Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

PRÁVNÍ ASPEKTY DALŠÍ TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá hodnocením transformace zemědělských družstev a dále pak problémy změn družstev po transformaci na další podnikatelské subjekty.

PRÁVNE ASPEKTY A POSTUPY PRI VYČÍSĽOVANÍ ŠKÔD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Exhaláty priemyslu a energetiky spôsobujú škody na poľnohospodárskej výrobe. Pri stanovení výšky škody sa vychádza z metodických pokynov vypracovaných v bývalej ČSFR, v ktorých na základe koncentrácie SO2 v ovzduší sú uvedené % zníženia úrod plodín a úžitkovosti zvierat. V nich nie sú zohľadnené synergické dôsledky vplyvu oxidov síry a ťažkých kovov ani pretrvávajúce následky metalizácie.

FENOMÉN SAMOZÁSOBITELSTVÍ V SOCIOLOGII

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stať se zabývá analýzou samozásobitelství jídlem u venkovské populace. Jde o důležitý fenomén v souvislosti se skromnějším životním způsobem, rozvojem pohostinství na vesnici a bioregionalistikou, jako obnovou venkova.

ÚVEROVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úverová politika poľnohospodárstva sa odvíja od všeobecne platných podmienok úverovania národného hospodárstva. Niektoré finančné inštitúty pri poskytovaní úverov sú zmluvne viazané na špecifikčnosť odvetvia. V príspevku sa zaoberáme možnosťami úverovania poľnohospodárskych subjektov na Slovensku.

SYSTÉM PRÁVNÍ ÚPRAVY REKLAMY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento článek se zabývá problematikou regulace reklamy a konkurenčního boje v ČR, Německu a Velké Britanii. A to jak z hlediska všeobecného tak i v nejproblematičtějších oblastech regulace reklamy tj. reklamou tabákových a alkoholických výrobků. Na základě tohoto srovnání lze dojít k závěru, že i přes to, že ČR má poměrně krátké zkušenosti v této oblasti, se velmi úspěšně přiblížila evropským standardům.

NEKALÁ SÚŤAŽ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nekalá súťaž spôsobuje ujmu buď materiálnu, alebo nemateriálnu, napr. spočívajúcu v poškodení dobrého mena, resp. dobrej povesti (goodwillu) súťažiteľa. K eliminovaniu tohto negatíva je nevyhnutné striktne dodržiavať právne normy a permanentne si zvyšovať právne vedomie.

PODNIKANIE A OBCHODNÉ ZMLUVY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Obchodné zmluvy sú jednou z významných podmienok úspešného podnikania. Podnikateľská činnosť sa realizuje najmä na základe obchodných zmlúv, pričom neznalosť právnej úpravy uzatvárania obchodných zmlúv môže podnikateľom spôsobiť značné straty prevzatím záväzku z nepredvídaným právnymi následkami alebo nevedomým porušovaním zmluvných povinností.

VYBRANÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA VYSPORIADANIA MAJETKOVÝCH NÁROKOV V DRUŽSTVÁCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy platnej právnej úpravy poukázať na možné riešenie vysporiadania majetkových nárokov v družstvách a na prípadné problémy, ktoré v tejto súvislosti môžu vzniknúť.

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ PROBLÉMY VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLU NA TRANSFORMACI ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV.

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek se zabývá problematikou vypořádání podílů na transformaci zemědělských družstev. Rozebírá především otázky vypořádání oprávněných osob, které se nestaly účastníky právnické osoby podle transformačního projektu a buď provozují zemědělskou výrobu a požádaly o vydání tohoto podílu, nebo zemědělskou výrobu neprovozují a podíl jim má být vydán na přelomu let l999 a 2000.

PROBLEMATIKA UPLATNENIA NOVÉHO NEMECKÉHO PRAVOPISU NA JAZYKOVOM VYUČOVANÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vo svojom príspevku by som chcela poukázať na hlavné ciele novej nemeckej pravopisnej normy, skúsenosti s jej uplatňovaním na školách v nemeckom jazykovom prostredí a uviesť problémy, ktoré by priniesla vo vyučovacom procese v porovnaní so systémom slovenského pravopisu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info