Půda – dar, který nám byl propůjčen

První letošní příležitostí diskutovat o půdě z nejrůznějších hledisek za účasti zástupců státní, nevládní a akademické sféry, sedláků a vlastníků půdy, byl dubnový seminář pořádaný Asociací soukromého zemědělství ČR. Konal se pod názvem „Půda – nejcennější komodita“ v rámci plánovaných akcí této nevládní organizace u příležitosti Mezinárodního roku půdy. Hostitelem akce byl Hotel Obora Kinský v Chlumci nad Cidlinou, resp. Francesco Kinsky dal Borgo z Evropského svazu vlastníků půdy (ELO), jehož je ASZ ČR členem, a který v průběhu semináře vystoupil s příspěvkem týkajícím se současné situace ve vlastnictví půdy v EU.

Hlavním odborným partnerem nejen tohoto, ale i všech ostatních letošních seminářů, je firma PRP Technologies, jejíž zástupci informovali o důsledcích klesající úrodnosti půdy a konkrétních možnostechzabezpečení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Součástí programu byla i praktická ukázka půdního profilu v dané lokalitě prostřednictvím sondy, kterou komentoval odborný pracovník Masarykovy univerzity v Brně Milan Sáňka.

Barbora Badalíková z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku jmenovala pět hlavních příčin souvisejících s lidskou činností, které způsobily degradaci půdy. Zejména odlesnění a odstranění původní vegetace, nadměrné využívání půdy pro pastvu, zemědělské technologie, nadměrné využívání přirozené vegetace a průmyslové technologie.  

„Zamezit degradaci půdy můžeme zejména vyvarováním se jednoduchým osevním postupům, pravidelnou dodávkou organické hmoty do půdy, volbou vhodné agrotechniky, zařazováním jetelovin v osevních postupech pro obnovu zdravé půdy, omezením setí monokultur - obzvláště na svazích. Na půdu a její úrodnost je třeba nahlížet jako na důležitý prvek zdravého životního prostředí,“ řekla Badalíková.  

„Půdě je možno pomoci efektivním využitím organických zbytků rostlin, hnoje, kejdy a technologií zpracování půdy, která neničí její strukturu. Biologickou aktivitu půdy pak můžeme zvýšit zařazením přípravků, které stimulují rozvoj kořenů rostlin, půdní mikroflóry a následně i půdní fauny. Vzápětí se to projeví vysoce pozitivně i na zlepšení struktury půdy a zvýšení obsahu i kvality organické hmoty. Tento stav půdy pak zabezpečí i vyšší infiltraci srážkové vody, čímž se snižuje povrchový odtok i riziko eroze,“ informovali zástupci firmy PRP Technologies František Václavík a Ivan Petrtýl.

Stavu půdy a její ochraně se věnoval ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Jiří Hladík, který upozornil, že v České republice je 50 % zemědělského půdního fondu ohroženo vodní erozí. Utužením, kdy je omezena infiltrace a retence, pak 40 %.  V posledních letech se rovněž zrychlují úbytky té nejkvalitnější půdy z důvodu průmyslové či bytové výstavby nebo těžby nerostů, a to až 15 hektarů denně. „Půda je jediný neobnovitelný přírodní zdroj, její degradace nebo destrukce je velmi rychlá a nezvratná a tvorba naopak extrémně pomalá,“ uvedl Hladík a dodal: „Půda je dar, který nám byl na určitý čas propůjčen od dalších generací, a dle toho je třeba s ní zacházet.“

Francesco Kinsky dal Borgo podrobněji seznámil s hlavním posláním Evropského svazu vlastníků půdy, kterým je zviditelnění a podpora života na venkově, podpora vlastnictví půdy a rodinných podniků. ELO má sídlo v Bruselu, reprezentuje 64 národních organizací včetně ASZ ČR a je aktivní ve více než 45 poradních výborech a skupinách v EU.     

„Legislativu týkající se vlastnictví půdy si samozřejmě může upravit každý členský stát EU sám, ale za podmínky dodržení principu volného trhu a pohybu lidí, zboží a kapitálu a principu nediskriminace, o což se snaží právě ELO, a což je shrnuto také v chartě základních práv vlastníka,“ řekl pan Kinsky.        

Závěrečná diskuse účastníků semináře se týkala zejména této problematiky, tedy vlastnictví půdy. Zmíněna byla i poměrně nedávná snaha Ministerstva zemědělství o zřizování zákonných předkupních práv pro pachtýře a stát, kterou drtivá většina přítomných zhodnotila jako naprosto nepřijatelnou a omezující vlastnická práva majitelů pozemků. „Jakékoliv zásahy do vlastnického práva jsou zásahem do svobody, který vede k útisku a diktatuře,“ zmínil tajemník Spolku pro obnovu venkova Stanislav Rampas.     

„Je třeba si uvědomit, že sedláci nejsou jen zemědělci. Tím, že žijí v dané vsi a lokalitě, si nezbytně uvědomují svou roli, jež vždy byla a pořád je z podstaty věci mnohem širší a s tím se logicky pojí i odpovědnost, kterou tímto přejímají. Proto nemohou partikulárně podpořit na první pohled líbivou politiku předkupního práva ze zákona pro stávající pachtýře-zemědělce nebo posléze pro stát za účelem jakési pofidérní jistoty. Stojí totiž pevně na podpoře a obhajobě smyslu a obsahu vlastnického práva s tím, že o předkupní právo se musí u vlastníka takový sedlák nejprve zasloužit a oboustranně si jej sjednat řádně ve smlouvě. Tyto tisícem let osvědčené principy pak jsou ve výsledku tím skutečným přínosem pro stabilitu podnikání i celé společnosti. Na rozdíl od hurá legislativních úprav, které zrovna nějaké skupině lidí vyhovují…“ řekl tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek.  

Po dvou úvodních seminářích – tomto a podobně zaměřeném na Moravě, se šest dalších uskuteční již přímo na statcích členů Asociace soukromého zemědělství ČR. Budou součástí Selských slavností pro rodiny s dětmi a každý z nich se zaměří na jedno konkrétní téma. Nejbližší proběhne v sobotu 16. května na Farmě Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem pod názvem Půda v mém vlastnictví a jeho hlavní náplní bude legislativa týkající se vlastnických vztahů k půdě.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

22. 4. 2015  

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info