Zásady PGRLF a.s. pro poskytování půjček

MZe CR schválilo:

ZÁSADY PODPURNÉHO A GARANCNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU A.S. (DÁLE JEN FOND), PRO POSKYTOVÁNÍ PUJCEK NA OBNOVENÍ PODMÍNEK K PODNIKÁNÍ V ZEMEDELSKÉ VÝROBE V OBLASTECH POSTIŽENÝCH ZÁPLAVAMI V ROCE 1997

A. Obecné podmínky poskytnutí pujcky:

1. Subjektem podpory jsou podnikatelské subjekty podle obchodního zákoníku (zákon c. 513/1991 Sb.) se zemedelskými, lesními cinnostmi zapsanými v obchodním rejstríku nebo podnikatelským subjektem, oprávneným vykonávat tyto cinnosti podle živnostenského zákona (zákon c. 455/1991 Sb.) nebo rolníkem registrovaným obecním úradem podle zákona o samostatne hospodarících rolnících (zákon c. 219/1991 Sb.). Pujcky lze poskytnout na obnovu hospodarení obcí v lesní cinnosti, pokud není obnova financována z jiných zdroju.

2. U žadatele o pujcku musí tvorit príjmy ze zemedelské prvovýroby a lesní cinnosti více jak 50 % celkových príjmu. Zpusob zjištení príjmu je stanoven predstavenstvem Fondu smernicí.

3. Pujcka se poskytuje na dobu 10 let. Odklad splátek i úrocení jistiny na dobu trí let. Rocní výši úroku (max. do 5 %) stanoví predstavenstvo PGRLF pro daný rok. Úrocení jistiny se zahájí po skoncení odkladné lhuty.

Odkladná lhuta zacíná 1.1.1999 a koncí 31.12.2001. První splátka bude zaplacena 30.11.2002 ve výši sedminy jistiny pujcky. Soucasne budou uhrazeny úroky za jedenáct mesícu roku. Další splátky budou zaplaceny rocne ve výši sedminy jistiny pujcky s úroky 4 % p. a. z nesplacené jistiny.

B. Úcel pujcky

1. Obnovení pestebních podmínek na plochách s poškozenými a znicenými porosty zmínením škod na plodinách (u nichž nebyla poskytnuta jiná forma pomoci ke zmínení škod).

Náležitosti žádosti:

- protokol územního odboru Ministerstva zemedelství CR o zjištení škodách z roku 1997 (výmera v ha v clenení na zcela znicený porost a porost poškozený nad 50 %).

Pozn: príjemci mohou být zemedelští a lesnictí podnikatelé, u nichž byl zcela znicen ci poškozen porost na ploše nejméne 1 ha s výjimkou kvetin, ovocných a okrasných školek, lécivých a aromatických rostlin, sadu jádrového a peckového ovoce, porostu bobulovin a chmele, kde není výmera limitována.

2. Obnova zcela znicených sadu jádrového a peckového ovoce, porostu bobulovin a chmelnic.

Náležitosti žádosti:

- protokol územního odboru Ministerstva zemedelství CR o zjištených škodách z roku 1997 (výmera zcela zniceného porostu v ha, rozsah výmery není limitován).

Pozn: príjemci pujcky na obnovu trvalých porostu mohou být zemedelští podnikatelé, kterí obnovu již provedli, nebo ji provedou nejpozdeji podzimní výsadbou v roce 1998, nebo ji ve výjimecných prípadech provedou nejpozdeji podzimní výsadbou v roce 1999 (žadatele z období pred ukoncením príjmu žádostí).

* sadby se rozumí trvalé porosty jádrového a peckového ovoce nad 600 jedincu/ha.

3. Obnovení úrodnosti pud

Pujcka se poskytuje na nákup hnojiv k doplnení zásob prístupných živin v záplavami degradovaných pudách a na aplikaci kompostu a statkových hnojiv.

Vztahuje se na hnojiva fosforecná, draselná, kombinována, horecnatá, dusíkatá, mleté vápno, mletý vápenec, mletý dolomitický vápenec, komposty a statková hnojiva. Na 1 ha úredne zaprotokolovaných ploch se zcela znicený i porosty ci porosty poškozenými nad 50% muže príjemce obdržet pujcku maximálne ve výši 7.300,-Kc.

Náležitosti žádosti:

- protokol územního odboru Ministerstva zemedelství CR o zjištených škodách z roku 1997 (výmera zcela znicených porostu a porostu poškozených nad 50% v ha celkem).

Užití pujcky dokladuje príjemce fakturami prijatými a proplacenými nejpozdeji do 31.3.1999 za výše uvedené druhy hnojiv.

Podmínkou pro poskytnutí pujcky na aplikaci kompostu a statkových hnojiv musí být protokol o aplikaci kompostu a statkových hnojiv podepsaný reditelem ÚO MZe a zástupce AK.

* príjemci pujcky mohou být zemedelští podnikatelé, u nichž došlo k zasažení plochy nejméne 1 ha s výjimkou kvetin, ovocných a okrasných školek, lécivých a aromatických rostlin, sadu jádrového a peckového ovoce, porostu bobulovin a chmele, kde výmera není limitována.

C. Príjem žádostí

Žádosti prijímá do 31.12.1998 vcetne príslušný územní odbor Ministerstva zemedelství CR. Souhlas se žádostí potvrdí reditel územního odboru Ministerstva zemedelství a referent tohoto odboru odpovedný za kontrolu žádosti. Souhlas se žádostí potvrdí vrchní reditel sekce územní ministerstva zemedelství, který predá kompletní žádost Fondu. Smlouvu o pujcce podepisuje statutární zástupce Fondu.

Územní odbor Ministerstva zemedelství CR provádí dále následnou kontrolu užití pujcky na úcel 2. a kontrolu rádného dokladování užití pujcky na úcel 3.

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info