Situace a výv.cen na trhu masa ČR v závěru r.1998 a v lednu 1999

V Praze dne 3.2.1999 Ing.Ouredník Josef

IS VÚZE BIC

Situace a vývoj cen na trhu masa CR v záveru roku 1998 a v lednu 1999

Ve vývoji nabídky, poptávky a cen se v záveru roku 1998 projevily urcité pozitivní tendence. Na reprezentativních trzích státu EU docházelo k cástecnému oživení cen zemedelských výrobcu jatecných prasat. V týdnu od 4. do 10. ledna 1999 byla vykázána prumerná cena prasat v jatecné hmotnosti na úrovni necelých 99 ECU za 100 kg. V následujícím týdnu od 11. do 17.1. došlo ke snížení na 94,125 ECU a v týdnu od 18. do 24.1. následoval další pokles na úroven 89,428 ECU/ 100 kg ž. hm., což je v propoctu na Kc 25,90 Kc/ kg ž. hm., z toho v SRN pokles na 24,60 Kc/ kg ž hm.

Tato situace se projevila v dovozech veprového masa do CR. Po útlumu dovozu v prosinci minulého roku bylo v období od 1.1. do 15. 1. dovezeno do CR 1080 ks živých jatecných prasat o prumerné hmotnosti 120 kg/ks a 1614,6 t veprového masa. V následujícím období tj. od 16. do 29.1.1999 bylo do CR dovezeno 540 živých jatecných prasat o prumerné hmotnosti 113 kg/ks a 1763,9 t veprového masa. Ceny zemedelských výrobcu jatecných prasat, které v prvé polovine ledna se zvýšily na 31,64 Kc/kg ž. hm. poklesly k 27.1. na úroven 30,83 Kc/kg ž.hm. tj. o 2,6 %. Prumerné realizacní ceny pri nákupu prasat se pohybovaly od 28 do 32,22 Kc/kg ž.hm. K stabilizaci a oživení cen dosud neprispely opatrení SFTR smerující ke zvýšení vývozu veprového masa. Za období od 1.1.do 29.1.1999 bylo vyvezeno pouze 185 t veprového masa a 1895 živých jatecných prasat, prevážne na Slovensko.

Ceny jatecného skotu v druhé polovine ledna 1999 dále mírne klesají. U jatecných býku trídy A byl ve srovnání s cenou k 13.1.1999 vykázán pokles o 0,17 Kc/kg ž.hm. a u jatecných krav A o 0,18 Kc/kg ž.hm. V druhé polovine ledna 1999 pokracuje pokles porážek prasat a tržního prodeje hovezího a veprového masa na domácím trhu.

Prumerná realizacní cena výrobcu v masném prumyslu zustává v druhé polovine ledna na úrovni, která byla vykázána v první polovine ledna. Obdobná situace je u masných výrobku a konzerv.

Vzhledem ke každorocnímu lednovému a únorovému poklesu spotrebitelské poptávky a s tím spojenému sníženému odbytu masné produkce na domácím trhu, bude úroven cen zemedelských výrobcu, zejména jatecných prasat, do znacné míry závislá na vcasné realizaci subvencovaného exportu veprového masa. Toto opatrení je bezpodmínecne nutné realizovat do konce prvého ctvrtletí letošního roku.

Tabulka c. 1 - Vývoj cen jatecných zvírat pri nákupu v podnicích masného prumyslu CR 27. 1. 1999 v Kc/kg ž. hm.

VÝROBEK 27.1.1999 13.1.1999 27.12.1998 Rozdíl v Kc

A B C A-B A-C

I. tr. jakosti

Jatecní býci 38,90 39,07 39,16 -0,17 -0,26

Jatecné jalovice 30,96 31,03 31,10 -0,07 -0,14

Jatecné krávy 28,38 28,56 28,53 -0,18 -0,15

Jatecná prasata 30,83 31,64 30,47 -0,81 0,36

Telata mlécná 48,86 49,94 48,77 -1,08 0,09

Telata težká - - - - -

Všech tríd

Jatecní býci 38,62 38,61 38,78 0,01 -0,16

Jatecné jalovice 30,47 30,43 30,45 0,04 0,02

Jatecné krávy 26,82 26,77 27,13 0,05 -0,31

Jatecná prasata 30,25 30,78 29,72 -0,53 0,53

Ovce a kozy 23,61 24,83 23,07 -1,22 0,54

Index (%)

A/B A/C

I. tr. jakosti

Jatecní býci 99,6 99,3

Jatecné jalovice 99,8 99,5

Jatecné krávy 99,4 99,5

Jatecná prasata 97,4 101,2

Telata mlécná 97,8 100,2

Telata težká - -

Všech tríd

Jatecní býci 100,0 99,6

Jatecné jalovice 100,1 100,1

Jatecné krávy 100,2 98,9

Jatecná prasata 98,3 101,8

Ovce a kozy 95,1 102,3

Zpracoval: IS VÚZE - BIC, Praha

Pramen: SFTR(MZe)6-99 Informace o vývoji prumerných cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dni mesíce)

Cenové rozmezí pri nákupu jatecných zvírat 27. ledna 1999

býci I. jakost od 37,30 do 40,00 Kc/kg ž. hm.

jalovice I. jakost od 28,00 do 32,00 Kc/kg ž. hm.

krávy I. jakost od 25,00 do 31,00 Kc/kg ž. hm.

prasata I. jakost od 28,00 do 32,80 Kc/kg ž. hm.

Tabulka c. 2 - Ceny placené zemedelcum za dodaná jat. zvírata v podnicích masného prumyslu podle oblastí CR k 27.1. 1999 v Kc/kg ž. hm.

Oblast Býci tr. A Býci Jalovice tr. A Jalovice Krávy tr. A

celkem celkem

Praha 38,54 38,20 31,26 30,28 29,27

Strední Cechy 38,86 38,33 30,54 29,78 29,21

Jižní Cechy 38,61 38,32 30,94 30,32 28,54

Západní Cechy 39,03 38,75 31,04 30,57 29,02

Severní Cechy 39,42 39,28 30,58 30,12 27,58

Východní Cechy 38,90 38,81 31,16 30,99 28,43

Jižní Morava 39,15 38,76 30,82 30,36 28,33

Severní Morava 38,81 38,50 31,10 30,46 27,41

CR 38,90 38,62 30,96 30,47 28,38

Oblast Krávy Prasata tr. I. Prasata

celkem celkem

Praha 26,75 29,25 29,00

Strední Cechy 27,11 29,88 29,36

Jižní Cechy 27,10 30,70 30,17

Západní Cechy 26,41 31,34 30,84

Severní Cechy 25,25 30,19 29,55

Východní Cechy 27,32 31,57 31,15

Jižní Morava 27,09 31,03 30,07

Severní Morava 26,17 30,37 30,06

CR 26,82 30,83 30,25

Zpracoval: IS VÚZE - BIC, Praha

Pramen: SFTR(MZe)6-99 Informace o vývoji prumerných cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dni mesíce)

Tabulka c. 3 - Ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum CR v Kc/kg k 27.1. 1999

VÝROBEK 27.1.1999 13.1.1999 27.12.1998 Rozdíl v Kc

A B C A-B A-C

HOVEZÍ MASO VÝSEKOVÉ

H 1/4 prední I. 74,71 74,86 73,63 -0,15 1,08

H 1/4 zadní I. 85,46 86,15 85,19 -0,69 0,27

H. prední bez kosti prum. 95,42 95,51 93,92 -0,09 1,50

H zadní bez k., kýta, plec, prum. 112,41 112,02 115,29 0,39 -2,88

H prední s kostí prum. 56,45 56,85 55,90 -0,40 0,55

H svícková vc. KÚ prum. 245,63 243,90 233,45 1,73 12,18

H roštená vc. KÚ prum. 135,67 135,32 130,08 0,35 5,59

VEPROVÉ MASO VÝSEKOVÉ

V predek 60,34 59,39 58,01 0,95 2,33

V kýta s kostí 78,48 78,04 77,69 0,44 0,79

V pecene 92,02 91,95 91,46 0,07 0,56

V krkovice 81,22 81,20 79,40 0,02 1,82

V bok 48,01 48,25 47,37 -0,24 0,64

V kýta bez kosti 105,46 105,63 102,75 -0,17 2,71

V plec bez kosti 94,34 94,75 94,10 -0,41 0,24

V pulky s hlavou se sádlem 44,83 44,94 42,86 -0,11 1,97

V kostry - 1/2 s hlavou bez sádla 51,60 52,24 49,11 -0,64 2,49

VEPROVÉ SÁDLO

V sádlo syrové s kuží 37,17 37,61 38,86 -0,44 -1,69

V sádlo syrové bez kuže 36,30 36,77 36,51 -0,47 -0,21

Škvarené sádlo pro VO prum. 36,24 36,42 37,39 -0,18 -1,15

Škvar. sádlo Tuk. prum. 15,24 14,78 15,20 0,46 0,04

Index (%)

A/B A/C

HOVEZÍ MASO VÝSEKOVÉ

H 1/4 prední I. 99,8 101,5

H 1/4 zadní I. 99,2 100,3

H. prední bez kosti prum. 99,9 101,6

H zadní bez k., kýta, plec, prum. 100,3 97,5

H prední s kostí prum. 99,3 101,0

H svícková vc. KÚ prum. 100,7 105,2

H roštená vc. KÚ prum. 100,3 104,3

VEPROVÉ MASO VÝSEKOVÉ

V predek 101,6 104,0

V kýta s kostí 100,6 101,0

V pecene 100,1 100,6

V krkovice 100,0 102,3

V bok 99,5 101,4

V kýta bez kosti 99,8 102,6

V plec bez kosti 99,6 100,3

V pulky s hlavou se sádlem 99,8 104,6

V kostry - 1/2 s hlavou bez sádla 98,8 105,1

VEPROVÉ SÁDLO

V sádlo syrové s kuží 98,8 95,7

V sádlo syrové bez kuže 98,7 99,4

Škvarené sádlo pro VO prum. 99,5 96,9

Škvar. sádlo Tuk. prum. 103,1 100,3

Zpracoval: IS VÚZE - BIC, Praha

Pramen: SFTR(MZe)6-99 Informace o vývoji prumerných cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dni mesíce)

Tabulka c. 4 - Ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum CR v Kc/kg k 27.1. 1999

VÝROBEK 27.1.1999 13.1.1999 27.12.1998 Rozdíl v Kc

A B C A-B A-C

KONZERVY-ceny prep. na 1 kg

H ve vlastní štáve (425 g) 80,73 81,40 79,49 -0,67 1,24

V ve vlastní štáve (415 g) 78,07 77,66 74,64 0,41 3,43

Játrová paštika prum. 52,05 51,84 51,46 0,21 0,59

Luncheon meat prum. 57,56 57,56 54,92 0,00 2,64

MASNÉ VÝROBKY

Špekácky 49,77 49,95 50,14 -0,18 -0,37

Jemné párky 57,68 57,50 58,48 0,18 -0,80

Libové párky 46,31 47,14 47,22 -0,83 -0,91

Gothajský salám 64,74 65,03 65,87 -0,29 -1,13

Šunkový salám 96,29 96,31 97,31 -0,02 -1,02

Turistický salám trvanlivý 90,89 90,97 90,91 -0,08 -0,02

Vysocina 95,49 95,09 95,68 0,40 -0,19

Selský salám 83,31 83,44 83,91 -0,13 -0,60

Lahudkové játrovky 63,69 63,83 65,08 -0,14 -1,39

Šunka dušená 124,27 123,35 123,14 0,92 1,13

Index (%)

A/B A/C

KONZERVY-ceny prep. na 1 kg

H ve vlastní štáve (425 g) 99,2 101,6

V ve vlastní štáve (415 g) 100,5 104,6

Játrová paštika prum. 100,4 101,1

Luncheon meat prum. 100,0 104,8

MASNÉ VÝROBKY

Špekácky 99,6 99,3

Jemné párky 100,3 98,6

Libové párky 98,2 98,1

Gothajský salám 99,6 98,3

Šunkový salám 100,0 99,0

Turistický salám trvanlivý 99,9 100,0

Vysocina 100,4 99,8

Selský salám 99,8 99,3

Lahudkové játrovky 99,8 97,9

Šunka dušená 100,7 100,9

Zpracoval: IS VÚZE - BIC, Praha

Pramen: SFTR(MZe)6-99 Informace o vývoji prumerných cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dni mesíce)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info