Summary Agro č. 3/2005

Stav porostů (Fiala)

Článek se zabývá hodnocením stavu porostů v roce 2004 a jejich vitalitou po přezimování v roce 2005. Vysoké výnosy roku 2004 u ozimých obilovin a řepky měly základ v dobrém přezimování, ovlivněném příznivým průběhem počasí během zimních měsíců. Přestože šly porosty řepek i obilovin do přezimování značně nevyrovnané, mezerovité a ve špatném stavu, v zimním období došlo ke značnému zlepšení (vyrovnání a zahuštění). Během prosince 2003 pokryl většinu porostů sníh.

Projekt fungicidy 2004 (Dostál)

Loňský rok byl z pohledu výnosů mimořádný. Těchto výsledků ale nedosáhli všichni. Byly to především podniky, které zvládly beze zbytku pěstitelské technologie. Nesoustředily se pouze na kvalitní herbicidní ochranu, ale především na efektivní využití regulátorů růstu, vyváženou výživu a na kvalitní, cílenou fungicidní ochranu.

Kalendář ochrany rostlin - doporučení na březen, duben(Gall)

Ozimé pšenice jsou většinou ve stádiu plného odnožování. Slabší porosty bude nutno co nejdříve přihnojit a případně podpořit odnožování aplikací růstového regulátoru. Na fungicidně neošetřených porostech ozimé řepky jsou slabé až střední výskyty Phoma lingam. Po prohlídce porostů bude stejně důležité u napadených porostů jak včasné přihnojení, tak i ošetření fungicidy.

Regulace plevelů v jarních olejninách (Mikulka)

Plochy jarních olejnin nejsou velké, přesto tyto plodiny zaujímají své nezastupitelné místo. Především poptávka po slunečnici stále stoupá. Technologie pěstování těchto plodin jsou poměrně dokonale propracovány. Problémem však bývá velmi často vysoká zaplevelenost, která je zpravidla vyvolávána nedostatky v agrotechnice i v používání herbicidů.

Rostlinné invaze ve volné krajině (3) (Holec)

V tomto pokračování se zaměříme na takové druhy, které se sice také intenzivně šíří, mohou obsazovat stanoviště původních druhů a vytvářet monokulturní porosty, nicméně jejich rozšíření a negativní vlivy na ekosystémy nejsou tak výrazné jedná se zkrátka o takové „pěšáky“, kteří ale společně vytvářejí tlak na přirozená společenstva a spolu s dříve uvedenými nejvýznamnějšími druhy činí rostlinné invaze tím, čím jsou.

Ochrana porostů lnu setého proti plevelům (Vaculík)

Plevele jsou velmi vážnými škodlivými činiteli lnu, protože silně konkurují lnu při příjmu živin a vláhy z půdy. Zároveň přispívají k rozvoji chorob lnu, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, snižují výnos stonku a vlákna, zvyšují ztráty semene při sklizni a zvláště výrazně snižují nebo znehodnocují jakost dlouhého vlákna a koudele.

Tomigan 250 EC + Granstar 75 WG - nepřekonatelná kombinace v účinku a selektivitě (Svoboda)

Tomigan 250 EC je selektivní herbicidní přípravek určený k postemergentnímu hubení odolných dvouděložných plevelů ve všech obilninách. Herbicid obsahuje účinnou látku fluroxypyr (250 g/l), která proniká do rostlin přes listy, kde je rychle rozváděna cévními svazky do ostatních částí. Účinek přípravku Tomigan 250 EC se citlivých dvouděložných plevelech projevuje v průběhu několika hodin po aplikaci.

Zajímavé dopady aplikace snížených dávek přípravku Monitor proti pýru (Matuš)

O přípravku Monitor a jeho použití proti plevelům již bylo řečeno a napsáno mnoho. Nejčastěji je oceňována spolehlivost účinku na malou i přerostlou Apera spica-venti, dále účinnost za nepříznivých podmínek, zejména za sucha. Časem se poněkud vytrácí povědomí o aplikaci na Elytrigia repens. Přitom aplikace proti němu byla původní první registrace přípravku.

Lintur 70 WG - optimální řešení pro bezplevelné obilniny (Vašek)

Obliba použití herbicidu Lintur 70 WG jako pomocníka k ekonomickému hubení plevelů při jarní aplikaci ve všech typech obilnin roste. Zemědělská praxe zejména uvítala jeho významné snížení ceny v minulých letech, což umožnilo herbicidu Lintur 70 WG stát se řešením s vynikajícím poměrem užitku a ceny. Pěstitelé oceňují tuto skutečnost jeho použitím na stále vyšších výměrách.

Racer 25 EC - herbicidní kvalita do slunečnice a kukuřice (Procházka)

Herbicidní zásah je jednou z několika možností eliminace plevelů v porostech kulturních plodin. Použití chemických přípravků by však mělo mít návaznost na další kroky v celém systému ochrany rostlin, počínaje vhodným osevním postupem, agrotechnikou a využitím všech způsobů likvidace plevelů.

Herbicidní ochrana cukrovky (Kulhánek)

Odpovídající výnos bulev je schopen poskytnout pouze nezaplevelený porost cukrovky. Tomu je třeba podřídit veškeré pěstební zásahy v průběhu vegetace, počínaje zpracováním půdy, založením porostu a následným hubením plevelů, ať už mechanickou či chemickou cestou.

Ziskové využití dotačního titulu meziplodiny (Matuš)

Ve druhé polovině loňského roku přihlásily zemědělské podniky téměř 250 000 ha orné půdy do dotačního titulu meziplodiny. Hlavním důvodem vysokého zájmu je atraktivní dotace 4500 Kč /ha. Není se čemu divit. Na první pohled vypadá ekonomika setí meziplodin velmi dobře. Zasetí meziplodiny je operace levná. Při rozumném počtu operací (podmítka, setí) a výběru hořčice nebo svazenky lze zaset meziplodinu s náklady okolo 12001500 Kč/ha.

Odolnost pšenice proti rzi pšeníčné (1) - Obecné aspekty rezistence z hlediska šlechtění (Hanzalová)

Rezistence je schopnost hostitele potlačit nebo zpomalit aktivitu patogena. Může mít mnoho forem. Hostitelská rezistence má kvantitativní charakter a je nejlépe definována vztahem k virulenci patogena. Přichází-li patogeni do kontaktu s různými druhy hostitelů, na kterých nezpůsobují chorobu, pak vyjádřený typ rezistence je nazýván nehostitelskou rezistence.

Tritikale - vybírejte zejména rezistentní odrůdy (DLZ)

Ještě před několika lety bylo tritikale považováno za zdravou alternativu ve vztahu k jiným druhům obilí a bylo normální, že se porosty neošetřovaly žádnými fungicidy nebo jen málo. Mezitím do hry vstoupily podle náchylnosti odrůdy a průběhu ročníku listové choroby.

Choroby salátu (Rod)

Na rostlinách salátu se projevuje několik chorob a poruch výživy, které významně zhoršují především jeho kvalit a tím i upotřebitelnost produkce. Nejčastěji se lze setkat s plísní salátu, podehníváním salátu, okrajovou nekrózou, která je způsobena nedostatkem vápníku a na zavlažovaných půdách se mohou projevit příznaky zasolením půdy.

Acanto - strobilurin nové generace pro časnou aplikaci (Bašta)

Pro zdravý vývoj obilnin je rozhodujícím faktorem jejich fungicidní ochrana již v ranných fázích vývoje. Jen takto ošetřované porosty jsou tvořeny vitálními a zdravími rostlinami tvořícími mohutný kořenový systém, silná stébla a zdravé praporcové listy. Tedy předpoklady nutné pro uplatnění jejich biologického potenciálu.

Použití přípravku Alert S v obilninách (Schmiedel)

Intenzivní pěstování pšenice ozimé je dnes nemyslitelné bez ochrany proti houbovým chorobám. Přestože výskyt chorob je neoddiskutovatelně spojen s lokalitou pěstování, průběhem počasí, volbou náchylné nebo odolné odrůdy, agrotechnikou, výživou a dalšími faktory, je možné zaznamenat určité změny v jejich výskytu.

Stenocarus ruficornis škůdce máku (Bittner)

Stenocarus ruficornis patří v posledních letech k velmi významným škůdcům máku proti němuž je nutné provádět ochranu. Škody jsou dvojího druhu, kdy dospělí brouci působí žír na mladých rostlinách a dochází k výpadku rostlin v raných fázích vývoje porostu máku. S ohledem na vysokou škodlivost bylo zavedeno insekticidní moření osiva máku.

Neoglycianus macula-alba škůdce máku (Bittner)

Neoglycianus macula-alba patří k pravidelným škůdcům máku, jeho škodlivost však není přesně vyhodnocena. Zdaleka však škodlivost není tak významná jako u krytonosce kořenového. V případě nutnosti chemické ochrany je vhodné zasáhnout před květem ve fázi háčkování poupat máku proti dospělcům povolenými insekticidy

Ostrinia nubilalis zasluhuje vaši pozornost - škody, biologie, ochrana (Holý)

Ostrinia nubilalispředstavuje významnou hrozbu snížení výnosu hlavně u pěstitelů zrnové kukuřice. Vlivem produkce karcinogenních mykotoxinů houbami, které napadají poškozené rostliny, je ovšem rizikem i v silážní kukuřici. Vedle chemické ochrany se proti tomuto škůdci uplatňuje i ochrana biologická.

Biotechnologie míří do České republiky (Grepl)

Produkty zemědělských biotechnologií, které jsou často označovány také jako geneticky upravené či transgenní plodiny, jsou na našich stránkách poměrně častým tématem. Na to, jak vidí uplatnění těchto plodin v podmínkách evropského zemědělství a jakou úlohu hrají v činnosti firmy, jsme se zeptali generálního ředitele společnosti Monsanto pro střední Evropu, Luboše Grepla.

Fosfor - tolik potřebný prvek v půdě (Torma)

Fosfor patří mezi tři nejdůležitější prvky ve výživě rostlin, sehrává důležitou roli ve vývoji a růstu rostlin. Vystupuje především jako regulátor energetické bilance, protože má schopnost vytvářet sloučeniny s velkou zásobou energie, která se uvolňuje při jejich hydrolýze. Fosfor se zúčastňuje na procesech transformace CO2, které jsou materiální i energetickou podmínkou existence fauny na Zemi.

Optimalizace dávek minerálních hnojiv s ohledem na existenci prostorové a časové variability agrochemických vlastností půdy (Štípek)

Nové technologie využívající moderní počítačové techniky, nástrojů družicové navigace GPS a geografických informačních systémů GIS, které jsou zahrnuty v systému tzv. precizního hospodaření (precision farming), dokáží s využitím adekvátních geostatistických metod přesně monitorovat výskyt prostorové nerovnoměrnosti agrochemických vlastností půdy, od nichž je odvozováno hnojení fosforem, draslíkem, hořčíkem a úprava pH.

Jarní výživa ozimé řepky (Baierová)

Pravidelné jarní hnojení polních plodin patří k základním zásahům pěstování rostlin. Zejména u ozimů posiluje porosty po zimním období, kdy byla vegetace utlumena a i příjem živin byl na velmi nízké úrovni. První hnojení by mělo být provedeno, když se oteplí natolik, že je na porostech patrný vegetační pohyb.

Výživa a hnojení travních porostů (Veselá)

Využití biologického potenciálu travních porostů je rozhodující mírou ovlivněno úrovní výživy rostlin. Ve výživě travních porostů musíme dodržovat zásadu, že množství odčerpaných živin budeme ve stejném množství a pravidelně navracet. Botanická skladba porostu je odrazem komplexu stanovištních podmínek a antropogenní činnosti.

Má cenu zabývat se hnojením mikroprvky? (Sláma)

Oficiální údaje o spotřebě průmyslových hnojiv a spotřebě čistých živin NPKCaMg na hektar, ať už je zdrojem ČSÚ nebo MZE ČR, ukazují poměrně nelichotivý stav ve výživě zemědělských plodin na orné půdě. Ač se zdálo v prvních letech po roce 2000, že jejich spotřeba bude stoupat, pokud tomu tak je, je tento vzestup velmi opatrný. Má tedy cenu zabývat se hnojením mikroprvky při současné mnohdy nedostatečné úrovni hnojení hlavními živinami?

Regulátory růstu u obilnin (Růžička)

Rezervou pro zvyšování výnosů zemědělských plodin je maximální využití jejich výnosového potenciálu. Vnějším zásahem, aplikací synteticky vyrobených růstových regulátorů, případně i přirozených látek, lze významně zasáhnout do fyziologických procesů rostlin, a ovlivnit tak řídící systémy rostlin požadovaným směrem, tedy i směrem ovlivnění tvorby výnosových prvků.

Jarní ječmen v roce 2004 (2) (Černý)

V dalším příspěvku se můžete seznámit s výsledky výzkumu inovací technologie pěstování jarního ječmen s porovnáním dvou rozdílných roku 2003 a 2004. Příspěvek pojednává o možnostech použití stimulátorů a morforegulátorů růstu, fungicidů a celkové ekonomické porovnání zkoušených technologií.

Systémy regulace výnosu a kvality zrna u ječmene jarního (Černý)

K faktorům, které mohou zásadně ovlivnit výnosy a kvalitu zrna sladovnického ječmene zcela jasně patří regulátory. Pro zahuštění porostu a vyrovnání odnoží u jarního ječmen jsou v současnosti k dispozici dva přípravky: Rexan a Sunagreen. Pro zvýšení kvality a výnosu zrna jsou uváděny tři přípravky: Atonik Pro, Rexan, Sunagreen.

Rozbor hlavních příčin nižších výnosů sóji v loňském roce na území ČR (Štranc)

Rok 2004 nebyl z hlediska pěstování sóji příliš úspěšný. Hektarové výnosy se ve většině případů pohybovaly mezi 1,11,8 t/ha. Výjimkou však nebyly podniky, které i na větších plochách dosáhly výnosů i 2,5 t/ha, a to bez použití umělého zavlažování.

Stručný přehled výnosových výsledků poloprovozních odrůdových pokusů se sójou v roce 2004 (Štranc)

Česká zemědělská univerzita v Praze společně s firmou ORIN s.r.o. založily v loňském roce projekt Sója 2004, který vzhledem k značnému zájmu pěstitelů bude pokračovat i v letošním roce. Pěstitelé měli možnost navštívit polní dny Sója 2004 na 3 lokalitách České republiky.O prvních ucelených výsledcích vás budeme informovat v tomto příspěvku

Poznatky o pěstování sóji na Slovensku (Candráková)

Sója zaujímá svým složením a výjimečnými možnostmi využití významné místo ve výživě nejen lidí, ale i hospodářských zvířat. V roce 2004 byl na Slovensku založen pokus kde se sledoval vliv použité odrůdy, výsevního množství, inokulace semen a hnojení na pěstované rostliny.

Agrotechnika cukrové řepy a zkušenosti s pěstováním na Slovensku (Žák)

Intenzifikace pěstování cukrové řepy na Slovensku se projevuje ve snižování plochy potřebné pro výrobu 1 t cukru. V roce 1993 bylo pro výrobu tohoto množství potřeba 0,23 ha, ale v roce 2003 již postačovala pouze plocha 0,16 ha. Při zachování prakticky shodné plochy pěstování došlo ke zvýšení produkce bílého cukru o 32 %.

Pěstování a problematika hořčice (Vašák)

Na hořčici se zcela chybně pohlíží jako na druhořadou a skromnou plodinu vhodnou do všech podmínek. Proto výnosy i kvalita velmi kolísají. Platí, že při dodržování elementárních zásad při rajonizaci a pěstování se dají právě u hořčice nejsnadněji a nejlevněji zvýšit výnosy, minimálně o 50 %, to je na 1,52 t/ha semene.

Kvalitně založený porost slunečnice - významný krok k úspěchu (Málek)

V podmínkách České republiky si slunečnice v posledních letech upevňuje svou výškou produkce významné druhé v olejninách (pro zpracování na olej) za řepkou ozimou. Podle předběžných odhadů v letošním marketingovém roce (2004/05) má dosáhnout celková světová produkce slunečnicových nažek objemu přibližně 25,02 mil. tun, což je pokles produkce ve srovnání se shodným období minulého marketingového roku 2003/04 o 1,92 mil. tun.

Řez chmele 2 (Štranc)

V současné době je řez chmele plně mechanizován. Využívají se kotoučové ořezávače, které ořezávají chmelové rostliny pouze horizontálním řezem ve stejné hloubce za plynulé jízdy stroje ve směru řadů chmelových rostlin. Je odřezáváno především jednoleté dřevo, část podzemních horizontálních lodyžních orgánů zůstává spojena s babkou.

Biologické účinky aplikace rostlinného stimulátoru ATONIK Pro (Babuška)

Mnoho pěstitelů zná a používá Atonik Pro především k podpoře jarní regenerace porostů ozimých plodin, zvýšení protistresové odolnosti rostlin a pro urychlení regenerace rostlin po poškození. Ošetřené rostliny jsou schopny rychleji reagovat na nepříznivé vlivy a rychleji regenerovat po poškození. Jako standardní je považována regenerační dávka Atonik Pro 0,2 l/ha v řepce ozimé v období zelené listové růžice až začátkem dlouživého růstu.

Počasí v roce 2004 (Pivec)

Analýza dat uplynulého roku, převzatých z údajů internetových stránek Českého ústavu hydrometeorologického ukazuje po většinu roku kladnou průměrnou odchylku měsíčních teplot vzduchu od normálu (tj. období let 196190) na většině z 22 analyzovaných stanic, nejvíce v únoru (+1,7 °C), dubnu (+1,7 °C) a srpnu (+2 °C).

Elektronické obchodování v zemědělství - fikce nebo příležitost? (Milata)

V předchozí části jsem vyjmenoval hlavní oblasti, kde se elektronické obchodování v minulých letech rozvinulo. Zemědělství zatím sice nepatří mezi typické případy rozsáhlého využití internetu, nicméně existuje množství příkladů úspěšných aktivit, které brzy najdou mnoho následovníků.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info