Nenechme ji odtéct. Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Státní fond životního prostředí ČR otevřel dvě nové dotační výzvy, které pomohou české krajině se lépe adaptovat na negativní projevy změny klimatu. Dotace pomohou vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek. Obě výzvy nabízejí téměř stoprocentní dotaci, první je určena zejména pro správce vodních toků, druhá je určena pro obce a kraje.

Výzvy vyhlášené v Národním programu Životní prostředí čerpají finance z Národního plánu obnovy.

„Jsem rád, že se nám podařilo v Národním plánu obnovy vyčlenit takový objem prostředků, abychom podpořili větší projekty realizované zejména správci povodí zaměřené na revitalizace vodních toků a přeměnu reliéfu říčních ramen. V této oblasti máme stále co napravovat a kdysi narovnávaná koryta řek je potřeba opět zvlnit a umožnit vodě se přirozeně zasakovat a saturovat podzemní zdroje vody. Potřebujeme oživit naše české tůně i mokřady,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Obě výzvy mají za cíl adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Výzva č. 4 je určena především pro státní podniky a rezortní organizace. Sem patří například podniky povodí a Lesy ČR, které běžně realizují projekty na zadržení vody. Za zmínku stojí například revitalizace koryta Bečvy, kdy Povodí Moravy obnovilo část původního toku. Lesy ČR ve svém programu Vracíme vodu lesu počítají v letošním roce se 180 projekty, další mají připravené.

„Celkem 712 milionů korun mohou státní podniky a správy národních parků čerpat na obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků a říčních ramen v nivě vodního toku. Dotaci lze využít například na obnovu lužních lesů, na zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti,“ popsal ministr Petr Hladík s tím, že žádosti je možné podávat od 7. června 2023 do 31. října 2023.

Výzva č. 5 má stejné zaměření, ale je určena pro menší projekty realizované obcemi či kraji.

„Adaptace na změny klimatu je potřeba i na úrovni obcí a krajů, proto i jim jsme vyčlenili 100 milionů korun, které mohou navíc použít na budování malých vodních nádrží, tvorbu a obnovu tůní a protipovodňová opatření,“ doplnil ministr životního prostředí. Zájemci mohou své žádosti podávat od 7. června 2023 do 31. ledna 2024.

„Bezesporu největší benefitem pro žadatele je, že jim pokryjeme téměř veškeré náklady, při zohlednění DPH jim dotace zaplatí až 80 % celkových způsobilých výdajů. Jsme si vědomi, že se jedná o poměrně finančně náročná opatření, ale jejich přínos pro naši přírodu je k nezaplacení,“ uzavírá Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který žádosti přijímá a administruje.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info