Státní pozemkový úřad zahájil svoji činnost

1. ledna 2013 vznikl Státní pozemkový úřad (SPÚ), který je zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Nový úřad spojí agendy vykonávané Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady.

Do funkce ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu byl ministrem zemědělství jmenován JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D., který doposud vykonával funkci 1. náměstka ředitele Pozemkového fondu ČR a od června 2012 byl pověřený jeho vedením. Funkci 1. náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu bude zastávat Ing. Veronika Nedvědová, která působila jako vrchní ředitelka Ústředního pozemkového úřadu. 

Veškerá zbytková agenda, kterou doposud vykonával Pozemkový fond ČR, přechází pod nově vzniklý Státní pozemkový úřad. Úřad bude pokračovat v prodeji státní půdy, vypořádávání restitučních nároků, bezúplatných převodech a směnách pozemků. SPÚ bude příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR. Stejně tak přechází do příslušnosti hospodařit novému úřadu i stavby využívané k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. „Přestože zákon byl přijat těsně před koncem roku, Pozemkový fond ČR a Ministerstvo zemědělství se na tento krok dlouhodobě připravovaly. V této chvíli nic nebrání tomu, aby nový úřad začal zastávat svoje hlavní funkce již od prvního dne své činnosti, byť na počátku roku bude nutné přijmout některá přechodná opatření, vzhledem ke krátké době mezi přijetím zákona a jeho účinností.“ řekl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu JUDr. Petr Šťovíček, Ph. D.

Státní pozemkový úřad bude vykonávat působnost podle zákona č. 503/2012 Sb. a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Dnem, kdy vstoupil v účinnosti zákon o vzniku Státního pozemkového úřadu se ruší zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků. Tyto převody jsou nově upraveny přímo v zákoně o SPÚ.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu jsou nově stanoveny podmínky pro převod státních pozemků, které byly dosud upraveny zákonem č. 95/1999 Sb., zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků. K nejvýznamnějším změnám patří: -  nově se upravují podmínky bezúplatného převodu (obcím se stanovuje lhůta pro podání žádosti pro  převod pozemků ve třetích zónách národních parků v zastavěném území nebo zastavitelné ploše – 12 měsíců) -  kupní cena – obecně platí  (není-li stanoveno jinak), že prodej se realizuje za cenu obvyklou (namísto dříve ceny určené podle cenového předpisu) -  nejdelší možná doba splátek kupní ceny se zkracuje na 10 let (původně 30 let) -  předkupní právo zaniká zaplacením, ne však dříve než za 5 let ode dne vkladu do katastru nemovitostí

-  nově lze pozemek učinit předmětem zástavního práva i na zajištění poskytnutí úvěru k zaplacení kupní ceny -  zákon stanovuje kratší platnost potvrzení finanční a celní správy (30 dnů) -  nově se již nezasílá návrh smlouvy, nýbrž jen text smlouvy -  jednoznačně se stanovuje priorita nabídky pozemků pro oprávněné osoby (zákon č. 229/1991 Sb.)

Státní pozemkový úřad je příslušným pozemkovým úřadem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženským organizacemi (zákon č. 428/2012 Sb.). „Od 1. ledna 2013 vykonává Státní pozemkový úřad jako právní nástupce Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými organizacemi a přijímá výzvy oprávněných osob k vydání zemědělských nemovitostí, které před 1. lednem 2013 spravoval Pozemkový fond ČR. Současně bude Státní pozemkový úřad pro samotné majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi i příslušným pozemkovým úřadem,“ řekl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu JUDr. Petr Šťovíček, Ph. D.

Sídlem Státního pozemkového úřadu je budova bývalého ústředí Pozemkového fondu ČR v Praze na Žižkově (Husinecká 11a). Webové stránky nového úřadu jsou www.spucr.cz.

 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info