Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

CHEMICKÁ REGULÁCIA NÁLETOV KROV A STROMOV V TRÁVNOM PORASTE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ak sa trávny porast permanentne neudržiava kosením alebo pasením, dochádza na pa-sienkoch v blízkosti lesa k samozalesneniu (Maloch 1942, Krajčovič a kol. 1968; Klapp 1971). Zaburinenosť a samonálety krov a stromov sú priamym dôsledkom chýb pri ob-hospodarovaní a využívaní trávnych porastov, hlavne na pasienkoch pri tradičnom voľ-nom pasení (Lackovič, Glejdúrová 1989). V dôsledku náletov semien krov a stromov sa strácajú prirodzené hranice medzi lesom a pasienkom. Najefektívnejšia metóda regulácie zaburinenosti a náletov s prihliadnutím na ekotoxikologické aspekty sa ukázala chemická obnova (Lackovič, Glejdúrová 1989; Tišliar 1991).

ODRŮDOVÁ SKLADBA JARNÍHO JEČMENE

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Jarní ječmen a ozimá pšenice jsou nejdůležitějšími obilninami našeho zemědělství a rentabilita jejich produkce rozhodujícím způsobem ovlivňuje hospodářské výsledky prvo-výroby a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Základem úspěšné pěstitelské techno-logie a následného uplatnění produkce na trhu je cíleně volená odrůdová skladba. Platí to v plné míře i o jarním ječmeni, kdy se v nových odrůdách odráží efektivní vývoj šlechtění orientovaný na účelovou kvalitu, odolnosti proti chorobám i dalším stresovým faktorům na př. suchu, resp. schopnosti ve velmi krátkém vegetačním období využít živin k jejich maximálně efektivnímu využití.

AKTUÁLNE OTÁZKY PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Obilniny tvoria kľúčovú skupinu plodín rastlinnej výroby Slovenska, ich postavenie je dominantné, pretože sa podieľajú takmer 40 %-timi na energetickej hodnote spotrebo-vaných potravín a 35 %-timi na energetickej hodnote vo výžive zvierat.

POZNÁMKY K PĚSTOVÁNÍ PŠENICE V ČR

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pšenice je nejvýznamnější polní plodinou v našem státě. Ozimá pšenice se tradičně pěstuje na plochách 750 - 800 tis. ha a jarní pšenice na 30 - 60 tis. ha. Celková plocha pšenice tak každoročně představuje přibližně 800 tis. ha, tj. cca 25 % plochy orné půdy a cca 50 % plochy obilnin.

ÚVAHY O BIOTECHNOLOGIÍCH PRO ROZVOJ ROSTLINNÉ VÝROBY

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Společnost Hoechst Schering AgrEvo je jedna z několika mála světových společností, která se vedle „klasické chemie“ stále intenzívněji zabývá i biotechnologiemi. Dalo by se tedy očekávat, že budu tyto nové metody vynášet až do nebe, což nehodlám. Chci hovořit i o některých problémech, které jsou dnes s biotechnologiemi spojovány. Naprosto jedno-značně se projevuje odlišná mentalita obyvatel „Nového světa“, a obyvatel Evropy, tedy „Starého kontinentu“.

MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST V PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN V RUMUNSKU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na celém světě je obděláváno přibližně 1,5 miliard ha. Polní rostliny zaujímají 1,2 mili-ard ha a často je sklizeno méně než 1 miliarda ha z důvodu různých kalamitních situací. Obiloviny se pěstují na přibližně polovině obdělávané plochy světa a jsou nejdůležitější-mi zemědělskými plodinami s roční produkcí 2 miliardy tun semen. Zájmem světa je zvýšení produkce obilovin pro zajištění 500 - 750 kg semen na obyvatele ročně.

HLAVNÉ PROBLÉMY RASTLINNEJ VÝROBY SR A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rastlinná výroba sa na Slovensku v súčasnosti uskutočňuje na približne 2 417 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej orná predstavuje 1 472 tis. ha, trvalé trávne porasty 831 tis. ha a vinohrady 25 tis. ha (1997). Na tvorbe HDP sa poľnohospodárstvo podielalo v r. 1995 5,62 % a v r. 1996 5,19 %. Na pôde hospodárilo v r. l996 spolu 9 001 podnikov, z toho 927 družstevných a 7 581 súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorých priemerná výmera bola 15,21 ha, zatiaľ čo priemerná výmera družstevného podniku bola 1 504 ha.

K NĚKTERÝM VÁŽNÝM PROBLÉMŮM ROSTLINNÉ VÝROBY A MOŽNOSTEM JEJICH ŘEŠENÍ

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V ČR dochází postupně k podobné situaci, jako v Evropské unii, kde ze 130 milionů hektarů nebude v příštích letech pro výrobu potravin třeba 40-90 milionů hektarů země-dělské půdy. Mění se tedy postavení a dimenze zemědělství, které dosud zajišťovalo jen výrobu potravin a surovin pro potravinářský průmysl. Např. v SRN se počítá s tím, že vý-roba potravin a surovin pro potravinářský průmysl bude zaujímat jen kol 40 % dosavad-ního rozsahu zemědělství.

ÚVAHY NAD VSTUPEM ČESKÉHO AGRÁRNÍHO SEKTORU DO PODMÍNEK JEDNOTNÉHO TRHU EU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Očekává se, že ČR vstoupí do EU kolem roku 2005. Vláda ČR, včetně rezortu MZe ČR, připravuje tzv. poziční dokument, který je - alespoň ze strany agrárního sektoru - vý-razně orientován na přípravu budoucích předvstupních jednání z hlediska požadavků ČR vůči EU. Naproti tomu EU vyhodnotila v roce 1996 dotazníky, které dříve zaslala všem asociovaným zemím. V rámci programů PHARE pracovala v roce 1996 v ČR mise růz-ných odborníků z EU, kteří vypracovali hlubší analýzu jednotlivých problémových oblastí agrárního sektoru. EU tak získala dostatek poznatků k přípravě svého „pozičního doku-mentu“ k ČR a ostatním asociovaným zemím z hlediska jejich připravenosti na budoucí členství.

AKTUÁLNÍ PERSPEKTIVY MEZINÁRODNÍHO AGRÁRNÍHO TRHU

9. 12. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zhruba od roku 1980 je mezinárodní agrární trh převážně trhem, na kterém zboží hle-dá kupce, za úspěch se považuje „prodat“ a nabídka téměř trvale převyšuje poptávku u většiny rozhodujících zemědělských a potravinářských komodit. Tento stav, způsobený z velké části vysokou mírou subvencování zemědělství ve vyspělých ale i některých roz-vojových zemích, přispěl v polovině osmdesátých let k vytvoření vysokých konečných zásob u významných mezinárodně obchodovaných komodit v exportních teritoriích.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info