Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

LIBERALIZACE VE VZTAHU K AGRÁRNÍMU ZAHRANIČNÍMU OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autorka si všímá dopadů liberalizace agrárního obchodu na zahraniční obchod České republiky. Nastiňuje budoucí vývoj agrárního obchodu včetně tří variant reformy Společné zemědělské politiky zemí Evropské unie.

ÚROVEŇ EXPORTU A IMPORTU HYDINOVÝCH PRODUKTOV SLOVENSKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zvyšovanie množstva vyprodukovaných hydinových výrobkov v posledných rokoch na Slovensku vytvára podmienky pre ich vývoz do zahraničia. Zároveň vzniká potreba dovozu určitých produktov chovu hydiny. Absolútny objem vývozu i dovozu hydinového mäsa i jeho podiel z výroby klesá. Zahraničný obchod so slepačími vajciami predstavuje menší podiel z vyrobeného množstva ako mäso, ale javí sa tendencia rastu ich vývozu v absolútnom i v relatívnom vyjadrení.

DOPYT A PONUKA VYBRANÝCH KOMODÍT OBILNÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pšenica, jačmeň a kukurica patria medzi významné komodity agrárneho trhu v SR a vo svete. Ponuka je limitovaná agroekonomickými podmienkami a dopyt od spoločenskej objednávky, ktorý je daný odporúčanou potravinovou dávkou, ktorá v SR činí 93-103 kg na jedného obyvateľa. Z domácej spotreby obilia potravinárska pšenica zaberá 26-35 %. Úroveň výrobkov v značnej miere ovplyvňujú ceny, ktoré sú v porovnaní s vyspelými krajinami výrazne nižšie.

SYSTÉM VNÚTROPODNIKOVÉHO RIADENIA V CHOVE OŠÍPANÝCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Princíp vnútropodnikového riadenia spočíva v tom, že sa podnikateľský subjekt rozdelí vo vnútri na menšie, vnútropodnikové jednotky (VPJ), ktoré medzi sebou obchodujú za trhové, vzájomne dohodnuté ceny. Dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk alebo strata) VPJ motivuje rovnako ako súkromného podnikateľa. Relatívna samostatnosť vnútropodnikových jednotiek vytvára priestor v hospodárskych subjektoch pre rozvinutie hodnotových väzieb smerom k podnikovému vedeniu, ale zároveň aj podnecuje k väčšej ekonomickej aktivite.

MARKETINGOVÉ REŤAZCE PRI MLIEKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výrazný pokles stavov a úžitkovosti kráv po roku 1989 sa následne prejavil v trhovej produkcii mlieka, v nákupe mlieka do spracovateľských podnikov a vo výrobe a spotrebe mliekárenských výrobkov. Príspevok analyzuje príčiny uvedeného nepriaznivého stavu a hľadá možnosti na zastavenie rastu cien a zladenie ekonomických väzieb medzi nákupnými, spracovateľskými a spotrebiteľskými cenami.

PROBLEMATIKA VÝUKY MODELOVÁNÍ NA MZLU V BRNĚ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V prostředí tržní ekonomiky je matematické modelování nepostradatelným metodologicko-teoretickým nástrojem poznání v managementu a marketingu. Pro každého pracovníka v této sféře by měla být znalost modelové tvorby považována za nezbytnou. Proto musí fakulty ekonomického zaměření věnovat uvedené problematice zvýšenou pozornost. Příspěvek přináší některé pohledy na problematiku modelové tvorby a seznamuje s konkrétní situací v této oblasti na MZLU v Brně.

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V POLSKU A ČESKÉ REPUBLICE A INTEGRACE S EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je dalším realizačním výstupem mezinárodního projektu PHARE ACE No. P-95-2015-R „Zemědělská a potravinářská politika v Polsku a České republice a EU integrace“, který je řešen na katedře řízení (ČZU v Praze) v letech 1996-98. V příspěvku jsou uvedeny podrobnější informace o mlékárenství v Polsku a České republice.

GLOBALIZAČNÉ PROCESY A AGROPOTRAVINÁRSKY TRH EÚ A SVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autor v príspevku analyzuje bilanciu poľnohospodárskych produktov v EÚ a SVE. Analyzuje agropotravinársky obchod v CEFTE a SVE ako aj v EÚ. V EÚ sú vysoké prebytky poľnohospodárskych produktov s výnimkou ovčieho a kozieho mäsa. Formuje sa konkurencia aj v zoskupení CEFTY a SVE. Ďalej hodnotí výživu ľudí. Po roku 1989 dochádza k zmenám v čistom obchode s agropotravinárskymi komoditami tak, že sa do krajín SVE viac dováža z EÚ a kladné saldo sa mení na záporné s rastúcim trendom. Z toho vyplýva posilňovanie konkurenčnej schopnosti poľnohospodárstva v SR a SVE.

PODIEL SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV NA AGRÁRNOM OBCHODE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Záujem o súkromné agropodnikanie v Slovenskej republike pretrváva, počet prosperujúcich samostatne hospodáriacich roľníkov sa stabilizuje, v dôsledku čoho sa zvyšuje aj ich podiel na agrárnom obchode. V súčasnosti zaujímajú výrazné miesto v zásobovaní agrárneho trhu viacerými komoditami ako v rastlinnej, tak aj v živočíšnej výrobe.

ZAHRANIČNÝ OBCHOD S PRODUKTMI Z CHOVU OVIEC A KÔZ NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Chov oviec je tradičným odvetvím živočíšnej výroby na Slovensku, ktoré okrem produkčnej funkcie, plní aj enviromentálnu a krajinotvornú funkciu. Z uvedšených dôvodov venuje chovu oviec pozornosť i subvenčná politika. Zahraničný obchod je dôležitou kategóriou každej ekonomiky Export oviec zo Slovenska v roku 1995 predstavoval 854,7 t v mäse, z toho 82,9 % vo forme živých zvierat a 17,1 % vo forme mrazeného mäsa. (Na porovnanie v roku 1994 predstavoval 1 038,6 t v mäse, z toho 64,8 % vo forme živých zvierat) .

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info