Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

GLOBALIZAČNÉ PROCESY A AGROPOTRAVINÁRSKY TRH EÚ A SVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autor v príspevku analyzuje bilanciu poľnohospodárskych produktov v EÚ a SVE. Analyzuje agropotravinársky obchod v CEFTE a SVE ako aj v EÚ. V EÚ sú vysoké prebytky poľnohospodárskych produktov s výnimkou ovčieho a kozieho mäsa. Formuje sa konkurencia aj v zoskupení CEFTY a SVE. Ďalej hodnotí výživu ľudí. Po roku 1989 dochádza k zmenám v čistom obchode s agropotravinárskymi komoditami tak, že sa do krajín SVE viac dováža z EÚ a kladné saldo sa mení na záporné s rastúcim trendom. Z toho vyplýva posilňovanie konkurenčnej schopnosti poľnohospodárstva v SR a SVE.

PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV VSTUPU DO EU NA PRŮMYSL CUKROVÉ ŘEPY A OBCHOD S CUKREM V ČR A ZSVE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Nadprodukce cukru, jehož se vloni vyrobilo asi o 30% více než činí tuzemská spotřeba, dělá problémy cukrovarům, neboť obchodní ceny cukru na domácím trhu začaly vlivem spekulativního tlaku odběratelů klesat až pod hranici výrobních nákladů. Tyto ceny samozřejmě ohrožují i příjmy pěstitelů, protože cena cukrovky je v převážné většině cukrovarů odvozena od ceny cukru na domácím trhu.

NÁVRH RADIKÁLNÍ REFORMY „SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU“

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úvahy o budoucí zemědělské politice ČR často srovnávají vývoj zemědělské politiky EU a USA. V této stati přeložena podstata abstraktu návrhu radikální (progresivní) reformy společné zemědělské politiky EU a doplněna úvodním a závěrečným komentářem ve vztahu k politice genových manipulací a laciné rýže, která přichází z USA.

ZMĚNY VE STRUKTUŘE ZAMĚSTNANOSTI V PODMÍNKÁCH EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Změny ve struktuře zaměstnanosti se vyznačují snižováním počtu pracovních míst nejdříve v zemědělství, poté i ve zpracovatelském průmyslu a naopak jejich nárůstem v odvětví služeb. Tyto posuny jsou důsledkem jak změněné struktury poptávky, tak specializace výroby a obchodu. K tomu se dále přidružuje změna vykonávaných činností a snižování podílu málo kvalifikované práce, zatímco na významu získává vyšší kvalifikace a celkově je požadován vyšší stupeň vzdělání pracovních sil.

VÝVOJOVÉ TENDENCE A PERSPEKTIVY AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V RÁMCI CELKOVÉHO ZO ČR

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autor si ve svém příspěvku všímá vývoje zahraničního obchodu České republiky s hlavním zaměřením na obchodní výměnu se státy Evropské unie. Samostatnou pozornost věnuje agrárnímu zahraničnímu obchodu České republiky při uvedení komoditní a teritoriální skladby a směnných relací.

DYNAMIKA OBCHODNÍ BILANCE ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT V ČESKÉ REPUBLICE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je zaměřen na deskripci vývoje úrovně dovozu, vývozu, obratu a bilance zahraničního obchodu potravin a živých zvířat, nápojů a tabáku podle skupin zboží SITC (Standard Intenational Trade Classification) v České republice za referenční období let 1993 až 1995. Analyzované údaje jsou adekvátní změněné metodice jejich získávání v období přechodu indikátorů čs. zahraničního obchodu na celní statistiku. Neobsahují informace o přímém reexportu. V hodnotě hmotných dodávek přecházející přes hranice nejsou vykázány investiční celky.

MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE A STANDARDIZACE ÚČETNICTVÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie je jednou z hlavních priorit sladění naší legislativy s legislativou Evropské unie. Jednou z nejdůležitějších oblastí tohoto legislativního přibližování je oblast účetnictví. Jednotná účetní pravidla jsou bezpodmínečně nutná pro vytvoření hospodářského prostoru, umožňujícího volný pohyb kapitálu, zboží a pracovních sil. V této souvislosti je zajímavé sledovat hlavní principy a trendy sjednocování účetních pravidel jak v Evropě, tak v celém světě.

MEZINÁRODNÍ VAZBY OBCHODU KÁVOU V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ SPOTŘEBA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Formování trhu kávou v ČR od roku 1990, velké obchodní firmy kávou v ČR, Tchibo, Kraft Jacobs, Douwe Egberts, spotřeba kávy na obyvatele a její zahraniční obchod.

NĚKTERÉ POZNATKY Z CENOVÉ TVORBY KOMODITY VÍNO V EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Proces harmonizace našeho zemědělství s Evropskou unií je jedním ze základních předpokladů našeho vstupu do EU. Příspěvek se zabývá komoditou víno v podmínkách EU a ukazuje na zkušenosti, které bude i v našich podmínkách v dalším období nutné využívat.

TECHNICKO-TECHNOLOGICKÁ VYBAVENOSŤ PRODUKČNÝCH CHOVOV DOJNÍC

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje technicko-technologickú vybavenosť produkčných chovov dojníc. Na príklade vybraných podnikateľských subjektov demonštruje stupeň fyzickej a morálnej amortizácie hmotného investičného majetku, zdroje a efektívnosť kapitálu v chove kráv. Osobitnú pozornosť venuje inovácií a tecnicko-technologickej prestavbe chovov dojníc, syntetizuje silné a slabé stránky produkčných chovov dojníc pri dosahovaní rentabilnej výroby surového kravského mlieka.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info