Připomínky ASZ ČR k vyhlášce o skladování a způsobu používání hnojiv

V září zaslala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) na ministerstvo zemědělství připomínky k připravované novele vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv. Novela obsahuje poměrně velký počet změn, které ovlivní zemědělskou praxi, proto jsme připomínky konzultovali také s externími odborníky na rostlinnou výrobu. Které nejdůležitější změny ve vyhlášce Asociace navrhuje?

Ministerstvo zařadilo novou podmínku pro aplikaci močoviny, která v případě, že není okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku, musí být ošetřena inhibitorem ureázy. Zapravení do půdy však považujeme za kontraproduktivní v případě, že do 48 hodin po aplikaci močoviny bez ureázy přijdou srážky o minimálním úhrnu 5 mm, které spolehlivě zajistí, že močovina bude působit efektivně a dojde k minimálním ztrátám amoniaku. Pokud by byla naopak i v takovém případě močovina zaorána, může dojít naopak k poměrně velkým ztrátám uhlíku z půdy a poškození její struktury.

Dále požadujeme z novely odstranit novou povinnost zapravovat po aplikaci do půdy tzv. technologické vody. Jako technologické vody se na zemědělskou půdu v režimu pomocných půdních látek podle potřeby rozstřikuje např. i dešťová voda, která odtéká z prázdného silážního žlabu nebo z prázdného hnojiště. Tyto vody nelze vypouštět do vodotečí, takže se musí vyvážet a rozstřikovat na pozemky. Mají velmi nízký obsah sušiny a dusíku, prakticky jde pouze o „špinavou vodu“. Zapravování je tedy z hlediska snížení pachové zátěže okolí zbytečné, zvyšuje náklady a počet operací, často je v praxi neproveditelné a opět zvyšuje ztráty uhlíku.  

Z vyhlášky požadujeme také vypustit údaje týkající se evidence a bilance živin. Ta je navíc navržena chybným a zavádějícím způsobem, protože většina vstupů živin včetně statkových a organických hnojiv je uváděna v návrhu vyhlášky v oxidech, zatímco odběry živin jsou uváděny v prvcích.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info