Nová hala pro chov nosnic se firmě prodraží. Vykácela pozemky bez povolení

Společnost chovající drůbež v rámci příprav pozemků pro výstavbu nové haly pro chov nosnic bez povolení orgánů ochrany přírody pokácela náletové dřeviny rostoucí mimo les na ploše 3 500 m2. Škodlivě tím zasáhla do biotopu zvláště chráněných živočichů a Česká inspekce životního prostředí jí za to uložila pokutu ve výši 250 tisíc korun.

K přestupku došlo na katastrálním území obce Skřivany na Královéhradecku. Firma se domnívala, že povolení je nezbytné pouze v případě kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a o přítomnosti zvláště chráněných druhů v dané lokalitě neměla povědomí. Vykácené dřeviny však byly biotopem zvláště chráněných živočichů slavíka obecného, ťuhýka obecného, užovky obojkové a slepýše křehkého. „Vzhledem k tomu, že byly v bezprostředním okolí dosud zachovány víceméně rozsáhlé lokality obdobného charakteru, jeví se dopad provedených zásahů jako lokální,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček.

Inspekce původci kácení uložila rovněž povinnost provést opatření k nápravě protiprávního stavu spočívajícího v provedení výsadby 85 nových stromů geograficky původních druhů, a to na pozemcích sousedících s místem kácení. „Provedení takové výsadby má potenciál v budoucnu alespoň částečně kompenzovat některé funkce pokácených dřevin a napomůže k odstranění části škodlivých následků řešených přestupků,“ vysvětlil Trávníček. Firma bude muset o tyto dřeviny pečovat po dobu pěti let od jejich vysazení.

Rozhodnutí o opatření k nápravě nabylo právní moci 29. března 2023 a rozhodnutí o pokutě 20. dubna 2023.

Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo les jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich druh a původ. Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu vydávaného formou rozhodnutí. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se vyžaduje pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo u zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info