Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví 15/1998

EVROPSKÁ INTEGRACE

OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ-BRAMBORÁRSTVÍ

OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ-VCELARSTVÍ-HEDVÁBNICTVÍ

KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY

CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY-VINARSTVÍ

Rocník : 2 Císlo : 15 12.6.1998

SPOLECNÉ ORGANIZACE TRHU ZEMEDELSKÝCH KOMODIT (TRŽNÍ RÁDY) V EVROPSKÉ UNII

Spolecná zemedelská politika Evropské unie je v praxi prosazována celou radou právních predpisu Rady ES a Komise ES. K nejvýznamnejším z nich patrí narízení Rady zemedelských ministru ES o spolecných organizacích trhu zemedelských komodit. V podstate se jedná o tržní rády, které se zabývají normami jakosti, tvorbou a cinností organizací výrobcu ci seskupení výrobcu a jejich sdružení, meziprofesními organizacemi, intervencemi, mezinárodním obchodem a kontrolou. Z techto základních právních predpisu se pak obvykle odvozuje celá rada dalších, doplnujících ci provádecích právních predpisu ES. Narízení Rady ES a Komise ES jsou závaznými právními predpisy pro clenské zeme EU.

V Evropské unii byly postupne vytvoreny následující Spolecné organizace trhu (SOT) :

a) živocišná výroba

· SOT pro hovezí a telecí maso,

· SOT pro mléko a mlécné výrobky,

· SOT pro skopové a kozí maso,

· SOT pro veprové maso,

· SOT pro drubeží maso,

· SOT pro vejce,

· SOT pro výrobky z ryb.

b) rostlinná výroba

· SOT pro obiloviny,

· SOT pro rýži,

· SOT pro cukr,

· SOT pro oleje a tuky,

· SOT pro len a konopí,

· SOT pro tabák,

· SOT pro sušená krmiva,

· SOT pro chmel,

· SOT pro osivo.

b) zahradnická výroba

· SOT pro ovoce a zeleninu,

· SOT pro zpracované ovoce a zeleninu,

· SOT pro banány,

· SOT pro okrasné dreviny a ostatní rostliny, cibulové, hliznaté a podobné rostliny, rezané kvetiny a dekorativní zelen,

· SOT pro víno,

· SOT pro olivový olej.

O vytvorení spolecné organizace trhu v EU do znacné míry rozhodují zájmové skupiny výrobcu daného výrobku nebo dané skupiny výrobku. Tak napr. spolecná organizace trhu brambor byla mnohokráte navrhována, ale dosud se ji nikdy nepodarilo prosadit pro neshody na tuto otázku v zájmových skupinách výrobcu této komodity. Obdobne je tomu u nekterých dalších zemedelských komodit.

(Ing. Jaroslav Zíka)

SDRUŽOVÁNÍ VÝROBCU KE SPOLECNÉMU ODBYTU VÝROBKU V ZEMEDELSTVÍ EU

Probíhající reformy Spolecné zemedelské politiky v EU podstatne zvyšují význam sdružování výrobcu ke spolecnému odbytu zemedelských výrobku.

Prvním stupnem sdružování výrobcu ke spolecnému odbytu zemedelských výrobku v EU podle právních predpisu ES jsou bud organizace výrobcu nebo seskupení výrobcu. Jsou to v podstate dva ruzné pojmy jednoho a téhož významu. Ve Spolecné organizaci trhu ovoce a zeleniny podle Narízení Rady (ES) c. 2200/96 se první zákonný stupen sdružování nazývá organizace výrobcu (producer organizations). Tentýž stupen sdružování výrobcu ke spolecnému odbytu podle Narízení Rady (ES) c. 952/97, Narízení Rady (EHS) c. 389/82, nebo Narízení Rady (EHS) c. 1696/71 se nazývá seskupení výrobcu (producer groups).

V obou prípadech druhý (vyšší) stupen sdružování výrobcu ke spolecnému odbytu se nazývá sdružení (association). Sdružení tedy tvorí bud nekolik organizací výrobcu nebo nekolik seskupení výrobcu, podle druhu narízení ES použitého k založení sdružení.

Organizace výrobcu, seskupení výrobcu a jejich sdružení jsou obecnými oznaceními techto organizací v právních predpisech ES. V praxi tyto organizace mohou mít nejruznejší právní formy a názvy.

Pokud organizace výrobcu, seskupení výrobcu nebo jejich sdružení chtejí fungovat podle právních predpisu EU, pak musí požádat o své schválení kompetentní orgán státní správy príslušného clenského státu. Schválení kompetentním orgánem clenského státu též podléhají operacní programy techto organizací. Clenský stát pravidelne v predepsaných termínech informuje Komisi ES o uznaných i neuznaných organizacích a operacních programech. Komise ES seznamy techto organizací uverejnuje ve svém Úredním vestníku.

Uznání organizace výrobcu, seskupení výrobcu nebo sdružení výrobcu, uznání operacního programu a založení operacního fondu jsou obvykle základními predpoklady získání dotací EU.

Výše uvedené organizace závazne prebírají povinnosti :

· zajištovat programování (plánování) výroby a její prizpusobování poptávce v objemu i kvalite,

· zajištovat tržní úpravu, skladování a odbyt výrobku svých clenu,

· koncentrovat nabídku k zajištení konkurenceschopnosti v prostredí koncentrované poptávky (supermarkety, obchodní retezce, koncentrovaný velkoobchod),

· snižovat výrobní náklady a upravovat ceny,

· podporovat používání výrobne ohleduplných postupu vuci životnímu prostredí a spotrebiteli,

· vyžadovat od svých clenu pravdivé a presné informace o výrobe, zásobách a prodeji,

· zajištovat spolecnou reklamu a propagaci.

(Ing. Jaroslav Zíka)

SDRUŽOVÁNÍ VÝROBCU KE SPOLECNÉMU ODBYTU ZEMEDELSKÝCH VÝROBKU V EU PODLE NARÍZENÍ RADY (ES) c. 952/97 ZE DNE 20. 5. 1997

Narízením Rady (ES) c. 952/97 ze dne 20. kvetna 1997 o seskupeních výrobcu a jejich sdruženích bylo novelizováno do té doby platné Narízení Rady (EHS) c. 1360/78 ze dne 19. cervna 1978, které se již pro své cetné zmeny a doplnky stávalo znacne neprehledným.

Narízení (ES) c. 952/97 se týká sdružování zemedelských prvovýrobcu ke spolecnému odbytu v sektorech a pro druhy výrobku, které jsou v nem presne specifikovány podle jednotlivých clenských zemí. Narízení se netýká tech sektoru a výrobku, které mají sdružování výrobcu ke spolecnému odbytu výrobku upravené speciálními narízeními Rady ES. Toto narízení se tedy netýká napr. vybraných druhu ovoce a zeleniny, u kterých se zakládání odbytových organizací výrobcu rídí plošne pro celou EU Narízením Rady (ES) c. 2200/96 ze dne 28. ríjna 1996. Muže se však týkat tech druhu ovoce a zeleniny, které v Narízení (ES) c. 2200/96 obsaženy nejsou.

Základním motivem durazu, který Evropská unie klade na sdružování zemedelských prvovýrobcu ke spolecnému odbytu, je snaha odstranit strukturální nedostatky ovlivnující nabídku a prodej zemedelských výrobku.

Termín "producer groups" uvádený v anglickém znení Narízení (ES) c. 952/97 prekládáme v tomto clánku ceským ekvivalentem "seskupení výrobcu". Tím se toto narízení odlišuje napr. od Narízení (ES) c. 2200/96, ve kterém jsou významove stejné struktury oznacovány výrazem "producer organizations" - "organizace výrobcu". Tato odlišná terminologie je v clenských zemích EU dodržována.

Platnost Narízení (ES) c. 952/97 pro clenské zeme a komodity

V soucasné dobe Narízení (ES) c. 952/97 platí pro Itálii, Francii (pro regiony Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte d´Azur, Midi-Pyrénées, Korsiku, departementy Drôme a Ardeche a pro zámorské departementy), pro Belgii, Recko, Španelsko, Portugalsko, Irsko, Rakousko a Finsko.

V prípade Itálie, Recka, Španelska, Portugalska, Rakouska a Finska se toto narízení vztahuje na následující výrobky :

a) výrobky rostlinné a živocišné výroby uvedené v príloze II ke Smlouve (tabulka 1), s výjimkou

- výrobku uvedených v clánku 1 (2) Narízení Rady (ES) c. 2200/96 ze dne 28. ríjna 1996 o Spolecné organizaci trhu ovoce a zeleniny (tabulka 2),

- chmele (CN kód 1210),

- bource morušového (CN kód 0106 00 99),

b) zpracované zemedelské výrobky, uvedené v tabulce 3.

V prípade Francie se toto narízení vztahuje na :

a) víno z cerstvých hroznu, hroznových moštu cástecne kvašených nebo s kvašením zastaveným, vcetne vinných moštu (CN kódy 2204 10, 2204 21, 2204 29 a 2204 30 10), v Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d´Azur, Midi-Pyrénées a na Korsice,

b) rostliny využívané v parfumerii a vonavkárství (CN kód ex 1211) v Provence-Alpes-Côte d´Azur, a v departementech Drôme a Ardeche,

c) stolní olivy (CN kód 0710 80 10) v Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d´Azur, na Korsice a v departementu Drôme,

d) živý skot (CN kód 0102), hovezí a telecí maso (CN kódy ex 0201 a ex 0202), dreviny a jiné rostliny, cibule, hlízy, koreny a podobné, rezané kvety a ozdobnou zelen (kapitola 6 CN), cerstvé ovoce a zeleninu (kapitoly 7 a 8 CN, s výjimkou druhu zahrnutých v Narízení (ES) c. 2200/96), vanilku (CN kód 0905 00 00) a rostliny (CN kód 1211), v zámorských departementech,

e) olivový olej (CN kód 1509) ve zmínených metropolitních oblastech Francie.

V prípade Belgie se toto narízení vztahuje na

a) obiloviny (CN kódy 1001 až 1005, 0709 90 60 a 0712 90 19),

b) živý skot (CN kód 0102, s výjimkou CN kódu 0102 90 90),

c) živá prasata (CN kód ex 0103),

d) vojtešku ( CN kód ex 1214).

V prípade Irska se toto narízení vztahuje na

a) obiloviny (CN kódy 1001, 1003 a 1004),

b) brambory (CN kód 0701 90),

c) živý skot (CN kód 0102, s výjimkou CN kódu 0102 90 90) a hovezí a telecí maso (CN kódy ex a ex 0202),

d) živé ovce a kozy (CN kód 0104) a skopové a kozí maso (CN kód 0204).

Uznávání seskupení výrobcu a jejich sdružení

Clenské státy uznají ta seskupení výrobcu a jejich sdružení, vcetne tech, která již existovala v dobe, kdy toto narízení nabylo právní úcinnosti:

a) která požádají o uznání,

b) která splnují podmínky uvedené níže,

c) za predpokladu, že, v prípade seskupení :

- alespon dve tretiny clenu provozuje podniky v oblastech výše uvedených,

- alespon polovina produkce, která se prodává v souladu s níže uvedenými pravidly, prichází z výše uvedených oblastí.

Uznání zahrnuje cinnosti vztahující se k výrobe a k prodeji výrobku uvedených výše a to v oblastech, na které se toto narízení vztahuje.

Seskupení výrobcu a jejich sdružení

Seskupení výrobcu se zakládají zejména proto, aby prizpusobovaly výrobu a množství výrobku svých clenu požadavkum trhu. Seskupení výrobcu se sestává z

· individuálních výrobcu, nebo

· individuálních výrobcu a organizací, které vytvárejí nebo zvyšují zisk ze zemedelské produkce a pritom se skládají výhradne ze zemedelských prvovýrobcu.

Výrobcem se rozumí každá osoba, provozující zemedelský podnik na území Spolecenství, která

· produkuje výrobky rostlinné a živocišné výroby, uvedené výše,

· produkuje zpracované výrobky, uvedené výše, a je pritom prvovýrobcem.

Clenské státy mohou, pokud jim to umožnují jejich národní predpisy, uznávat seskupení výrobcu, jejichž cleny jsou též osoby jiné nežli je výše uvedeno. V takových prípadech stanovy dotycného seskupení musí zarucovat, že prvovýrobci kontrolují seskupení a jeho rozhodování.

Sdružení se skládá z uznaných seskupení výrobcu a musí sledovat stejné cíle jako tato seskupení, avšak ve vetším rozsahu.

Povinnosti seskupení výrobcu a jejich sdružení

Pestitelská seskupení, nebo jejich sdružení, musí v rozsahu sektoru nebo výrobku, pro než byly uznány, splnovat následující všeobecné podmínky :

a) musí svojí cinností, pro níž žádají uznání, prispívat k dosažení cílu clánku 39 Smlouvy (viz tabulka 5),

b) musí pro své cleny vypracovat

- spolecná pravidla pro výrobu, zejména pravidla o kvalite výrobku a o použití organických postupu,

- spolecná pravidla pro umístování výrobku na trhy,

- pravidla pro podávání informací o výrobe, zejména o sklizeném množství a množství, které je k dispozici,

c) stanovy sdružení musí prinejmenším vyžadovat, aby výrobci, kterí jsou cleny seskupení a pestitelská seskupení, která jsou cleny sdružení, umístovali na trh veškerou produkci podle pravidel vypracovaných a kontrolovaných seskupením nebo sdružením.

Závazek prodeje výrobku predepsaným zpusobem se nevztahuje na tu cást produkce, na kterou clenové uzavreli smlouvy pred svým vstupem do seskupení, za predpokladu, že o velikosti a trvání techto smluvních závazku tito clenové informovali seskupení pred svým vstupem do neho,

d) stanovy sdružení musí zahrnovat možnost, aby clenové seskupení nebo sdružení, kterí chtejí ukoncit clenství, tak mohli ucinit

- poté co byli cleny seskupení nebo sdružení po dobu minimálne trí let po uznání techto organizací, a

- poté co písemne informovali seskupení nebo sdružení o svém úmyslu nejméne dvanáct mesícu predem.

Tato ustanovení budou použita, aniž by byla na úkor ustanovení národních právních predpisu prijatých pro ochranu seskupení, sdružení nebo jejich veritelu ve specifických prípadech financních následku, které by mohly nastat vystoupením clena, nebo k zabránení vystoupení clena v prubehu financního roku,

e) musí prokazovat dostatecnou ekonomickou aktivitu,

f) svoji cinností nesmí zpusobovat diskriminaci, která by mohla vést proti funkcím spolecného trhu a dosažení cílu Smlouvy, zejména k diskriminaci národní ci místa vzniku a to jak u výrobcu, tak i u jejich ekonomických partneru,

g) jsou právními osobami a mají dostatecné predpoklady k dodržování práva a závazku v souladu s národními právy,

h) vedou samostatné úcty pro cinnosti pro které byly uznány. Tyto samostatné úcty a úcty pro ostatní cinnosti seskupení nebo sdružení, mohou být podrobovány inspekcím za úcelem kontroly zda podmínka podle bodu e) je plnena a zda jsou úcelne využívány a rádne evidovány prostredky získané z verejných dotací,

i) nemají dominantní postavení ve spolecném trhu, pokud to nebude nezbytné pro dosahování cílu stanovených clánkem 39 Smlouvy (viz tabulka 5),

j) seskupení výrobcu musí mít ve svých stanovách uvedeno, že jeho clenové souhlasí s dodržováním podmínek stanovených bodem b) a c) ode dne

- jeho uznání (což se týká zakládajících clenu seskupení), nebo

- od doby pristoupení za clena, jestliže toto datum je pozdejší než datum uznání.

Umístení zboží na trh zahrnuje pro úcely paragrafu 1 (b) a (c) následující operace :

a) centralizaci nabídky,

b) prípravu pro prodej,

c) nabídku velkoodberatelum.

Detailní pravidla aplikace se prijímají podle postupu stanoveného v subparagrafech 2 až 5 clánku 29 (1) Narízení (EHS) c. 4253/88. Tato pravidla zahrnují

a) kritéria v souladu s obecnými pravidly uvedenými v paragrafu 1 b), kde je to nezbytné,

b) minimální obhospodarovanou plochu, obrat nebo objem produkce pro výrobek nebo skupinu výrobku, pocházejících od clenu seskupení, a je-li to nezbytné minimální pocet clenu, který seskupení musí mít,

c) oblast zahrnutou, vcetne minimální plochy, obrat a podíl na národním objemu produkce pro výrobek nebo skupinu výrobku pricházejících od seskupení výrobcu, které mají reprezentovat sdružení a je-li to nutné minimální pocet seskupení výrobcu, který sdružení musí mít.

Uznávání seskupení výrobcu a jejich sdružení

Clenské státy

· rozhodnou o uznání seskupení výrobcu nebo jejich sdružení do trech mesícu od data podání žádosti o uznání,

· oznámí svoje rozhodnutí Komisi ES do dvou mesícu.

Na zacátku každého roku Komise ES musí zajistit publikování seznamu pestitelských seskupení a sdružení uznaných v predcházejícím roce, v clenení podle výrobku nebo skupin výrobku, v Úredním vestníku Evropských spolecenství. Stejne tak zajistí aby byla publikována také zrušení uznání rozhodnutá v predcházejícím roce.

Zrušení uznání seskupení výrobcu a jejich sdružení

Uznání seskupení výrobcu nebo sdružení muže být zrušeno

a) jestliže podmínky uznání, stanovené v tomto narízení, nejsou plneny,

b) jestliže seskupení výrobcu nebo sdružení bylo uznáno na základe mylných informací,

c) jestliže seskupení nebo sdružení získalo uznání neregulérním zpusobem,

d) jestliže Komise rozhodne, že clánek 85 (1) Smlouvy (viz tabulka 5) lze aplikovat na smlouvy, rozhodnutí a shodné postupy uvádené v tomto narízení.

V prípade c) má zrušení uznání zpetnou úcinnost a poskytnutá podpora musí být vrácena.

Podpora seskupením výrobcu a jejich sdružením

Clenské státy poskytují podporu uznaným seskupením výrobcu a jejich sdružením po dobu trí let od jejich uznání, k usnadnení jejich formování a administrativních operací. Cástky podpory mohou být vypláceny po dobu 5 let.

Podpora seskupením výrobcu uznaným po 1. cervenci 1985 pro prvních pet let následujících po datu uznání :

a) pro první, druhý, tretí, ctvrtý a pátý rok muže být maximálne 5%, 5%, 4%, 3% a 2% hodnoty tržní produkce pocházející od clenu. Pritom se zapocítává pouze tržní hodnota tech výrobku, pro které bylo seskupení výrobcu uznáno,

b) nesmí prevýšit náklady na založení a administrativní operace seskupení,

c) bude vyplácena v rocních splátkách po dobu nejdéle sedmi let po datu uznání.

Objem podpory poskytovaný sdružením :

a) muže být maximálne 60 %, 40 % a 20 % skutecných výdaju na formování a administrativní provozní výdaje pro první, druhý a tretí rok,

b) nemuže prevýšit celkove 120 000 ECU.

Vetší objemy podpor mohou být stanoveny pro specifické období Radou, hlasující kvalifikovanou vetšinou na návrh Komise, s prihlédnutím k urcitým regionum a urcitým výrobkum celícím speciálním obtížím v prizpusobení se podmínkám a ekonomickým dusledkum Spolecné zemedelské politiky.

Pro Portugalsko, procenta stanovená v paragrafu 2 a) budou zdvojnásobena a ta, stanovená v paragrafu 3 a), budou 100 %, 80 % a 40 %.

Podpora bude poskytnuta

a) pokud seskupení výrobcu nebo sdružení ješte neobdrželo podporu podle národních predpi-su,

b) proporcionálne k dodatecným výdajum na formování a provoz již existujících seskupení výrobcu nebo sdružení, nebo nove zakládaných seskupení výrobci, kterí jsou již cleny stávajících organizací.

Hodnota tržní produkce ke stanovení výše možné podpory bude každorocne vypocítávána prostým vynásobením objemu realizované tržní produkce clenu seskupení docílenou prumer-nou cenou zemedelských výrobcu daného výrobku.

Nezbytná definice výše výdaju na formování a administrativní provozní výdaje pro potreby urcení horní hranice možných dotací bude stanovena v souladu s postupem podle subparagrafu 2 až 5 clánku 29 (1) Narízení (EHS) c. 4253/88.

Financní a všeobecná opatrení

Evropský zemedelský orientacní a garancní fond muže financovat spolecná opatrení prijatá Radou v souladu s postupem popsaným ve 3. subparagrafu clánku 43 (2) Smlouvy (viz tabulka 5), aby se urychlilo vybudování zemedelských struktur se zretelem na reformu Spolecné zemedelské politiky ( clánek 2 (1) Narízení (EHS) c. 4256/88).

Clenské státy však mohou omezit práva žádajících o tuto podporu podle celkové výše dostupných zdroju (clánek 3 Narízení (ES) c. 950/97, clánek 12 (4) Narízení (EHS) c. 2052/88).

Podpora se proplácí v souladu s clánkem 21 Narízení (EHS) c. 4253/88. Doplatek refundace podminuje

- deklarace výdaju uskutecnených clenskými státy v prubehu kalendárního roku, a

- zpráva o použití opatrení v prubehu kalendárního roku pripravená podle clánku 25 (4) výše uvedeného narízení,

což musí být predloženo Komisi pred 1. cervencem následujícího roku.

Detailní pravidla o proplácení podpor Komise stanovuje po konzultaci s Výborem uvedeným v subparagrafech 2 až 5 clánku 29 (1) Narízení (EHS) c. 4253/88.

Komise muže posoudit podle clánku 2 Narízení 26, že clánek 85 (1) Smlouvy lze použít na dohody, rozhodnutí a dohodnuté postupy, což platí ode dne rozhodnutí Komise.

Clenské státy mají právo prijímat další podpurná opatrení, podmínky nebo postupy, jejichž objem prevýší horní limit stanovený v tomto narízení za predpokladu, že tato opatrení jsou ucinena v souladu s clánky 92, 93 a 94 Smlouvy (viz tabulka 5).

Clenské státy musí informovat Komisi o

a) zákonech, narízeních a administrativních opatreních vztahujících se k použití tohoto narízení ne pozdeji nežli mesíc poté co byly prijaty,

b) podávat zprávu o výsledcích aplikace narízení každorocne pred 31. breznem.

Novela ruší Narízení (EHS) c. 1360 a Narízení (EHS) c. 746/93 v cásti týkající se seskupení výrobcu a jejich sdružení. Odkazy na zrušená narízení budou prizpusobena novele podle korelacní tabulky (tabulka 4).

Tabulka 1. Príloha II Seznam ke clánku 38 Smlouvy

Císlo bruselské Popis výrobku

nomenklatury

Kapitola 1 Živá zvírata

Kapitola 2 Maso a poživatelné droby

Kapitola 3 Ryby, korýši a mekýši

Kapitola 4 Mléko a mlécné výrobky, ptací vejce, prírodní med

Kapitola 5

- 05.04 Streva, mechýre, žaludky ze zvírat (jiných než ryb), celé nebo v cástech

- 05.15 Živocišné produkty nespecifikované a nezahrnuté jinde, mrtvá zvírata

z kapitoly 1 nebo Kapitoly 3, nevhodná pro lidskou konzumaci,

Kapitola 6 Dreviny a jiné rostliny, cibule, hlízy, koreny a podobné, rezané kvetiny

a ozdobná zelen

Kapitola 7 Jedlá zelenina a urcité koreny a hlízy

Kapitola 8 Jedlé ovoce a orechy, slupky melounu a citrusových plodu

Kapitola 9 Káva, caj a korení, s výjimkou maté (09.03)

Kapitola 10 Obiloviny

Kapitola 11 Výrobky mlynárské, slad a škroby, lepek, inulin

Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody, ruzná zrna, semena a plody,

prumyslové a lécivé rostliny, sláma a pícniny

Kapitola 13

- 13.03 Pektin

Kapitola 15

- 15.01 Veprové sádlo a ostatní vyškvarený veprový tuk, vyškvarený drubeží

tuk

- 15.02 Luj hovezí, ovcí nebo kozí

- 15.03 Stearin z veprového sádla, oleostearin, stearin a olein z loje,

neemulgované nebo nesmíchané ani jinak upravené

- 15.04 Tuky a oleje z ryb a morských savcu, rafinované i nerafinované

- 15.07 Trvanlivé rostlinné oleje, kapalné nebo pevné, surové, rafinované nebo

cištené

- 15.12 Živocišné nebo rostlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované nebo

nerafinované, avšak bez další úpravy

- 15.13 Margarin, imitace veprového sádla a ostatních upravovaných jedlých

tuku

- 15.17 Rezidua vzniklá pri ošetrení mastných látek nebo živocišných a

rostlinných vosku

Kapitola 16 Prípravky z masa, ryb, korýšu a mekkýšu

Kapitola 17

- 17.01 Cukr repný a trtinový, pevný

- 17.02 Ostatní cukry, cukerné sirupy, umelý med (míchaný i nemíchaný

s prírodním medem), karamel

- 17.03 Melasy, odbarvené nebo neodbarvené

- 17.05 1 Ochucené nebo obarvené cukry, sirupy a melasy, avšak nezahrnuty

ovocné štávy obsahující prídavek cukru v každém pomeru

- 18.01 Kakaové boby, celé nebo ve zlomcích, surové nebo pražené

- 18.02 Kakaové skorápky, slupky a ostatní odpady

Kapitola 20 Prípravky ze zeleniny, ovoce a jiných cástí rostlin

Kapitola 22

- 22.04 Hroznový mošt, cástecne kvašený nebo s kvašením zastaveným jinak

než prídavkem alkoholu

- 22.05 Víno z cerstvých hroznu, hroznové mošty s kvašením zastaveným

prídavkem alkoholu

- 22.07 Ostatní kvašené nápoje (napr. jablecný mošt, hrušnový mošt a

medovina)

ex 22.08 1 Etylalkohol nebo neutrální lihoviny, denaturovaný i nedenaturovaný,

každé koncentrace,

ex 22.09 1 získaný ze zemedelských výrobku uvedených v príloze II Smlouvy,

s výjimkou likéru a ostatních alkoholických nápoju a alkoholických

prípravku (známých jako "koncentrované extrakty") pro výrobu nápoju

ex 22.10 1 Ocet a octové náhražky

Kapitola 23 Zbytky a odpady z potravinárského prumyslu, krmiva

Kapitola 24

- 24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

Kapitola 45

- 45.01 Prírodní korek, surový, lisovaný, granulovaný nebo mletý, odpadní

korek

Kapitola 54

- 54.01 Len, surový nebo zpracovaný, avšak nepredený, lnená koudel a lnený

odpad (vcetne prízového odpadu nebo trhaného materiálu

Kapitola 57

- 57.01 Pravé konopí (Canabis sativa) surové nebo zpracované avšak

nepredené, koudel a odpad z pravého konopí (vcetne prízového odpadu

a trhaného materiálu)

Poznámka : 1 Položka pridána clánkem 1 Narízení Rady (EHS) c.7a ze dne 18. prosince 1959 (OJ c. 7, 30.1.1961, s. 71).

Pramen : Treaty establishing the European Community. Annex II. List referred to in Article 38 of the Treaty.

In: Treaties establishing the European Communities, Treaties amending these Treaties, Single European Act, Official Publications of the European Communities, 1987, s. 469 až 473.

In: European union selected instruments taken from the Treaties. Book I, Volume I. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995, s. 449 až 453.

Tabulka 2. Výrobky uvedené v clánku 1 (2) Narízení Rady (ES) c. 2200/96 ze dne 28. ríjna 1996 o Spolecné organizaci trhu ovoce a zeleniny

Narízení Rady (ES) c. 2200/96 zrizuje Spolecnou organizaci trhu ovoce a zeleniny, dodávaných spotrebitelum v cerstvém stavu, pro následující výrobky :

Položka celního Popis

sazebníku

0702 00 Rajcata, cerstvá nebo chlazená

0703 Cibule, šalotka, cesnek, pór a ostatní cibulová zelenina, cerstvé nebo

chlazené

0704 Zelí, kveták, kedlubny, kapusta a podobné jedlé druhy rodu Brassica,

cerstvé nebo chlazené

0705 Salát ( Lactuca sativa) a endivie (Cichorium spp.), cerstvé nebo

chlazené

0706 Mrkev, vodnice, cervená repa, kozí brada, celer, redkvicky a podobná

korenová zelenina, cerstvá nebo chlazená

0707 00Okurky salátové a okurky nakládacky, cerstvé nebo chlazené

0708 Lusková zelenina, též vyluštená, cerstvá nebo chlazená

ex 0709 Ostatní zelenina, cerstvá nebo chlazená, s výjimkou zeleniny uvedené

pod celními položkami 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90

31, 0709 90 39 a 0709 90 60

ex 0802 Ostatní skorápkové ovoce, cerstvé nebo suché, ve skorápce nebo bez

skorápky, s výjimkou arekových (betelových) a kolových orechu,

uvedených pod položkou 0802 90 30

0803 00 11 Plantejny cerstvé

ex 0803 00 90 Plantejny sušené

0804 20 10 Fíky cerstvé

0804 30 00 Ananas

0804 40 Avokádo

0804 50 00 Kvajáva, mango a mangostan

0805 Citrusové plody cerstvé nebo sušené

0806 10 21 Stolní hrozny cerstvé

29

30

40

50

61

69

0807 Melouny (vcetne vodních melounu) a papája, cerstvé

0808 Jablka, hrušky a kdoule, cerstvé

0809 Merunky, trešne, višne, broskve (vcetne nektarinek), švestky, slívy a

trnky, cerstvé

0810 Ostatní ovoce cerstvé

0813 50 31 Smesi tvorené výhradne ze suchých orechu, uvedených pod tarifními

položkami 0801 a 0802

0813 50 39

1212 10 10 Svatojánský chléb

Pramen : Narízení Rady (ES) c. 2200/96 ze dne 28. ríjna 1996 o spolecné organizaci trhu ovoce a zeleniny. OJ c. L 297, 21.11.96, s.1.

Tabulka 3. Príloha I Narízení Rady (ES) c. 952/97 - Seznam zpracovaných výrobku

CN - kód Popis

Maso :

ex 0201 - hovezí, ctvrti

ex 0202

ex 0203 - veprové, pulené

ex 0204 - skopové, vcelku

ex 0205 00 00 - konské

ex 0206 Jedlé droby hovezí, veprové a skopové

ex 0207 Maso a jedlé droby (s výjimkou jater) drubeže CN kód 0105, cerstvé,

s výjimkou chlazené nebo zmražené

0207 31 00

0207 39 90 e

0207 50

0207 31 00 Drubeží játra, cerstvá, chlazená, zmražená, solená nebo ve slaném

nálevu

0207 39

0207 50

0210 90 71

0210 90 79

0208 10 10 Maso domácích králíku

0406 Sýry a tvaroh

ex 1214 10 00

ex 1214 90 90 Sušená krmiva

1509

1510 00 Olivový olej

2204 30 10 Hroznový mošt, cástecne kvašený nebo s kvašením zastaveným jinak

než prídavkem alkoholu

2204 10 Víno z cerstvých hroznu, hroznový mošt s kvašením zastaveným

prídavkem

2204 21 alkoholu

2204 29

Tabulka 4. Príloha II Narízení Rady (ES) c. 952/97 - Korelacní tabulka

Narízení (EHS) c. 1360/78 Toto Narízení *

Clánek 1 Clánek 1

Clánek 2 Clánek 2

Clánek 3 Clánek 3

Clánek 4 Clánek 4

Clánek 5 Clánek 5

Clánek 6 Clánek 6

Clánek 7 Clánek 7

Clánek 8 Clánek 8

Clánek 9 Clánek 9

Clánek 10 Clánek 10

Clánek 11 Clánek 11

Clánek 12 Clánek 12

Clánek 13 Clánek 13

Clánek 14 Clánek 14

Clánek 15 (1) Clánek 15

Clánek 15 (2) Clánek 16

Clánek 17 Clánek 17

Clánek 18 Clánek 18

Clánek 19 Clánek 19

- Clánek 20

Clánek 20 Clánek 21

Príloha Príloha I

- Príloha II

Narízení (EHS) c. 746/93 Toto Narízení *

Clánek 1 (a) týkající se pestitelských Clánek 10 (5)

seskupe ní a jejich sdružení, pro které

bylo udeláno toto opatrení pri

konsolidaci Narízení)

Clánek 1 (b) Clánek 10 (5)

Clánek 1 (c) Clánek 10 (3) (b)

Vysvetlivka :

* Narízení Rady (ES) c. 952/97 ze dne 20. kvetna 1997 o seskupeních výrobcu a jejich sdruženích.

Príklad zmeny citace podle korelacní tabulky : "Odkazy na clánek 20 Narízení (EHS) c. 1360/ 78 se nadále citují jako odkazy na clánek 21 Narízení (ES) c. 952/97".

Tabulka 5. Texty clánku Smlouvy o založení Evropského spolecenství citované v Narízení (ES) c. 952/97

Znení clánku 39 Smlouvy :

1. Cílem spolecné zemedelské politiky je :

a) zvýšit produktivitu zemedelství podporou technického pokroku a zajištováním racionálního rozvoje zemedelské výroby a optimálního využití výrobních cinitelu, zejména pracovní síly,

b) zajistit tak odpovídající životní úroven zemedelské komunity, a to zejména zvýšením individuálních príjmu osob pracujících v zemedelství,

c) stabilizovat trhy,

d) zajistit dodávky spotrebitelum za rozumné ceny,

2. Pri vypracování spolecné zemedelské politiky a zvláštních metod pro její zavádení se bude prihlížet :

a) ke zvláštní povaze zemedelské cinnosti, vyplývající ze sociální struktury v zemedelství a ze strukturálních a prírodních rozdílu mezi ruznými zemedelskými oblastmi,

b) k nutnosti provádet vhodná prizpusobení postupne,

c) ke skutecnosti, že v clenských státech zemedelství predstavuje odvetví, které je tesne spjato s celým hospodárstvím.

Znení clánku 43 (2) Smlouvy :

2. S prihlédnutím k výsledku konference uvedené v odstavci 1 predloží Komise po konzultaci s Hospodárským a sociálním výborem do dvou let od vstupu této smlouvy v platnost Rade návrhy týkající se vypracování a zavádení spolecné zemedelské politiky, vcetne nahrazení národních systému regulování trhu nekterou s forem spolecného regulování trhu, uvedenou v clánku 40 odst. 2, jakož i provedení opatrení specifikovaných v této hlave.

Tyto návrhy musí respektovat provázanost a vzájemnou závislost zemedelských otázek, o nichž tato hlava pojednává.

Na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem Rada v prubehu dvou prvních etap

jednomyslne, pozdeji kvalifikovanou vetšinou, vydá narízení nebo smernice anebo uciní rozhodnutí. Tím není dotceno oprávnení Rady podat príslušná doporucení.

Znení clánku 85 (1) Smlouvy :

1. Se spolecným trhem jsou neslucitelné, a proto zakázány veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniku a jednání ve vzájemné dohode, které by mohly ovlivnit obchod mezi clenskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloucení, omezení nebo narušení souteže na spolecném trhu, zejména ty, které

a) prímo nebo neprímo urcují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky,

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice,

c) rozdelují trhy nebo zdroje zásobování,

d) uplatnují vuci obchodním partnerum nerovné podmínky pri rovnocenných plneních, címž jsou nekterí partneri znevýhodneni v souteži,

e) váží uzavrení smlouvy na podmínku, že druhá strana prijme další plnení, která podle povahy veci nebo podle obchodních zvyklostí s predmetem takové smlouvy nesouvisejí.

Znení clánku 92, 93 a 94 Smlouvy :

Clánek 92 :

1. Podpory poskytované v jakékoli forme státy nebo ze státních prostredku, které narušují nebo hrozí narušením souteže tím, že zvýhodnují urcité podniky nebo urcitá odvetví výroby, jsou, pokud ovlivnují obchod mezi clenskými státy, neslucitelné se spolecným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Se spolecným trhem jsou slucitelné :

a) podpory sociální povahy, poskytované individuálním spotrebitelum za podmínky, že se poskytují bez diskriminace založené na puvodu výrobku,

b) podpory urcené k náhrade škod zpusobených prírodními pohromami nebo jinými mimorádnými událostmi,

c) podpory poskytované hospodárství urcitých oblastí Spolkové republiky Nemecko, postižených rozdelením Nemecka, pokud jsou potrebné k vyrovnání hospodárských nevýhod zpusobených tímto rozdelením.

3. Za slucitelné se spolecným trhem mohou být považovány :

a) podpory, které mají napomoci hospodárskému rozvoji oblastí s mimorádne nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezamestnaností,

b) podpory, které mají napomoci uskutecnení nekterého významného projektu spolecného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodárství nekterého clenského státu,

c) podpory, které mají usnadnit rozvoj urcitých hospodárských aktivit nebo oblastí, pokud nemení podmínky obchodu v takové míre, jež by byla v rozporu se spolecným zájmem. Nicméne podpory poskytované pro stavbu lodí, existující k 1. lednu 1957, pokud pouze vyvažují nedostatek celní ochrany, se budou postupne snižovat za stejných podmínek, které platí pro odstranování cel, pokud ustanovení této smlouvy, která se týkají spolecné obchodní politiky vuci tretím státum, nestanoví jinak.

d) podpory, které mají napomoci kulture a zachování kulturního dedictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a souteže ve Spolecenství v míre odporující spolecnému zájmu,

e) jiné druhy podpor, které mohou být vymezeny rozhodnutím Rady, prijatým kvalifikovanou vetšinou na návrh Komise.

Clánek 93

1. Komise ve spolupráci s clenskými státy zkoumá prubežne systémy podpor, existující v techto státech. Navrhuje jim vhodná opatrení, která vyžadují postupný rozvoj nebo fungování spolecného trhu.

2. Zjistí-li Komise, poté co vyzvala zainteresované strany k podání pripomínek, že podpora poskytovaná nekterým státem nebo ze státních prostredku není slucitelná se spolecným trhem podle clánku 92 nebo že je zneužívána, rozhodne, že dotycný stát ve lhute stanovené Komisí takovou podporu zruší nebo upraví.

Nepodrobí-li se dotycný stát tomuto rozhodnutí ve stanovené lhute, muže Komise nebo jiný zainteresovaný stát odchylne od clánku 169 a 170 prímo predložit vec Soudnímu dvoru. Rada muže na žádost clenského státu jednomyslne rozhodnout, že podpora, kterou tento stát poskytuje nebo hodlá poskytnout, má být jako výjimka z ustanovení clánku 92 nebo narízení uvedených v clánku 94 považována za slucitelnou se spolecným trhem, jestliže mimorádné okolnosti takové rozhodnutí oduvodnují. Zahájila-li již Komise ve veci této podpory rízení stanovené v prvním pododstavci tohoto odstavce, bude podáním žádosti príslušného státu Rade uvedené rízení pozastaveno až do vyjádrení Rady.

Jestliže se však Rada nevyjádrí do trí mesícu po podání této žádosti, rozhodne vec Komise.

3. Komise musí být vcas informována o zámerech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat své pripomínky. Má-li za to, že takový zámer není s ohledem na clánek 92 slucitelný se spolecným trhem, zahájí neprodlene rízení podle odstavce 2. Dotycný clenský stát nemuže provést zamýšlená opatrení, dokud se v tomto rízení nedospeje ke konecnému rozhodnutí.

Clánek 94 :

Rada muže kvalifikovanou vetšinou na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem vydávat veškerá potrebná narízení k provedení clánku 92 a 93, a zejména stanovit podmínky provádení clánku 93 odstavce 3, jakož i vymezit druhy podpor, které jsou vynaty z tohoto rízení.

Pramen : Smlouva o založení Evropského spolecenství, Victoria Publishing, 1994.

(volné zpracování textu Narízení Rady (ES) c. 952/97 - Ing. Jaroslav Zíka)

HARMONOGRAM SCREENINGU PRO KOMODITY SLEDOVANÉ NAŠÍ PRACOVNÍ SKUPINOU V BRUSELU

Ovoce a zelenina

Zpracované ovoce a zelenina

· multilaterální 21. až 22. zárí 1998,

· bilaterální 25. až 28. zárí 1998.

Banány, kvetiny, brambory, bourec morušový

· multilaterální 19. 20. 21. 25. kvetna 1999,

· bilaterální 17. až 22. cervna 1999.

Tomuto casovému rozvrhu se podrídí veškeré další prípravné práce a pracovní zamerení pracovní skupiny. V mesících cerven, cervenec, srpen a zárí se zameríme výhradne na úspešné zvládnutí screeningu ovoce a zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny. (Zk)

Evropská integrace - Ovocnárství, vinohradnictví, zelinárství, bramborárství, okrasné zahradnictví, vcelarství, hedvábnictví, koreninové a lécivé rostliny, cerstvé a zpracované výrobky, vinarství - Informacní obežník

Vydává : Pracovní skupina pro ovoce, zeleninu a brambory a Pracovní skupina pro víno,

Odbor evropské integrace, Mze CR, Tešnov 17, 117 05 Praha 1

Redakce : Ing. Jaroslav Zíka, tel. 02/21812933, fax 02/21812965, e-mail Zika@mze.cz

Doc. Ing. Jirí Hodis, CSc. 02/21812170, fax 02/21812965 (vinarství)

Pro vnitrní potrebu Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, Pracovní skupiny pro víno a další zájemce

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info