Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

INTEGRAČNÉ PROCESY V EURÓPE A SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Integračné procesy, ktoré sa rozvíjajú v rámci Európskej Únie, majú v podstate dve stránky. Prvou je prehlbovanie a rozširovanie ekonomických, politických, sociálnych a iných vzťahov medzi členskými štátmi. Popri tejto vnútornej stránke je to aj vonkajšia stránka, ktorá spočíva vo vytváraní kvalitatívne nových väzieb s vonkajším svetom, najma však s asociovanými krajinami strednej a východnej Európy.

SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP K POĽNOHOSPODÁRSKEJ REGIONÁLNEJ POLITIKE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Práca sa snaží sformulovať relatívne ucelenú filozofiu agrárnej regionálnej politiky SR. Vychádza z analýzy a definovania regionálnej hospodárskej politiky, ktorá vytvrára obecný rámec pre koncipovanie regionálnej politiky v poľnohospodárstve. Vytyčuje predpoklady uplatňovania štátnej regionálnej politiky v SR a ukazuje na možnosti uplatňovania nástrojov tejto politiky.

ÚROVEŇ EXPORTU A IMPORTU HYDINOVÝCH PRODUKTOV SLOVENSKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Zvyšovanie množstva vyprodukovaných hydinových výrobkov v posledných rokoch na Slovensku vytvára podmienky pre ich vývoz do zahraničia. Zároveň vzniká potreba dovozu určitých produktov chovu hydiny. Absolútny objem vývozu i dovozu hydinového mäsa i jeho podiel z výroby klesá. Zahraničný obchod so slepačími vajciami predstavuje menší podiel z vyrobeného množstva ako mäso, ale javí sa tendencia rastu ich vývozu v absolútnom i v relatívnom vyjadrení.

LOGISTIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Význam logistiky v zemědělství je ukázán na příkladu dvou podniků, zajišťujících služby pro zemědělství, a sice výkup obilí a prodej průmyslových hnojiv. Předmětem smluv mezi zemědělskými a výkupními podniky jsou především vykupovaná množství obilí, ceny se upřesňují později, v průběhu sezóny.

PŘÍSPĚVEK K MODELOVÉMU ŘEŠENÍ ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současné tendence v agro-potravinářském systému zemí Evropské unie vedou od samozásobení k internacionalizaci. Na bázi těchto procesů lze rozlišit početnější operační úrovně a různé formy výrobních organizací - rodinný podnik, kapitalistický podnik, kooperativní podnik - družstvo, státní podnik. Protože se jedná o otevřený systém, jsou uvedené formy napojeny na vnější prostředí vstupy a výstupy. Různé vazby proto vyžadují i rozdílné modelové organizační a řídící struktury.

VERTIKÁLNÍ STRATEGICKÉ ALIANCE: TEORETICKÁ VÝCHODISKA A FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Přínos vertikálních strategických aliancí je v článku dokládán pomocí teorie transakčních nákladů. Zkušenosti z vytváření vertikálních strategických aliancí na základě případových studií zpracovaných pro Agri-Food Competitive Council v Guelphu jsou zobecněny do faktorů podmiňujících úspěšnost VSA.

DOPYT A PONUKA VYBRANÝCH KOMODÍT OBILNÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pšenica, jačmeň a kukurica patria medzi významné komodity agrárneho trhu v SR a vo svete. Ponuka je limitovaná agroekonomickými podmienkami a dopyt od spoločenskej objednávky, ktorý je daný odporúčanou potravinovou dávkou, ktorá v SR činí 93-103 kg na jedného obyvateľa. Z domácej spotreby obilia potravinárska pšenica zaberá 26-35 %. Úroveň výrobkov v značnej miere ovplyvňujú ceny, ktoré sú v porovnaní s vyspelými krajinami výrazne nižšie.

SYSTÉM VNÚTROPODNIKOVÉHO RIADENIA V CHOVE OŠÍPANÝCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Princíp vnútropodnikového riadenia spočíva v tom, že sa podnikateľský subjekt rozdelí vo vnútri na menšie, vnútropodnikové jednotky (VPJ), ktoré medzi sebou obchodujú za trhové, vzájomne dohodnuté ceny. Dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk alebo strata) VPJ motivuje rovnako ako súkromného podnikateľa. Relatívna samostatnosť vnútropodnikových jednotiek vytvára priestor v hospodárskych subjektoch pre rozvinutie hodnotových väzieb smerom k podnikovému vedeniu, ale zároveň aj podnecuje k väčšej ekonomickej aktivite.

STRATEGICKÁ ALIANCE - FORMA MEZIPODNIKOVÉ SPOLUPRÁCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současný vývoj na světových trzích v oblasti podnikání nutí podnikatelské subjekty k novým aktivitám a navazování nových forem spolupráce. Úspěšné zvládnutí stále rychlejšího tempa změn zároveň i rozšíření oblasti změn a globalizace se stává klíčovým prvkem úspěchu a častějšího vzniku strategických aliancí, které nabízí podnikům způsob, jak čelit ohrožením vyvolaným zmíněnými jevy.

VPLYV TRHOVEJ EKONOMIKY NA ŠTRUKTÚRU ĽUDSKÝCH ZDROJOV V PPOK

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vývoj úrovne ľudských zdrojov v PPoK za roky 1990-1995 sme posudzovali z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. V oboch prípadoch bol zaznamenaý klesajúci trend. Výrazné zníženie počtu pracovných síl, najmä v poľnohospodárskej prvovýrobe, možno jednoznačne hodnotiť ako pozitívny prvok. Úroveň jednotlivých relatívnych ukazovateľov sa stáva porovnateľnou s vyspelými krajinami. Naproti tomu klesajúca tendencia kvalitatívnych kritérií môže v budúcnosti vážne ohroziť celkovú úroveň odvetvia. Preto je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na jej eliminovanie.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info