Ministr Tomáš Chalupa se účastní ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu“

Ministr Chalupa se účastní 7. ministerské konference procesu „Životní prostředí pro Evropu“, pořádané Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (EHK OSN), která se koná v Astaně, hlavním městě Kazachstánu. Česká republika, která je zakladatelem tohoto - tzv. Dobříšského - procesu, hraje na konferenci důležitou úlohu.

Z pozice zakladatele procesu Česká republika konferenci otevírala vystoupením připomínajícím jeho význam. V rámci Dobříšského procesu byla sjednána řada mnohostranných smluv zaměřených např. na otázky ochrany ovzduší či ochrany vod. U příležitosti 20. výročí procesu Česká republika na konferenci předala z rukou Evy Vavrouškové, vdovy po zakladateli procesu, cenu Josefa Vavrouška, kterou udílí nadace Charty 77 a nadace Partnerství, Evropské hospodářské komisi OSN. Ocenění převzal výkonný tajemník EHK OSN Ján Kubiš.

Konference je věnována dvěma aktuálním tématům: „Udržitelné hospodaření s vodou a ekosystémy“ a „Ozeleňování ekonomiky: integrace aspektů životního prostředí do ekonomiky“. V části týkající se managementu vod a ekosystémů diskutují zástupci vlád, mezinárodních organizací, soukromého sektoru i nevládních organizací např. způsoby, jak zlepšit ochranu vod a zajistit oceňování vodních ekosystémů, včetně poplatků za ekosystémové služby, opatření pro řešení problémů spojených s lidským zdravím a kvalitou a disponibilním množstvím vod, priority a výzvy v oblasti adaptace správy vod a vodních ekosystémů na extrémní klimatické události, zkušenosti získané ze spolupráce v oblasti správy přeshraničních toků za účelem ochrany množství a jakosti vod.

Diskuse na téma ozeleňování ekonomiky je zaměřena na otázky dosažení zelené a konkurenceschopné ekonomiky prostřednictvím integrovaného přístupu v oblastech jako jsou doprava, bydlení, energetika, zemědělství a vzdělávání. Pozornost je mj. věnována klíčové roli výzkumu, inovací a investic nutných k přechodu k zelené ekonomice.

Formát kulatých stolů, zavedený po reformě procesu v roce 2009, umožňuje interaktivní diskusi a přímou výměnu zkušeností mezi soukromým a státním sektorem a nevládními organizacemi.

Výstupy Astanské konference budou mj. sloužit jako příspěvek regionu EHK OSN ke Konferenci OSN o udržitelném rozvoji (tzv. Rio+20), jež se uskuteční v červnu 2012 v Riu de Janeiro. Astanská deklarace, přijatá v závěru konference, zdůrazňuje nutnost další akce při ochraně vod a přechodu regionu k zelené ekonomice.

Ministr Chalupa v rámci konference projednal otázky bilaterální spolupráce s představiteli Kazachstánu, USA a Polska. ČR vyjádřila připravenost sdílet s kazašskými partnery zkušenosti s tvorbou environmentální legislativy a environmentálního monitoringu, systému odpadového hospodářství, ekologických zátěží a nakládání s persistentními organickými polutanty. České firmy zaměřené např. na výstavbu zařízení na čištění a úpravu vod již v Kazachstánu působí a tato spolupráce může být dále rozšířena. Diskuse s USA byla zaměřena zejména na oblast mnohostranných environmentálních vztahů, zejména pak na přípravu na konferenci Rio+20, kde Česká republika i USA hrají významnou úlohu. Jednání s ministrem Polska bylo věnováno zejména otázkám ochrany ovzduší a přípravám na nacházející jednání Visegrádské čtyřky.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info