Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

ODOLNOST ODRŮD BRAMBOR VIROVÝM CHOROBÁM

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. M. Valentová ÚKZÚZ Brno, zkušební stanice Lípa U vegetativně množených plodin, jako jsou brambory, mají virové choroby podstatně vyšší význam než u plodin množených semeny. Při vegetativním množení se virové onemocnění obvykle přenáší ve vysokém procentu na potomstvo, kdežto semenem se viry přenášejí poměrně málo. NOVÁK (1982) uvádí, že brambory mohou být napadeny 22 různými viry.

SMĚRY SEMENÁŘSKÉHO VÝZKUMU VE SVĚTĚ

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Dr.Ing.Pavel Horčička Selgen - ŠS Stupice Doc.Ing.Václav Hosnedl,CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Semenářství, jako vědu o semeni lze rozdělit do dvou kategorií. V první skupině jsou semena využívána jako konvenční materiál pro výzkum obecných aspektů fyziologie rostlin, včetně molekulární biologie a biochemie. Druhá kategorie se snaží vysvětlit a pochopit funkce a chování semen.

VYUŽITÍ METODY RAPD K IDENTIFIKACI ODRŮD ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Pavel Vejl ČZU v Praze, Katedra genetiky a šlechtění SOUHRN Ze souboru odrůd pšenice, brambor a chmele byla izolována DNA. Variabilita mezi genotypy byla detekována metodou RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA - náhodná amplifikace polymorfní DNA). Pro amplifikaci byla ověřována sada 30 primerů s délkami 13 bp, 10 bp a 8 bp.

SEMENÁŘSKÉ TECHNOLOGIE

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing.Václav Racek AGROMEGA spol.s r.o. Němčice Nezbytným předpokladem pro výrobu kvalitního osiva je používání semenářské technologie, respektující nejnovější poznatky z oblasti posklizňové úpravy a zpracování osiv a požadavky Státní rostlinolékařské správy. Významným výrobcem a dodavatelem technologických souborů na výrobu osiv v České republice je firma HMD stojírna s.r.o.

MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ PLEVELŮ A ZAPLEVELUJÍCÍCH PLODIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

osivem Prof.Ing.Václav Kohout, DrSc. ČZU Praha, Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie Šíření plevelů osivem je až druhořadým zdrojem zaplevelení zemědělské půdy, významnějšími zdroji jsou: · vysemenění dozrálých druhů na poli, což zvl. podporuje sklizeň žacími mlátičkami, zaorávání chrástu cukrovky apod.

ŠKODLIVOST PATOGENŮ PŘENOSNÝCH OSIVEM

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Evženie Prokinová, CSc. ČZU v Praze, katedra ochrany rostlin Osivem jsou přenášeni původci virových, bakteriálních i houbových onemocnění rostlin. Seznam patogenů přenosných osivem (An Annotated List of Seed-Borne Pathogens, 1979) uvádí více než 1 200 druhů fytopatogenních organismů přenosných osivem kulturních rostlin.

VÝZNAM PODMÍNEK MNOŽENÍ A DETEORACE SEMEN PRO KVALITU OSIVA

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Doc.Ing.Václav Hosnedl, CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Kvalitu osiva je nutné chápat jako komplex biologické a semenářské hodnoty. Laboratorními rozbory vzorku osiva, realizovanými za přesně stanovených standardizovaných podmínek lze získat poměrně dobré informace o některých semenářských hodnotách (čistota osiva, čistota odrůdy, zdravotní stav, HTS, vyrovnanost, laboratorní klíčivost,

BIOTECHNOLOGIE VE ŠLECHTĚNÍ A OCHRANĚ ROSTLIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

RNDr. Kamil Schützner Hoechst Schering AgrEvo spol. s r. o., Brno S textem citátů (obr. 1 a 2) se dá plně souhlasit. Není žádným tajemstvím že lidská populace neustále narůstá. Podle dnešních reálných předpovědí lidstvo během příštích 50 let spotřebuje asi dvakrát tolik potravin, než kolik zkonzumovala celá světová populace od doby, co lidé začali před nějakými 10 000 lety cíleně obdělávat půdu.

ODRŮDY PŠENICE A JEČMENE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc. Ing. Josef Škeřík, CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Moderní šlechtění obilnin směřuje k získávání odrůd pro různé užitkové směry. U pšenice k potravinářským účelům s různým stupněm kvality a dnes již odrůdy ke speciální produktům, např. k výrobě sušenek a keksů, dále odrůdy k produkci škrobu, získání bioetanolu.

HYBRIDNÍ ODRŮDY V SEMENÁŘSTVÍ A PRAXI

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Doc. Ing. Josef Habětínek, CSc. ČZU v Praze, Katedra genetiky a šlechtění Hybridní odrůdy, jejich genetická struktura a reprodukce Odrůdu, jíž zákon č.92/1996 Sb. definuje jako soubor jedinců náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info