STRUČNĚ O KOMODITÁCH - 13.10.1998

STRUCNE O KOMODITÁCH - 13.10.1998

OBILOVINY

Od pondelí 5.10.1998 pokracuje Státní fond tržní regulace v intervencním nákupu pšenice potravinárské 6. nákupním obdobím od 5.10. do 18.10. Jediným limitem nákupu jsou nasmlouvané skladovací kapacity, celkem 48 130 tun. Letos mírne poklesla osevní plocha obilnin (ze 1 696 325 ha na 1 680 760 ha). Zatímco zastoupení ozimé pšenice dosáhlo oproti minulému roku 27,48 %, jarní jecmen poklesl z 15,99 na 12,73 %. Soucasný (letošní) pokles ceny sladovického jecmene (3 470 Kc) sladari zduvodnují reakcí na svetový trh s obilím a se sladem.

OLEJNINY

Neliberální trh a pozdní licence poškodily odbyt i ceny obilovin v r. 1997. Obdobný problém má slunecnice ze sklizne 1998. Ta díky monopolu jediného nákupce a nevydáním licencí se obchoduje za nižší cenu (cca 7 400 - 7 500 Kc u tukových závodu) než je tomu u repky (asi 7 600 - 7 800 Kc/t). To je s ohledem na náklady a výjimecnost výroby slunecnice v CR velmi alarmující. Zároven to ukazuje na rizika plynoucí z málo kvalifikovaného nákupního chování na uzavreném monopolním trhu.

BRAMBORY

Brambor na trhu je dostatek. Jsou dosahovány vysoké výnosy. Urcité problémy se lokálne vyskytují s kvalitou hlíz, predevším s hnilobami. Sklizen brambor i pres zhoršení pocasí pokracuje pomerne plynule, na nekterých zemedelských podnicích byla již ukoncena. Je predpoklad, že náš trh bude dostatecne zásoben domácí produkcí.

Farmárské ceny:

Konzumní brambory: 2,50 - 3,00 Kc/kg dle odrudy, kvality a balení

Brambory na výrobky: 2,30 - 2,50 Kc/kg

Sadbové brambory: 7,00 - 9,00 Kc/kg (tuzemské)

Spotrebitelské ceny: 4,50 - 8,50 Kc/kg dle odrudy, úpravy, balení a zpusobu prodeje

Lze ocekávat zvýšení nabídky brambor a jejich další pretlak, který se zrejme odrazí i v cene. Hlavní roli zde hraje ta skutecnost, že rade pestitelu brambor chybí vhodné skladovací prostory. Sklizen brambor vrcholí. Na odkamenených pudách jsou novými sklízeci brambor dosahovány vysoké výkony, a to až kolem 20 vagónu sklizených brambor za den.

OVOCE

Zvyšuje se nabídka jablek z domácích zdroju. Na trhu se objevují i jablka bez oznacení odrud, urcené predevším pro kuchynské zpracování. Cenové rozpetí se v souvislosti s tím zvetšuje. Celkove cena jablek je na nízké úrovni v dusledku vyšších sklizní. I velmi kvalitní jablka z domácí produkce se nabízejí za relativne nízké ceny. V prodejní síti se snižuje zájem o dovozová jablka, která mají vyšší cenovou úroven.

Menší nabídka je u hrušek, a to jak z hlediska pestrosti odrud, tak i z hlediska množství. Z domácích odrud jsou nabízeny predevším hrušky odrudy Boscova lahvice. Ceny jsou na nižší úrovni.

Nedostatkovým druhem jsou švestky, menší nabídka je i u broskví a nektarinek.

ZELENINA

U koštálovin je nejkritictejší situace u zelí, kde se navíc projevuje menší odbyt pro konzervárenské zpracování v podnicích i v domácnostech. Proto se také jeho cena snížila na minimum a výraznejší zmeny nemužeme cekat ani v budoucím období.

U korenových zelenin je situace vyrovnaná a mužeme ocekávat stabilizaci až mírné snížení cen u mrkve, stabilizaci až mírné zvyšování cen u petržele a celeru. Ve velkoobchodní síti je mírný nedostatek redkvicky. U cibulových zelenin je výrazný prebytek póru, jeho ceny jsou stabilizované na nízké úrovni a pro budoucí období neocekáváme výraznejší zmeny. U cibule ocekáváme stabilizaci až mírné zvyšování cen v dusledku nižších sklizní. Ani ve vzdálenejší budoucnosti neocekáváme u výrobcu odbytové potíže.

U salátových zelenin je nedostatek hlávkového salátu z domácí produkce, který by byl cenove dostupnejší spotrebitelum. Výrazný nadbytek je u pekingského zelí, jeho ceny se dostaly na nejnižší úroven. V dusledku nedostatecných skladovacích kapacit neocekáváme ani v budoucím období vetší cenový pohyb. Zahranicní dodávky v soucasné situaci neohrožují naše výrobce.

Plodové zeleniny jsou od domácích producentu nabízeny ojedinele. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla zasažena rajcata mrazem se setkáváme s rajcaty umele dozrávanými teplem. Jinak jsou ceny závislé na dovozcích a zemi puvodu.

SKOT

V cervenci 1988 byl prerušen trend pravidelného mezimesícního vzestupu nakupovaného množství mléka zaznamenávaný od zacátku letošního roku. V tomto období však pravidelne každorocne nastává sezóní pokles v nákupu mléka. V porovnání s predcházejícími lety je však uvedený pokles v letošním roce méne výrazný.

Podle údaju odboru statistických a informacních služeb MZe byla v cervenci 1998 následující situace na trhu mléka v CR:

1. V cervenci 1998 bylo v CR nakoupeno 221,9 mil. l mléka což je o 1,7 % méne než v cervnu 1998, ale o 1,95 % více než v cervenci 1997.

2. Prumerná nákupní cena mléka cinila 7,85 kc/l. Na celkovém objemu se podílela trída Q 67,7 % pri prumerné cene 8,05 Kc/l a trída I. 27,8 % pri prumerné cene 7,70 Kc/l.

3. Nejvyšší prumernou cenu nakupovaného mléka vykázaly mlékárny v oblasti Severní Morava a Slezsko (7,85 Kc/l).

4. Nejnižší prumerná cena nakupovaného mléka byla v Jižních a Západních Cechách (7,72 Kc/l).

5. V mlékárnách výrazne stouply konecné zásoby sušeného mléka na nové maximum 4 688 t (minimum bylo 1 533 t a poslední maximum 4 485 t). Zásoby másla naopak poklesly na 2 861 t (minimum bylo 1 266 t a maximum 4 682 t).

PRASATA, VEPROVÉ MASO

Zatím co behem zárí aktuální farmárské ceny jatecných prasat se pohybovaly od 37,00 Kc do 39,50 Kc/kg ž. hm. v I. jakostní tríde, v první ríjnové dekáde došlo k jejich výraznému poklesu na prumernou úroven kolem 36,00 Kc/ kg ž. hm. v I. jakostní tríde.

Podle celní statistiky za devet mesícu letošního roku bylo do CR celkem dovezeno 11 684 tun ž. hm. veprového masa. Jenom za období od 12.9. do 25.9.1998 bylo do CR dovezeno 497 tun živých prasat a 2 224 tun veprového masa.

DRUBEŽ

Obchodní ceny - ceny prumyslových zpracovatelu drubeže vykonaly další snížení hodnoty. Prumerná cena v druhé polovine zárí byla u zpracovatelu 56,16 Kc/kg opracovaného zmrazeného kurete, to znamená pokles reálné ceny od 35. do 40. týdne o 1,91 Kc/kg.

Pokles hodnot vykázaly i spotrebitelské ceny - ve 40. týdnu byla kurata I. jakosti nabízena za 66,25 Kc/kg.

Na trhu s vejci se poslední mesíc (37. až 40. týden) projevil zvýšený pohyb, zásoby vajec jsou ve vetšine podniku na nízké úrovni. V dusledku oživení obchodu s vejci nákupní ceny netrídených vajec opet po urcité dobe stagnace posílily. Na konci 38. týdne již byla prumerná republiková cena netrídených vajec 1,64 Kc/ks, na konci 40. týdne již dosáhla prumerná republiková hodnota 1 ks netrídených vajec 1,69 Kc. To znamená nárust za poslední mesíc cca 10 haléru. Rozpetí hodnot farmárských cen netrídených vajec je nyní od 1,40 Kc/ks do 1,75 Kc/ks, kurecí vejce za dohodové ceny kolem 1,20 až 1,35 Kc/ks.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info