Podmínky pro uchazeče o subvencovaný vývoz másla ve 4. q. 1997

Podmínky podání závazné prihlášky pro uchazece o subvencovaný vývoz másla ve 4. ctvrtletí 1997

Výkonný aparát Státního fondu tržní regulace v zemedelství vyhlašuje podmínky pro podání závazné prihlášky pro uchazece o subvencovaný vývoz másla v období 4.ctvrtletí 1997.

Závaznou prihlášku muže podat kterýkoliv podnikatelský subjekt, jehož predmetem cinnosti je zpracování syrového kravského mléka, nakoupeného od zemedelských producentu, na mlékárenské výrobky.

Dodávky do SR nejsou považovány za vývoz ve smyslu "Zásad regulace trhu mléka v roce 1997"

Náležitosti závazné prihlášky na subvencovaný vývoz másla:

1. Jméno a presná adresa uchazece.

2. Platný výpis z obchodního rejstríku.

3. Návrh množství másla s obsahem vody max. 16 % a tuku min. 82 % pro vývoz se subvencí, jejíž sazbu schválila Rada SFTR, (na požádání sdelí SFTR výši subvence uchazecum telefonicky).

4. Predpoklad objemu vlastního nákupu mléka od zemedelských výrobcu, prípadne objem presunu mlécné suroviny od jiných mlékáren, který úcastník zpracuje v období 4. ctvrtletí 1997 na výrobu másla a ostatních mlékárenských výrobku.

5. Cestné prohlášení statutárních orgánu uchazece, že ke dni predání této závazné prihlášky má vyporádány veškeré závazky za dodané mléko vuci zemedelských producentum, pricemž souhrnná dodávka mléka za poslední mesíc pred termínem uzáverky pro podání závazné prihlášky musí být uhrazena nejpozdeji do konce mesíce, ve kterém byla závazná prihlášky podána.

6. Cestné prohlášení statutárního orgánu uchazece, že ke dni predání této závazné prihlášky jsou jeho další prípadné závazky vuci státu (napr. Fondu národního majetku, Pozemkovému fondu, SFTR apod.).

7. Cestné prohlášení statutárního orgánu uchazece, že ke dni predání závazné prihlášky jsou jeho závazky vuci Podpurnému a garancnímu rolnickému a lesnickému fondu, vyplývající z odkupu pohledávek zemedelských producentu za dodané mléko, vyrovnány.

8. Bankovní spojení.

9. Datum, razítku a podpis.

Závazné prihlášky na subvencovaný vývoz másla musí být doruceny výhradne v zapecetené obálce s oznacením "Subvencovaný vývoz másla - 4. ctvrtletí 1997" na adresu: Státní fond tržní regulace v zemedelství, Tešnov 17, 117 05 Praha 1. Uzáverka príjmu prihlášek je dne 7.10.1997 do 16.00 hod.

Tímto datem se rozumí dorucení prihlášky na pracovište SFTR. Na neoznacené nebo jinak dorucené prihlášky ci prihlášky neúplné nebude brán zretel.

Ing. Jan Höck

zástupce reditele SFTR

Tisk

Další články v kategorii Podnikání

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info