Méně bývá takřka vždy více

HN - 2.10.1997

Méne bývá takrka vždy více

- Postupná redukce agrárních podpor ve svete stále více obnažuje netržní strukturu subvencování agrárního sektoru. V té i nadále prevažuje dotace do cen, která je brzdou zmen agrární politiky.

Ackoliv Organizace pro hospodárskou spolupráci a rozvoj (OECD) mohla ve své letošní zpráve konstatovat, že celkové množství prímých subvencí vynakládaných na podporu zemedelství se snížilo, faktická podpora agrárního sektoru v nejvyspelejších ekonomikách sveta zustává nadále na vysoké úrovni. Pokud tedy bylo loni v 24 zemích "klubu bohatých" vynaloženo na první sektor 166 miliard dolaru, bylo to pouze o ctrnáct miliard méne než rok predtím.

Pokud jde o celkový objem zemedelských státních podpor merených ekvivalentem produkcních subvencí (EPS), ten loni mezirocne poklesl pouze o ctyri body na 36 procent. Již více než deset let se tak nemuže dostat na úroven pred patnácti lety, když prumerný EPS dosáhl v letech 1979/81 "pouhých" 29 procent.

Nejvetší potíží subvencování zemedelství rozvinutého sveta zustává zejména vysoký podíl cenových podpor na celkové míre subvencování sektoru. Tyto se prakticky již pres deset let nemohou odtrhnout od 60 procent v rámci EPS, cili pres dve tretiny veškerých zemedelských podpor v ekonomicky vyspelém svete pusobí jako deformace tržních cen. Pouze petina vynakládaných prostredku najde svuj cíl v prímých platbách a približne stejný objem v dalších financních podporách.

Príští svetový zápas o zemedelské trhy se proto povede o presmerování toku agrárních subvencí do prímých plateb a ústup od subvencování cen zemedelských produktu.

Zásadní obrat, který se však z dnešního pohledu jeví spíše jako zacátek mnohem delšího procesu, prineslo ujednání Uruguayského kola GATT, které zatlacilo jednotlivé vlády do tržnejšího prístupu v zemedelské politice. Odstranení exportních subvencí a redukce dalších podpor navíc otevrely dvere mimotarifním bariérám agrárního obchodu, jako jsou veterinární a fytosanitární opatrení.

Presto však nezustal GATT bez odezvy u dvou agrárních supervelmocí - Spojených státu a Evropské unie. Celkove levnejší výroba v USA umožnila loni americké vláde radikálne snížit zemedelský rozpocet až na petinu predchozího stavu. Evropská unie v zásade "zmrazila" rozpoctové výdaje do agrárního sektoru, avšak již nemela sílu na jejich výrazné krácení. v obou prípadech však platí, že nenastal zvrat ve strukture subvencování.

OECD vkládá cást svých nadejí do zemí strední a východní Evropy, které mají dobrou perspektivu zmenit svoji zemedelskou politiku tržním smerem.

Peter Mišúr

Tisk

Další články v kategorii Podnikání

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info