Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

TECHNICKO-TECHNOLOGICKÁ VYBAVENOSŤ PRODUKČNÝCH CHOVOV DOJNÍC

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje technicko-technologickú vybavenosť produkčných chovov dojníc. Na príklade vybraných podnikateľských subjektov demonštruje stupeň fyzickej a morálnej amortizácie hmotného investičného majetku, zdroje a efektívnosť kapitálu v chove kráv. Osobitnú pozornosť venuje inovácií a tecnicko-technologickej prestavbe chovov dojníc, syntetizuje silné a slabé stránky produkčných chovov dojníc pri dosahovaní rentabilnej výroby surového kravského mlieka.

EXHALÁTY A ICH EKONOMICKÉ DÔSLEDKY V RASTLINNEJ VÝROBE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Produkcia exhalátov z priemyselných závodov Slovenska má klesajúcu tendenciu. Napriek tomu okolo 150 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy sa nachádza v imisnom poli exhalačných zdrojov. Pôda je najčastejšie acidifikovaná vplyvom SO2 a NOx , v menšej miere alkalizovaná a stretávame sa aj s metalizáciou. Geochemické anomálie sú evidované na výmere 32 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy.

ÚPRAVA FUNGOVÁNÍ TRHU SE ZEMĚDĚLSKÝMI VÝROBKY A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V ČR VE VZTAHU K EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cílem předkládaného příspěvku je analýza existující právní úpravy obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky v ČR ve srovnání s ustanoveními platnými v EU. Zdůrazňují se specifika platná pro agrární trh i v oblasti kontroly kvality a nezávadnosti výrobků. I v této oblasti je nezbytné dodržovat pravidla hospodářské soutěže, která bude ještě nutné v našich podmínkách důkladněji propracovat a tím naši právní úpravu učinit kompatibilní s právní úpravou EU.

NĚKTERÉ MOŽNOSTI ANALÝZY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU MLÉKEM A ML. VÝROBKY S VYUŽITÍM EKONOMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Agrární zahraniční obchodní politika je součástí hospodářské politiky, jejíž cílem je vytváření ekonomického prostředí pro efektivní rozvoj příslušné hospodářské jednotky od podniků, oblastí, regionů až po národní hospodářství v jeho souhrnu. Pro analýzu faktorů, se kterými konceptor politiky musí při své práci operovat, je možné použít ekonometrického modelování, které slouží právě ke kvantifikaci vztahů mezi ekonomickými veličinami. Nejvýznamnějšími faktory zahraničního obchodu komoditou mléko a mléčné výrobky se jeví dovozní a vývozní cena, výroba mléka, disponibilní příjem obyvatel, kurs DM, spotřeba mléka a světová cena sušeného mléka. V přiložených grafech je dále znázorněn průběh skutečných hodnot dovozu a vývozu výše uvedených komodit a průběh těchto veličin vypočítaných modelem.

ASPEKTY CENOVÉ STABILIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Snaha o liberalizaci zemědělského obchodu sama o sobě nevylučuje podporu zemědělského sektoru státem. Dotace mají v zemědělství své ekonomické opodstatnění v případě, kdy se při volném působení tržních sil snižuje úroveň celospolečenského blahobytu. K tomu dochází v případě nadměrných cenových fluktuací. Příspěvek se věnuje právě některým aspektům cenové stabilizace zemědělských produktů.

PROBLEMATIKA EXPORTU A IMPORTU V SOUHRNNÉM ZEMĚDĚLSKÉM ÚČTU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá tvorbou a užitím souhrnného zemědělského účtu (SZÚ) ČR podle metodiky Eurostat. Analyzují se problémy při sestavování SZÚ a navrhují se možné způsoby jejich odstranění. Vzhledem k tomu, že v SZÚ není zahrnut import, diskutuje se možnost propojení SZÚ s makroekonomickými modely dílčí tržní rovnováhy v zemědělství, zejména s ohledem na predikce vývoje zemědělství.

NABÍDKOVĚ POPTÁVKOVÉ MODELY AGRÁRNÍ POLITIKY A MODELOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá problematikou makroekonomických modelů dílčí tržní rovnováhy pro zemědělství, které se využívají při predikcích a vyhodnocování možného vývoje zemědělství ČR v rámci přípravy a formulací variant agrární politiky. Jedná se o model AGRO, vytvořený ve VÚZE, dále modely ESIM a CAPSIM, převzaté z EU, a model AGLINK, vyvinutý v OECD. Problematika zahraničního obchodu je v modelech řešena pomocí relací domácích a světových cen a odpovídajících cenových elasticit nabídky a poptávky.

REVITALIZÁCIA VIDIEKA, POSTAVENIE MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA PRI RIEŠENÍ NEZAMESTNANOSTI

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nezamestnanosť, ako výsledok nerovnováhy dopytovej a ponukovej stránky na trhu práce sa stala predmetom nielen ekonomických a politických diskusií, ale aj hospodárskych programov. Významným prvkom pri znižovaní nezamestnanosti v národnom hospodárstve je aj obnova vitálnej sily vidieka, ktorá spočíva v schopnosti plne využiť všetky podmienky vidieckeho osídlenia, využitie ekonomických a prírodných zdrojov za účelom vytvorenia takých komunít, ktoré by boli rozvoja schopné.

NOVÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ JAKOSTI A KONTROLY ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI V ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNICÍCH A JEJICH VLIV NA AGRÁRNÍ OBCHOD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nejnovější trendy při vzniku a zavádění systémů řízení kvality a kontroly zdravotní nezávadnosti představují především výrazný posun od posuzování finálních výrobků ke sledování problémů již v průběhu výroby a zamezení jejich negativních následků ještě dříve než mohou vzniknout.

LIBERALIZACE VE VZTAHU K AGRÁRNÍMU ZAHRANIČNÍMU OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autorka si všímá dopadů liberalizace agrárního obchodu na zahraniční obchod České republiky. Nastiňuje budoucí vývoj agrárního obchodu včetně tří variant reformy Společné zemědělské politiky zemí Evropské unie.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info