Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá způsobem získáváním informací ve firmách z vnitropodnikového a nadpodnikového prostředí. Studie byla provedena na základě výběrového šetření dotazníkovou formou. V článku je hodnoceno využívání prostředků výpočetní techniky pro zpracování vnitropod-nikových a nadpodnikových informací.

STATISTICKÁ PODPORA VÝUKY A VÝZKUMU NA ČZU - SYSTÉM SAS

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vědeckovýzkumná činnost na ČZU pokrývá velmi široké spektrum problémů, které vyplývá ze zaměření jednotlivých fakult či kateder. K tomu, aby dobré nápady a myšlenky došly uznání doma i ve světě, je nezbytná dobrá prezentace výsledků výzkumu.

APLIKAČNÍ ASPEKTY PROJEKTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ NA BÁZI UZLOVĚ DEFINOVANÝCH GRAFŮ PŘI KOORDINACI ROZSÁHLÝCH PROJEKTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Modely síťové analýzy se stávají nedílnou součástí projektového plánování. Jejich realizace se dnes téměř neobejde bez výpočetní techniky. MS Project patří k nejrozšířenějším programům v této oblasti. Jako matematický aparát pro časovou analýzu používá metodu měření potenciálů v síti (MPM). Zdrojová analýza je u něho prováděna pomocí jedné z variant komplexně analytických metod.

VÝUKA ZAMĚŘENÁ NA PŘÍPRAVU SÍŤOVÝCH SPECIALISTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ústav informatiky PEF MZLU v Brně zařazuje do studijního programu oboru Ekonomická informatika blok předmětů, jejichž cílem je příprava studentů pro profese typu správce lokální počítačové sítě . Zkušenosti s výukou těchto předmětů jsou velmi dobré, neboť studenti projevují nečekaně velký zájem a vykazují při zápočtech a zkouškách nadprůměrné výsledky. Znalostí nabytých ve výuce mohou již během svého studia využívat při svých mimoškolních pracovních aktivitách u organizací zabývajících se poskytováním síťových služeb nebo výstavbou lokálních sítí.

IDENTIFIKACE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ VE STATISTICKÝCH DATECH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ve statistických datových souborech se často vyskytují pozorování, která vybočují z řady ostatních údajů. Detekci takových extrémně vysokých respektive příliš malých hodnot a posouzení, zda tato pozorování jsou konzistentní s ostatními daty, musí být věnována mimořádná pozornost. Příspěvek prezentuje některé statistické metody identifikace odlehlých a extrémních pozorování v jednorozměrných i vícerozměrných statistických souborech a diskutuje podmínky jejich použitelnosti.

NOVÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Podstatným faktorem, který má vliv na celkovou úspěšnost podniku, je způsob práce s informacemi. Na schopnostech přijímat, zpracovávat, vybírat a využívat informace pro řízení a rozhodování závisí přežití i další rozvoj podniku. V současné době se objevují nové programové celky, které umožňují zlepšení v běžných informačních systémech. V tomto příspěvku se zamyslíme především nad přínosem nové technologie, která se označuje jako Groupware.

NĚKTERÉ Z METOD ZJIŠŤOVÁNÍ CHAOTICKÉHO CHOVÁNÍ NA TRHU S HOVĚZÍM MASEM

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V první části příspěvek popisuje základní termíny teorie chaosu a dynamiky populace. V poslední části je analyzováno chování trhu s hovězím a vepřovým masem. Oba trhy se chovají dosti odlišně a je možné zde vysledovat oblasti s chaotickým chováním. Aby tyto závěry mohly být potvrzeny nebo vyvráceny, bude třeba je dále zkoumat.

VYUŽITIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY V OPERATÍVNOM RIADENÍ AGROPODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje využitie výpočtovej techniky v operatívnom riadení agropodnikateľskeho subjektu.Poukazuje na doteraz vyvinuté automatizované projekty a možnosti ich využitia v súčasných trhových podmienkach poĺnohospodárstva. Zvláštnu pozornosť venuje problematike využitia projektov na úseku živočíšnej výroby-v chovoch hovädzieho dobytka a ošípaných.

SYSTÉMY PRO PODPORU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V ORGANIZACÍCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá systémy podporující řešení problémů v organizacích, jenž je možné rozdělit na externí a interní problémy. Dále je v příspěvku zachycen vývoj informačních systémů pro podporu řešení problémů od jejich vzniků v 60. letech, kdy naházely uplatnění jednoduché systémy pro Elektronické zpracování dat, využívající nejprve klávesnicové, později děrnoštítkové stroje a počítač

VÝUKA PROBLEMATIKY BEZPEČNOSTI DAT PRO EKONOMICKÉ OBORY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se věnuje nutnosti výuky počítačové bezpečnosti pro studenty ekonomických směrů.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info