MŽP podpoří 25 miliony korun především vzdělávací a osvětové aktivity škol v oblasti životního prostředí

„Potřebujeme podpořit environmentální vzdělávání, aby se zlepšovaly znalosti a zapojení dětí v oblasti životního prostředí, a zároveň školy měly možnost využívat kvalitních programů jako důležitý doplněk výuky. Tato výzva je zaměřena na aktuální témata, která jsou prioritami ministerstva. Mezi takové patří adaptační opatření v krajině i v zastavěném území, tedy aktivity podporující přizpůsobení člověka projevům a dopadům změny klimatu, zejména v oblasti protipovodňových opatření a přípravy na suchá a horká období, zachytávání a využívání dešťové vody, noční chlazení a denní stínění, budování zelené infrastruktury v obcích, péči o zeleň v okolí budov. Také budou též vítány vzdělávací projekty s akcentem na téma snižování emisí skleníkových plynů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility, produkce potravin, prevence vzniku odpadů, vlivy znečišťujících zdrojů na kvalitu ovzduší, zdraví lidí a ekosystémy. Chceme podpořit koordinaci dlouhodobých vzdělávacích akcí, pořádání klíčových odborných seminářů a konferencí, kampaně i programy pro veřejnost s celorepublikovým nebo nadregionálním významem,” vysvětluje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Dotační aktivita zaměřená na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) podpoří projekty vedoucí ke stabilizaci dlouhodobých a zavedených programů EVVO nabízených nebo realizovaných v rámci předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a dalšího vzdělávání (včetně vzdělávání pracovníků veřejné správy v environmentálních tématech). Součást výzvy zaměřená na tvorbu metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, vyhodnocování v oblasti EVVO, má posílit projekty rozvíjející metodické zázemí, zvyšující kompetence a kvalifikace lektorů a pedagogů pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na EVVO. Podpora bude zaměřena např. na metodické materiály pro lektory a další pracovníky EVVO, dále rozvíjení evaluačních metod, včetně ověřování dopadů EVVO na cílové skupiny.

Do oblasti chráněných území, tedy zvláště chráněných území, chráněných území Natura 2000, Biosférických rezervací UNESCO, národních geoparků a významných krajinných prvků, bude směřovat podpora na projekty zacílené na interpretaci přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů v oblasti ochrany přírody.

O podporu mohou zažádat územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, spolky, zapsané ústavy, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků.

Maximální výše dotační podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Minimálně tak získá 300 tis. korun a maximálně 1 mil. korun na tvorbu metodik a vzdělávání lektorů nebo na interpretaci přírodního dědictví. Do výše až 2 mil. korun mohou být podpořeny projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Odkaz na materiály k výzvě najdete na této internetové adrese .

Kontakt pro více informací:

Tiskové oddělení MŽP

Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534

E-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info