Asociace je pro provozní podporu malých bioplynových stanic

Asociace soukromého zemědělství ČR se minulý týden obrátila na ministra zemědělství v souvislosti s aktuálním projednáváním novely zákona o podporovaných zdrojích energie (LEX OZE II) v Poslanecké sněmovně. Novelizace zákona probíhá v době finálního schvalování směrnice RED III, která přinese závazek výrazného zvýšení rozvoje obnovitelných zdrojů a místní neboli komunitní energetiky.

Domníváme se, že v rozvoji obnovitelných zdrojů mohou sehrát důležitou úlohu malé bioplynové stanice využívající zejména exkrementy hospodářských zvířat, zbytky krmiv a částečně také plodiny bez tržní produkce. Rozvoj bioplynových stanic (BPS) nastal mezi lety 2006 - 2012. Dostupné technologie i nastavení podpory v těchto letech umožňovaly výstavbu BPS především u větších podniků. Pro menší podniky nebyla technologie ještě dostupná. To se změnilo a nyní jsou k dispozici i bioplynové stanice s výkonem od 50 kW. Vnímáme to jako příležitost pro rozvoje obnovitelných zdrojů a zvyšování oběhového hospodářství na farmách a rozvoje řiditelného zdroje elektřiny pro rozvoj komunitní energetiky.

Prostřednictvím malých BPS si mohou rodinné farmy vyrábět energii nejen pro své vlastní potřeby, ale i pro potřeby obcí či malých podniků. Jasně se ukazuje, že produkce vlastní energie je obrovská konkurenční výhoda. V okolí BPS vznikají nová pracovní místa. Občané, kteří žijí v obcích, kde je dodávka tepla zajištěna z bioplynových stanic, nemusí čelit skokovému nárůstu cen tepla a mají tak o důvod více zůstat bydlet na venkově. Zároveň technologie bioplynových stanic nabízí možnost elektřinu vyrábět nejen stabilně, ale i plynule měnit výkon, např. dle požadavků rozvodné sítě.

Jsme si vědomi, že ČR potřebuje zajistit také dostupnou a šetrnou náhradu zemního plynu obnovitelnou alternativou. Na rozdíl od velkých bioplynových stanic často lokalizovaných v prostorách bývalých zemědělských družstev s velkokapacitním rozvodem zemního plynu nejsou malé rodinné farmy v blízkosti sítě zemního plynu a technologie pro čištění a vtláčení biometanu do plynárenské soustavy není v menším měřítku dostupná.

Za nejlepší způsob podpory výstavby malých bioplynových stanic považujeme provozní podporu elektřiny. Díky této podpoře máme v ČR již více než 400 BPS. Řada našich členů, zejména chovatelů hospodářských zvířat, by obnovení této podpory ocenila. Proto žádáme ministerstvo zemědělství o diskuzi s MPO a s Poslaneckou sněmovnou nad novelizací zákona, která by podporu opět oživila.

O podporu BPS žádáme státní správu opakovaně. V minulosti se nám ze strany MPO dostalo odpovědi, že je zavedena provozní podpora tepla z bioplynu, a tak není nutné zavádět podporu výroby elektřiny. Od našich členů však máme jasnou zpětnou vazbu, že je tato podpora tepla platná pouze formálně. Energetický regulační úřad nastavil její parametry tak přísné, že od jejího využití prakticky odrazují. Dokážeme si představit, že by podpora přes teplo mohla fungovat za těchto podmínek:

  • Snížení objemu využití tepla: Ve vyhlášce o technicko-ekonomických parametrech ERÚ je požadováno využití tepla odpovídající 4 tis. hodin provozu zařízení. Topná sezona ale trvá typicky 2500 – 3000 hodin. Obdobné zdroje na zemní plyn nebo biomasu mají ve stejné vyhlášce právě hodnoty 2,5 - 3 tis. hodin. Požadavky na dobu využití tepla je nutné nastavit obdobně jako u jiných zdrojů, protože o teplo mimo topnou sezonu není zájem. Část tepla se na rozdíl od plynové kogenerace nebo kotle na biomasu spotřebuje přímo na farmě a také na zabezpečení chodu bioplynové stanice.
  • Snížení předpokládané prodejní ceny tepla z bioplynu: ERU ve svých vnitřních výpočtech předpokládá, že bude BPS prodávat teplo za stejnou cenu, jako je teplo vyrobené ze zemního plyn. Dodávka tepla z BPS se tak stává naprosto nekonkurenceschopná. Na venkově si lidé dokáží vyrobit teplo výrazně levněji, např. pomocí palivového dřeva, uhlí nebo tepelného čerpadla.
  • Zveřejnění jasné metodiky výpočtu podpory umožňující předem odhadnout, jak se bude podpora (bonus) měnit při změnách cen energií a vstupů.
  • Zahrnutí do uznatelného využití tepla také ohřev substrátů a vytápění samotné bioplynové stanice.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Tisk

Další články ke kauze Biopaliva:

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info