Složení pracovních skupin odboru evropské integrace MZe ČR

Složení JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN

odboru evropské integrace MZe CR

Skupina : OSIVO a CHMEL

Ing. Ivan B r a n ž o v s k ý , CSc.

vedoucí pracovní skupiny , MZe CR

Podskupina : Osivo

Ing. Pavel A m l e r , CSc.

Selgen a.s.

Ing. Vojtech D u k á t

reditel , NATAL Brno a.s.

Doc. Ing. Václav H o s n é d l ,CSc.

AF CZU , Praha

Ing. Miroslav H o u b a , CSc.

reditel odboru OZ ÚKZÚZ

Prof. Ing. Oldrich C h l o u p e k , DrSc.

MZLU , Brno

Ing. Jaroslav C h o b o t

Oseva PRO s.r.o.

Ing. Eva J e t m a r o v á , CSc.

MZe CR

Ing. Václav K l í m a

Oseva UNI a.s.

Ing. Ludek K r e h l í k

výkonný reditel , CMŠSA

Ing. Milan P a v l í c e k

prezident CMŠSA , Oseva UNI a.s.

Ing. Pavel P a r í z e k

reditel odboru OZ ÚKZÚZ

Ing. Rudolf P a w l i c a , CSc.

VÚZT Praha

Ing. Jan P r á š i l

SEMO Smržice

Ing. Jirí S o u c e k

vedoucí odd.právní ochrany ÚKZÚZ

Ladislav Š t r o s

predseda ZD Senomaty

Ing. Jaroslav Š u ch m a n

VR zahranicní sekce MZe CR

Ing. Dušan V a n e k

RO 3130 MZe CR

Podskupina : Chmel

Ing. Jan B e j d a

MZe CR

Doc. Ing. Jaroslav C e p i c k a , CSc.

VŠCHT , Praha

Prof. Ing. Václav F r i c , DrSc.

Reditel , Chmelarský institut s.r.o.

Ing. Luboš H o š e k

reditel OAK , Rakovník

Ing. František C h v a l o v s k ý

predseda , Zájmové sdružení podnikatelu s chmelem

Ing. František J a n d a

predseda OAK , Litomerice

Ing. Jaroslav L i n h a r t

reditel odboru chmele ÚKZÚZ

Ing. Jaroslav K a r e š

president Bohemia Hop a.s.

Ing. Pavel P a t r i c n ý

predseda ZD , Nová Ves

Ing. Petr S v o b o d a

Chmelarský institut s.r.o.

Doc. Ing. Josef Š n o b l , CSc.

AF CZU , Praha

Ing. Marie T o š o v s k á , CSc.

MZe CR

Ing. Jirí V e n t

Reality Trading s.r.o.

Skupina : C U K R a L Í H

Ing. Petr E x n a r

vedoucí pracovní skupiny , MZe CR

Ing. Josef D i v i š

Svaz prumyslových lihovaru , Lihovar Chrudim

Ing. Eva D i v i š o v á

MZe CR

Ing. Karel Du f f e k

Výzkumný ústav cukrovarnický Praha

JUDr. Evžen F o c h r

Svaz pestitelu cukrovky Moravy a Slezska

František G e r ž a

Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou

Ing. Radoslav H r a b a l

Hanácké cukrovary Nemcice

Prof. Ing. Pavel K a d l e c

VŠCHT Praha

Ing. Jirí K r o u s k ý

Svaz pestitelu cukrovky Cech

Ing. Oldrich R e i n b e r g e r

Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice

Ing. Pavel S y r u c e k

Cukrovary BANOP Hradec Králové

Ing. Radim Š t e n g l

Cukrspol Praha

Ing. Zdenek T r n k a

MZe CR

Ing. Vladimír U l r i c h

Cukrovar TTD Dobrovice

Ing. Viktor Ž í d e k

1.Slezská a.s. - cukrovar Opava

Skupina : VÍNO

Doc. Ing. Jirí H o d i s , CSc.

vedoucí pracovní skupiny MZe CR

Ing. Jirí S e d l o , CSc.

tajemník

Ing. Jaromír C e p i c k a , CSc.

ÚKZÚS

Ing. Miroslava D u n d e l o v á , CSc.

CZPI

Prof. Ing. Jan G o l i á š , DrSc.

FZ MZLU

Ing. Václav H l a v á c e k , CSc.

Prezident AK

Doc. Ing. Marta H u b á c k o v á , DrSc.

Výzkumná stanice vinarská Karlštejn

Prof. Ing. Vilém K r a u s ,CSc.

FZ MZLU ( duchodce )

Bettina L o b k o w i c z

Zámek Melník

Ing. Jaroslav M a ch o v e c

Vinium Velké Pavlovice

Ing. Tomáš M a r t i n e c

ZD Cejkovice

Ing. Pavel M a y e r

Pemaf s.r.o.

Ing. Bretislav P a l i c k a ,CSc.

Ceskomoravská vinohradnická a vinarská unie

Ing. Jan S h á n e l

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Ing. Bedrich Š k o p e k , CSc.

MZe CR

Ing. Antonín Š t a s t n ý

Vinné sklepy Valtice

Ing. Josef V o z d e c k ý

reditel spol.Bohemia Sekt

Skupina :

STRUKTURÁLNÍ OPATRENÍ - REGIONÁLNÍ POLITIKA , VENKOV

Ing. Magdalena H r a b á n k o v á , CSc.

vedoucí pracovní skupiny , MZe CR

Ing. Pavel G o l á n

MZe CR Vsetín

Ing. Václav H r u b ý

CAZV

Ing. Vladimír K u l h á n e k

MF

Ing. Jindrich K v a p i l í k ,CSc.

MZe CR

RNDr. Cyrila M a r k o v á

soukromý podnikatel v oboru regionální politiky

RNDr. Lubomír P a r o h a

Nadace Projekt Sever

Ing. Jirina P a v e l k o v á

PRO - BIO

RNDr. Radim P e r l í n

KU - prírodovedecká fakulta , katedra geografie

Ing. Petr P o l a k o v i c

Satrapa a.s.

Ing. Alois S l e p i c k a , DrSc.

korespondent nemecké Akademie pro prostorový výzkum ( soukromý podnikatel )

Prof. Ing. František S t r e l e c e k ,CSc.

JU ZF v Ceských Budejovicích

Ing. Jaroslav Š u ch m a n

MZe CR

RNDr. Vera T r n k o v á , CSc.

MZe CR

Ing. Jirí V o t a v a

OAK Jindrichuv Hradec

Skupina : VEPROVÉ MASO , DRuBEŽ a VEJCE

Ing.Jan I v á n e k , CSc.

vedoucí pracovní skupiny ,MZe CR

Ing. Pavel B o u ch n e r

Kostelecké uzeniny , a.s.

Ing. Jan F i b i n g e r

Agropodnik Hodonín , a.s.

MVDr. Zdenek G a l í c e k

Masokombinát Martinov , a.s.

MVDr. Josef H o l e j š o v s k ý

SVS CR

Ing. Radko J u n g

Animalco Control , a.s.

MVDr. Josef K a m e n í k , CSc.

Masna Kromeríž , a.s.

Ing. Petr K o s a r

Svaz producentu veprového a drubežího masa a vajec

Ing. Jan K u n c

ŠVCHP Frahelž , s.r.o.

Doc. Ing. Jan M a r e c e k , CSc.

MZLU

Ing. Josef O u r e d n í k

VÚZE

Prof.Ing.Zdenek P o d e b r a d s k ý , CSc.

VÚŽV

Prof. Ing. Miloslav P o u r , DrSc.

CZU v Praze

Ing. Cestmír P r a ž á k , CSc.

Svaz chovatelu prasat v Cechách a na Morave

Ing. Jan P u l k r á b e k , CSc.

VÚŽV

Ing. Markéta R o u b a l o v á , CSc.

MZe CR

Ing. Miroslav S l á d e k ,CSc.

Plemenári Brno , a.s.

Ing. Miroslav S m o l á k

MZe CR

Ing. Jaroslav Š e b e s t a

ZRUD , a.s.

Ing. Bedrich Š k o p e k , CSc.

MZe CR

Ing. František T o m á š e k

Spolecenstvo rezníku a uzenáru Cech , Moravy a Slezska

Ing. Miroslav V o t ý p k a

Stredoceské chovatelské sdružení , a.s.

MVDr. Jaroslav V r ch l a b s k ý ,CSc.

externí poradce

Ing. Ivana Z i t t o v á

Ceský normalizacní institut

Podskupina pro drubež a vejce :

Ing. Vlasta L u k š a n o v á

tajemnice podskupiny , Ceskomoravský svaz výrobcu a zpracovatelu drubeže a vajec a Komoditní rady AK

MVDr. Roman B e n o v s k ý

specialista - Xaverov a.s.

Ing. Zdenek F r y d r y ch

Biofaktory Praha s.r.o.

Ing. Lydia H a n c i l o v á

BONECO a.s. - Technologický vývoj

Ing. Olga H r u z o v á

vedoucí výroby - Xaverov a.s.

MVDr. Jirí K a p r á l e k

predseda predstavenstva Promt a.s. Opava

Ing. Dalibor K l e c k e r , CSc.

katedra drubeže - MZLU

Ing. Pavel K o t a š k a

generální reditel - Drubež. podnik Libuš a.s. výkonný reditel - Ceskomor.potrav. a.s

Prof.Ing.Herman K r í ž , CSc.

VFU Brno

MVDr.Karel K u t l v á š r

privátní veterinární praxe

Ing. Marie M a ch á l k o v á

vedoucí obchodu - Xaverov a.s.

Ing. Vlastimil M a ch a n d e r

Svaz chovatelu drubeže Mezinárodní testovací stanice

Doc. Ing. Kamila M í k o v á , CSc.

poradce - Boneco a.s.

Prof. Ing. Miloš S k r i v a n , CSc.

AF CZU Praha

Ing. František S l á d e k , CSc.

generální reditel - XAVEROV a.s.

Ing. Ludvík S m o l e k

specialista - Rybárské sdružení C.Budejovice

MVDr. Hyacinta Š t u c b a r t o v á

MZe CR

Ing. František T u m a

reditel - Svaz zem.družstev Mydlárka

Doc. Ing. Eva T u m o v á , CSc.

AF CZU Praha

RNDr. Milan T y l l e r

predseda , reditel - Svaz chov.drubeže

Ing. Jana V y s l o u ž i l o v á

vedecká pracovnice - V Ú Výživy zvírat

Prof. Ing. Jirí Z e l e n k a , CSc.

MZLU Brno

Skupina : AGROMONETÁRNÍ ZÁLEŽITOSTI , STATISTIKA , ÚCETNICTVÍ, INFORMACNÍ SYSTÉMY , SLEDOVÁNÍ CEN

Ing. Vilibald K n o b

tajemník pracovní skupiny

Ing. Jan F e n z e l

SZDS , Praha

Ing. Josef H a n i b a l

VÚZE , Praha

Ing.Jirí H r b e k

CSÚ

Ing. Jaroslav N o v á k

VÚZE ,Praha

Prof. Ing. František S t r e l e c e k , CSc.

JU Ceské Budejovice

Ing. Marie Š t o l b o v á , CSc.

MZe CR

Ing. Zdenek T r á v n í c e k , CSc.

MZe CR

Prof. Ing. Jirí T v r d o n , CSc.

ZU Praha

Ing. Vladimír V e l e b a

AK ,Praha

Skupina : SKOT, HOVEZÍ MASO, SKOPOVÉ MASO

Ing. Tomáš K r e u t z e r

vedoucí pracovní skupiny , MZe CR

Podskupina : obchod , zpracování (skot , hovezí maso )

Ing. Vladimír M a j e r

Ing. Petr P o l a k o v i c

SATRAPA a.s.

MVDr. Marek S o p h

AK CR

Ing. V a l e n t a

VÚZE ,Praha

Podskupina : prvovýroba , šlechtení skotu

Ing. Karel H o r á k

soukromý zemedelec - chov skotu

Ing. František H r e b e n

Cesko - moravská spolecnost chovatelu

MVDr. Jirí K r u m l

OVS Kolín

Miloš P a z d e r a

reditel ZD Dobruška

Ing. Jaromír R a n d á k

MZe CR

Ing. Zdenek R u ž i c k a

reditel AGRO Merín

Ing. Václav S u c h a n , CSc.

predseda CSCHMS , CZU Praha

Ing. Ludek Š e r e d a

tajemník SCHCSS

Podskupina : chov ovcí a koz , skopové maso

Dr. Ing. Jan K u c h t í k

MZLU Brno , Ústav chovu hosp.zvírat

Ing. Vít M a r e š

reditel SCHOK v CR

Ing. Karel M a š e k

DM Agro - nákup a odbyt ovcí

Ing. Michal M i l l e r s k i

VÚŽV Uhríneves chov ovcí

Ing. Jaroslav O p l t , CSc.

specialista pro chov ovcí a koz , MZe CR

Skupina : MLÉKO a MLÉCNÉ VÝROBKY

Ing. Jindrich K v a p i l í k , DrSc.

vedoucí pracovní skupiny , MZe CR

Marie B r o d i n o v á

soukromý rolník

Ing. Jirí B u r d y ch

MZe CR

Dr. Ing. Ota H a n u š

VÚCHS Rapotín , s.r.o.

Ing. F .H a v e l

vedecký tajemník VÚM

Ing. Milan K r i v á n e k

CMS

Ing. Jirí M e l i ch a r

ÚO MZe CR Ceské Budejovice

Doc. Ing. Jirí M o t y c k a , CSc.

Svaz chovatelu CN skotu CR

Michal N e m e c

SFTR

Ing. Oldrich O b e r m a i e r

Mezinárodní mlékárenská federace IDF

Ing. Josef O u r e d n í k

VÚZE Praha

Prof. Ing. Zdenek P o d e b r a d s k ý , CSc.

VÚŽV Uhríneves

Prof. Ing. Jaroslav P y t l o u n , CSc.

Ceskomoravská spolecnost chovatelu , s.r.o.

Prof. Ing. František S t r e l e c e k , CSc

JU Ceské Budejovice

Ing. Pavla V e s e l á

Jihoceské mlékárny a.s.

Ing. Jaroslav V e t ý š k a , CSc.

Svaz chovatelu CS skotu CR

Ing. Jirí Z e l e n k a

predseda ZD

Skupina : OBILOVINY , OLEJNINY a BÍLKOVINNÉ PLODINY

Dr. Ing. Pavel P o v o l n ý

tajemník pracovní skupiny , MZe CR

Podskupina : Obilí

Ing. Václav H o l o u b e k

Ceskomoravská investicní spolecnost

Ing. Jaromír H o r n í c e k

SZTŠ Cáslav

Ing. Jirí K o l o m a z n í k

Proagro Klatovy

Doc. Ing. Jan K r e n , CSc.

ZVÚ obilnárský Kromeríž

Ing. Václav L u k e š

MZe CR

Doc. Ing. Josef P r í h o d a , CSc.

VŠCHT

Ing. Eva S e k e r o v á

SFTR

Ing. Miloš S t a ch

Ceskomoravské sdružení organizací ZZN

Ing. Jan S ý c

Agropol Trading a.s.

Ing. Petr T u c e k ,CSc.

VÚZE

Ing. Martin T u r í n e k

Svaz Prum. mlýnu

Ing. František V a n í c e k , CSc.

VÚZE

Podskupina : Krmiva

Ing. Jana P á r o v á

VÚ výživy zvírat

Ing. Jirí Š p a l e k

ZENZA Znojmo

Ing. Jirí Z e d n í k , CSc.

ÚKZUZ

Podskupina : Slad

Ing. Tomáš N e m a s t a

BMC a.s.

Ing. Richard P a u l u

Technomalt Group a.s.

Ing. Vladimír P r o ch á z k a , CSc.

Svaz pestitelu jecmene

Ing. Jaroslav S k o p a l

Proslad a.s.

Podskupina : Škrob

Ing. Ivan B o h a c e n k o , CSc.

VŠCHT

Ing. Josef H a d r a v a

Škrobárny Pelhrimov

Ing. Miloslav Ch l a n

Lyckeby Amylex

Ing. Jaroslav K a d l e c

Amylon a.s.

Ing. Stanislav P a p e ž

Amyl Trading a.s.

Podskupina : Olejniny

Doc. Ing. Vladimír F i l i p

VŠCHT

Ing. Jirí M a t o u š e k Mze CR

Václav M o t l

VÚZE

Ing. Jan P a v l í c e k

Olpran Group

Ing. Zdenek P o k o r n ý

SVB

Ing. Jirí P r o u s e k

Setuza

Ing. Zdenek S t a r o s t a

Oleaspol

Ing. Martin V o l f

SPZO

Skupina : OVOCE - ZELENINA - BRAMBORY

Ing. Jaroslav Z í k a

vedoucí pracovní skupiny , Mze CR

Ing. Jaroslav B a r t o š , CSc.

tajemník ZUCM, Olomouc (zelenina)

Ing. Jan B o u m a , CSc.

VÚB, Havlíckuv Brod (brambory)

Ing. Jaromír C e p i c k a, CSc.

predseda MSOU, inspektor ÚKZÚZ, Brno (stolní hrozny nealkoholické vinné mošty, ovoce, Prognosfruit)

Ing. Jaroslav C e p l , CSc.

VÚB, Havlíckuv Brod (brambory)

Ing. Eva H a n i k o v á

odb. pracovník VÚZE , Praha (informatika, sledování trhu, zelenina)

Ing. Vít H o r s á k

konzultant poradenské služby ZUCM, Lednice na Morave (zelenina)

Marie H o z á k o v á

odb. pracovník ALLFROST a.s., Praha (mrazírenství, normy jakosti)

Ing. Ivan J a b l o n s k ý, CSc.

predseda SPJH, Mykointegra a.s., Praha (houby)

Ing. Miroslav J a k u b í k

predseda SIOZ, Praha (velkoobchod ovocem, zeleninou, bramborami - export, import)

Ing. Martin L u d v í k

tajemník OUCR, Holovousy (ovoce)

Ing. Petr M a u r

predseda ZS-KOLI, generální reditel ST-KOLI a.s. Nové Mesto nad Metují (zpracování ovoce a zeleniny)

Václav M o t t l

VÚZE, Praha (informatika , sledování trhu, brambory)

Jaroslav M u š k a

predseda OUCR, Holovousy, predseda ZD, Chelcice (ovoce)

Ing. Zdenek N a ch l i n g e r

predseda SKF, Praha, pracovník Bohemiaseed s.r.o. Praha (kvetiny)

Ludmila N e u m a n o v á

Praha (normy jakosti pro ovoce, zeleninu a brambory) (ovoce)

Ing. Milan N o v á k

NOVAFRUCT , Praha ( velkoobchod s ovocem a zeleninou , export , import , mražené ovoce)

Ing. Ivan O u k r o p e c

odb. pracovník ZF MZLU, Lednice na Morave (zahradnické školství)

RNDr. Jana P a l á c k o v á , CSc.

CZPI Brno (inspekce kvality - ovoce, zelenina, brambory)

Ing. Zdenka P e š k o v á , CSc.

odbor 3140 MZeCR, Praha

Ing. Miroslav P i n c , CSc.

VÚOZ, Pruhonice (okrasné rostliny, školkarství)

Ing. Jirí P r o ch á z k a

místopredseda ÚBS, reditel EUROPLANT, Praha (brambory)

Ing. Karel R y b á r

výkonný reditel ZS-KOLI, Praha (zpracování ovoce a zeleniny)

Ing. Marcela S a b e l o v á

sekretárka SKF, Olomouc (kvetiny)

Ing. Božena S a l a m á n k o v á

odb. pracovník VÚZE , Praha (informatika, sledování trhu, ovoce)

Ing. Gabriel S l a n i c a y

generální reditel LINEA a.s., Nivnice ( zpracování ovoce a zeleniny )

Ing. Ivana S o u c k o v á

odb. pracovník VÚZE , Praha (informatika, sledování trhu, ovoce)

Ing. Hana S t r n a d l o v á

odb. pracovník VÚZE , Praha (informatika , sledování trhu,zelenina)

Ing. Antonín S u v a

zástupce SOLANA, predseda Agrodružstvo, Košetice ( brambory )

Ing. Marie T o š o v s k á , CSc.

odbor 3130 MZeCR, Praha

Ing. Vladimír V e s e l ý , CSc.

odb. pracovník VÚV s.r.o., Dol (vcelarství a hedvábnictví)

Pracovníci, kterí se prihlásili do databáze expertu

(predpokládá se úcast pri rešení specializovaných problému doma i v zahranicí)

Ing. Josef B r i x í , CSc.

Ceská zemedelská universita, Praha 6 - Suchdol

Prof. Ing. František K o b z a , CSc.

Zahradnická fakulta MZLU Brno v Lednici na Morave

Ing. Simona K o c s i s o v á

AGRO Brno - Turany (kvetiny) (okrasné rostliny, kvetinárství)

Doc. Ing. Milan R a j n o ch , CSc.

Ústav biotechniky zelene, Zahradnická fakulta MZLU, Lednice na Morave (ovoce, zelenina, stolní hrozny, skladování, zpracování, poskliznová úprava a balení, zahradní a krajinárská architektura, školkarství okrasných rostlin)

Ing. Jirí V e l e b a

VFU Brno, ŠZP Nový Jicín, Ovocná a okrasná školka, Príbor (ovocné a okrasné školkarství)

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info