Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

PROBLÉM MÝTO-MOTORIKY ANEB VOLÁNÍ PO VIZÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současné diskuse o integraci Evropy oživily téma mýto-motoriky, tj. "pohonu" rozvoje prostřednictvím formujících/identifikačních příběhů (P. Sloterdijk). Po iniciativách radikální a postmoderní pedagogiky se problém mýto-motoriky vrací do kontextu vzdělávání a znovu vyhrocuje pozice merkantilizace a spiritualizace vzdělávání. Dotýká se i specializovaných okruhů vzdělávání, včetně hraničních oblastí ekonomického a agrárního vzdělávání.

TVORBA CURRICULA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY PRO POTŘEBY MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM NA ZÁKLADĚ EVALUACE DOTAZNÍKŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek prezentuje analýzu dotazníků, které byly v rámci výzkumného projektu zaměřeného na malé a střední firmy distribuovány v regionu severní Moravy a Slezska. Dotazníkové šetření bylo provedeno ve dvou dimenzích - zjištění úrovně cizojazyčné komunikace a interkulturního povědomí dotazovaných. Zjištěné údaje a jejich evaluace jsou výchozí bází pro dílčí výstup projektu, kterým je tvorba adekvátního curricula pro cizojazyčné vzdělávání ve firmě.

MOŽNOSTI OBCHODNÍ AKTIVITY VŠ TECHNICKÉHO TYPU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vysoká škola technického typu může získat akreditaci mezinárodní organizace IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) pro pořádání kurzů "Vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry podle evropských standardů". Je to další možnost distančního vzdělávání, které jednotlivci nebo instituce pak akreditované škole platí. V příspěvku je analyzován postup a podmínky získávání akreditace a uvedena skladba jednotlivých předmětů.

SYSTÉM A ORGANIZÁCIA VÝUČBY JAZYKOV NA SPU V NITRE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Na vysokých školách nefilologického zamerania je jazykové štúdium zamerané na odbornú komunikáciu. Vysokoškolsky vzdelaní odborníci budú musieť v blízkej budúcnosti ovládať 2 až 3 svetové jazyky. Preto je oprávnená nevyhnutnosť zintenzívnenia a zefektívnenia cudzojazyčnej výučby. Systém jazykovej výučby na SPU v Nitre zodpovedá učebným plánom jednotlivých fakúlt.

EVROPSKÁ INTEGRACE A ÚLOHA ODBORNÉ CIZOJAZYČNÉ PŘÍPRAVY NA ČZU PRAHA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rozhodující úlohu v současném podnikatelském prostředí plném změn hraje bezesporu výchova a vzdělávání. Zejména se to pak týká VŠ s ekonomickým zaměřením, jejichž úkolem je výchova manažerů, ekonomů a podnikatelů. Především tyto školy by měly správně reagovat a přizpůsobit své vzdělávací cíle novým potřebám - a to výchově a vzdělání osobností, které budou schopny úspěšně a zodpovědně pracovat v náročných a proměnlivých podmínkách. Nedílnou součástí života ČZU Praha se staly výměny studijních a pracovních pobytů studentů a pedagogů v zahraničí. Tyto kontakty přinášející dialog a partnerskou konfrontaci na úseku vzdělávání a výzkumu, jsou chápány jako jeden z předpokladů rozvoje univerzity.

TVORBA BÁZE ZNALOSTÍ POMOCÍ ROZHODOVACÍCH TABULEK

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá metodou tvorby báze znalostí pomocí rozhodovacích tabulek. Autor předloženého příspěvku předkládá přínosy této metody a zobecňuje je pro možné uplatnění při tvorbě ES v resortu zemědělství.

NEURONOVÉ SÍTĚ A DEDUKCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V článku je popsán současný stav modelování logické dedukce neuronovými sítěmi. Je navržena nová metoda získání reprezentace teorie neuronovou sítí, založená na využití učebního datového souboru. Výhody této metody jsou stručně diskutovány.

VYSOKORYCHLOSTNÍ POČÍTAČOVÁ SÍŤ PEF ČZU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá koncepcí budování vysokorychlostní počítačové sítě PEF ČZU Praha. Projekt a následná realizace vysokorychlostní sítě představuje klíčové řešení pro zajištění komunikace v rámci fakulty i univerzity a jejího okolí.

VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ PRO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá způsobem získáváním informací ve firmách z vnitropodnikového a nadpodnikového prostředí. Studie byla provedena na základě výběrového šetření dotazníkovou formou. V článku je hodnoceno využívání prostředků výpočetní techniky pro zpracování vnitropod-nikových a nadpodnikových informací.

STATISTICKÁ PODPORA VÝUKY A VÝZKUMU NA ČZU - SYSTÉM SAS

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vědeckovýzkumná činnost na ČZU pokrývá velmi široké spektrum problémů, které vyplývá ze zaměření jednotlivých fakult či kateder. K tomu, aby dobré nápady a myšlenky došly uznání doma i ve světě, je nezbytná dobrá prezentace výsledků výzkumu.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info