Potravinářství

  • Zobrazit podle
  • Regionu

EU se odvolává proti rozhodnutí WTO o hormonálně ošetřeném masu

25. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

BRUSEL 25.zárí (CTK) - Evropská komise se odvolala proti rozhodnutí Svetové obchodní organizace (WTO) tvrdícímu, že zákaz dovozu hormonálne ošetreného masa je proti pravidlum volného obchodu. Mluvcí Evropské komise Peter Guilford dnes uvedl, že interpretace pravidel je v podání WTO príliš striktní a že WTO ignoruje mínení predních evropských vedcu.

PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKOM VINOHRADNÍCTVE A VINÁRSTVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článok sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú právnej úpravy v Slovenskom vinohradníctve. Tejto oblasti sa u nás začína venovať veľká pozornosť. K základným zmenám v právnej úprave došlo v nadväznosti na závažné zmeny v politickom systéme. Právna úprava reagovala na zmeny vo vlastníctve k pôde a postupne si začíname uvedomovať, že vinohradníctvo, ktoré je bezprostredne spojené s pôdou, významne ovplyvňuje ekonomiku i životné prostredie. Intenzívnu vinohradnícku výrobu musíme orientovať do vinohradníckych oblastí tak, aby boli dodržané ustanovenia Zákona č. 332/l996 Z.z.

POTRAVINOVÉ PRÁVO V ČR A V EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek uvádí věcné záměry zakotvené v novém zákoně o potravinách a tabákových výrobcích vč. otázky jeho slučitelnosti s legislativou EU. Příspěvek je též signálem k otevření diskuse k naplnění cílů stanovených v dokumentu Komise EU k potravinovému právu (Zelená kniha). Oblast diskuse je rozšířena i o problematiku výběru metod určení priorit při řešení harmonizace legislativy ČR s legislativou EU v zemědělství a potravinářství.

NĚKTERÉ Z METOD ZJIŠŤOVÁNÍ CHAOTICKÉHO CHOVÁNÍ NA TRHU S HOVĚZÍM MASEM

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V první části příspěvek popisuje základní termíny teorie chaosu a dynamiky populace. V poslední části je analyzováno chování trhu s hovězím a vepřovým masem. Oba trhy se chovají dosti odlišně a je možné zde vysledovat oblasti s chaotickým chováním. Aby tyto závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny, bude třeba je dále zkoumat.

ÚROVEŇ SPOTŘEBY MASA A MASNÝCH VÝROBKU A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVNILY NA PŘELOMU LET 1996/1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na přelomu roku 1996/1997 došlo v ČR ke značným poruchám na trhu hovězího a vepřového masa a výrobků z nich. Příspěvek se zabývá rozborem příčin a jejich kvantifikací s využitím ekonometrických metod. Analýza prokázala jako vážnou příčinu pokles disponibilních příjmů části spotřebitelů, který blokuje poptávku. Vysoké výkyvy farmářských cen souvisí pak s hromaděním zásob ve zpracovatelském průmyslu, jehož příčina byl pokles poptávky a neuvážené operace na zahraničním trhu masa.

MEZINÁRODNÍ VAZBY OBCHODU KÁVOU V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ SPOTŘEBA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Formování trhu kávou v ČR od roku 1990, velké obchodní firmy kávou v ČR, Tchibo, Kraft Jacobs, Douwe Egberts, spotřeba kávy na obyvatele a její zahraniční obchod.

TECHNICKO-TECHNOLOGICKÁ VYBAVENOSŤ PRODUKČNÝCH CHOVOV DOJNÍC

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje technicko-technologickú vybavenosť produkčných chovov dojníc. Na príklade vybraných podnikateľských subjektov demonštruje stupeň fyzickej a morálnej amortizácie hmotného investičného majetku, zdroje a efektívnosť kapitálu v chove kráv. Osobitnú pozornosť venuje inovácií a tecnicko-technologickej prestavbe chovov dojníc, syntetizuje silné a slabé stránky produkčných chovov dojníc pri dosahovaní rentabilnej výroby surového kravského mlieka.

NĚKTERÉ MOŽNOSTI ANALÝZY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU MLÉKEM A ML. VÝROBKY S VYUŽITÍM EKONOMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Agrární zahraniční obchodní politika je součástí hospodářské politiky, jejíž cílem je vytváření ekonomického prostředí pro efektivní rozvoj příslušné hospodářské jednotky od podniků, oblastí, regionů až po národní hospodářství v jeho souhrnu. Pro analýzu faktorů, se kterými konceptor politiky musí při své práci operovat, je možné použít ekonometrického modelování, které slouží právě ke kvantifikaci vztahů mezi ekonomickými veličinami. Nejvýznamnějšími faktory zahraničního obchodu komoditou mléko a mléčné výrobky se jeví dovozní a vývozní cena, výroba mléka, disponibilní příjem obyvatel, kurs DM, spotřeba mléka a světová cena sušeného mléka. V přiložených grafech je dále znázorněn průběh skutečných hodnot dovozu a vývozu výše uvedených komodit a průběh těchto veličin vypočítaných modelem.

MARKETINGOVÉ REŤAZCE PRI MLIEKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výrazný pokles stavov a úžitkovosti kráv po roku 1989 sa následne prejavil v trhovej produkcii mlieka, v nákupe mlieka do spracovateľských podnikov a vo výrobe a spotrebe mliekárenských výrobkov. Príspevok analyzuje príčiny uvedeného nepriaznivého stavu a hľadá možnosti na zastavenie rastu cien a zladenie ekonomických väzieb medzi nákupnými, spracovateľskými a spotrebiteľskými cenami.

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE A INTEGRACE S EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je dalším realizačním výstupem mezinárodního projektu PHARE ACE No. P-95-2015-R „Zemědělská a potravinářská politika v Polsku a České republice a EU integrace“, který je řešen na katedře řízení (ČZU v Praze) v letech 1996-98. V příspěvku jsou uvedeny podrobnější informace o mlékárenství v Polsku a České republice.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info