Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND THE DANISH SYSTEM OF GOVERNMENT

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Wulff Helge

PŘÍSTUPY K FORMULOVÁNÍ VARIANT ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Doucha Tomáš

PRINCIPY ADAPTACE V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ AGRÁRNÍHO SEKTORU

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hron Jan

Úvodní slovo

20. 9. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Předkládaný 4. svazek sborníku prací PEF v rámci tématického okruhu „Agrární perspektivy“ obsahuje referáty a příspěvky přednesené a doručené u příležitosti mezinárodní vědecké konference PEF ČZU v Praze konané ve dnech 19. a 20. září 1995 na téma „Agrární souvislosti evropské integrace“.

Bílá kniha:Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy

30. 6. 1995 | Zdroj: Euroskop | Článek Článek

Bílá kniha Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie Obsah Stručné shrnutí Úvod Vnitřní trh a předvstupní fáze Komunitární právo vnitřního trhu Situace v zemích střední a východní Evropy Zvláštní technická pomoc Závěry STRUČNÉ SHRNUTÍ Tato Bílá kniha je součástí předvstupní strategie přidružených zemí střední a východní Evropy, přijaté Evropskou radou v

VYUŽITÍ VÝNOSOVÉHO POTENCIÁLU CUKROVÉ ŘEPY ZDOKONALENOU TECHNOLOGIÍ PĚSTOVÁNÍ PŘI SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA JEDNOTKU PRODUKCE

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cílem provozních pokusů je jednak zjištění možností snížení počtu operací při pěstování cukrovky, tím snížení nákladů na hektar nebo jednotku produktu, dále pak stanovení výnosového potenciálu cukrovky při pěstitelských variantách v provozních podmínkách. Uváděné dílčí výsledky jsou sumarizací předběžných údajů, neboť v době zpracování tohoto sdělení nebyla ještě sklizeň a evidence sklizně a technologických údajů ukončena.

INTENZIFIKACE BIOSYNTÉZY GLYCIDŮ A ZVÝŠENÍ TECHNOLOGICKÉ JAKOSTI CUKROVKY POUŽITÍM RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Mezi energeticky významné plodiny mírného pásma patří na prvém místě cukrovka. Jedním z účinných prostředků, kterým je možno snížit rezervy v nízkém využívání bioenergetického potenciálu, je poznání a ovládnutí fyziologických pochodů spojených s tvorbou biomasy, bisyntézou sacharózy a jiných technologicky významných látek ukládaných v bulvě cukrovky. V projektu řešíme problematiku přirozených regulačních systémů, které řídí metabolismus a následně růst a vývoj cukrovky. Domníváme se, že tato cesta představuje v současných pěstitelských podmínkách nejefektivnější a z ekologického hlediska nejvhodnější přístup k problematice optimalizace výnosů a jakosti polních plodin včetně cukrovky.

REGULACE TVORBY VÝNOSU CUKROVKY BIOLOGICKY AKTIVNÍMI LÁTKAMI

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Limitujícím faktorem intenzity produkce cukrovky a cukru na poli a tedy i efektivnosti intenzifikačních vkladů je především půda a její úrodnost. Jedním z mnoha možných opatření regulace tvorby výnosu je využití biologicky aktivních látek, aplikovaných v průběhu vegetace. V několika posledních letech se u nás i ve světě zkoumají možnosti jejich využití i u cukrovky. Hlavní pozornost je zaměřena na zlepšení biologické hodnoty osiva, regulace růstu a vývoje v průběhu vegetace s cílem zvýšit výnos bulev a cukernatost. V ČR zatím není u cukrovky registrována žádná biologicky aktivní látka, zvyšující množství a jakost sklizené produkce. Ve zkouškách SKZÚZ je třetím rokem Rastim 30 DKV a Atonik.

FENOLICKÉ SLOUČENINY SEMEN OZIMÉ ŘEPKY

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Fenolické kyseliny a jejich deriváty jsou běžné sloučeniny v rostlinném světě. Jejich přítomnost v semenech zapříčiňuje zhoršení chuti, vůně a barvy proteinových koncentrátů a konečných potravinářských produktů. Kromě toho nevhodné organoleptické změny mohou zoxidovat fenolické sloučeniny, které jsou vázány na essenciální aminokyseliny, jako je lysin nebo methionin, s kterými tvoří komplexy nepřijatelné trávícím traktem zvířat a lidí (Van Summere et al. 1975).

BIOLOGICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI OSIVA - AGRONOMICKÝ VÝZNAM

1. 12. 1994 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Genetický potenciál plodin může být realizován pouze prostřednictvím kvalitního osiva. Osivo se významně podílí na kvalitě založených porostů a v konečné fázi může ovlivnit jejich výnosový potenciál. U mnoha plodin jsou náklady na osivo značně vysokým podílem celkových variabilních nákladů plodiny. Aby pěstitel mohl vždy vysévat jen takové množství osiva, které u dané plodiny přispěje k rentabilitě pěstování zvolené odrůdy, musí mít k dispozici osivo kvalitní, o vysoké biologické a semenářské hodnotě. Přestože vyjadřování kvalitativních znaků osiva vychází z mezinárodně doporučených a sjednocených metod, nevyjadřují zjištěné hodnoty dostatečně dobře skutečnou kvalitu osiva.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info