TOMA, a.s. provozovala ČOV Otrokovice v rozporu s integrovaným povolením

Česká inspekce životního prostředí uložila společnosti TOMA, a.s., (jejíž statutární orgány jsou personálně propojené mimo jiné s orgány společnosti ENERGOAQUA, obviněné v souvislosti s havárií na řece Bečva) dvě pokuty. Pokutu ve výši 100 tisíc korun, která byla po odvolacím řízení potvrzena Ministerstvem životního prostředí ČR a stala se pravomocnou 6. prosince roku 2021, udělila inspekce za porušení podmínek integrovaného povolení. Společnosti inspekce uložila - rovněž za porušení integrovaného povolení – i další pokutu, a to ve výši 120 tisíc korun, která je v právní moci od 24. prosince 2021.

Příčinou stotisícové pokuty byl únik tekutého kalu stěnami kalových polí na ČOV Otrokovice a překročení koncentračního limitu „p“ v ukazateli „znečištění fosfor celkový“ v odpadních vodách vypuštěných z této ČOV do toku Morava v roce 2018. Celkem se jednalo o překročení ve 13 vzorcích z 69 analyzovaných, kdy při počtu odebraných vzorků 68 – 81 za kalendářní rok bylo v tomto případě přípustné sedmkrát překročení stanoveného limitu „p“ v jednotlivých ukazatelích.

Pokuta ve výši 120 tisíc korun byla uložena za překročení koncentračního limitu „p“ ve stejném ukazateli znečištění (fosfor celkový) v odpadních vodách vypuštěných z ČOV Otrokovice do toku Morava v roce 2019, kdy došlo k překročení ve 31 vzorcích ze 72 analyzovaných.

„Povinností každého provozovatele zařízení, spadající pod zákon o integrované prevenci, je plnit závazné podmínky provozu, které jsou stanoveny v integrovaném povolení a úřední povinností ČIŽP je vymáhat dodržování podmínek stanovených v tomto povolení,“ uvádí ředitel ČIŽP Erik Geuss a dodává, že pokud provozovatel zařízení nedodržuje ustanovení zákona o integrovaném povolení, vyvolává nebezpečí vzniku škodlivého následku, tedy možnosti ohrožení životního prostředí.

Při posuzování výše trestu inspekce rovněž přihlédla i ke skutečnosti, že se jednalo o opakované porušování podmínek integrovaného povolení, kdy například na úseku ochrany vod nabyla právní moci v roce 2018 pokuta společnosti TOMA, a.s., ve výši 80 tisíc korun (v tomto případě byla podána žaloba k soudu, která byla zamítnuta), a roku 2020 pak nabyla právní moci další pokuta ve výši 40 tisíc korun.

Mimo výše uvedené uložila inspekce společnosti  TOMA, a.s. pokuty za porušení provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve výši 50 tisíc korun - právní moci nabyla v srpnu roku 2020 – a další pak ve výši 40 tisíc korun za  porušení zákona o odpadech (právní moci nabyla v dubnu 2021).

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info