Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

EU přijala verdikt WTO v kauze dovozu banánů

25. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

BRUSEL 25.zárí (CTK) - Evropská unie dnes formálne akceptovala zákaz zvýhodneného dovozu banánu ze svých bývalých kolonií v Africe a karibské oblasti, o kterém v kvetnu rozhodla Svetová obchodní organizace (WTO). Unie behem mesíce oznámí, jak budou jednotlivé clenské státy postupovat pri plnení zákazu, rekl dnes zástupce EU ve WTO Roderick Abbot.

CSFB Nominees získala podíly ve dvou hanáckých cukrovarech

25. 9. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

OLOMOUC 25.zárí (CTK) - Obchodník s cennými papíry CSFB Nominees Ltd. získal významné podíly v predních stredomoravských cukrovarech v Brodku u Prerova a v Litovli. Predstavitelé pražské spolecnosti však zatím odmítají poodhalit pozadí nákupu akcií techto cukrovarnických firem. Podle údaju Strediska cenných papíru získala spolecnost CSFB Nominees Ltd.

PROBLEMATIKA UPLATNENIA NOVÉHO NEMECKÉHO PRAVOPISU NA JAZYKOVOM VYUČOVANÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vo svojom príspevku by som chcela poukázať na hlavné ciele novej nemeckej pravopisnej normy, skúsenosti s jej uplatňovaním na školách v nemeckom jazykovom prostredí a uviesť problémy, ktoré by priniesla vo vyučovacom procese v porovnaní so systémom slovenského pravopisu.

ANGLICKÉ SYNONYMÁ V TEÓRII A PRAXI

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok sa zaoberá problémami, ktoré majú študenti anglického jazyka na nefilologických vysokých školách ( SUP v Nitre ) s výberom anglických synoným v preklade do angličtiny a absolventi stredných škôl pri príjmacích vstupných testoch na SUP v Nitre . Zdôrazňujú sa techniky prekladu, expanzie a diskusie, ktoré cez prácu so slovníkom ponúkajú dobrú príležitosť hlbšie sa zaoberať otázkami synonymie aj na nefilologických vysokých školách.

SOCIOLOGICKÝ DOTAZNÍK A PEDAGOGICKÁ PRÁCE NA VYSOKÉ ŠKOLE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá možnostmi využití sociologické techniky - dotazníku v pedagogické práci na vysoké škole. Nejčastěji je používán pro zjištění názoru studentů na výuku, jejich hodnocení kvality výuky jednotlivých předmětů a učitelů. V mnoha oborech je dotazník součástí diplomové práce při zjišťování informací.

PROBLEMATIKA PROVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ KE STUDIU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Systém přijímacího řízení na vysoké škole by měl prověřit nejen znalosti uchazeče ale rovněž i jeho schopnosti ke studiu. Příspěvek se zabývá hodnocením vzájemného vztahu výsledků středoškolského studia, výsledků přijímacích zkoušek, akademické úspěšnosti a výsledků přijímacích zkoušek do specializačního (inženýrského) studia na obor PaE u skupiny studentů oboru PaA a dále některými náměty (zkušenostmi z jiných VŠ), které by mohly napomoci při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu na PEF.

PÍSOMNÝ PREJAV VO VYUČOVANÍ FRANCÚZSKEHO JAZYKA A V TESTOVANÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Písomný prejav predstavuje jednu z cieľových rečových zručností pri vyučovaní francúzskeho jazyka. Pokúsime sa načrtnúť situáciu v nácviku písomného prejavu a pravopisu vo vyučovaní francúzskeho jazyka na SPU v Nitre.

OBSAH A METODY VÝUKY Z POHLEDU STUDENTŮ PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek vychází z pravidelného zjišťování prováděného pomocí anketního dotazníku u studentů III. ročníku provozně ekonomické fakulty. Výsledky jsou podrobně analyzovány ve vztahu k orientaci studia na PEF ČZU Praha. Na základě získaných poznatků je provedeno určité zobecnění a jsou navržena konkrétní opatření.

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VYUČOVANÍ NEMECKÉHO JAZYKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úlohou podnikového hospodárstva v nemčine je naučiť študenta vyjadrovať sa v cudzom jazyku o hospodárskej problematike a získať prehľad o hospodárstve s možnosťou porovnávania s inými krajinami. Dôležitou súčasťou výuky je čítanie s porozumením, riešenie úloh a cvičení, zaujatie vlastného stanoviska a úsudku. Učivo je založené na aktuálnych textoch s využitím fotografií, grafov, máp. Z nich vychádzajú cvičenia, na ktorých sa precvičujú gramatické javy.

VERBÁLNÍ A NONVERBÁLNÍ DOVEDNOSTI UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je zaměřen na diagnostikování verbálních a nonverbálních dovedností posluchačů katedry pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze na pedagogických praxích v letech l994-l997. Vyhodnocením výsledků pedagogického výzkumu byly získány informace o nejčastějších chybách, kterých se začínající učitelé dopouštějí. Tato zjištění byla podnětem pro inovaci obsahu seminářů a metod práce s posluchači.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info