí. Územní odbor MZe CR posoudí, zda žadatel splnil podmínky pro podání žádosti a žádost zkontroluje. Pokud zjistí, že žádost je neúplná nebo obsahuje zjevne chybné údaje, vrátí ji žadateli k odstranení techto vad ve stanovené lhute. K priznání podpory na základe žádosti je kompetentní MZe CR. Žádosti se projednávají podle poradí v jakém byly prijaty - zaregistrovány na ÚO MZe.

Od roku 1999 spadá do této kapitoly také bod 9.D, který v sobe zahrnuje podporu prípravných prací na využití programu SAPARD, která v sobe zahrnuje studie analýzy (SWOT) propocty absorpcní schopnosti resortu na prostredky EU, (modelová rešení), výberová šetrení a návrhy projektu k overování principu EU a využití od 1.1.2000, a to okruhu aktivit:

· zlepšování zpracování, kvality a marketingu zemedelských výrobku

· vytvárení skupin výrobcu a odbytových organizací

· rozvoj poradenství a související informatiky

· podpora služeb pro rízení farem a dalších dle návrhu programu SAPARD.

Žádat o dotaci mohou podnikatelé (§ 2 zákona císlo 513/91 Sb.) a právnické subjekty vecne a odborne zpusobilé ke splnení predmetu podpory, vybraní na základe výberového rízení.

Po priznání podpory uzavre MZe CR s žadateli smlouvu o poskytnutí podpory.

Lesnictví

Prílohou k zákonu o státním rozpoctu Ceské republiky jsou Závazná pravidla poskytování financních príspevku na hospodarení v lesích a zpusoby kontroly jejich využití. V souladu s temito pravidly jsou poskytovány príspevky na:

· obnovu lesu poškozených imisemi

· obnovu, zajištení a výchovu porostu

· sdružování vlastníku lesa malých výmer

· ekologické a k prírode šetrné technologie

· zajištení mimoprodukcních funkcí lesa

· hrazení bystrin

· podporu ohrožených druhu zvírat

· vyhotovení lesních hospodárských plánu,

· ostatní hospodarení v lesích

Príspevky jsou poskytovány

· Ministerstvem životního prostredí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech

· Ministerstvem obrany, jde-li o pozemky urcené pro obranu státu

· Ministerstvem zemedelství, v ostatních prípadech

Termíny podání žádostí jsou stanoveny výše citovanými závaznými pravidly dle jednotlivých druhu príspevku.

Žádost se podává na predepsaném formulári príslušnému Územnímu odboru MZe CR v jehož obvodu se nachází predmetný pozemek. Žádosti jsou projednávány v poradí, v jakém byly doruceny a to do vycerpání financních limitu, stanovených pro jednotlivé druhy príspevku. Výsledek projednání žádosti o poskytnutí príspevku oznamuje Územní odbor nebo Mze podle príslušnosti k vyrízení písemne formou rozhodnutí.

Podpora aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpore méne príznivých oblastí

Na základe podpurných programu poskytuje stát na základe kritérií stanovených narízením vlády financní podpore aktivit podílejících se na udržování krajiny:

· na údržbu zemedelských pozemku s prumernou cenou techto pozemku v katastrálním území podle zvláštního predpisu

· vyrovnání ztrát v dusledku hospodarení žadatele v systému ekologického zemedelství zmenu struktury zemedelské výroby zalesnením vcetne ochrany založených lesních kultur na zemedelských pozemcích v katastrálním území s prumernou cenou podle zvláštního predpisu

· údržbu zemedelských pozemku v méne príznivé oblasti prispívající k udržení krajiny v požadovaném stavu v souladu se zvláštními predpisy

· rozšírení chovu skotu masných plemen v méne príznivé oblasti prispívajícího k prirozenému využití produkce travních porostu zajištení stálých pracovních príležitostí a k trvalému udržení krajiny v kulturním stavu

· vyrovnání ztrát v dusledku hospodarení žadatele v systému ekologického zemedelství v méne príznivých oblastech

· rozšírení chovu ovcí v méne príznivé oblasti prispívajícího k prirozenému využití produkce trvalých travních porostu a k trvalému udržení krajiny v kulturním stavu

· zmenu struktury zemedelské výroby zalesnením vcetne ochrany založených lesních kultur v méne príznivých oblastech

Žádost o podporu podává žadatel ministerstvu zemedelství nebo ministerstvu obrany, jde-li

o organizaci v jeho pusobnosti, nejpozdeji do 30.6. bežného roku u podpory na zmenu struktury zemedelské výroby zalesnením a do konce února bežného roku u ostatních podpor.

Žádost musí být doložena príslušnými doklady stanovenými narízením vlády. V prípade, že žádost splnuje kritéria, náležitosti a lhuty stanovené narízením vlády a žadatel má ke dni podání žádosti vyporádány své splatné závazky vuci Státnímu fondu tržní regulace, Podpurnému

a garancnímu, rolnickému a lesnickému fondu a.s., Pozemkovému fondu Ceské republiky

a závazky vyplývající z již uzavrených dotacních smluv a pujcek a z restitucních

a transformacních predpisu, lze podporu poskytnout.

Výše podpory se urcí pro kalendární rok ve Vestníku Ministerstva zemedelství a to:

· pro podporu na zmenu struktury zemedelské výroby zalesnením v sazbách v Kc za technickou jednotku provedeného výkonu

· pro ostatní podpory dle výše uvedeného vládního narízení v penežním ocenení jednoho bodu

Podpurný a garancní rolnický a lesnický fond

Významnou roli v podpore zemedelství hraje Podpurný a garancní rolnický a lesnický fond a.s. (dále Fond).

Z Fondu jsou poskytovány podpory na ekonomicky návratné podnikatelské zámery v rámci vyhlášených programu Fondu pri splnení stanovených obecných podmínek.

Formy podpory:

· Fond poskytuje cástecnou garanci jistiny úveru. Výše poskytnuté záruky závisí na prumerné délce splatnosti úveru a to:

· pri splatnosti do 2 let poskytne Fond garanci ve výši 30% úveru

· pri splatnosti do 6 let poskytne Fond garanci ve výši 50% úveru na ostatní

· investice (mimo mobilních stroju)

· pri splatnosti nad 6 let poskytne Fond garanci ve výši 85 % úveru na ostatní investice (mimo mobilních stroju)

· nájemcum zemedelského majetku je možné garanci zvýšit až do 100 %

· Fond poskytuje dotaci formou úhrady cásti úroku z úveru. Procentní sazbu dotace úroku z úveru vyhlašuje predstavenstvo Fondu zpravidla ctvrtletne.

Programy Fondu

Provoz - program krátkodobé podpory rešení prechodného nedostatku financních zdroju na vybrané provozní výdaje (osivo, sadba, hnojiva apod.)

Zemedelec - program dlouhodobé podpory podnikání v zemedelství cílené na zvýšení efektivnosti a zlepšení struktury zemedelských podniku

Lesy - program podpory investic a provozních nákladu, rozvoj lesnických cinností, podnikatelu v lesnictví a obcí - vlastníku lesa

Krajina - kompenzacní program rozvoje zemedelské a lesnické výroby v oblastech s prikázanými režimy hospodarení (chránené krajinné oblasti, pásma vodních zdroju, národní parky apod.

Mládí - program podpory mladých podnikatelu do 35 let na rodinných farmách

Agroregion - program podpory v oblastech s vysokým podílem nezamestnanosti a ztíženými výrobními podmínkami

Export - program podpory exportu vybraných zemedelských komodit

Základní podmínkou poskytnutí pomoci z Fondu je výše príjmu ze zemedelské prvovýroby, která musí být vetší než 50 % celkových príjmu žadatele a musí být zachována i po uskutecnení zámeru.

Podpora se neposkytne, je-li žadatel povinnou osobou ve smyslu zákona o transformaci družstev ci zákona o pude a nemá vyporádány vyžádané oprávnené majetkové nároky (restitucní a transformacní) oprávnených osob. Rovnež se podpora nemusí poskytnou subjektum vzniklým ze zemedelských družstev, která neprovedla uvedené vyporádání. Stav

a okolnosti majetkového vyporádání závazne posoudí reditel územního odboru ministerstva zemedelství s prihlédnutím ke stanovisku okresní Agrární komory.

Žadatel požádá libovolnou úverující banku o poskytnutí úveru. Banka posoudí ekonomickou návratnost predloženého projektu a žádost bud odmítne nebo prijme.

Banka nebo žadatel poté postoupí prijatou žádost výkonnému aparátu Fondu k poskytnutí podpory. Výkonný aparát Fondu pripraví príkaz Fondu k úhrade dotace úverující bance

a smlouvy o garanci a dotaci úveru.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info