Evropský parlament požaduje přezkoumání stavu ochrany velkých šelem

Evropský parlament hlasoval o společném usnesení o ochraně chovu hospodářských zvířat a populací velkých šelem v Evropě.

Aktuálně Evropský parlament vyzval k projednání změn článku 19 směrnice o stanovištích. Plně a správně pojatá směrnice by měla zahrnovat změny příloh směrnice, aby bylo zajištěno, že příslušné druhy šelem budou uvedeny v příloze v souladu s aktuálním vědeckým a technickým pokrokem. Je třeba poznamenat, že přesun některého druhu šelmy z jedné kategorie (např. přísná ochrana) do jiné (např. ochrana s využíváním) nemění právní povinnost členských států zajistit odpovídající ochranu druhu, resp. populace. 

Změna směrnice a jejích příloh je zásadním požadavkem pro všechny zúčastněné strany na venkově, včetně myslivců, protože přísný status ochrany některých druhů velkých šelem vede ve stále větším počtu členských států k právní a administrativní patové situaci. Problém vyplývá z podstaty příliš úzké interpretace práva EU některými zúčastněnými stranami a z neustálých právních útoků a požadavků nevládních organizací na přísnou ochranu některých druhů šelem na vnitrostátní úrovni.

Podle prezidenta FACE Torbjörna Larssona je hlasování dobrou zprávou a další jasnou výzvou Evropské komisi, aby zahájila jednání pro změnu příloh směrnice o stanovištích. Byl to požadavek předchozího Evropského parlamentu a dalších institucí EU, takže pro Komisi bylo stále obtížnější nejednat.

Mnoho populací velkých šelem, zejména evropských vlků, se nadále rozšiřuje. Podle nejnovějšího stavu ochrany vlků v Evropě bylo v EU hlášeno přibližně 19 000 jedinců s nárůstem populace o více než 25 % jen za posledních deset let. To se ale nezohledňuje při podávání zpráv v EU, kdy jsou populace hlášeny jen na biogeografické úrovni, což je nevhodné pro vysoce pohyblivé druhy, jako je vlk a rys.Areály populací velkých šelem totiž dosahují až tisíce kilometrů čtverečních a jsou nevyhnutelně rozděleny státními nebo jinými správními hranicemi. Ochranná, monitorovací a řídící opatření, jakož i hodnocení stavu ochrany, by tedy měly být prováděny na biologicky správné a hlavně přeshraniční úrovni, což kromě jiného potvrzuje i nejnovější hodnocení IUCN stavu ochrany vlka v Evropě. 

V návrhu se objevil požadavek na vyloučení „lovecké činnosti“ jako legitimního nástroje řízení populací podle článku 16 směrnice o stanovištích, to však většina europoslanců odmítla, neboť myslivci se aktivně podílejí (a musí se podílet) na řízení populací velkých šelem a použití výjimek pro populace, které jsou přísně chráněny, platí pouze v rámci přísných licenčních systémů, aby byly splněny podmínky stanovené ve směrnici.

Dále je třeba zdůraznit, že podle rozhodnutí Evropského soudního dvora je lov velkých šelem „pro účely řízení populace“ povolen, pokud jsou splněny určité podmínky. Kvóta (národní nebo regionální) skutečně může existovat a stanoví horní hranici s ohledem na kritérium „omezený počet“, ale i v rámci takové kvóty je možné činit cílená rozhodnutí pro jednotlivé subjekty. 

Mnoho členských států je přesvědčeno, že myslivci podpoří přístupy k ochraně a řízení populací šelem a zajistí tak dobré soužití šelem s místními komunitami. To bylo kromě jiného také stále více dokumentováno ve výzkumech, které v nedávné minulosti proběhly. V Evropě lze tak poukázat na úspěšné pozitivní příklady soužití s velkými šelmami, jako je medvěd hnědý, vlk a rys, vždy ale hlavně tam, kde existuje aktivní management populace příslušného druhu šelmy a také fungující spolupráce s myslivci.

Zdroj: FACE Press Release: European Parliament demands procedure to review the protection status of large carnivores ze dne 24.11.2022

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info