Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

NĚKTERÉ Z METOD ZJIŠŤOVÁNÍ CHAOTICKÉHO CHOVÁNÍ NA TRHU S HOVĚZÍM MASEM

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V první části příspěvek popisuje základní termíny teorie chaosu a dynamiky populace. V poslední části je analyzováno chování trhu s hovězím a vepřovým masem. Oba trhy se chovají dosti odlišně a je možné zde vysledovat oblasti s chaotickým chováním. Aby tyto závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny, bude třeba je dále zkoumat.

VYUŽITIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY V OPERATÍVNOM RIADENÍ AGROPODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje využitie výpočtovej techniky v operatívnom riadení agropodnikateľskeho subjektu.Poukazuje na doteraz vyvinuté automatizované projekty a možnosti ich využitia v súčasných trhových podmienkach poĺnohospodárstva. Zvláštnu pozornosť venuje problematike využitia projektov na úseku živočíšnej výroby-v chovoch hovädzieho dobytka a ošípaných.

EKONOMIKA VÝROBY EKOLOGICKÝCH PRODUKTOV NA SLOVENSKU A MOŽNOSTI ICH EXPORTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Práca analyzuje výrobu ekologických produktov vo vybraných krajinách Európy a na Slovensku. Výsledky vychádzajú z riešenej výskumnej úlohy. Autor poukazuje na možnosti exportu niektorých ekologických komodít zo Slovenskej republiky na náročné západoeurópske trhy.

VPLYV COLNÝCH BARIÉR NA VYBRANÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODIT

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cieľom prispevku bolo posúdiť vplyv postupného znižovania ciel u vybraných agrokomodit na výšku dovozu týchto komodit na Slovensko. Výsledky komparácie nevypovedajú o jednoznačnej závislosti medzi znižovaním ciel a zvyšovaním importu vybraných skupín komodit. Vývoj dovozu u skupiny komodit živý hovädzi dobytok potvrdzuje kladný vplyv znižovania dovozného cla na rast objemu dovozu na náš trh.

ZAČLEŇOVÁNÍ DO VNITŘNÍHO TRHU EVROPSKÉ UNIE A WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Novými předpisy a zákony se naše legislativa sbližuje se směrnicemi vydanými Evropskou Unií v Bílé knize pro přidružování nových zemí do vnitřního trhu. Oblast Veterinární legislativy a Agrárních trhů v sektorech obchodu se živými zvířaty, spermaty a embryi a především s devátým sektorem zabývajícím se ochranou proti týrání, bude ještě dalšími doplňky zpřísňována. Otázky welfaru již v současné době, nad rámec zákonů, zasahují do obchodu se živými zvířaty.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI KOMODITAMI NOVÝCH ČLENŮ EU - FINSKA, ŠVÉDSKA, RAKOUSKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V roce 1995 došlo k začlenění tří nových států - Finska, Švédska a Rakouska - do struktur EU. Tento krok měl významný dopad na všechny oblasti ekonomiky jmenovaných zemí. Zejména výrazné změny nastaly v resortu zemědělství. Z nich můžeme uvést např. změny v regulaci výroby, změny ve výrobních vztazích, v subvenční a sociální politice vůči zemědělcům a v neposlední řadě změny v agrárním zahraničním obchodu.

PERSPEKTIVY BRAMBORÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá analýzou výsledků pěstování brambor v České republice v letech 1985 - 1996 podle jednotlivých užitkových směrů. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro stanovení perspektiv je stabilita hektarových výnosů, která je porovnávána s výsledky ve vybraných evropských zemích. Na základě provedené analýzy byly vytypovány závažné faktory ovlivňující pěstování brambor a naznačeny perspektivy této komodity u nás.

POTENCIÁLNE MOŽNOSTI EXPORTU ZRNÍN A OLEJNÍN ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pri hodnotení poteniálnej možnosti exportu zrnín a olejnín zo Slovenska môžeme konštatovať, že výrobcovia pri dodržiavaní pestovateľských zásad môžu postupne zvyšovať produkciu zrnín a olejnín na úroveň úrod pred rokov 1989.

ÚROVEŇ SPOTŘEBY MASA A MASNÝCH VÝROBKU A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVNILY NA PŘELOMU LET 1996/1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na přelomu roku 1996/1997 došlo v ČR ke značným poruchám na trhu hovězího a vepřového masa a výrobků z nich. Příspěvek se zabývá rozborem příčin a jejich kvantifikací s využitím ekonometrických metod. Analýza prokázala jako vážnou příčinu pokles disponibilních příjmů části spotřebitelů, který blokuje poptávku. Vysoké výkyvy farmářských cen souvisí pak s hromaděním zásob ve zpracovatelském průmyslu, jehož příčina byl pokles poptávky a neuvážené operace na zahraničním trhu masa.

PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV VSTUPU DO EU NA PRŮMYSL CUKROVÉ ŘEPY A OBCHOD S CUKREM V ČR A ZSVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nadprodukce cukru, jehož se vloni vyrobilo asi o 30% více než činí tuzemská spotřeba, dělá problémy cukrovarům, neboť obchodní ceny cukru na domácím trhu začaly vlivem spekulativního tlaku odběratelů klesat až pod hranici výrobních nákladů. Tyto ceny samozřejmě ohrožují i příjmy pěstitelů, protože cena cukrovky je v převážné většině cukrovarů odvozena od ceny cukru na domácím trhu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info