Monitorovací výbor projednal podmínky příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova pro příští rok

Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova včetně nových podmínek tohoto programu. Po podpisu ministra zemědělství Ivana Fuksy budou Pravidla pro daná opatření zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.

 

Vedle harmonogramu příjmu žádostí o dotaci z PRV na rok 2011 a podmínek opatření plánovaných pro jarní kolo příjmu žádostí projednal monitorovací výbor i dlouhodobě nepříznivou situaci u opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. V minulých kolech příjmu žádostí docházelo k několikanásobným převisům zaregistrovaných projektů nad schválenými. V tomto opatření však zbývá k rozdělení pouze jedna roční alokace, která nemůže, v případě, že nedojde k zúžení podpory, pokrýt všechny zaregistrované projekty. Zároveň došlo v mnoha obcích ke změnám zastupitelstev, která by měla mít možnost určit priority rozvoje obce a případné projektové záměry revidovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a schválil přesun tohoto opatření z jarního kola do podzimního kola roku 2011.

Jedním z bodů Monitorovacího výboru bylo i projednání podmínek nového dotačního titulu I.1.1.3 Založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. „Návrh podmínek byl monitorovacím výborem sice jednomyslně schválen, nicméně Ministerstvo zemědělství se v současné době rozhodlo opatření nespouštět. Musí se nejdříve provést inventura systému podpory biomasy,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Jarní kolo příjmu žádostí je plánováno na únor roku 2011. Žádosti budou přijímány na opatření:

· I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců,

· I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství,

· III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

· IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Letní kolo příjmu žádostí je plánováno na červen roku 2011. Žádosti budou přijímány na opatření:

· I.1.1 Modernizace zemědělských podniků,

· I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,

· I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost,

· I.3.4 Využívání poradenských služeb,

· II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů,

· III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy,

· III.1.3 Podpora cestovního ruchu,

· IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,

· IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Podzimní kolo příjmu žádostí je plánováno na říjen roku 2011. Žádosti budou přijímány na opatření:

· I.1.2 Investice do lesů,

· I.1.4 Pozemkové úpravy,

· I.3.4 Využívání poradenských služeb,

· III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje,

· III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby,

· IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Po schválení podmínek vedením MZe a po podpisu ministra zemědělství budou Pravidla pro daná opatření zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info