Sýček, čáp černý, křepelka. Zemědělský výbor PSP chce oslabit jejich ochranu

Poslanecká sněmovna PČR právě projednává novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která má umožnit boj proti nejškodlivějším druhům invazních rostlin a živočichů. Ty ročně v Evropské unii způsobují miliardové škody. Zemědělský výbor však neodolal pokušení a schválil přílepek, který s novelou nijak nesouvisí. Pokud by začal skutečně platit, znamenalo by to ohrožení desítek vzácných druhů – namátkou třeba sýčka, čápa černého, křepelky nebo téměř všech druhů žab [1].

Pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta, který Zemědělský výbor schválil 17. 2., prakticky ruší více než třicet let ukotvenou ochranu silně ohrožených druhů živočichů při běžném obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku.  Pan poslanec svůj návrh odůvodnil komplikací při boji s hrabošem polním, kdy zemědělci musí žádat o výjimku podle zákona o ochraně přírody pro aplikaci rodenticidů na polích s výskytem silně ohrožených a chráněných druhů, jako je například sýček či křeček.  Přitom tyto druhy se vyskytují jen na malé části našeho území [2]. Sýčka u nás hnízdí posledních 100 – 130 párů.  A intenzivní zemědělství je právě jedním z nejvýznamnějších důvodů dramatického úbytku tohoto druhu. Právě proto stát koncem minulého roku schválil a realizuje záchranný program pro tento druh [3].

Předložený návrh navíc ruší kromě sýčka a křečka i ochranu u všech ostatních silně ohrožených druhů. Pokud by byl schválen, bylo by tedy například legální při hospodaření na rybnících likvidovat téměř všechny druhy našich žab, v lesích hnízda čápů černých, na zemědělské půdě hnízda chřástala polního či křepelek. Ochrana se snižuje také u silně ohrožených druhů netopýrů a mnoha dalších druhů.

„Pokles biodiverzity vidíme na doslova na každém kroku. Mnohé druhy, se kterými se ještě naši rodiče běžně setkávali, jsou v současnosti vzácností, nebo dokonce již vyhynuly. O mizení ptáků, motýlů a opylovačů ze zemědělské krajiny slyšíme pravidelně i v médiích. I o tom, že tento trend znamená bezprostřední ohrožení pro člověka. A přesto většina poslanců Zemědělského výboru zdvihla ruku pro snížení ochrany druhů nejohroženějších. Paradoxem je, že stát zároveň připravuje a financuje záchranné programy, které mají právě těmto druhům pomoci. Věříme, že se podaří v příštích dnech vše vysvětlit a Poslanecká sněmovna tento návrh odmítne,“ konstatuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jde o návrh, který je v rozporu s aktuálním poznáním, s evropským právem (směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), ale hlavně poškodí všechny, v důsledku i samotné zemědělce. 

Poznámky:

[1] https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=731&ct1=3

[2] https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/vyskyt-krecka-sycka-a-sysla/

[3] https://www.zachranneprogramy.cz/sycek-obecny/

Kontakt:

Pavel Pešout, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny, e-mail: pavel.pesout@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tisková mluvčí, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info