Sedláci a vlastníci půdy odmítají další omezování svých práv

Dlouhodobé snahy Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a také Komunistické strany Čech a Moravy o prosazení návrhu zákona na předkupní právo pro pachtýře zemědělské půdy a stát našly podporu na půdě Ministerstva zemědělství ČR (MZe). Ačkoliv sám ministr Marian Jurečka ujistil ve svém dopise ze dne 3. srpna 2017 Asociaci soukromého zemědělství ČR, že jeho resort žádnou podobnou legislativu v tomto směru nepřipravuje, opak je pravdou. O chystané novele zákona, kterou MZe hodlá v příštím roce předložit do meziresortního připomínkového řízení, informoval pouhé tři týdny nato jeho náměstek Jiří Jirsa na výstavě Země Živitelka. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Svaz vlastníků půdy ČR (SVP ČR) jakoukoliv další snahu o omezení vlastnických práv 3,2 milionů vlastníků půdy v této republice jednoznačně odmítají.

Do dnešní doby nedošlo k dokončení procesu restitucí majetku a půda nebyla navrácena nebo odpovídajícím způsobem kompenzována všem původním vlastníkům. Namísto toho jsou předkládány návrhy, které opět omezují svobodu vlastníků půdy v nakládání s jejich majetkem a jsou zdůvodňovány veřejným zájmem.

„Navrhovaný zákon o předkupním právu rozhodně není veřejným zájmem. Ve hře je naopak prospěch úzké skupiny velkých zemědělských společností, které se snaží získat výhodu proti dalším subjektům, jež mají zájem půdu vlastnit. Naprosto lichá je také argumentace nutného znemožnění nákupu půdy zahraničním investorům. Prodej celých zemědělských společností, zákonem nijak neošetřený, je běžnou realitou a ze strany zahraničních firem se tak děje právě za účelem skupování půdy. Zavedením předkupního práva by tato výhoda připadla i všem současným a budoucím zahraničním vlastníkům farem,“ upozorňuje předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Výsledkem dosavadního způsobu hospodaření, včetně státních zásahů ve vztahu ke kvalitě půdy a krajiny, je stav, kdy přes 60 % zemědělské půdy je ohroženo vodní erozí a ta ztrácí produkční schopnosti, spodní vody jsou znečištěny pesticidy v důsledku pěstování energetických plodin. I to je výsledek podpory nerovnovážné (duální) struktury zemědělského sektoru a zejména hospodaření převážně velkých zemědělských společností na rozsáhlých nedělených celcích půdy.

„Zákon o předkupním právu pro pachtýře a stát by tento stav zakonzervoval se všemi negativními důsledky. Jsme přesvědčeni, že především zodpovědný a informovaný vlastník by měl usilovat o

ochranu půdy tak, aby byla zachována její hodnota. Takový vlastník se také dokáže sám svobodně rozhodnout, komu svůj majetek propachtuje nebo prodá,“ říká předseda SVP ČR Petr Klos a dodává: „Jednoznačně pozitivního efektu v ochraně půdy by mohlo být dosaženo například systematickou osvětou vlastníků půdy, která by vedla k jejich vyšší informovanosti o ochraně a péči o svůj majetek. Takovou podporu však vlastníci ze strany ze strany státu nikdy neměli.“ 

Obě organizace (ASZ ČR a SVP ČR) trvale ctí vlastnictví a podstatu svobodného nakládání s půdou a jednoznačně odmítají jakékoli zásahy do vlastnického práva s tím, že jak předkupní právo, tak závazek „poskytnout informace o prodeji“, si mohou smluvní strany sjednat, pokud na tom mají zájem.

„Nájem, resp. dnes pacht, je dobrovolná záležitost dvou stran a vstupovat do nich takovým autoritativním a plošným způsobem, je nepřípustné a současné problémy na trhu s půdou v žádném případě nevyřeší. Ba naopak,“ uvádí tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek a dodává: „Podstatou stabilního a funkčního státu je respekt k vlastnictví, právní jistota, což je i předpoklad úspěšného podnikání. Takovéto zásahy vytvářejí nejistotu a nezájem skutečně se starat o svůj majetek, pokud není jisté, o jaká práva stát své občany připraví. Navíc by stát tímto vrchnostenským jednáním paušálně zvýhodnil jednu ze smluvních stran.“

V současnosti existuje více než 30 zákonných norem omezujících vlastníky půdy. Další regulace a omezení svobodného rozhodování jen dále prohloubí jejich odcizení. S ohledem na současný stav půdy v ČR je zřejmé, že to k jeho zlepšení nepovede.

Veřejným zájmem všech obyvatel ČR proto je, aby se zemědělský sektor vrátil do rovnovážného stavu. Stát by měl především podporovat šetrně hospodařící zemědělce a také dlouhodobě motivovat vlastníky k ochraně jejich půdy. Povinností státu tak je odmítnout návrhy jakékoliv zájmové skupiny, které mohou přispět ke zhoršení současného stavu půdy a krajiny nebo dokonce ohrozit potravinovou suverenitu našeho státu.

 

Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info