Vedoucí pracovních skupin odboru evropské integrace MZe ČR

Složení VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN

odboru evropské integrace MZe CR

Ing. Ivan B r a n ž o v s k ý, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro osivo a chmel

Ing. Petr E x n a r

vedoucí pracovní skupiny pro cukr a líh

Doc. Ing. Jirí H o d i s, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro víno

Ing. Magdalena H r a b á n k o v á, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro strukturální opatrení - regionální a strukturální politiku , rozvoj venkova

Ing. Jan I v á n e k, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro veprové maso , drubež a vejce

Ing. Vilibald K n o b

tajemník pracovní skupiny pro agromonetární záležitosti , statistiku , úcetnictví , informacní systémy a sledování cen

Ing. Tomáš K r e u t z e r

vedoucí pracovní skupiny pro hovezí maso , skot , ovce a kozy

Ing. Jindrich K v a p i l í k, DrSc.

vedoucí pracovní skupiny pro mléko a mlécné výrobky

Dr. Ing. Pavel P o v o l n ý

tajemník pracovní skupiny pro obiloviny , olejniny a bílkovinné plodiny

Ing. Jaroslav Z í k a

vedoucí pracovní skupiny pro ovoce , zeleninu a brambory

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info