DRŮBEŽ - 21.5.1998

DRUBEŽ - 21.5.1998

Vývoj na trhu s jatecnými kuraty

Na trhu s komoditou jatecná drubež se dle oficiálních statistik (CSÚ, MZe CR) stále opakuje staronový systém, kdy zejména zpracovatelé vykáží cenové relace v jednom období vyšší (s urcitým cenovým nárustem - v minulém období navýšení cinilo až 0,20 Kc/kg za týden), kdy v následujícím sledovaném období vykáží pokles i za hranici predcházejícího období. Tato situace se projevila i v 19. a 20.týdnu, kdy v 19.týdnu byla oficiální statistikou vykázána hodnota 28,13 Kc/kg (stejná jako v 18.týdnu) a v následujícím 19.týdnu to bylo 27,97 Kc/kg. Jak jsme již nekolikrát upozornovali, v techto kratších sledovaných obdobích je vykazovaná nákupní cena ovlivnena faktory - nákupem brojlerových kurat s nižší hmotností - (cena kolem 28,00 Kc/kg) ci nákupem tzv. roasterových kurat na porcování s vyšší hmotnosti, kde zpracovatelé již dávají príplatky za hmotnost a kde výsledná cena se pak pohybuje kolem 28,50 Kc/kg živé hmotnosti. Pak je již otázkou, které informace o jakých dodávkách se dostávají do centrální statistiky.

Obecne je jasné, že v soucasné dobe konzervuje nižší nákupní cenu kurat pretlak obilovin na domácím trhu (levnejší kukurice a pretlak domácí pšenice, která zustala zemedelcum). Ti, kdo k tomu mají možnosti, se snaží co nejefektivneji zhodnotit tyto obiloviny - tedy pres výkrm kurat, a kdo je zaveden, tak pres výkrm krut.

Obchodní ceny kurat v dusledku oživení spotrebitelského trhu s kuraty (snižování spotrebitelských cen) zastavily další pokles a v prumeru 19. a 20.týdne se ceny pohybovaly kolem hodnoty 61,55 Kc/kg.

Spotrebitelské ceny pokracovaly v dalším snižování - v 19.týdnu na 71,12 Kc/kg, ve 20.týdnu byly prumerná cena 70,89 Kc/kg. Obchodníci, kterí meli zpocátku roku nejvyšší nárust cenových relací kurat mají ješte znacné rezervy, takže u tohoto typu je možno predpokládat další, ale již jen mírné snižování cen.

Kruty

Situace na trhu s krutami se v posledním období rovnež výrazne zmenila. Nákup jatecných krut je odvislý od podmínek a smluvních vztahu mezi porážkami a výkrmci.

Prumerná nákupní cena krut se stanovuje dle hmotnosti a tím i jakosti. V I. jakostní tríde je republikové rozmezí cen krut - samic od 50,00 do 51,50 Kc/kg, u krocanu od 52,00 do 54,00 Kc/kg.

Ceny vajec

Situace na trhu s vejcemi je pro mnohé producenty v tomto období svízelná, nicméne se vyvíjí dle dlouhodobejší prognózy. Nákupní ceny vajec v 19.týdnu klesly v souladu s naší prognózou o dalších 6 haléru a cena netrídených konzumních vajec poklesla na prumer 1,75 Kc/ks.

Ve 20.týdnu pokles pokracoval, zhruba stejným tempem a cena netrídených vajec v tomto období je vykazována v prumeru na hodnote kolem 1,69 Kc/ks. približne ctvrtina producentu v republice á znacné zásoby vajec a proto je jejich cena realizována ve velkých šaržích 1,40 až 1,60 Kc/ks.

Ceny trídených vajec se snížily v prumeru o 10 až 15 haléru u všech hmotnostních kategorií, nicméne jdou málo na odbyt, zejména vejce balená v krabickách.

Spotrebitelské ceny vajec se na rozdíl od cen zemedelských výrobcu a cen prumyslových zpracovatelu prakticky proti minulému období nezmenily a vejce jsou na trhu realizována za prumer 2,78 Kc/Kg.

Prognóza: V souvislosti se stále vyššími zásobami vajec u producentu i zpracovatelu je predpoklad dalšího snížení nákupních a obchodních cen. Spotrebitelské ceny jsou jako u kurat již velmi odvislé zejména na obchodní politice velkých prodejcu.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info