Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

VÝVOJOVÉ TENDENCE A PERSPEKTIVY AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V RÁMCI CELKOVÉHO ZO ČR

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autor si ve svém příspěvku všímá vývoje zahraničního obchodu České republiky s hlavním zaměřením na obchodní výměnu se státy Evropské unie. Samostatnou pozornost věnuje agrárnímu zahraničnímu obchodu České republiky při uvedení komoditní a teritoriální skladby a směnných relací.

MEZINÁRODNÍ VAZBY OBCHODU KÁVOU V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ SPOTŘEBA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Formování trhu kávou v ČR od roku 1990, velké obchodní firmy kávou v ČR, Tchibo, Kraft Jacobs, Douwe Egberts, spotřeba kávy na obyvatele a její zahraniční obchod.

NĚKTERÉ POZNATKY Z CENOVÉ TVORBY KOMODITY VÍNO V EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Proces harmonizace našeho zemědělství s Evropskou unií je jedním ze základních předpokladů našeho vstupu do EU. Příspěvek se zabývá komoditou víno v podmínkách EU a ukazuje na zkušenosti, které bude i v našich podmínkách v dalším období nutné využívat.

TECHNICKO-TECHNOLOGICKÁ VYBAVENOSŤ PRODUKČNÝCH CHOVOV DOJNÍC

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje technicko-technologickú vybavenosť produkčných chovov dojníc. Na príklade vybraných podnikateľských subjektov demonštruje stupeň fyzickej a morálnej amortizácie hmotného investičného majetku, zdroje a efektívnosť kapitálu v chove kráv. Osobitnú pozornosť venuje inovácií a tecnicko-technologickej prestavbe chovov dojníc, syntetizuje silné a slabé stránky produkčných chovov dojníc pri dosahovaní rentabilnej výroby surového kravského mlieka.

EXHALÁTY A ICH EKONOMICKÉ DÔSLEDKY V RASTLINNEJ VÝROBE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Produkcia exhalátov z priemyselných závodov Slovenska má klesajúcu tendenciu. Napriek tomu okolo 150 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy sa nachádza v imisnom poli exhalačných zdrojov. Pôda je najčastejšie acidifikovaná vplyvom SO2 a NOx , v menšej miere alkalizovaná a stretávame sa aj s metalizáciou. Geochemické anomálie sú evidované na výmere 32 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy.

PROBLEMATIKA EXPORTU A IMPORTU V SOUHRNNÉM ZEMĚDĚLSKÉM ÚČTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá tvorbou a užitím souhrnného zemědělského účtu (SZÚ) ČR podle metodiky Eurostat. Analyzují se problémy při sestavování SZÚ a navrhují se možné způsoby jejich odstranění. Vzhledem k tomu, že v SZÚ není zahrnut import, diskutuje se možnost propojení SZÚ s makroekonomickými modely dílčí tržní rovnováhy v zemědělství, zejména s ohledem na predikce vývoje zemědělství.

NOVÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ JAKOSTI A KONTROLY ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI V ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNICÍCH A JEJICH VLIV NA AGRÁRNÍ OBCHOD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nejnovější trendy při vzniku a zavádění systémů řízení kvality a kontroly zdravotní nezávadnosti představují především výrazný posun od posuzování finálních výrobků ke sledování problémů již v průběhu výroby a zamezení jejich negativních následků ještě dříve než mohou vzniknout.

LIBERALIZACE VE VZTAHU K AGRÁRNÍMU ZAHRANIČNÍMU OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autorka si všímá dopadů liberalizace agrárního obchodu na zahraniční obchod České republiky. Nastiňuje budoucí vývoj agrárního obchodu včetně tří variant reformy Společné zemědělské politiky zemí Evropské unie.

ÚROVEŇ EXPORTU A IMPORTU HYDINOVÝCH PRODUKTOV SLOVENSKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zvyšovanie množstva vyprodukovaných hydinových výrobkov v posledných rokoch na Slovensku vytvára podmienky pre ich vývoz do zahraničia. Zároveň vzniká potreba dovozu určitých produktov chovu hydiny. Absolútny objem vývozu i dovozu hydinového mäsa i jeho podiel z výroby klesá. Zahraničný obchod so slepačími vajciami predstavuje menší podiel z vyrobeného množstva ako mäso, ale javí sa tendencia rastu ich vývozu v absolútnom i v relatívnom vyjadrení.

DOPYT A PONUKA VYBRANÝCH KOMODÍT OBILNÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pšenica, jačmeň a kukurica patria medzi významné komodity agrárneho trhu v SR a vo svete. Ponuka je limitovaná agroekonomickými podmienkami a dopyt od spoločenskej objednávky, ktorý je daný odporúčanou potravinovou dávkou, ktorá v SR činí 93-103 kg na jedného obyvateľa. Z domácej spotreby obilia potravinárska pšenica zaberá 26-35 %. Úroveň výrobkov v značnej miere ovplyvňujú ceny, ktoré sú v porovnaní s vyspelými krajinami výrazne nižšie.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info