Komod.zpráva o trhu hověz.a vepř.masa v pros. a I.pol.ledna 1999

NTIS Ceské republiky tel: 02/22000318,406

Nezávislý tržní informacní systém fax: 02/6273020

Mánesova 75 e-mail: ourednik@agrec.cz

Praha 2 PSC 120 58 http://www.vuze.cz

VÚZE AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE CESKÉ REPUBLIKY

Komoditní zpravodajství o trhu hovezího a veprového masa v prosinci 1998 a první polovine ledna 1999

V prubehu druhé poloviny prosince 1998 a první poloviny ledna 1999 došlo k zásadní zmene ve vývoji cen zemedelských výrobcu (CZV) jatecných prasat. Ve srovnání s cenou vykázanou k 13.12.1998 bylo zaznamenáno zvýšení o necelých 17 %. Pokles CZV jatecných prasat od ríjna 1998 se projevil v poklesu prumerné ceny o približne 0,80 Kc/kg ž. hm. ve srovnání s prumernou cenou dosaženou v roce 1997. Prumerné rocní CZV jatecného skotu zaznamenaly ve srovnání s cenami k 13.12.1998 mírný pokles.

Hovezí maso

Prumerná CZV jatecných býku tr. A se ve sledovaném období snížila o 0,17 Kc/kg ž. hm. K vyššímu poklesu došlo o CZV jatecných jalovic tr. A a to o 0,76 Kc/kg ž. hm. Cena jatecných krav stagnovala na úrovni 28,56 Kc/kg. ž.hm.

Ceny prumyslových výrobcu (CPV) vybraných druhu výsekového hovezího masa a masných výrobku nezaznamenaly výraznejší zmeny. V následném období ocekáváme další mírný pokles CZV jednotlivých kategorií jatecného skotu.

Veprové maso

Rust CZV jatecných prasat vykázaný v druhé polovine prosince 1998 pokracoval i v hodnoceném období, tj. do 13.1.1999. Ve srovnání s CZV k 13.12.1998 došlo ke zvýšení ceny o 4,57 Kc/kg ž. hm. Výrazneji se zvýšily ceny v Západních Cechách. Prumerné ceny jatecných prasat tr. I jsou pomerne vyrovnané a v jednotlivých krajích se pohybovaly v rozmezí od 31,0 do 32,20 Kc/kg ž. hm. V dusledku vývoje CZV došlo k mírnému zvýšení CPV u všech sledovaných druhu veprového výsekového masa (od 0,5 do 3 %). V dalším období lze ocekávat postupné zvyšování úrovne CZV i CPV.

Ceny jatecných prasat na reprezentativních trzích EU ve druhém týdnu 1999 opet poklesly a v prumeru dosáhly v prepoctu na Kc 28,05 Kc/kg ž. hm. Nejnižší byly zazanmenány v Nizozemsku 21,53 Kc/kg ž. hm. a Dánsku 25,62 Kc/kg ž. hm., nejvyšší pak v Itálii 37,85 Kc/kg ž. hm.

Zahranicní obchod

Dovoz

V období od 1.1. do 15.1.1999 bylo do CR dovezeno 262 ks živého skotu (146,8 t). Dovážel se predevším skot k porážce z Polska v poctu 238 ks (132,6 t) a v menším množství ze Slovenska 24 ks (14,3 t). Dovoz živých prasat se v tomto období omezil pouze na jatecná zvírata z Nemecka v poctu 1 080 ks (129,3 t).

Dovoz hovezího masa byl v prvních dvou týdnech letošního roku nízký. Dováželo se hovezí maso zmrazené z Rakouska (17,9 t) a chlazené prední ctvrti z Dánska (84,7 t).

Zatímco v první polovine ledna lonského roku predstavoval dovoz veprového masa približne25 t, dovezlo se letos již l 614,6 t. Dováželo se maso predevším z Nemecka 761,4 t (prevážne cerstvé chlazené pulky a v celku, boky bez kostí), dále pak z Rakouska 263,9 t (chlazené v celku a pulky, chlazené boky bez kostí), Dánska 145,6 t (chlazené delené maso) a Francie 87,2 t (chlazené v celku a pulky, prední cásti zmrazené).

Vývoz

V období od 1.1. do 15.1.1999 bylo z CR vyvezeno 561 ks živého skotu (125,3 t). Nejvetší pocet zvírat byl vyvezen do Nemecka v poctu 352 ks plemenných krav, jalovic a mladého skotu (74,2 t), Itálie 74 ks mladého chovného skotu (19,8 t), Nizozemska v poctu 70 ks mladého skotu (16,0 t)a Recka 65 ks mladého chovného skotu (15,3 t).

Z živých prasat byla exportována hlavne jatecná zvírata a to prevážne na Slovensko v poctu 880 ks (97,9 t) a do Slovinska 160 ks (18,3 t).

Export hovezího masa byl v uvedeném období nízký a smeroval hlavne do Rakouska 28,2 t (chlazené zadní ctvrti) a na Slovensko 12,1 t (zmrazené vykostené maso).

Vývoz veprového masa byl v první polovine ledna 1999 malý. Smeroval predevším na Slovensko v množství 33,4 t (chlazené vcelku, pulky a delené chlazené maso) a do Rumunska 18,6 t (chlazené pulky).

Ing. Josef Ouredník

Ing. Miluše Abrahamová

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info