Přehled právních předpisů platných k 31.3.1998 (1. část)

Vybrané

právní predpisy pro podnikání

vydané ve Sbírce zákonu

(platné k 31. 3. 1998)

(1. cást)

Úvod

Pri zpracování prehledu právních predpisu, který je vám predkládán, byl za základ vzat podnikatel, který vstupuje do právních vztahu at už obchodních, ci jiných s druhými subjekty. Jsou zde zahrnuty i právní predpisy upravující vztahy podnikatelu ke státním orgánum (dane, poplatky a.j.). Soubor neobsahuje podrobný prehled predpisu bezpecnosti práce, nemocenského a sociálního zabezpecení. Neobsahuje ani prehled právních predpisu, kterými je upravena soustava státních orgánu a rozsah jejich pusobnosti. Má sloužit predevším podnikateli k jeho orientaci v právních predpisech upravujících vztahy, jichž se stává úcastníkem.

Jsou uvedeny platné predpisy se všemi novelami. Pokud zákonodárce zverejnil plné znení predpisu, je uveden puvodní predpis, jeho úplné znení a další novely, prijaté po posledním úplném znení.

Je-li chyba v predpisu zpusobena tiskem ve Sbírce zákonu, která je opravena "redakcním sdelením", je uveden pod zkratkou RS. Pokud Ústavní soud zrušil nekterá ustanovení zákona pro nesoulad s Ústavou nebo Listinou základních práv a svobod, jsou zrušené §nebo jejich cásti uvedeny v poznámce NS. V techto dvou prípadech jsou uvedeny cástky Sbírky zákonu, kde jsou tyto skutecnosti ve Sbírce zákonu zverejneny.

Prehled bude pravidelne mesícne aktualizován, prípadne podle Vašich návrhu rozširován. Aktualizaci je možné provést jen s jednomesícním zpoždením.

Prehled vybraných predpisu

I. ÚSTAVA, STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA

- ú. z. c. 1/1993 Sb. Ústava CR

Zmena: Ú.Z. c. 347/l997 Sb.

- Ú. z. c. 347/1997 Sb. o vytvorení vyšších územních samosprávných celku a o zmene ústavního zákona CNR c. 1/1993 Sb., Ústava CR (úcinnost od l.l. 2000) - usnesení CNR c. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

- zák. c. 2/1969 Sb., o zrízení ministerstev a jiných ústred. orgánu ve znení pozdejších predpisu.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 122/1997 Sb.

Zmena: z.c.152/1997 Sb., z.c. 15/1997 Sb.

- z. c. 273/1996 Sb. o pusobnosti Úradu pro ochranu hospodárské souteže

- zák. c. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu. ÚPLNÉ ZNENÍ c. 410/1992 Sb.,

zmena: z. c. 68/1993 Sb., NÚS cá 97/1992 Sb., z. c. 152/1994 Sb., z.c.

279/1995 Sb.

- zák. c. 425/1990 Sb., o okresních úradech úprave jejich pusobnosti a o nekterých dalších opatreních s tím souvisejících, ve znení pozdejších predpisu. ÚPLNÉ ZNENÍ: 403/1992 Sb.

zmena: z. c. 254/1994 Sb., z. c. l8/1997 Sb.

- zák. c. 108/1987 Sb. o pusobnosti orgánu veterinární péce

zmena: z. c. 239/1991 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 475/1991 Sb.

zmena: z. c. 348/1992 Sb., z. c. 112/1994 Sb.

- Z. c. 576/1990 Sb. o rozpoctových pravidlech CR

Zmena: 579/1991 Sb.

- Vyhl. c. 205/1991 Sb. o hospodarení s rozpoctovými prostredky státního rozpocrtu CR a o financním hospodarení rozpoctovývch a príspevkových organizací

Zmena: v. c. 166/1997 Sb.

- Z. c. 315/1996 Sb., o státním rozpoctu CR ( obsahuje prílohu c. lO - Závazná pravidla poskytování financních príspevku na hospodarení v lesích v roce 1997 a zpusobu kontroly jejich využití)

II. OBCHOD, PODNIKÁNÍ

- zák. c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

zmena: zák. c. 264/1992 Sb., c. 591/1992 Sb., 600/1992 Sb., z. c. 286/1993 Sb., z. c. 156/1994 Sb., z. c. 84/l995 Sb., z.c. 94/1996 Sb., z.c. 142/1996 Sb., RS cá 46/1996 Sb., z.c. 77/1997 Sb.(zruš. §761, odst. 3)

- zák. c. 199/1994 Sb. o zadávání verejných zakázek

Zmena: z.c. 148/1996 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 229/1996 Sb.

- zák. c. 40/1964 Sb. obcanský zákoník ve znení pozdejších predpisu.

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 47/1992 Sb.

zmena: z. 264/1992 Sb., z. c. 267/1994 Sb., z.c. 104/1995 Sb.,z.c. 118/1995 Sb., z. c. 89/1996 Sb., z.c. 94/1996 Sb., z.c. 227/1997 Sb.

- z.c. 59/1998 Sb. o odpovednosti za škodu zpusobenou vadou výrobku

- zák. c. 102/1992 Sb., kterým se upravují nekteré otázky související s vydáním novely obc. zákoníku c. 509/1991 Sb.

Zmena: z.c. 227/1997 Sb.

- v. n. c. 258/1995 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení obcanského zákoníku

- v. n. c. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše nároku z prodlení podle obcanského zákoníku.

- V.c. 193/1995 Sb., kterou se stanoví výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektriny a u plynovodu

- vyhl. c. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhrade za plnení poskytovaná s užíváním bytu

Zmena: vyhl. c. 3O/l995 Sb., vyhl.c. 274/1995 Sb., v.c. 86/1997 Sb.

- V.c. 85/1997 Sb. o nájemném z bytu porízených v družstevní bytové výstavbe a úhrade za plnení poskytovaná s užíváním techto bytu

- zák. c. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému zem. majetku.

zmena: z. c. 42/1992 Sb., z. c. 93/1992 Sb, z. c. 39/1993 Sb., z. c. 183/1993 Sb., ÚPLNÉ ZNÉNÍ c. 195/1993 Sb.

zmena: NÚS c. 131/1994 Sb., NÚS c.166/1995 Sb., NÚS c. 29/1996 Sb. z. c. 30/1996 Sb.

- z.c. 243/1996 Sb., kterým se upravují nekteré otázky související se zákonem c. 229/1991 Sb.

zmena: z.c. 93/1992 Sb, z.c. 441/1992 Sb., NÚS c. 29/1996 Sb.

- N. v. c. 20/1992 Sb., kterým se stanoví zpusob výpoctu výše náhrad za živý a mrtvý inventár.

zmena: n. v. c. 57/1993 Sb.

- z. c. 42/1992 Sb. o úprave majetkových vztahu a vyporádání majetkových nároku v družstvech.

zmena: z. o. c. 297/1992 Sb., z. c. 496/1992 Sb.,z. c. 72/1994 Sb.

- z. c. 39/1993 Sb. o pokutách a kaucích za nedodržování zákonu upravujících transformaci zemedelských družstev a nápravu majetkových krivd v oblasti

vlastnických vztahu k pude a jinému zemedelskému majetku.

- z. c. 92/1991 Sb, o podmínkách prevodu majetku státu na jiné osoby

zmeny: z. c. 92/1992 Sb., z. c. 264/1992 Sb., z. c. 541/1992 Sb., z. c. 544/1992 Sb., z. c. 210/1993 Sb., z. c. 306/1992 Sb., z. c. 224/1994 Sb.

- Nar. vl. c. 222/1993 Sb., o vydávání a použití investicních kupónu.

- Vl. nar. c. 239/1993 Sb., kterým se stanoví zpusob vyhlášení a provedení dražby zemedelského majetku

- z. c. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zmeny: zák. c. 231/1992 Sb., zák.c. 591/1992 Sb., z. c. 273/1993 Sb., z. c. 303/1993 Sb., z. c. 38/1994 Sb., z. c. 42/1994 Sb., z. c. 136/1994 Sb., z. c. 200/1994 Sb., z.c.237/1995 Sb., z.c. 286/1995 Sb., z.c. 94/1996 Sb., z.c. 95/1996 Sb., z.c. l47/1996 Sb., z.c. 19/1997 Sb., z.c. 49/1997 Sb., z.c. 61/1997 Sb., z.c. 79/1997 Sb., z.c. 217/1997 Sb., z.c. 280/1997 Sb., z.c. 15/1998 Sb.

- Vl. nar. c. 28/1998 Sb., kterým se stanoví obsahové náplne remeslných

živností

- Vyhl. c. 111 /1995 Sb., kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovaru. Zrušena NÚS 265/1995 Sb. s úcinností od 1.1.1996

- vyhl. c. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápení a dodávku teplé užitkové vody vcetne rozúctování nákladu na objekty a mezi konecné spotrebitele - zák.c. 219/1991 Sb. (novela z.c. 105/1990 Sb. ), (zrušen zák.c. 455/1991 Sb.) v platnosti §12a - 12e - upravuje registraci samostatne hospodarících rolníku

- vyhl.c. 154/1996 Sb. k provádení kvalifikacních zkoušek nahrazujících odbornou zpusobilost pro provozování remeslných živností

- Vyhl. c. 288/1996 Sb., o oborech stredoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikacních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékarské péce

- zák.c. 63/1991 Sb. o ochrane hospodárské souteže

zmena: zák.c. 495/1992 Sb., z. c. 286/1993 Sb.

- Z. c. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o zmene a doplnení z. c. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znení pozdejších predpisu

- zák.c. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání ve znení pozdejších predpisu

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 238/1996 Sb.,

Zmena: z.c. 151/1997 Sb., z.c. 12/1998 Sb.

- vyhl.c. 476/1991 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

zmena: vyhl.c. 37/1992 Sb., vyhl. c. 583/1992 Sb., vyhl. c. 277/1996 Sb.

- N. vl. c. 63/1992 Sb. o Obchodním vestníku

- zák. c. 299/1992 Sb. o státní podpore malého a stredního podnikání

- zák. c. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebitele

zmena: 217/1993 Sb., z.c. 4O/l995 Sb., z.c. 104/1995 Sb.,

ÚPLNÉ ZNENÍ c. 34/1996 Sb.

zmena: z.c. 110/1997 Sb.

- zák. c. 116/1985 Sb. o podmínkách cinnosti organizací s mezinárodním prvkem v CR

zmena: z. c. 157/1989 Sb.

- zák. c. 563/1991 Sb. o úcetnictví

zmena: z. c. 117/1994 Sb., z.c. 227/1997 Sb.

Opatrení cj. 281/71 699/1995, ze dne 28.11.1995, kterým se upravují postupy úctování pro podnikatele, cá 79/1995 Sb. Plné znení Financní zpravodaj.

- Opatrení cj. 281/80 380/1996 z 2.12.1996, kterým se upravuje obsah úcetní uzáverky, vydané pod cj. 281/71 701/1995 c. cá 92/1996 Sb.

- Opatrení cj. 28l/66 191/1996 ze dne ll. listpoadu l996, kterým se upravují postupy úctování pro podnikatele, c. cá 87/1996 Sb.

- Opatrení c.j.281/80 381/1996 z 2.12.1996, kterým se upravují postupy úctování u vyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdelecnou cinnost úctujílcích v soustave jednoduchého úcetnictví, c. cá 92/1996 Sb.

- zák. c. 301/1992 Sb. o Hospodárské komore CR a Agrární komore CR

zmena: c. 121/1993 Sb., z. c. 223/1994 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 259/1996 Sb.

- zák. c. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

zmeny: z. c. 403/1990 Sb., c. 529/1990 Sb., z. c. 229/1991 Sb., z. c. 540/1991 Sb.

- zák. c. 185/1991 Sb. o pojištovnictví

zmena: z. c. 320/1993 Sb., z.c. 60/1995 Sb., z. c. 149/1995 Sb.

- zák.c. 58/1969 Sb. o odpovednosti za škodu zpusobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úredním postupem

- vyhl. c. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou provozem motorového vozidla

zmena: z. c. 582/1992 Sb, z. c. 327/1993 Sb., v. c. 246/1994 Sb., v. c. 307/1995 Sb., v.c. 317/1996 Sb., v. 231/1997 Sb.

- zák. c. 526/1990 Sb., o cenách

zmena: z. c. 135/1994 Sb., z.c. 151/1997 Sb,

- vyhl. c. 580/1990 Sb., kterou se provádí zák. c. 526/1990 Sb., o cenách,

zmena:v.c. 580/1992 Sb., v.c. 231/1997 Sb.,

- c. 581/1992 Sb., kterou se provádí zákon c. 526/1990 Sb., o cenách pro ceny speciální techniky

- vyhl. c. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zák. pojištení odpovednosti organizace za škodu pri prac. úrazech nebo nemoci z povolání

- z. c. 229/1992 Sb., o komoditních burzách

zmena: z. c. 216/1994 Sb.,z. c. 105/1995 Sb.

- z.c. 248/1995 Sb., o obecne prospešných spolecnostech a o zmene a doplnení nekterých zákonu

- z. c. 278/1992 Sb., o státní statistice

- z. c. 89/1995 Sb. o státní statistické službe

- v. c. 53/1996 Sb.kterou se stanoví postup pri príprave programu statistických zjištování

- opatrení CSÚ uverejnené v cástce 69/1993 Sb. k zavedení Standardní klasifikace produkce

- Opatrení CSÚ cá 62/1996 Sb., k zavedení rozšírené standardní klasifikace produkce SKP-AGROEN

- Opatrení CSÚ cá 2/1997 Sb., k zavedení rozšírené Standardní klasifikace produkce SKP - VÝKONY

- Opatrení CSÚ cá 2/1997 Sb., k zavedení Klasifikace individuální spotreby podle úcelu CZ-COICOP

- Opatrení CSÚ ze dne 1.12.1993, odvetvová klasifikace ekonomických cinností, zverejnená v cá 77/1993 Sb.

Zmena: cá 83/1995 Sb.

- Opatrení CSÚ o klasifikaci zamestnání, zverejnené v cá 2O/ 1994 Sb.

- Opatrení CSÚ k zavedení rozšírené klasifikace zamestnání KZAM-R, zverejnené v cá c. 62/1996 Sb.

- Opatrení CSÚ, kterým se uverejnuje program statistických zjištování na rok 1996, cá 70/1995 Sb.

Znena: cá 46/1996 Sb., cá 78/1996 Sb.

- Opatrení CSÚ, kterým se uverejnuje program statistických zjištování na rok l998, cá 94/1997 Sb., - z. c. 21/1971 Sb. o jednotné soustave sociálne ekonomických informací

zmena: z. c. 128/1989 Sb., z. c. 563/1991 Sb.

- Úprava náhrady za ztrátu na výdelku po skoncení pracovní neschopnosti nebo pri invalidite (valorizace výdelku) jsou provedeny ve vyhl. c. 128/1992 Sb., v. c. 50/1994 Sb., vyhl. c. 317/1995 Sb.,

- z. c. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

zmena: z. c. 70/1994 Sb.

- z. c. 72/1994 Sb., kterým se upravují nekteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nekteré vlastnické vtahy k bytum a nebytovým prostorum a doplnují nekteré zákony (zákon o vlastnictví bytu)

Zmena: NÚS c. 280/1996 Sb.

- z. c. 403/1990 Sb., o zmírnení následku nekterých majetkových krivd

zmena: z. c. 458/1990 Sb., z. c. 137/1991 Sb., z. c. 264/1992 Sb., z. c. 115/1994 Sb.

- z. c. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

zmena: z. c. 264/1992 Sb., z. c. 267/1992 Sb., z. c. 133/1993 Sb., z. c. 115/1994 Sb., z. c. 116/1994 Sb., NÚS c. 164/1994 Sb., z.c. 107/1995 Sb., NÚS c. 2/1997 Sb., z.c. 134/1997 Sb. - z. c. 136/1994 Sb., o barvení a znackování nekterých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatreních s tím spojených a o doplnení dalších zákonu.

zmena: RS cá 48/1994 Sb., z.c. 95/1996 Sb., ÚPLNÉ ZNENÍ c. 214/1996 Sb.,

zmena: RS cá 8l/l996 Sb. (chyba v úplném znení),

- vyhl. c. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a znackování nekterých uhlovodíkových paliv a maziv.

- z.c. 61/1997 Sb. o lihu a o zmene zák. c. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znení pozdejších predpisu, a zákona c. 587/1992 Sb., o spotrebních daních, ve znení pozdejších predpisu (zákon o lihu)

Zmena: RS cá 3O/1997 Sb.

- V.c. 140/1997 Sb. o kontrole výroby a obehu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.

- z. c. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvetvích a o Státní energetické inspekci

- v. c. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektariny a o zpusobu výpoctu škody vzniklé dodavateli neoprávneným odberem elektriny

Zmena: vyhl. c. 196/1996 Sb.

- v. c. 16/1996 Sb., kterou se stanoví zpusob výpoctu podílu odberatele na úcelne vynaložených nákladech dodavatele spojených s pripojením a zajištením dodávek tepla a zpusob výpoctu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávneným odberem tepla

- Vyhl. c. 25O/1996 Sb., o obchodu a stavech nouze v eletroenergetice

- v.c. 196/1995 Sb., kterou se podrobneji stanoví podmínky dodávek plynu a zpusob výpoctu škody zpusobené neoprávneným odberem plynu

- n. v. c. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a financní vyporádání dotace ze státního rozpoctu na tepelnou energii dodávanou k vytápení domovních objektu

Zmena: n.v. c. 308/1997 Sb.

- v. c.129/1995 Sb., o podrobnostech udelování státní autorizace k podnikání v energetických odvetvích

- z.c.551/l99l Sb. o Všeobecné zdravotní pojištovne CR

Zmena: Z.c.592/l992 Sb., z.c.1O/l993 Sb., z. c. 6O/l995 Sb.,z.c. 149/1996 Sb.,

- z.c. 28O/l992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojištovnách

Zmena: z.c. lO/l993 Sb., z.c. l5/l993 Sb., z.c. 6O/l995 Sb., z.c. 149/1996 Sb.,

- z.c. l85/l991 Sb. o pojištovnictví

Zmena: z.c. 32O/l995 Sb., z.c. 6O/l995 Sb.

- z.c. 87/l995 Sb. o sporitelních a úverních družstvech a nekterých opatreních s tím souvisejících a o doplnení z. c. 586/l992 Sb.

- z. c. 89/l995 Sb. o státní statistické službe.

- Opatrení k zavedení Císelníku merících jednotek a jednotek ekonomických velicin uverejnená v cá 32/1997 Sb. (Samostatná publikace vydaná SIAK, s.r.o, Zlín - Louky)

- z. c. 77/1997 Sb., o státním podniku

- v. c. 310/1995 Sb. o fondu kulturních a sociálních potreb

Zmena: v. c. 167/1997 Sb.

- z.c. 472/1992 Sb. o Státním fondu tržní regulace v zemedelství

Zmena: z.c. 10/1993 Sb., z.c. 242/1995 Sb.

- N. v. c. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní financní podpory hypotecního úverování bytové výstvby.

Zmena: n. v. c. 276/l996 Sb.

- Vyhl. c. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápení a dodávku teplé užitkové vody vcetne rozúctování nákladu na objekty a mezi konecné uživatele

- z.c. 61/1996 Sb. o nekterých opatreních proti legalizaci výnosu z trestné cinnosti a o zmene a doplnení souvisejících zákonu

- Vyhl. c. l73/1995, kterou se vydává dopravní rád drah

Zmena: vyhl. c. 242/1996 Sb.

- z.c. 227/1997 Sb. o nadacích a nadacních fondech a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu (zákon o nadacích a nadacních fondech)

III. ZAHRANICNE OBCHODNÍ CINNOST

- vyhl. c. 94/1993 Sb., o stanovení nepreferencního puvodu zboží

- zák. c. 219/1995 Sb., devizový zákon

- v. n. lll/1997 Sb., kterým se stanoví další prípady, kdy se nevyžaduje devizové povolení pri nabývání zahranicních cenných papíru

- v. c. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhuty a zpusoby plnení oznamovací povinnosti

- zák. CNR c.13/1993 Sb., celní zákon

zmena: 35/1993 Sb.CR, R.S. 38/1993 Sb.,z.c. 113/1997 Sb.

- n. v. c. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží, pocházející z rozvojových a nejméne vyvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnení (celní sazebník).

Zmena: RS cá 115/1997 Sb.

- vyhl. c. 69/1989 Sb. o osvobození obch. zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

zmena: z. c. 265/1994 Sb.

- vyhl. c. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úredního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb

zmena: vyhl. c. 130/1993 Sb., vyhl. c. 300/1993 Sb., vyhl. c. 88/1994 Sb., vyhl. c. 175/1994 Sb., v. c. 192/1995 Sb., v.c. 156/1996 Sb., v.c. 115/1997 Sb., v.c. 233/1997 Sb.

- vl. nar. c. 243/1993 Sb., kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží urcené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnení

- n. v. c. 247/1997 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz nekterých zemedelských a potravninárských výrobku pocházejících z EU (úcinnost do 31.12.1997)

- Sdelení MZV c. 241/1997 Sb. kterým se uverejnuje Rozhodnutí c.1/1997 Sb. Rady pridružení, týkající se cel aplikovaných CR na dovozy zpracovanch zemedelských výrobku puvodem ze Spolecenství.

- n.v. c. 274/1997 Sb. kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobku, jejichž preferencní celní sazba je zvláštním predpisem definována výrazem "max".

- n. v. c. 73/1997 Sb. kterým se stanoví kvóty pro dovoz nekterých druhu obilovin, vína, papíru, prízí a sklenených banek pro obrazovky (úcinnost do 31.12.1997 Sb.), Zmena: n.v.c. 230/1997 Sb.

- z. c. 42/1980 Sb. o hospodárských stycích se zahranicím

zmena: z. c. 102/1988 Sb., z. c. 113/1990 Sb., z. c. 513/1991 Sb., z. c. 223/1994 Sb.

- vyhl.c. 92/1993 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení celního zákona

- zmena: v. c. 54/1994 Sb., v. c. 145/1994 Sb., vyhl. c. 75/l995 Sb., v.c. 8/1996 Sb., vyhl. c. 23O/1996 Sb., vyhl. c. 46/1997 Sb.

- vyhl.c. 93/1993 Sb. o osvobození zboží od dovozního cla

zmena: v. c. 146/1994 Sb.

- nar. vl. c. 17/1998 Sb., kterým se stanoví preferencní sazba cla pro dovoz nekterých zemedelských a potravinárských výrobku pocházejících z EU. (Platnost do 3l.l2. l998).

- N. v. c. 17/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z EU (úcinnost do 3l. l2. l998)

- vyhl.c. 505/1991 Sb. o forme, obsahu a náležitostech návrhu na celní

rízení a o celní statistice

zmena: v. 289/1992 Sb.

- Z. c. l6/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhu volne žijících živocichu a plane rostoucích rostlin a dalších opatreních k ochrane techto druhu a o zmene z. c. 114/1992 Sb.

Zmena: RS cá 11/1998 Sb.

- v. c. 82/1997 Sb. kterou se provádejí nekterá ustanovaení zák. c. l6/1997 Sb. o podmínkách dovozu a ývozu ohrožených druhu volne žijících živocichu a plane rostoucích rostlin a dalších opatrenlích k ochrane techto druhu a o zmene a doplnení z. c. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny ve znení pozdejších predpisu

- vyhl. c. 83/1997 Sb. o ochrane proti zavlékání škodllivých mikroorganizmu pri dovozu, pruvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktu a proti jejich rozširování na území Ceské republiky a o soustavné rostlinolékarské kontrole

- c. 7/1995 Sb. Sdelení MZV o sjednání Evropské dohody zakládající pridružení mezi Ceskou republikou na jedné strane a Evropskými spolecenstvími a jejich státy na strane druhé

- c. 191/1995 Sb., Sdelení MZV o sjednání Dohody o zrízení svetové obchodní organizace (WTO)

- c. 54/l995 Sb. Sdelení MZV o sjednání dohody o volném obchodu mezi Ceskou republikou, Madarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou

- c. 174/1996 Sb. Sdelení MZV o prístupu CR k Úmluve o zjednodušení formalit ve zbožoavém styku mezi EHS a zememi ESVO.

- n.v. c. 208/1995 Sb., kterým se stanoví preferencní sazba cla pro dovoz nekterých zemedelských a potravinárských výrobku pocházejících v EU (platnost do 31. 12. 1995)

- Z. c.58/1995 Sb.,o pojištování a financování vývozu se státní podporou a o doplnení zákona c. l66/l993 Sb.

Zmena: vyhl. c. 60/1998 Sb.

- v.c. 217/1995 Sb. k provedení §9 pís. a) a b) zák. c. 58/1995 Sb.

- Opatrení c. 3ll/l996 Sb., kterým se stanoví tituly pro oznacování úcelu penežních náhrad

- Z. c. 21/1997 Sb. o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimum.

- Vyhl. c. 43/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimum

- Vyhl. c. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží

- Vyhl. c. 90/1997 Sb. o zavedemí dvozního depozita

Zmena: vyhl. c. l02/1997 Sb.

- Z. c. 152/1997 Sb. na ochranu pred dovozem dumpingových výrobku.

IV. NEHMOTNÁ MAJETKOVÁ PRÁVA, TECHNICKÁ NORMALIZACE

- zák. c. 35/1965 Sb., o dílech literárne vedeckých a umeleckých (autorský

zákon) ve znení pozdejších predpisu. ÚPLNÉ ZNENÍ c.247/1990 Sb.

zmena c.468/1991 Sb., z. c. 318/1993 Sb., z.c. 237/1955 Sb., z.c. 86/1996 Sb.

- zák. c. 237/1995 Sb.o hromadné správe autorských práv a práv autorskému právu príbuzných a o zmene nekterých zákonu.

- zák. c. 527/1990 Sb., o vynálezech, prumyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

- vyhl. c. 550/1990, Sb. o rízení ve vecech vynálezu a Sb., prumyslových

vzoru

- zák. c. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích

zmena: z. c. 14/1993 Sb.

- zák. c. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

- zák. c. 159/1973 Sb., o ochrane oznacení puvodu výrobku

- zák. c. 160/1973 Sb., o rízení ve vecech oznacení puvodu výrobku

- zák. c. 137/1995 Sb., o ochranných známkách - v. c. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách

- zák. c. 256/1992 Sb., o ochrane osobních údaju v informacních systémech

- zák. c. 132/1989 Sb., o ochrane práv k novým odrudám rostlin a plemenum zvírat

zmena: z. c. 93/1996 Sb.

- zák. c. 240/1991 Sb., o šlechtení a plemenitbe hospodárských zvírat

- v. c. 326/1992 Sb., kterou se provádí nekterá ustanovení zák. c. 240/1991 Sb.

- zák. c. 14/1993 Sb., o opatreních na ochranu prumyslového vlastnictví

- Z. c. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení nekterých zákonu

- n.v. c. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zarízení nízkého napetí

- n. v. c. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

- N. v. c. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zarízení

- v. n. c. 171/1997 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na hracky

- v. n. c. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostredky

- v. n. c. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

- n.v. c. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strelné zbrane a strelivo

- N.v. c. 175/1997 Sb., kterým se stanoví požadavky na jednoduché tlakové nádoby

- N.v.c. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zarízení a ochranné systémy urcené pro použití v prostredí s nebezpecím výbuchu

- n. v. c. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotrebice plynových paliv

- V. n. c. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

- z.c. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu (zákon o potravinách)

- V. c. 292/1997 Sb. o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o zpusobu jejich úpravy

- V. c. 293/1997 Sb. o zpusobu výpoctu a uvádení výživové (nutricní) hodnoty potravin a o znacní údaje o možném nepríznivém ovlivnení zdraví

- V. c. 294/1997 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, zpusobu jejich kontroly a hodnocení

- V. c. 295/1997 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

- V. c. 296/1997 Sb. kterou se stanoví pravidla pro výber epidemiologicky rizikových skupin potravin

- V.c. 297/1997 Sb. o podmínkách ozarování potravin, o nejvyšší prípustné dávce zárení a o zpusobu znacení

- V.c. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhu potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich oznacování na obalech, požadavky na cistotu a identitu prídatných látek a potravních doplnku a mikrobiologické požadavky na potravní doplnky a látky prídatné

- V. c. 324/1997 Sb. o zpusobu oznacování potravin a tabákových výrobku, o prípustné odchylce od údaju o množství výrobku oznaceného symbolem "e"

- V. c. 325/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a), d), j), k), l) a m) zákona 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu, pro tabákové výrobky

- V. c. 326/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a), d), j) a k) zák. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro zmrazené potraviny

- V.c. 327/1997 Sb. kterou se provádí §18 pís. a), d) h), i),j) a k) z.c. 110/1997 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živocichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

- v. c. 328/1997 Sb. kterou se provádí §18 pís. a),d),h),i),j) a k) zák. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro mléko a mlécné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje

- v. c. 329/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a),d),h),i),j) a k) zákona c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro škrob a výrobky ze škrobu, lušteniny a olejná semena

- V.c. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a),d),j) a k) zák. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro caj, kávu a kávoviny

- V.c. 331/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a), d), h), i), j) a k) zák. c. 110/1997 Sb., pro korení, jedlou sul, dehydratované výrobky a ochucovadla a horcici

- Vyhl. c. 332/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a), d). h), i), j), a k) z. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro cerstvé ovoce a cerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skorápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

- V. c. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 a), d), h), i), j), a k) zák. c. 110/1997 Sb. o potravinách, kterou se provádí §l8 odst. a), d), h), i), j) a k) z. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro mlýnské obilné výrobky, testoviny pekarské výrobky a cukrárské výrobky a testa

- V. c. 334/1997 Sb., kterou se provádí z. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro prírodní sladidla, med, necokoládové cukrovinky, kakaový prášek a smesi kakaa s cukrem, cokoládu a cokoládové cukrovinky

- V. c. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 pís. a), d), h), i), j), a k) z. c. 110/1997 Sb. o potravinách, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k príprave nealkoholických nápoju, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

- V. c. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin urcené pro zvláštní výživu a jejich zpusob použití

- V. n. c. 179/1997 Sb. kterým se stanoví grafická podoba ceské znacky shody, její provedení a umístení na výrobku - zák. c. 505/1990 Sb., o metrologii

- vyhl. c. 69/1991 Sb., se kterou se provádí zákon o metrologii

zmena: vyhl. c. 231/1993 Sb.

- zák. c. 273/1993 Sb. o nekterých podmínkách výroby, rízení a archivování

audiovizuálních del, o zmene a doplnení nekterých zákonu a nekterých dalších predpisu.

Zmena: z.c. 4O/1995 Sb.

- z.c. 92/l996 Sb. o odrudách, osivu a sadbe pestovaných rostlin

- Vyhl. c. 191/1996 Sb. kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona o odrudách, osivu a sadbe pestovaných rostlin

- Vyhl. 289/1996 Sb., kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do obehu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu

- Vyhl. c. 141/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info