Situace a vývoj cen masa ČR za rok 1998 a v I.pol.ledna 1999

V Praze dne 20. 1. 1999 IS VÚZE BIC

Miloš R ý z n a r

Situace a vývoj cen na trhu masa Ceské republiky v prosinci, za rok 1998

a v první polovine ledna 1999

Ve vývoji nabídky, poptávky a cen se v prubehu mesíce prosince projevily nekteré pozitivní tendence. Evropská komise snížila exportní subvence pro vývoz veprového masa ze zemí EU ze 40 na 20 ECU/100 kilogramu. Rada Státního fondu tržní regulace v zemedelství vydala v rámci vládního opatrení na ochranu agrárního trhu CR zásady regulace trhu jatecných prasat v roce 1998/99 a poverila výkonný aparát Fondu organizacním zajištením subvencovaných vývozu nadprodukce jatecných zvírat k oživení nízkých tuzemských realizacních cen jatecných prasat. Dovoz zahranicního veprového masa do Ceské republiky klesl po snížení subvencí EK, podle predbežných údaju celní statistiky, mezimesícne o témer 60 % (3 700 t) a vývoz veprového masa vzrostl o 10 %. Tržní odbyt masné produkce na domácím trhu zaznamenal nejvyšší objem prodeje od roku 1995, v rámci roku 1998 byl o 10 % (2 828 t) nadprumerný. Pretlak nabídky veprového masa z domácí produkce se vlivem zmenených odbytových a ekonomických podmínek na domácím a zahranicním trhu v krátké dobe snížil, trh se uklidnil a realizacní ceny našich zemedelských producentu jatecných prasat, které v druhé polovine listopadu klesly na své historické minimum, se po ctrnáctidenní stagnaci zacaly od 14. prosince relativne rychle zvyšovat. I když koncem prosince ani zacátkem roku 1999 realizacní ceny tuzemských prasat ješte nedosáhly dolní hranici výrobních nákladu, prijatá vládní opatrení k oživení a stabilizaci odbytu a cen na domácím trhu veprového masa k tomu vytvorily nezbytné predpoklady. Z hlediska budoucího vývoje odbytu a realizacních cen tuzemských prasat bylo príznivé, že v záveru roku nedošlo k enormnímu nahromadení a uskladnení levného zahranicního masa v provozních skladech masného prumyslu, ty se proti listopadu o 15 % snížily a koncem roku zustaly na celorocním mesícním prumeru.

Souhrnné výsledky masného prumyslu za mesíc prosinec 1998 byly s výjimkou porážek ve všech objemových ukazatelích výroby a odbytu masné produkce príznivé a znacne prevýšily mesícní prumer lonského i predchozího roku. Celkový prosincový objem výroby výsekových mas a masných výrobku vzrostl mezirocne o 1 %, mezimesícne o 3,7 %. Tržní odbyt masné produkce na vnitrním trhu se zvýšil proti prosinci 1997 o 4,4 % (1 307 t), proti listopadu 1998 o 9,5 % (3 000 t). Vývoz masa a výrobku mezimesícne vzrostl o 9,5 %, dovoz masa pro masný prumysl klesl o 34 % (1 440 t) na 9,2 % z celkové mesícní spotreby masa v masném prumyslu. Porážky skotu zustaly 10 % (1 200 t) a porážky prasat 5 % (1 280 t) pod mesícním prumerem roku 1998. Prumerná porážková hmotnost prasat I. jakosti, která za prosinec dosáhla 111,3 kg/ks, klesla proti listopadu o 3,3 kg/ks.

Prumerná cena jatecného skotu celkem dosáhla 33,39 Kc, za I.jakost 35,87 Kc, z toho býku 38,95 Kc, jalovic 30,59 Kc, krav 28,46 Kc za kg ž.hm. Proti listopadu klesly realizacní ceny skotu placené pri nákupu zemedelcum v prumeru o 1,4 % (45 hal), proti prosinci 1997 byly o 6,8 % (2,12 Kc) vyšší.

Prumerná cena jatecných prasat dosáhla za prosinec 26,70 Kc, z toho za I.jakost 27,45 Kc/kg ž.hm. Proti listopadu se cena tuzemských prasat zvýšila o 2,7 % a dále mela rychle vzestupný trend.

Za rok 1998 vzrostl mezirocne celkový objem masné produkce o 4,3 % (14 575 t), tržní odbyt masné produkce na vnitrním trhu o 2,4 % (7 818 t), vývoz masa a výrobku do zahranicí o 73 % (5 658 t),dovoz hovezího masa pro masný prumysl o 4 062 t a veprového masa 13 364 t. Porážky skotu mezirocne klesly o 14 % (2 425 t), porážky prasat o 3,3 % (10 716 t). Prumerná cena jatecného skotu placená pri nákupu zemedelcum vzrostla u skotu celkem o 4,17 Kc (13,9 %) na 34,10 Kc, z toho za I.jakost o 3,65 Kc (11 %) na 36,71 Kc za kg ž.hm. Prumerná cena jatecných prasat klesla u prasat celkem o 79 hal. (2,3 %) na 34,11 Kc, za I.jakost o 83 hal. (2,3 %) na 34,79 Kc za kg ž.hm. Celorocní prumerná cena jatecného skotu a prasat za rok 1998 mezirocne vzrostla o 94 hal. (2,8 %) na 34,11 Kc za kg ž.hm., prumerná cena výrobcu v masném prumyslu se za rok 1998 zvýšila o 2,1 % a proti úhrnné cene domácí hovezí a veprové suroviny byla o 0,7 % nižší.

V první polovine ledna 1999 došlo podle ocekávání k výraznému poklesu porážek prasat a tržního prodeje hovezího a veprového masa na domácím trhu. Index tržního prodeje veprového výsekového masa na vnitrním trhu je podle denních údaju vybraných masokombinátu proti prosinci o 38 % nižší. Ceny skotu stagnovaly na úrovni konce prosince nebo se mírne snižovaly, proti stejnému období lonského roku jsou v prumeru o 6,4 % (2,18 Kc) vyšší. Prumerná cena jatecných býku I.jakosti dosáhla 39,07 Kc, jatecných jalovic 31,03 Kc a jatecných krav 28,56 Kc za kg ž.hm. Cenové rozmezí pri nákupu býku je od 38 do 41 Kc, jalovic od 28 do 33,50 Kc, krav od 25 do 33,30 Kc za kg ž.hm.

Prumerná cena jatecných prasat I.jakosti placená pri nákupu zemedelcum vzrostla od konce lonského roku o 1,17 Kc (3,8 %), proti prumerné mesícní cene prosince 1998 o 4,19 Kc (15,3 %) na 31,64 Kc za kg ž.hm. a na této cenové úrovni do 19. ledna, vlivem prudkého poklesu tržního odbytu veprového masa, prakticky stagnovala, prumerná cena jatecných býku se mírne snížila. Cenové rozmezí mezi minimální a maximální cenou pri nákupu prasat I.jakosti je od 28 do 33,30 Kc. Vetšina masokombinátu nakupuje v soucasné dobe jatecná prasata za 31 až 32 Kc za kg ž.hm.

Prumerná realizacní cena výrobcu v masném prumyslu zustala k 13.1. na cenové úrovni konce roku 1998, z toho u tržních druhu hovezího výsekového masa klesla o 29 hal. (0,3 %) na 91,95 Kc, u veprového výsekového masa vzrostla o 1,24 Kc (1,6 %) na 78,28 Kc/kg a u sledovaných druhu masných výrobku klesla o 78 hal. (0,8 %) na 89,83 Kc/kg.

Úhrnná spotrebitelská cena sledovaných druhu výsekových mas a výrobku podle CSÚ k 13.1.1999 vzrostla v prumeru o 1,28 Kc (1,2 %) na 110,15 Kc/kg, z toho hovezího výsekového masa o 47 hal. (0,2 %), veprového výsekového masa o 1,87 Kc (2,1 %) a masných výrobku o 1,2 Kc (1,10 %). V porovnání se stejným obdobím lonského roku byla souhrnná spotrebitelská cena výsekových mas a masných výrobku v prumeru o 9,64 Kc (8,1 %) nižší. Obchodní rozpetí mezi souhrnnou spotrebitelskou cenou a prumernou dodavatelskou cenou masného prumyslu se v první polovine ledna zvýšilo o 1,41 Kc na 22,56 Kc/kg (25,8 %).

Vzhledem k hlubokému lednovému poklesu spotrebitelské poptávky a každorocne nejnižšímu únorovému odbytu masné produkce na domácím trhu, bude další vývoj odbytu a úrovne cen tuzemských producentu jatecných prasat v príštím období do znacné míry závislý na prubežné a vcasné realizaci a na dalším oživení subvencovaného exportu prebytku veprového masa z Ceské republiky do zahranicí, a to zejména v prvním ctvrtletí, jinak soucasné ceny jatecných prasat budou na domácím trhu stagnovat nebo mírne klesat.Pokud vývoz zustane na soucasné úrovni, budou ceny prasat stagnovat, pri oživení vývozu se zvýší.

Tabulka 1 - Vývoj hlavních ukazatelu výroby a odbytu masného prumyslu - p r o s i n e c 1999

Položka mesíc

XII. 1998 Predchozí XII. Rozdíl XII. Index XII. Index pred.

aktuál. mesíc mesíc 11/98 1997 1998-97 1998/97 mes.=100

Porážky celkem t ž.hm. 35911 36156 39566 -3655 90,8 99,3

porážky skotu t ž.hm. 11078 11811 12790 -1712 86,6 93,8

porážky prasat t ž.hm. 24757 24261 26689 -1932 92,8 102,0

Jatecná výroba masa t bil.hm. 23015 23265 25425 -2410 90,5 98,9

Spotreba masa

na výrobu t bil.hm. 30109 29350 30639 -530 98,3 102,6

hovezí maso t bil.hm. 6945 7001 7891 -946 88,0 99,2

veprové maso t bil.hm. 21920 20851 21850 70 100,3 105,1

Zásoby masa

celkem t bil.hm. 7119 8368 5615 1504 126,8 85,1

Výroba výrobku

z masa celkem t 30540 29401 30234 306 101,0 103,9

výsekové maso t 13395 12499 12998 397 103,1 107,2

masné výrobky t 16322 15554 16558 -236 98,6 104,9

masové konzervy t 823 1348 678 145 121,4 61,1

Odbyt výrobku

z masa t 32284 29050 31541 743 102,4 111,1

Tržní odbyt výrobku

z masa t 31112 28114 29805 1307 104,4 110,7

Tržní odbyt

výsekového masa t 13045 12485 11825 1220 110,3 104,5

výsekové maso

hovezí t 3084 3113 3353 -269 92,0 99,1

výsekové maso

veprové t 9901 9329 8395 1506 117,9 106,1

masné výrobky t 17285 14664 17124 161 100,9 117,9

Zásoby hotových

výrobku t 4855 6160 4759 96 102,0 78,8

Prumerná por.

hm. skotu kg 542,1 537,4 525,1 17,0 103,2 100,9

Prumerná por. hm.

prasat I. jak. kg 111,3 114,6 112,1 -0,8 99,3 97,1

Zpracoval: IS VÚZE-BIC, Praha

Pramen: SFTR(MZe)1-12, SFTR(MZe)2-12, SFTR(MZe)3-12

Tabulka 2 - Souhrn cen masného prumyslu CR - p r o s i n e c 1999

Položka mesíc

Kc za XII.98 Predchozí XII. Rozdíl Index XII. Index pred.

aktuál.m. m.11/98 1997 XII.98-97 98/97 mes.=100

NC býci I. jak. kg ž.hm. 38,95 39,69 37,29 1,66 104,5 98,1

NC jalovice I. jak. kg ž.hm 30,59 31,16 29,46 1,13 103,8 98,2

NC krávy I. jak. kg ž. hm. 28,46 29,01 25,88 2,58 110,0 98,1

Prumer NC skotu kg ž.hm. 33,39 33,84 31,27 2,12 106,8 98,7

NC skot I. jak. kg ž.hm. 35,93 36,43 34,16 1,77 105,2 98,6

Prumer NC prasat kg ž.hm. 26,70 26,03 36,57 -9,87 73,0 102,6

NC prasat I. jak. kg ž. hm. 27,45 26,70 37,18 -9,73 73,8 102,8

Cena hovezí ctvrt prední kg 70,54 71,35 64,15 6,39 110,0 98,9

Cena hovezí ctvrt zadní kg 80,34 81,42 72,98 7,36 110,1 98,7

Cena hovezí prední

bez kosti kg 92,66 92,10 88,76 3,90 104,4 100,6

Cena hovezí zadní

bez kosti kg 111,96 111,54 104,23 7,73 107,4 100,4

Cena hovezí prední s kostí kg 55,66 56,07 54,24 1,42 102,6 99,3

Cena hovezí roštená kg 131,78 129,10 121,88 9,90 108,1 102,1

Cena hovezí svícková kg 233,95 228,18 221,36 12,59 105,7 102,5

Cena hovezí maso prumer kg 96,06 95,68 89,53 6,53 107,3 100,4

Cena veprové predek kg 51,08 53,23 66,20 -15,12 77,2 96,0

Cena veprová kýta s kostí kg 67,79 70,19 86,45 -18,66 78,4 96,6

Cena veprová pecene kg 87,21 88,91 100,79 -13,58 86,5 98,1

Cena veprová krkovice kg 75,21 78,02 88,00 -12,79 85,5 96,4

Cena veprový bok kg 44,37 47,25 60,17 -15,80 73,7 93,9

Cena veprová kýta bez kosti kg 94,85 98,38 107,80 -12,95 88,0 96,4

Cena veprová plec bez kosti kg 90,46 94,56 107,43 -16,97 84,2 95,7

Cena veprová 1/2 se sádlem kg 39,53 39,36 54,83 -15,30 72,1 100,4

Cena veprová 1/2 bez sádla kg 46,81 47,56 63,22 -16,41 74,0 98,4

Cena vepr. maso prumer kg 59,21 60,96 76,33 -17,12 77,6 97,1

Cena konzerv prumer kg 65,58 65,79 74,91 -9,33 87,5 99,7

Cena uzenin prumer kg 70,51 73,02 77,91 -7,40 90,5 96,6

Zpracoval: IS VÚZE - BIC , Praha

Pramen: SFTR(MZe)3-12

Tabulka 3 - Vývoj cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata v podnicích masného prumyslu CR 13. leden 1999 v Kc/kg ž. hm.

VÝROBEK 13.1.1999 27.12.1998 13.12.1998 Rozdíl v Kc, + Index (%), +

A B C A-B A-C A/B A/C

I. tr. jakosti

Jatecní býci 39,07 39,16 39,24 -0,09 -0,17 99,8 99,6

Jatecné jalovice 31,03 31,10 31,19 -0,07 -0,16 99,8 99,5

Jatecné krávy 28,56 28,53 28,56 0,03 0,00 100,1 100,0

Jatecná prasata 31,64 30,47 27,07 1,17 4,57 103,8 116,9

Telata mlécná 49,94 48,77 48,82 1,17 1,12 102,4 102,3

Telata težká - - - - - - -

Všech tríd

Jatecní býci 38,61 38,78 38,89 -0,17 -0,28 99,6 99,3

Jatecné jalovice 30,43 30,45 30,61 -0,02 -0,18 99,9 99,4

Jatecné krávy 26,77 27,13 26,99 -0,36 -0,22 98,7 99,2

Jatecná prasata 30,78 29,72 26,37 1,06 4,41 103,6 116,7

Ovce a kozy 24,83 23,07 22,34 1,76 2,49 107,6 111,1

Zpracoval: IS VÚZE-BIC, Praha

Pramen: SFTR (MZe)6-99 Informace o vývoji prumerných cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dni mesíce)

Cenové rozmezí pri nákupu jatecných zvírat k 13. 1. 1999

býci I. jakost od 38,00 do 41,00 Kc/kg ž. hm.

jalovice I. jakost od 28,00 do 33,50 Kc/kg ž. hm.

krávy I. jakost od 25,00 do 31,00 Kc/kg ž. hm.

prasata I. jakost od 28,00 do 33,30 Kc/kg ž. hm.

Tabulka 4 - Ceny placené zemedelcum za dodaná jatecná zvírata v podnicích masného prumyslu

podle oblastí 13. 1. 1999 v Kc/kg ž.hm.

Oblast Býci tr.A Býci Jalov. Jalovice Krávy Krávy Prasata Prasata

celkem tr. A celkem tr. A celkem tr. I. celkem

Praha 39,00 38,65 31,69 31,00 29,69 28,31 31,17 30,67

Strední Cechy 39,02 38,67 30,55 30,10 28,87 27,51 30,82 30,15

Jižní Cechy 38,75 38,10 31,06 30,45 28,69 26,63 31,00 30,27

Západní Cechy 39,20 38,58 31,02 30,16 29,10 26,56 31,81 31,24

Severní Cechy 39,37 38,93 30,21 29,96 29,16 25,66 31,26 30,49

Východní Cechy 39,72 39,41 31,09 30,80 28,43 27,11 32,03 31,60

Jižní Morava 39,13 38,44 30,96 30,03 28,69 26,93 31,62 30,19

Severní Morava 38,44 38,34 31,40 30,87 27,49 26,22 32,20 31,44

CR 39,07 38,61 31,03 30,43 28,56 26,77 31,64 30,78

Zpracoval: IS VÚZE-BIC, Praha

Pramen: SFTR (MZe)6-99 Informace o vývoji prumerných cen placených zemedelcum za dodaná jat. zvírata a ceny výrobcu a zpracovatelu masa, za které prodávají své výrobky odberatelum (výberové šetrení - k 13. a 27. dni mesíce)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info