Porovnání legislativy ČR s EU - vepřové maso

Legislativa EU ve srovnání s legislativou CR

Proverení (screening) a porovnání legislativy ES a CR

Komodita: veprové maso (cást 1, 2)

1. Název

NR c. 2759/75 ze dne 29.10.1975 o spolecné organizaci trhu veprového masa (OJL c. 282 z 1.11.1975)

- Text byl konsolidován temito doplnky:

Nar. 1423/78 z 28. 6.197 Nar. 1249/89 z 11. 5.1989

Nar. 2966/80 z 18.11.1980 Nar. 3290/94 z 31.12.1994

Nar. 3768/85 z 31.12.1985 Nar.1370/95 z 17. 6.1995

Nar. 1473/86 z 21. 5.1986

Nar. 3906/87 z 30.12.198

Charakteristika

Toto narízení má v sektoru veprového masa charakter základní legislativy EU, která stanovuje zásady spolecné organizace trhu veprovým masem. Pro tento úcel specifikuje zahrnuté výrobky, uvádí procedurální postupy pri stanovování cen , vymezuje intervencní opatrení, od kterých se napr. odvozují pravidla pro poskytování podpor na soukromé skladování. Narízení vymezuje rámec také pro jednotné postupy pri oznacování, evidenci a registraci prasat a pri klasifikaci jatecne opracovaných tel prasat. Zvláštní pozornost venuje obchodu se tretími zememi a ochrane trhu ES. V záverecné cásti popisuje ustavení Rídícího výboru pro sektor veprového masa, jeho složení a cinnost.

2. Název

Smernice Rady c. 92/102 ze dne 27.11.1992 o identifikaci a registraci zvírat - v chovu prasat (OJL c. 355 z 5.12.1992)

Charakteristika

Tato smernice v obecných principech shrnuje základní požadavky na oznacování, identifikaci a registraci všech druhu hospodárských zvírat. V chovu prasat z ní vyplývá, že urcená kompetentní organizace musí vést seznam všech chovatelu a producentu prasat podle farem a výkrmen a evidovat všechny kategorie prasat, vcetne jejich pohybu (evidence narození, prodeju, úhynu, porážek na jatkách atd.).Touto smernicí se ukládá majitelum (držitelum) zvírat provádet jejich oznacování vhodnými ušními znackami s pridelenou císelnou radou. Císelné rady pro jednotné oznacování a vedení príslušné evidence o zmenách behem života zvírat prideluje jednotlivým chovatelum, na základe jejich prubežných informací, tzv. kompetentní organizace, která k tomu vydává potrebné metodické pokyny.

3. Název

NK c. 3220/84 ze dne 13.11.1984, kterým se stanoví systém klasifikace jatecne opracovaných tel prasat ve Spolecenství (OJL c. 301 z 20.11.1984)

- Text byl konsolidován temito doplnky:

NK c. 2967/85 z 25.10.1985 NK c. 3577/90 z 17.12.1990

NK c. 3530/86 z 21.11.1986 Derog. NK 469/92 z 11.9.1992

Derog. NK 234/88 z 26.4.1988 NK c. 3513/93 z 22.12.1993

Derog. NK 479/88 z 24.8.1988 Derog. NK 4/96 z 13.1.1996

Derog. NK 50/89 z 25.1.1989

Charakteristika

V sektoru veprového masa se jedná o jedno z klícových narízení, které v rámci Spolecenství stanovuje zpusob a rozsah klasifikace jatecne opracovaných tel prasat. Principy této klasifikace spocívají v aparativním zpusobu stanovení podílu libového masa v jatecném tele, jednotné klasifikacní stupnici a detailních pravidlech pro uplatnení systému jednotné klasifikace a standardní kvality jatecných tel.

4. Název

NK c. 2967/85 ze dne 24.10.1985, kterým se v rámci Spolecenství stanoví podrobná pravidla pro klasifikaci jatecne opracovaných tel prasat (OJL c. 285 z 25.10.1985)

- Text byl konsolidován tímto doplnkem:

NK c. 3127/94 z 20.12.1994

Charakteristika

Princip tohoto narízení spocívá ve zpusobu stanovování podílu libového masa podle metod, které každému clenskému státu odsouhlasí ES. Pro zajištení porovnatelnosti výsledku hodnocení je treba, aby každý clenský stát presne definoval jednotnou úpravu jatecných tel, hmotnost a podíl libového masa v jatecném tele. Narízení rovnež vyžaduje statistickou prukaznost hodnocení podílu libového masa a odpovídající regresní rovnice. Duraz je také kladen na individuální identifikaci jatecne opracovaných tel prasat nezamenitelným zpusobem.

5. Název

RK c. 88/184 ze dne 15.2. 1983 schvalující metodu trídení jatecne opracovaných tel prasat v Belgii (OJL c. 83 z 29.3.1988)

- Text byl konsolidován tímto doplnkem:

NK 703/93 z 29.12.1993

Charakteristika

Rozhodnutím Komise se schvaluje používání klasifikacního prístroje, oznaceného zkratkou SKG II, jako jediné možné metody pro trídení jatecne opracovaných tel prasat v Belgii. Následuje technický popis prístroje a vysvetlení k rovnici pro stanovení podílu libového masa.

V záveru tohoto rozhodnutí se konstatuje, že žádná modifikace prístroje, nebo metody hodnocení se pro Belgii nepovoluje.

6. Název

RK c. 8/131 ze dne 26.1.1987 schvalující metodu jatecne opracovaných tel prasat v Nizozemí (OJL c. 51 z 20.2.1987)

- Text byl konsolidován temito doplnky:

NK c.100/92 z 15.3.1992

NK c.566/94 z 20.8.1994

Charakteristika

Rozhodnutím Komise se schvaluje používání prístroje Hennessy Grading Probe (HGP 2) jako jediné metody trídení jatecne opracovaných tel prasat v Nizozemí. Podrobne jsou zde uvedeny technické parametry prístroje a regresní rovnice pro stanovení podílu libového masa.

V záveru se konstatuje, že rádná modifikace prístroje, nebo uvedené metody se pro Nizozemí nepovoluje.

7. Název

RK c. 92/469 ze dne 2.9.1992 schvalující metody trídení jatecne opracovaných tel prasat v Dánsku (OJL c. 265 z 11.9.1992).

- Text byl konsolidován tímto doplnkem:

NK c. 564/94 z 20.8.1994

Charakteristika

Pro Dánsko schválilo Spolecenství používání trí aparativních metod:

- prístroj Klassificeringscenter (KC),

- prístroj Fat - O - Meater (FOM / MK),

- prístroj Ultra FOM.

Tak jako tomu bylo u ostatních clenských zemí, také Dánsko muselo prokázat, že výše uvedené metody jsou v podmínkách jateckých provozu použitelné, a že príslušné regresní rovnice odpovídají provedeným detailním disekcím. V daném rozhodnutí se opet konstatuje, že modifikace schválených prístroju i metod klasifikace není povolena.

8. Název

RK c. 88/234 ze dne 3.3.1998 schvalující metody trídení jatecne opracovaných tel prasat ve Spojeném království (OJL c. 105 z 26.4.1988).

- Text byl konsolidován temito doplnky:

NK c. 478/88 z 24.8.1988

NK c. 557/92 z 8.12.1992

NK c. 445/93 z 19.8.1993

NK c. 336/94 z 16.6.1994

NK c. 567/94 z 20.8.1994

Charakteristika

Pro trídení jatecne opracovaných tel prasat v rámci Spojeného království (mimo Severní Irsko) schvaluje Rozhodnutí Komise tri metody aparativní klasifikace:

- prístroj Intraskop (Optical Probe) s príslušným technickým popisem a zásadami této metody klasifikace,

- prístroj Fat - O - Meater (FOM), popr. jeho schválené modifikace CSB Ultra - Meater, nebo Ultra - FOM, s príslušným popisem uvedených prístroju a zásadami této metody klasifikace,

- prístroj Hennessy Grading Probe (HGP II) s príslušným technickým popisem a zásadami této metody klasifikace, vcetne schválených regresních rovnic.

Jiné modifikace prístroju a použitých metod nejsou pro Spojené království prípustné.

9. Název

RK c. 89/50 ze dne 21.121988 schvalující metody trídení jatecne opracovaných tel prasat ve Francii (OJL c. 20 z 25.1.1989).

- Text byl konsolidován temito doplnky:

NK c. 248/93 z 11.5.1993

NK c. 565/94 z 20.8.1994

Charakteristika

Rozhodnutím Komise se schvaluje Francii používání následujících metod trídení jatecne opracovaných tel prasat:

- prístroj Fat - O - Meater (FOM) se sondou o prumeru bud 6 mm, nebo 8 mm,

- prístroj SPC - Sydel (SPC) nebo Capteur Gras/Maigre - Sydel,

- prístroj Destron PG - 100 (DEST),

- merení pomocí speciálního pravítka (pouze u provozu s nízkou rocní výrobní kapacitou, mezi cca 800 - 2000 tunami).

Žádná modifikace výše uvedených prístroju a metod klasifikace, míst merení a požadovaného oznacování není ve Francii povolena.

10. Název

RK c. 88/479 ze dne 25.7.1988 schvalující metody trídení jatecne opracovaných tel prasat ve Španelsku (OJL c. 234 z 24.8.1988)

-Text byl konsolidován tímto doplnkem:

NK c. 337/94 z 16.6.1994

Charakteristika

Tímto rozhodnutím se schvalují klasifikacní metody závazné pro Španelsko, bez možnosti jakékoliv modifikace uvedených metod a použitých prístroju:

- prístroj Destron PG 100 (DEST),

- prístroj Fat - O - Meter (FOM),

- prístroj Hennessy Grading Probe (HGP).

11. Název

RK c. 96/4/EC ze dne 13.12.1995 schvalující metodu trídení jatecne opracovaných tel prasat v Rakousku (OJL c. 1 z 3.1.1996)

Charakteristika

V Rakousku je pro klasifikaci povolena metoda trídení oznacována jako Zwei - Punkte - Messverfahren ( ZP ) jejíž princip spocívá v merení:

- tlouštky sádla, vcetne kuže, v mm v bederní krajine, v míste nejnižší vrstvy nad stredem stredního hýždovce (musc. glutaeus medius),

- tlouštky svaloviny v mm, v bederní krajine, a to jako nejkratší spojnice od bederní (dorsální) hrany páterního kanálu k prednímu (kraniálnímu) okraji stredního hýždovce,

K uvedeným hodnotám merení je sestavena príslušná regresní rovnice. Používání ZP je pro Rakousko casove omezeno a bude nahrazeno vhodnou aparativní metodou.

12. Název

RK c. 89/471 ze dne 14.7.1989, kterým se povoluje metoda pro klasifikaci jatecne opracovaných tel prasat v Nemecku (OJL c. 233 z 10.8.1989).

- Text byl konsolidován temito doplnky:

NK c. 346/90 z 3.7.1990

NK c. 88/91 z 22.2.1991

NK c. 459/94 z 23.7.1994

Charakteristika

Komise tímto rozhodnutím pro Nemecko schválila používání techto prístroju:

- ultrazvukového scanneru (SSD 256),

- merící metodu dvou bodu (ZP).

V rozhodnutí jsou podrobne vysvetleny regresní rovnice a jsou zde specifikovány požadavky na kalibraci používaného prístroje SSD 256.

13. Název

Smernice Rady c. 88/661 ze dne 19.12.1988 o zootechnických standardech aplikovatelných na plemenná prasata (OJL c. 382 z 31.12.1988)

Charakteristika

Smernice ve svých cláncích vymezuje definici plemenného zvírete a uvádí kritéria, které musí splnovat pri zápisu do Plemenné knihy a príslušného registru. Obšírne rozvádí základní predpisy, jimiž se musí rídit obchod s plemennými zvíraty, spermatem, vajícky, popr. embryi. Obdobným zpusobem uvádí obchod s hybridními chovnými prasaty.

14. Název

RK c. 89/501 ze dne 18.7.1989 stanovující kritéria pro schvalování a dozor nad sdruženími chovatelu a plemenárskými organizacemi, které zakládají nebo vedou Plemenné knihy pro cistokrevný chov prasat (OJL c. 247 z 23.8.1989).

- Text byl konsolidován doplnkem c. 51/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Toto Rozhodnutí Komise ukládá clenským zemím povinnost podrobit se tzv. úrednímu schvalování zájmových organizací chovatelu a plemenárských organizací, které vedou nebo zakládají Plemenné knihy. Aby toto schválení mohlo být vydáno musí príslušné sdružení (svaz atd.) kompetentním orgánum EU prokázat svou akceschopnost a zároven doložit:

- popis úrovne prasat daného plemene (skupiny plemen),

- používaný systém identifikace zvírat,

- systém evidování puvodu zvírat (POP),

- definování svých chovatelských cílu,

- metody kontroly užitkovosti a odhadu plemenných hodnot.

15. Název

RK c. 89/502 ze dne 18.7.1989, kterým se stanoví kritéria pro zápis cistokrevných prasat do Plemenných knih (OJL c. 247 z 23.8.1989)

- Text byl aktualizován doplnkem c. 51/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Uvedené rozhodnutí vymezuje požadavky, které musí cistokrevné zvíre (plemenný kanec nebo prasnice, vcetne jejich potomstva) splnovat pri zápisu do Plemenné knihy. Z nich je duležité, aby každý registrovaný jedinec:

- byl identifikován v souladu s predpisy príslušné Plemenné knihy,

- odpovídal plemennému standardu daného plemene,

- splnoval stanovené minimální požadavky na užitkovost.

16. Název

RK c. 89/503 ze dne 18.7.1989, kterým se specifikuje certifikát na cistokrevná prasata, jejich sperma, vajícka a embrya (OJL c. 247 z 23.8.1989)

- Text byl konsolidován doplnkem c. 51/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Toto narízení má charakter vzoru certifikátu s podmínkami, které musí být akceptovány. Základní rámec pro tento úcel vytvárí Smernice Rady c. 88/661 o zootechnických standardech, aplikovaná na plemenná prasata.

17. Název

RK c. 89/504 ze dne 18.7.1989, kterým se stanoví kritéria pro schvalování a dohled nad sdruženími chovatelu, plemenárskými organizacemi a soukromými podniky, které zakládají nebo vedou registry hybridních chovných prasat (OJL c. 247 z 23.8.1989).

- Text byl konsolidován doplnkem c. 51/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Podle tohoto rozhodnutí se v clenských zemích Spolecenství schvalují sdružení a organizace, které vedou nebo zakládají registry hybridních prasat. Zpravidla se jedná o firemní organizace, které v rámci svých programu využívají hybridní prasata jako výchozí chovné linie.

18. Název

RK c. 89/505 ze dne 18.7.1989, kterým se stanoví kritéria pro zápis chovných hybridních prasat do registru (OJL c. 247 z 23.8.1989)

- Text byl aktualizován doplnkem c. 57/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Rozhodnutí komise navazuje na Smernici Rady c. 88/661 z 19.12.1988 o zootechnických standardech. Pred zápisem do príslušného registru musí být splneny predepsané podmínky týkající se identifikace puvodu (POP) a užitkovosti.

19. Název

RK c. 89/506 ze dne 18.7.1989, kterým se specifikuje certifikát na chovná hybridní prasata, jejich sperma, vajícka a embrya (OJL c. 247 z 23.8.1989)

- Text byl konsolidován doplnkem c. 51/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Toto narízení obsahuje ctyri vzory certifikátu s podmínkami, které musí být splneny u chovných hybridních prasat, jejich spermatu, vajícek a embryí. Nekteré z techto údaju se zapisují do pruvodního dokumentu. Základní rámec techto požadavku je dán Smernicí Rady c. 88/661 o zootechnických standardech aplikovaných na plemenná a chovná prasata.

20. Název

RK c. 89/507 ze dne 18.7.1989, kterým se stanoví metody pro monitoring provádení kontroly užitkovosti a odhadu plemenných a chovných hodnot cistokrevných a hybridních prasat (OJL c. 247 z 23.8.1989)

- Text byl konsolidován doplnkem c. 51/94 z 3.1.1994

Charakteristika

Rozhodnutí Komise bylo vydáno za úcelem vzájemného srovnání použitých metod pri kontrole užitkovosti a odhadech plemenných a chovných hodnot prasat a s cílem sjednocovat základních predpisy v této oblasti. ES jednotlivým clenským zemím po prokázání správnosti použité metody uznává:

- výsledky ze stanicní testace užitkovosti,

- výsledky z tzv. faremní testace,

- výsledky dosažené vzájemnou kombinací obou zpusobu testace.

U každé formy testace jsou zde uvedeny základní podmínky, totéž platí i pro metody používané k odhadum PH .

21. Název

SR c. 64/432/EEC ze dne 26.6.1964 o zdravotních problémech ovlivnujících obchodování se skotem a prasaty uvnitr Spolecenství (OJL c. 121 z 29.7.1964)

-Text byl aktualizován jako konsolidovaná verze SR c. 97/12/EC ze 17.3.1997 (OJL c. 109, 40 z 25.4.1997).

Charakteristika

Tato smernice je základní smernicí EU, která stanovuje vnitrokomunitární podmínky pro obchod se zvíraty. Z této smernice vychází všechna veterinární osvedcení pro presuny zvírat uvnitr Spolecenství. Smernice stanovuje podmínky pro získání statutu chovu prostého brucelózy a tuberkulózy, stanovuje zdravotní podmínky pro presun zvírat z hlediska všech významných nákaz. Stanovuje rovnež podmínky pro získání dodatecných garancí v prípade, kdy je clenský stát prostý nekteré významné nákazy nebo na jeho území probíhá schválený eradikacní program.

22. Název

SR c. 92/119/EEC ze dne 17. 12.1992, kterou se stanoví všeobecná opatrení Spolecenství pro boj s urcitými nákazami zvírat, jakož i specifická opatrení ve vztahu k vesikulární nemoci prasat (OJL c. 62/69 z 15.3.1993).

Charakteristika

Tato smernice stanovuje všeobecná protinákazová opatrení, která se uplatnují pri výskytu nákaz uvedených v príloze 1 této smernice. Velmi nebezpecné nákazy jako, napr. SLAK a mor prasat, jsou rešeny oddelene zvláštními smernicemi. Smernice 92/119/EEC stanovuje povinnost hlášení kompetentní autorite nákaz uvedených v príloze I., postup jejich likvidace, dohledání zdroje nákazy, vytýcení ochranných pásem a kriteria pro zdolání nákazy. Uvedená smernice dále ukládá clenským státum povinnost zrídit pro dané nákazy národní laboratore a EU zrídit referencní laborator pro vesikulární nemoc prasat. Smernice dále stanovuje minimální kriteria uplatnovaná v pohotovostních plánech a kriteria pro uplatnení nouzové vakcinace v prípade výskytu nekteré nákazy uvedené v príloze I.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info