Nitrátová směrnice aktuálně

Na webové stránce nitrátové směrnice http://www.agronavigator.cz/nitrat si nyní již každý může zjistit, jaké podmínky hospodaření se vztahují ke konkrétnímu půdnímu bloku či jeho dílu. Odkaz na účelový prohlížeč půdních bloků s přiřazenými opatřeními nitrátové směrnice, který bude postupně rozšiřován i o všechna další doporučení a podmínky „správné zemědělské praxe“ (přímé platby, HRDP, IPPC, ochrana ovzduší apod.), je umístěn v rubrice „Praktické info“. V současné době je k dispozici databázová verze (výpisy půdních bloků), později přibude i možnost tisku mapových podkladů.

Implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) v podmínkách České republiky byla prakticky dokončena k 1. lednu 2004. Od té doby jsou všichni zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech povinni dodržovat opatření akčního programu, v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Pojem „akční program“ je vymezen zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Současně je stanoven požadavek sledování účinnosti akčního programu za účelem jeho případné revize.

Na přípravě nitrátové směrnice se v rámci regionálních pracovních skupin podíleli i pracovníci státní poradenské sítě MZe, kteří mohou nyní pomoci s jejím uplatněním přímo v zemědělských podnicích. Kontakty na poradce jsou umístěny na webové stránce nitrátové směrnice (rubrika „Kontakty“) nebo na adrese: http://www.agroporadenstvi.cz

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    86,2%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,44%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,34%